സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഒക്ടോബർ 2017 17:50 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഒക്ടോബർ 2017

(പു.)    17:37  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+463). . [Mohanji‎ (3×)]
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+224). . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+202). . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     17:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+37). . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<gallery> Kaathiruppu.png </gallery>' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     17:36  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [42030‎; Mohanji‎ (2×); 12017‎ (2×); Prmhsspanoor‎ (8×)]
      17:36 . . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Jalayathra.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ജലയാത്ര)
      17:06 . . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kaathiruppu.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:49 . . 42030 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വായനാദിനം1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കവിതാലാപനം)
      16:22 . . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:NEWS PAPER.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:58 . . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:DSC02490.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:58 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Zawerrt0026.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:52 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nhddres21.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:51 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Gtrrrrr017.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:48 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Losertyhuu033.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:48 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Aswert2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:47 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:AsderrWA0031.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:46 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vvgt0926-WA0030.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:45 . . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Gtee9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     17:33  മന്ദങ്കാവ് എ. എൽ. പി സ്കൂൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 47642 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     16:57  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+127). . [42030‎ (2×)]
      16:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . 42030 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      16:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+118). . 42030 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)(ചെ.)   16:36  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Irinavehindulps‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+297). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     16:36  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [LALITHA V‎; Irinavehindulps‎; Hasil K‎]
      16:36 . . Irinavehindulps (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      16:01 . . Hasil K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      15:25 . . LALITHA V (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     16:31  സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം /പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+467). . [033056‎ (3×)]
      16:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-81). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+543). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:27  പ്രമാണം:NEWS PAPER.JPG‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+213). . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:21  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,975). . [033056‎ (6×)]
      16:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-459). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-30). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,157). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,205). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+101). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    16:04  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+33). . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<GALLERY> DSC02490.JPG </GALLERY>' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     16:02  സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം / ചിത്രശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   16:01  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Hasil K‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     16:00  പ്രമാണം:DSC02490.JPG‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+33). . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   15:25  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:LALITHA V‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:16  പി.ആർ.മെമ്മോറിയൽ.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂർ/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-34). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:13  പി.ആർ.മെമ്മോറിയൽ.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂർ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+23). . [Prmhsspanoor‎ (3×)]
      15:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+146). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-124). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:11  പി.ആർ.മെമ്മോറിയൽ.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂർ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+270). . [Prmhsspanoor‎ (5×)]
      15:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+58). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+49). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+160). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:59  പി.ആർ.മെമ്മോറിയൽ.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂർ/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+225). . [Prmhsspanoor‎ (3×)]
      14:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+74). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+113). . Prmhsspanoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്