സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
18 ഓഗസ്റ്റ് 2022 13:31 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022

(പു.)    13:25  സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട്/തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് 21‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +22 [24537‎ (3×)]
     
13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +22 24537 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -20 24537 സംവാദം സംഭാവനകൾ താൾ ശൂന്യമാക്കി റ്റാഗുകൾ: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം ശൂന്യമാക്കൽ
(പു.)    
13:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +20 24537 സംവാദം സംഭാവനകൾ 'BS21-TSR-24537-6.jpg' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     13:16  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [23218‎; Shajipalliath‎; Stantonysthanissery‎ (2×); 24537‎ (2×); 22203‎ (3×); 21555-pkd‎ (3×); JM47070‎ (4×)]
     
13:16 22203 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:IMG-20220815-WA0104.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:16 22203 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:IMG-20220815-WA0125.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:13 22203 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:IMG-20220815-WA0109.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:11 23218 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:ഗാന്ധി മരം നടൽ .jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:07 Shajipalliath സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:34013krishi1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:03 Stantonysthanissery സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:ഗാന്ധിമരം - താണിശ്ശേരി.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ "അമൃത മഹോത്സവം" അമൃത മഹോത്സവം പരിപാടി 10/08/2022 ൽ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സി.റാണിറ്റ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻറെ 75-ാം വാർഷിക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ എന്ന പരിപാടി 10/08/2022 ൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായി കയ്യൊപ്പ് നടത്തിയത് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സി. റാണിറ്റയും PTA പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ബിജു കൊടിയനുമാണ്. എല്ലാ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും കൈയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കി.11/08/2022 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവം പരി...)
     
13:02 21555-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:21555yoga day3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
13:01 21555-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:21555 yoga day2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:55 Stantonysthanissery സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:സ്വാതന്ത്ര്യ ഒപ്പുകൾ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:49 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:EN3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:48 24537 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:BS21-TSR-24537-1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AZADI KA AMRITH MAHOTSAV ACTIVITIES)
     
12:46 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:EN1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(എൻ നിലാമരം 1)
     
12:42 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:ENNN.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:35 24537 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:IMG-20220818-WA0019.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AZADI KA AMRITH MAHOTSAV)
     
12:33 21555-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:21555-independence day.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:15 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:LI1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
 (ചെ.)   13:13  എസ് എച്ച് സി ജി എൽ പി എസ് ചാലക്കുടി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +827 [23218‎ (2×)]
 (ചെ.)   
13:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +277 23218 സംവാദം സംഭാവനകൾ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
13:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +550 23218 സംവാദം സംഭാവനകൾ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     13:07  ഗവ ഡി വി എച്ച് എസ് എസ് , ചാരമംഗലം/പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2022-23‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +3,092 [Shajipalliath‎ (3×)]
     
13:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +144 Shajipalliath സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ തൈ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +29 Shajipalliath സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
12:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,919 Shajipalliath സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     13:06  ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം/പ്രവർത്തനങ്ങൾ/2022-23 പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +4,279 [Ghsssadanandapuram‎ (4×)]
     
13:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 Ghsssadanandapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎കർഷക ദിനം -ഓഗസ്റ്റ് 17 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,244 Ghsssadanandapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ കർഷക ദിനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +782 Ghsssadanandapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,254 Ghsssadanandapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    13:01  ആർ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്യാണപേട്ട/2022-2023 വർഷത്തെ ദിനാചരണങ്ങൾ/ലോക വയോജന ചൂഷണവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ദിനം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,240 [21337-pkd‎ (2×)]
     
13:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +439 21337-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    
12:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +801 21337-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ 'ജൂൺ 15 ലോക വയോജന ചൂഷണവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ദിനത്ത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    12:54  കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ് മാറ്റംനാൾവഴി +65 21008 സംവാദം സംഭാവനകൾ 'ലഘുചിത്രം' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
     12:53  കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -366 [21008‎ (3×)]
     
12:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 21008 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +92 21008 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചിത്രശാല റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
12:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -458 21008 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:52  ആർ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്യാണപേട്ട/ദിനാചരണങ്ങൾ/2022-2023 വർഷത്തെ ദിനാചരണങ്ങൾ‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +250 [21337-pkd‎ (3×)]
     
12:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +250 21337-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 21337-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 21337-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    12:50  ഇ.കെ.ഇ.എം.യു.പി.എസ്.തളൂർ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +394 21555-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ '== സ്വാതന്ദ്ര്യറെന്റ അമൃത മഹോത്സവം 2022-2023 == പ്രമ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:50  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ്/നല്ലപാഠം‎‎ 6 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +3,703 [JM47070‎ (6×)]
     
12:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +62 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നല്ലപാഠം കോഡിനേറ്റർമാർ
     
12:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,874 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നല്ലപാഠം കോഡിനേറ്റർമാർ
     
12:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +206 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നല്ലപാഠം കോഡിനേറ്റർമാർ
     
12:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -62 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നല്ലപാഠം കോഡിനേറ്റർമാർ
     
12:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -35 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നല്ലപാഠം കോഡിനേറ്റർമാർ
     
12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +658 JM47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   12:26  കമ്പിൽ മോപ്പിള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി +281 13055 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അധിക വിവരങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:25  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ്/സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +14 [47070‎ (2×)]
     
12:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +14 47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
12:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   12:25  കമ്പിൽ മോപ്പിള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ/ക്ലാസ് മാഗസിൻ മാറ്റംനാൾവഴി +88 13055 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:21  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ് മാറ്റംനാൾവഴി +27 47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ
     12:19  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. കൂടത്തായ്/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് മാറ്റംനാൾവഴി +138 47070 സംവാദം സംഭാവനകൾ
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്