സ്കൂൾവിക്കി തിരുത്തൽ പരിശീലനം/ഏകദിന പരിശീലനം - മോഡ്യൂൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിശീലന സഹായകഫയലുകൾ (May 2023)

യൂണിറ്റ് സമയം വിഷയം വിവരണം സഹായക ഫയൽ
1 9.45 - 10 am രജിസ്ട്രേഷൻ
 • സ്കൂൾവിക്കിയുടെ ജില്ലാതല വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാക്കണം. തുടർപരിശീലനത്തിന് ഇത് സഹായിക്കും.
കണ്ണി - വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ്
2 10-10.15 am
 • ആമുഖം
 • സ്കൂൾവിക്കിയുടെ പ്രാധാന്യം
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
3 10.15-10.30 am
 • പ്രധാന പേജ്- ഇന്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ
 • പ്രധാനപേജിലെ വിവധ കണ്ണികൾഇടത് പാനൽ, സെർച്ച് ബോക്സ് തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടണം.
പിഡിഎഫ്
4 10.30-1045 am വിദ്യാലയം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ?
 • പ്രധാനപേജിലെ ജില്ല > വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല > ഉപജില്ല >
 • സെർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂൾ കോഡ്, സ്കൂൾ പേര്, സ്കൂൾ സ്ഥലം എന്നിവ നൽകി.
 • സെർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂൾ കോഡ് നൽകി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം എന്ന ക്രോജീകരണം.
പിഡിഎഫ്
5 10.45-11 am വെബ് ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ
 • കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആണ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രൗസർ.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
6 11-11.30 am അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കലും ക്രമീകരണവും
 • എല്ലാവരും അംഗത്വം സൃഷ്ടിച്ച് തിരുത്തൽ നടത്തുക എന്നതാണ് നയം.
 • ഇമെയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുക
 • ക്രമീകരണങ്ങൾ > ഗാഡ്ജറ്റ് ടാബിൽ ഏല്ലാ ഓപ്ഷനും ടിക് ചെയ്യുക
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
7 അംഗത്വം - നിലവിലുള്ളത് - പാസ്‍വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യൽ
 • പാസ്‍വേഡ് മറന്നുവെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം. ഇത് സ്വയം ചെയ്യ് നോക്കാൻ മാത്രം.
 • പരിശീലനക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
8 11.30-11.45 am ഉപയോക്തൃ പേജ്
 • ഉപയോക്തൃ പേജിൽ നിർബന്ധമായും, പേര്, സ്കൂൾവിലാസം, ഫോൺനമ്പർ എന്നിവ ചേർക്കണം. മൂലരൂപം തിരുത്തുക എന്ന സങ്കേതം ഇതിലൂടെ പരിശീലിക്കുന്നു.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
9 11.45-11.50 am സംവാദം പേജ്
 • ഉപയോക്താവ്, സ്വന്തം സംവാദം പേജ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലാണ് സന്ദേശം ലഭിക്കുക.
 • പരിശീലകൻ സ്വന്തം സംവാദം പേജ് തുറന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കണം.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
10 11.50-12 noon മാതൃക നിരീക്ഷണം
 • മാതൃകാപേജ് പരിശീലകൻ തുറന്ന് കാണിക്കണം. ഏത് പേജിലും എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ചേ‌ർക്കാമെന്നതിന് ഇതിന്റെ ഓരോ കണ്ണിയിലും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്.
പിഡിഎഫ്
11 12 -12.10 pm സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌
 • മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പിങ് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക്, സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ Google handwriting, Voice Typing തുടങ്ങിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കണം.
പിഡിഎഫ്
12 12.10-12.30 pm കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor )
 • സ്വന്തം വിദ്യാലയ പേജ് തുറന്ന് തിരുത്തുക സജ്ജമാക്കി പ്രധാനപേജിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, വാക്യപ്പിശകുകൾ തുടങ്ങിയവ ശരിയാക്കുന്നു.
 • തലക്കെട്ട്, ഉപതലക്കെട്ട് എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കൽ വിവരിക്കണം.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
12 a Infobox ലെ കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor )
 • ഇൻഫോബോക്സിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ
വിഡിയോ
13 12.30-12.55 pm മൂലരൂപം തിരുത്തൽ ( Source Editing )
 • തലക്കെട്ട്, ഉപതലക്കെട്ട് എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ചെറിയൊരു വിവരണം.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
14 1.45-2 pm ചിത്രം തയ്യാറാക്കൽ
 • മെറ്റാഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.
 • Screenshot, WhatsApp ലൂടെ അയച്ച ചിത്രങ്ങൾ - മായ്ക്കപ്പെടും
 • Data cable ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൽനിന്നും ചിത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുക.
 • ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റായി ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഇവിടെയുള്ള നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിക്കുക.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
15 2-230 pm ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ-ഇൻഫോബോക്സിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ
 • ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം
 • വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നവിധം പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കണം.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
16 2.30-2.45 pm കണ്ടുതിരുക്കലിൽ, പേജിലേക്ക് ചിത്രം നേരിട്ട് ചേർക്കൽ
 • ഇത് ക്ലസ്സിൽ ഡമോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സ്വയം പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഇൻഫോബോക്സിൽ ചിത്രം ചേർക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കില്ല
പിഡിഎഫ് സഹായത്തിന് വീഡിയോ
17 2.45-3 pm മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ
 • ഗാലറി ചേർക്കൽ തുടങ്ങിയവ സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം വിശദീകരിക്കുക
വീഡിയോ
18 3-3.10 pm പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ - പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പ്രധാനപേജിലെ ളിലെ ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന ടാബിൽ {{Clubs}} എന്ന ഫലകം മാത്രം ചേർത്താൽ താഴെക്കാണുന്നവിധത്തിൽ പേജുകളുടെ കണ്ണി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
ക്ലബ്ബുകൾ
ആർട്സ് ക്ലബ്ബ്
സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
ഗണിത ക്ലബ്ബ്
ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
വിദ്യാരംഗം‌
ലാംഗ്വേജ് ക്ലബ്ബ്
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
പ്രവൃത്തിപരിചയ ക്ലബ്ബ്
സ്കൂൾവിക്കി ക്ലബ്ബ്
മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ
പിഡിഎഫ്
19 3.10-3.20 pm YEAR Tab ചേർത്ത് പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ
 • ഓരോ വർഷത്തേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പേജുകൾ എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം പരിചയപ്പെടുത്തണം.
പിഡിഎഫ് വീഡിയോ
20 3.20-3.40 pm സംശയനിവാരണം
21 3.40-3.50 pm ഫീഡ്ബാക്ക്
 • ഫീഡ്ബാക്കിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്കൂൾവിക്കി സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയാൽ, അതിനനുസരിച്ച്, സാധ്യമായവ, തുടർപരിശീലനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
22 3.50-4 pm Schoolwiki HelpDesk സഹായത്തിന് ഏത് സമയത്തും സ്കൂവിക്കി ഹെൽപ്ഡെസ്ക്കിൽ ബന്ധപ്പെടാം സ്കൂവിക്കി

ഹെൽപ്ഡെസ്ക്ക്