സഹായം Reading Problems? Click here

പരിശീലനം/ജില്ലാതല വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ജില്ലയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വഴി Join ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ
കൊല്ലം പാലക്കാട്
പത്തനംതിട്ട മലപ്പുറം
ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട്
ഇടുക്കി വയനാട്
കോട്ടയം കണ്ണൂർ
എറണാകുളം കാസർകോഡ്

എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തം ജില്ലയിലെ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ, SchoolwikiHelpDesk ൽ ബന്ധപ്പടുക

രജിസ്ട്രേഷൻ

സ്കൂൾവിക്കി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ