സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/അമ്പലപ്പുഴ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
അമ്പലപ്പുഴ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം കോറോണയെന്ന മഹാവ്യാധി
2 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം ഭൂമിയിലെ മാലാഖ
3 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത്
4 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കാട്ടിലെ ക്യാറന്റൈൻ
5 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കാപ്പിത്തോട് -നാടിൻറെ ദുർഗന്ധം
6 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ഉയർത്തെഴുന്നേല്പ്
7 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് കാട്ടിലെ ക്വാറന്റൈൻ
8 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് നീനയുടെ പ്രഭാതം
9 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് മഹാപ്രളയത്തിനന്റെ ബാക്കിപത്രം .
10 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ലോക്‌ഡോൺ കാലത്തെ ഒരു സായാഹ്നം............
11 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. പൊരുതാം അതിജീവിക്കാം*
12 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി കുഞ്ഞൻ സാനിറ്റൈസർ
13 കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന കോറോണക്കാലത്തെ നന്മ മരം
14 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മലിനപുരം എന്ന നാട്
15 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. HELPING HANDS
16 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Summary of JUNGLE BOOK
17 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത്
18 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ആപ്പൂരിയ കുരങ്ങൻ
19 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഇന്ദുലേഖ
20 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കടുവയായ കഴുത
21 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഗുരുവും ശിഷ്യനും
22 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. താടിയും മീശയും
23 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. തുമ്പയും തുമ്പിയും
24 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. നടുക്കാക്കുക
25 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. നിഷ്പ്രഭമായ സ്വപ്നം
26 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പെരുമ്പറയും കുറുക്കനും
27 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മരക്കഴുതകൾ
28 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മിക്കുവിന്റെ സങ്കടം
29 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മിട്ടൂന് പറ്റിയ തെറ്റ്
30 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കിട്ടുവും കൊറോണയും
31 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഇല്ല
32 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഐക്യം"
33 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്
34 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കരുതലോടെ കഴിയാം
35 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ കവർന്നെടുത്ത ജീവിതം
36 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ വെള്ളാരംകണ്ണുള്ള കൂട്ടുകാരീ
37 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ വൈകി വന്ന വിവേകം
38 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വം
39 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വമാണ് ജീവൻ
40 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വവും അറിവും
41 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം അഹങ്കാരം ഒഴുകിപ്പോയി
42 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം കാത്തിരിപ്പ്
43 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ വിഷു
44 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. കാവൽ മാലാഖമാർ...
45 ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര ഒരു കൊറോണക്കാലത്തെ നന്മമരം
46 ജി എൽ പി എസ് ആമയിട ശുചിത്വവീട്
47 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന കൊറോണക്കാലം
48 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം ഉണ്ണിക്കുട്ടനും തേൻമാവും
49 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കുഞ്ഞിക്കിളികൾ
50 ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം കൊറോണ
51 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് ഞാനാണ് താരം
52 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കസൃതിക്കുടുക്കകളുടെ പൂന്തോട്ടം
53 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കസൃതിക്കുടുക്കകളുടെ പൂന്തോട്ടം-കഥ-ഫർസാന.എസ്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് കാത്തിരിക്കാം
2 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് എന്റെ പൂന്തോട്ടം
3 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് കോറോണ വൈറസും പ്രതിരോധവും
4 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് പ്രകൃതി
5 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് പ്രപഞ്ചം
6 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് മോഹം തകർത്ത ഭൂതം
7 എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ കരുതൽ
8 എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ കൊറോണ കാലം
9 എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ പോരാട്ടം
10 എം ടി യു പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ കൊറോണ എന്ന വിരുതൻ
11 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന ഒരു ചെറുകീടം (കവിത)
12 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന കൊവിഡ്‌ ഭയങ്കരൻ(കവിത)
13 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന ജനതാ കർഫ്യൂ (കവിത)
14 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന ജൈവികം (കവിത)
15 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന നടപ്പാത (കവിത)
16 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന വായിച്ചു വളരണം( കവിത)
17 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന GO CORONA GO(ഇംഗ്ലീഷ് കവിത)
18 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന എന്റെ ഗ്രാമം(കവിത)
19 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന എന്റെ പ്രകൃതി(കവിത)
20 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന കണക്കൊരു കളി(കവിത)
21 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന ഗണിതമേ നീയെത്ര ധന്യ(കവിത)
22 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന പ്രപഞ്ച ഗണിതം(കവിത)
23 എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട് കൊറോണ
24 എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ കൊറോണ
25 എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം.
26 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം ജാഗ്രത
27 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം വൈറലായ വൈറസ്
28 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം മഹാമാരിയുടെ നിശബ്ദലോകം
29 എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ അതിജീവനം
30 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കാണാതെ വയ്യ
31 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കൊറോണ
32 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ഡ്രോൺ
33 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം തുരുത്ത്
34 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം പുഴ
35 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം മുറുക്കാം സ്നേഹച്ചങ്ങല
36 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ലോക് ഡൗൺ
37 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ലോക് ഡൗൺ....... നാളുകളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കള
38 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് "മൂകാന്തകാരം"
39 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് Stop polluting
40 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് प्रकृति
41 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് सावधान
42 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് सूर्योदय
43 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് हमारा कर्त्तव्य
44 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് അതിജീവനം
45 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം....
46 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് അവനിയ്ക്കായി
47 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രണയം
48 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് നിഴൽപോലെ
49 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് പെയ്തൊഴിയാതെ
50 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് മഹാമാരി.
51 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് വിദ്യാലയം
52 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് വൈറസ്
53 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കൊറോണയുടെ സാമ്രാജ്യം
54 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. പ്രത്യാശ
55 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. സ്ത്രീ
56 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. അമ്മ മനസ്സ്
57 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. നിലാവ്
58 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റയും
59 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. ലോകമഹാമാരി
60 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി എന്റെ അവധിക്കാലം
61 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി കൊറോണ കവിത
62 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി കൊറോണ ബാധിച്ച ലോകം
63 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി എന്റെ കുഞ്ഞുവാവ
64 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി കൊറോണ
65 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി കൊറോണ കവിത
66 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി നമുക്ക് ഒന്നായി പ്രാര്ത്ഥിക്കാം
67 കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന പേമാരിയല്ല മഹാമാരി
68 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ പൊട്ടട്ടെ കണ്ണികൾ
69 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ഒരിക്കൽക്കൂടി
70 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ഞാൻ കൊറോണ
71 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ഭീകരൻ നീ…….
72 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. KNEEL DOWN CORONA
73 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഓടിക്കും ഞങ്ങൾ കൊറോണേ നിന്നെ
74 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണ വന്നൂ കള്ളനെപ്പോലെ
75 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. തകർത്തിടാം നമുക്ക്
76 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം
77 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മഴയുടെ ഗീതം
78 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. 1കൊറോണ
79 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. MATHEMATICAL WAY
80 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അകന്നു നിൽക്കാം അടുക്കാനായി
81 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അകറ്റാം കൊറോണയെ
82 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അതിജീവനം
83 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അതിജീവിക്കാം നമുക്ക്
84 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അമ്മ
85 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അരുതേ
86 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. എന്റെ നാട്
87 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഒഴിഞ്ഞു പോ കൊറോണേ
88 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊ കൊറോണ
89 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണ
90 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണക്കാലം
91 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ക്രിസ്മസ് ആയാൽ
92 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ചട്ടിയില്ല,പുട്ടുമില്ല
93 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഞാൻ എന്ന സത്വം
94 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. തുരത്താം നമുക്ക്
95 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. നീർക്കോലിച്ചേട്ടൻ
96 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പൊണ്ണൻ പൂച്ച!
97 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രകൃതി
98 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രക‍തിയും പൂക്കളും
99 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രക‍ൃതിയും പൂക്കളും
100 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മടിയൻ തൊമ്മൻ
101 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മധുര സ്മരണ
102 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മരവിപ്പിന്റെ ലോകം
103 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഹയ്യയ്യോ മരമല്ല
104 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ - പേടി വേണ്ട കരുതൽ മതി
105 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മഹാമാരി കോവിഡ് -19
106 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ Break the chain
107 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ അതിജീവിക്കാം നമുക്ക് കൊറോണയെ
108 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഈ കൊറോണക്കാലം
109 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഈ ലോക നന്മക്കുവേണ്ടി
110 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ എന്റെ ശീലം
111 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കരുതൽ
112 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കുഞ്ഞൻ കൊറോണ
113 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൈകോർക്കാം..
114 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ " ഒന്നിച്ചു നിന്നീടാം
115 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ കാലം
116 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോറോണ
117 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോവിഡ് എന്ന വിപത്ത്
118 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ തുരത്തുവിൻ കോറോണയെ
119 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പാഠം
120 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പൊൻനാളം
121 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പ്രത്യാശ
122 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഭയപ്പാടിന്റെ കാലം
123 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഭൂമിയുടെ രോദനം
124 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മലയാളപ്പച്ച
125 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മഹാമാരി
126 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മഹാമാരി കോവിഡ് 1
127 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മഹാമാരി കോവിഡ് 19
128 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മഹാമാരിയെ നേരിടാം
129 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മുൻവിധി
130 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ലോകം മുഴുവൻ നടുങ്ങുന്നുവോ.
131 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ വീട്ടിലിരിക്കു... സുരക്ഷിതരാവു.
132 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ സർവ്വ വ്യാപി
133 ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട് കൊറോണ
134 ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട് പ്രകൃതി
135 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം അമ്മ
136 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം അമ്മയാകുന്ന പരിസ്ഥിതി
137 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം എന്റെ നാട്
138 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം കൊറോണപ്പാട്ട്
139 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം പ്രകൃതി തൻ വീട്
140 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം മാവ്
141 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം വിനാശകാരിയാം കൊറോണ
142 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ ഒരു മഴക്കാലഓ൪മ്മ
143 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. വീണ്ടൂമൊരൂ സൗന്ദര്യം
144 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. ഒരു കൊറോണ കാലം
145 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. കൊറോണ
146 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. കൊറോണ കാട്ടിത്തന്നത്
147 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. കൊറോണ വൈറസ്
148 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. കൊറോണ.
149 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. പോരാട്ടം
150 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ കോവിഡ്-19
151 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ മഹാമാരി
152 ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര കോവിഡ്19
153 ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത് കൊറോണ
154 ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് കൊറോണ
155 ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് നേരം
156 ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി അതിജീവനം
157 ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി കൊറോണയെ തുരത്തേണം
158 ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി ജാഗ്രതയോടെ മുന്നേറാം
159 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന അമ്മ
160 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന കൊലയാളി
161 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന തേനീച്ച
162 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം NATURE IS A GIFT
163 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം THE NATURE
164 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം എവിടെയെൻ പുഴകൾ .....?
165 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കാട്ടുമരങ്ങൾ
166 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കിളികൾ
167 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം ജലം
168 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം തിരിച്ചറിവ്
169 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം നിങ്ങളെന്തുചെയ്യും......?
170 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം പ്രതീക്ഷയുടെ തിരിനാളം
171 ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം കോവിഡ്-19
172 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് കൊടും ഭീകരൻ
173 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് കൊടുംഭീകരൻ
174 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം പ്രതീക്ഷ-കവിത-അർച്ചനാ ദാസ്
175 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കാത്തിരിപ്പ്
176 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കാത്തിരിപ്പ്-കവിത-ഷിഫാന.എസ്
177 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം ഹരിത വിലാപം
178 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം ഹരിത വിലാപം-കവിത-അർച്ചനാ ദാസ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി
2 എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ അതിജീവനത്തിൻെറ കാലം
3 എം ടി യു പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ കോവിഡ് 19നും ലോകവും
4 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന ഡി. എൻ. എ. വാക്സിനുകൾ (ലേഖനം)
5 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന മഹാദുരന്തം ഒരു മഹത്തായ പാഠം(ലേഖനം)
6 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മുടെ കടമ (ലേഖനം)
7 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന നദികൾ(ലേഖനം)
8 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം കോറോണയുടെ കഥ
9 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം കോവിഡ് -19
10 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കൊറോണ - മഹാ മാരി
11 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ചൈനവൻമതിലുംകടന്ന്
12 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം ഡെവിൾ കൊറോണ
13 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
14 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം കേരളം - പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക
15 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് A UNIVERSAL DISASTER
16 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് Environment
17 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് Environment disasters
18 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് IMPORTANCE OF HYGIENE
19 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് LETS STOP KILLING TIME
20 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് MECHANISM OF VIRAL MUTATION
21 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് My Lost Vaccation
22 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് Readesign Environment
23 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് Tips to be safe during covid 19
24 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് माता पिता गुरु ईश्वर
25 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് व्यक्तिगत स्वच्छता
26 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് കൊറോണ ആഗോള മഹവ്യാധി
27 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് കൊറോണ കാലത്തെ ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ
28 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് കൊറോണ വൈറസിനുണ്ടായ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ
29 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് നാൾ വഴികളിലൂടെ- മഹാമാരികൾ
30 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് പടർന്നു കയറുന്ന സൂക്ഷ്മാണു
31 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് പരിസ്ഥിതി ഉജ്വല പ്രതിഭാസം
32 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് മനുഷ്യർ പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ
33 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ വിഴുങ്ങി മഹാമാരി
34 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തെ അറിവുകൾ
35 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ശുചിത്യം
36 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് ശുചിത്വത്തിലൂടെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക്...
37 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കോവിഡ്-19 കാലത്തെ ഭൗമദിനം
38 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. ഡയറിക്കുറിപ്പ്
39 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. *കവച പാദുകം*
40 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾ
41 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. അതിജീവിക്കാം നമുക്ക്
42 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
43 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കൊറോണ വൈറസ്സിനെപ്രതിരോധിക്കാം
44 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കൊറോണയുടെ നല്ല പാഠങ്ങൾ
45 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കൊറോണാക്കാലത്തെ ലോകം
46 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. ദൈവവും പിശാചും
47 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. നവ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം
48 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. പ്രതിരോധിക്കാം
49 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. രോഗ പ്രതിരോധം
50 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. ലോക്ക്ഡൌൺ
51 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. വീണ്ടും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
52 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. കോവിഡിൽ നഷ്ടമായ അവധിക്കാലം
53 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി എന്റെ കോറോണക്കാലം
54 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി നോവൽ കൊറോണ
55 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
56 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി എന്റെ കൊറോണ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
57 കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന പുസ്തകാസ്വാദനം
58 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ഒരു യാത്രമൊഴി
59 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ലോക്ക് ഡൗണും ആരോഗ്യവും
60 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ COVID 19
61 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ കൊറോണ വൈറസ്
62 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ കൊറോണയുടെ ആത്മകഥ
63 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ പത്രക്കുറിപ്പ്
64 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ ശുചിത്വവും കൊറോണയും
65 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. COVID-19,THE GREAT TEACHER
66 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ENVIRONMENTAL CLEANLINESS
67 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. HOW ANTS FINDS SWEET
68 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. How is oil extracted from oil sands ?
69 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Threaten of increasing use of oil
70 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ആഹാ! എന്തൊരു നല്ല പരന്ന ഭൂമി
71 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. എന്റെ കൊറോണേ തകർത്തില്ലേ നീയെല്ലാം
72 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണ വരുത്തിയ വിന
73 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം
74 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
75 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കോവിഡ് 19
76 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ലോകം വിറപ്പിച്ച ഭീകരൻ
77 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. A King who's a liquid !
78 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Cloud computing
79 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. COVID 19 5 steps
80 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Democracy
81 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Drug Abuse
82 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. FAILED MISSION
83 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. FIFTEENTH CENTURY
84 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. GIANTS OF THE DEEP
85 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. GREEN CHEMISTRY
86 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. MAHATMA GANDHI
87 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. OPEC
88 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. Preservation of Rivers
89 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. SMILE
90 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. STAY AT YOUR HOME TO PREVENT CORONA
91 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. THE SEA ROUTE TO INDAI
92 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. THE SEA ROUTE TO INDIA
93 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. The structure of Election Commission of India
94 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. TOOTHED WHALES AND BALEEN WHALES
95 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. WHALES AND DOLPHINS
96 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. WHY DO BATS HANG UPSIDE DOWN ?
97 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. അല്പം പ്രകൃതി കടങ്കഥകൾ
98 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ആകാശ ഗംഗ
99 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. എന്റെ കൊറോണ നൊമ്പരം
100 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഓടിക്കാം മഹാമാരിയെ
101 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കുരങ്ങുകളുടെ ലോകം
102 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കേരളത്തെ കരയിച്ച എൻഡോസൾഫാൻ
103 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ പകരുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം ?
104 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. കോവിഡ് 19
105 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ക്യാൻവാസ് 2020
106 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ക്യാൻസർ പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന മഹാമാരി
107 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയും കൂട്ടുകാരും
108 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ചൊവ്വാഴ്ച ചേന നടരുത്!!!
109 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഡോളിയെ അറിയില്ലേ
110 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പതിരുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
111 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പരി.സ്ഥിതി മലിനീകരണം
112 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം
113 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
114 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. പ്രളയം
115 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം
116 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. മഹാന്മാരായ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകന്മാർ
117 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം
118 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണ്ടേ ?
119 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമൻ
120 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. വിശ്വ സാഹിത്യകാരന്മാർ
121 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. വൃത്തി തന്നെ മഹത്തരം
122 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. വൈറസിന്റെ വ്യാപന രീതികൾ
123 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. വ്യക്തി ശുചിത്വം ലോക രക്ഷയ്ക്ക്
124 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശാരീരിക അകലം സാമൂഹിക ഒരുമ
125 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്ത്
126 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശുചിത്വം
127 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശുചിത്വബോധം
128 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശുചിത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ
129 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ മലയാളം
130 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. സഞ്ചാരികൾ കണ്ട കേരളം
131 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ അതിജീവിക്കും നമ്മൾ
132 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
133 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ എൻ്റെ ഗ്രാമം
134 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ഒന്നായി മുന്നേറാം
135 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ
136 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
137 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ ചൈനയിൽ നിന്ന്
138 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ
139 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണക്കാലത്തെ ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ
140 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണയും രോഗപ്രതിരോധവും
141 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവം
142 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കൊറോനയുടെ ലോകം"
143 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോ വിഡ് 19 എന്ന പ്രതിസന്ധി
144 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോറോണയും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും
145 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോറോണയും ശുചിത്വവും
146 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോറോണേയെപ്പറ്റി
147 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോവി ഡ് - പത്തൊൻപത്
148 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോവിഡ് -19
149 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ കോവിഡ് 19 എന്ന ഭീകരൻ
150 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ചീനക്കാരൻ കൊറോണ
151 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ചൈനയിൽ നിന്നും......
152 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ജാഗ്രത പാലിക്കാം ജീവൻ നിലനിർത്താം
153 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ തിരിച്ചറിവ്
154 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ നമുക്ക് പൊരുതാം
155 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്
156 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
157 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ
158 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പ്രകൃതി എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നശിക്കുന്നത്
159 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ പ്രതീക്ഷ യുടെ ലോക്ക് ഡൗൺകാലം
160 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന മഹാമാരി
161 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ലോകത്തെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മഹാമാരി
162 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ വീട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം
163 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ വ്യക്തിശുചിത്വം ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക്
164 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വം ആധുനികതയിൽ
165 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വം നമ്മളിൽ
166 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വം പാലിക്കാം
167 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ ശുചിത്വം മഹത്വം
168 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം Personal Hygiene
169 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം ആർത്തി മൂത്ത മനുഷ്യൻ
170 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം.
171 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം കൊറോണക്കാല ചിന്തകൾ
172 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം
173 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം മഹാ മാരിയിൽ മുങ്ങി കേരളം
174 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം മാറ്റങ്ങളുടെ കാലം
175 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ വിഷയം- “ധാർമ്മികബോധം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ.”
176 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. *കോവിഡ് മഹാമാരി*
177 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. Covid 19.
178 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. ഞാൻ നമ്മളിലൂടെ
179 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ അനുഭവക്കുറിപ്പ്
180 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ കൊറോണ
181 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ നോട്ടീസ്
182 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ സിനിമാസ്വാദനക്കുറിപ്പ്
183 ജി എൽ പി എസ് ആമയിട അനുഭവക്കുറിപ്പ്
184 ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് ലേഖനം
185 ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി കൊറോണ
186 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന എന്റെ നാട്
187 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന എന്റെ വെക്കേഷൻ കാലം
188 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം ശുചിത്വമെന്ന സംസ്കാരം
189 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം ആതുരസേവനത്തിന്റെ വിളക്ക് '
190 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കൊറോണ -രോഗപ്രതിരോധം
191 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കൊറോണ- ഒരു ഭീകരൻ
192 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം കൊറോണയും നിർദ്ദേശങ്ങളും
193 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം പരിസ്ഥിതി നശീകരണം
194 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം പരിസ്ഥിതി- ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
195 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം പ്രകൃതിക്കുവേണ്ടി ...
196 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം മാനവരാശിക്കായി.....
197 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം രോഗപ്രതിരോധം
198 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് കൊറോണ ഏറെ അപകടകാരി
199 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം
200 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം "കോവിഡ് 19” രോഗവും രോഗഭീതിയും
201 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം CORONA WAR-Article-Alfiya fathima.s
202 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം CORONA-Article-Salma Haris
203 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം Covid 19-The Deadly Pandemic 2020
204 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം Covid 19-The Deadly Pandemic 2020-Article-Farsana
205 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം What the new pandemic has taught us so far-Article-Revathy Gopakumar
206 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കൊറോണ എന്ന മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം
207 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കോവിഡ് 19-രോഗവും രോഗഭീതിയും-ലേഖനം-അഭിനാ രാജ്
208 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം കോവിഡ്-രോഗവും പ്രതിരോധവും-ലേഖനം-മസ്ദൂറ നവാസ്