സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
13 ഏപ്രിൽ 2021 22:25 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

13 ഏപ്രിൽ 2021

     08:15  ജി.എൽ.പി.എസ് പുത്തുർ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +234 [14506‎ (2×)]
     
08:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +127 14506 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
07:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +107 14506 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

12 ഏപ്രിൽ 2021

     18:37  ജി.എൽ.പി.എസ് കൂരാറ.‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,300 [14503‎ (8×)]
     
18:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +12 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ ഫോട്ടോ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,246 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +77 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -14 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ സ്കൂൾ ഫോട്ടോ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -33 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     18:30  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [1452K‎; 14521‎; 14504‎; MT 1259‎; 14503‎ (2×)]
     
18:30 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:GLPS KOORARA.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
17:33 14503 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:GLPS KOORARA SCHOOL.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സ്കൂളിൻെറ മുൻവശത്തുനിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ.)
     
15:33 1452K സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Kannancode west lp.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
11:16 14504 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:20210205 174140.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
11:15 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Screenshot from 2020-12-06 19-10-31.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
11:15 14521 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:IMG-20200512-WA0028.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
 (ചെ.)   15:38  കണ്ണാംകോഡ് വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -2 [1452K‎ (3×)]
 (ചെ.)   
15:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 1452K സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
15:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +5 1452K സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -7 1452K സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     13:55  എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം മാറ്റംനാൾവഴി -42 Kannans സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:35  KADAVATHUR WEST.UPS മാറ്റംനാൾവഴി +1 Kwupschool സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     11:22  വിളക്കോട്ടൂർ എൽ.പി.എസ്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +26 [MT 1259‎ (4×)]
     
11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +39 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -39 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ h റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ ph റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +10 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ phone no റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     11:11  ശിവവിലാസം എൽ.പി.എസ് മാറ്റംനാൾവഴി -60 SIVAVILASAMLP സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     11:11  ജി.എൽ.പി.എസ് പാനൂർ മാറ്റംനാൾവഴി -45 14504 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     11:08  പൊയിലൂർ സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് മാറ്റംനാൾവഴി +5 14526 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     10:47  ഗുരുദേവസ്മാരക യു.പി.എസ്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -7 [14553‎ (4×)]
     
10:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 14553 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 14553 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
10:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 14553 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
10:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 14553 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     10:11  എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി മാറ്റംനാൾവഴി +218 Subha PS സംവാദം സംഭാവനകൾ 2021 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     10:09  എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി/2020-21 അധ്യായന വർഷം മാറ്റംനാൾവഴി +215 Subha PS സംവാദം സംഭാവനകൾ 2021 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

11 ഏപ്രിൽ 2021

     22:51  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവുംഭാഗം മാറ്റംനാൾവഴി +23 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ ജില്ല റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:48  ഉപയോക്താവ്:MT 1259 മാറ്റംനാൾവഴി -15 MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ photo changed റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:41 അപ്‌ലോഡ് രേഖ MT 1259 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Jaleelk.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎

10 ഏപ്രിൽ 2021

     15:48  ജി എസ് എം എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -22 [34040‎ (2×)]
 (ചെ.)   
15:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +119 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ 34040 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1073965 നീക്കം ചെയ്യുന്നു റ്റാഗുകൾ: തിരസ്ക്കരിക്കൽ പുതിയ തിരിച്ചുവിടൽ
     
15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -141 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ NA റ്റാഗുകൾ: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം ശൂന്യമാക്കൽ
     15:34  ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം,ആലപ്പുഴ മാറ്റംനാൾവഴി +119 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ 34040 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1073913 നീക്കം ചെയ്യുന്നു റ്റാഗുകൾ: തിരസ്ക്കരിക്കൽ പുതിയ തിരിച്ചുവിടൽ
     15:33  (മായ്ക്കൽ രേഖ) [34040‎ (7×)]
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/വിദ്യാരംഗം‌-17 എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/വിദ്യാരംഗം‌-17" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     
15:33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ എന്ന തിരിച്ചുവിടൽ, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ, മുകളിൽ ചേർത്തത് വഴി മായ്‌ച്ചിരിക്കുന്നു ‎("Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി മായ്ച്ചു)
     15:33  (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ) [34040‎ (3×)]
     
15:33 Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17 എന്ന താൾ ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17 എന്ന താളിനു മുകളിലേയ്ക്ക്, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
     
15:33 Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന താൾ ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17 എന്ന താളിനു മുകളിലേയ്ക്ക്, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
     
15:33 Schoolwiki:ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17 എന്ന താൾ ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17 എന്ന താളിനു മുകളിലേയ്ക്ക്, 34040 സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്