സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

14 ജൂലൈ 2020 13:42 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

14 ജൂലൈ 2020

     11:14  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,245). . [Stmaryswiki‎ (7×)]
      11:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-29). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+124). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+596). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+20). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+185). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+34). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+315). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:00  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Stmaryswiki‎ (5×); Schoolwiki30014‎ (16×)]
      11:00 . . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Smhsk population day1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:46 . . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Smhsk scout master.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:46 . . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Naisal6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:46 . . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Smhsk population day.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:46 . . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Naisal7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:30 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:29 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:28 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:26 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:24 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:23 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:21 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:20 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:18 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014chi1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:01 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014 ELE13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:00 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014ELE 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:57 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014ELE 16.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:52 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014ELE7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:46 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014ELE5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:43 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014 ELE 14.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:41 . . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30014 ELE 12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     10:55  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+177). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:49  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   10:47  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Maams‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+252). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     10:47  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Maams‎; Ebrahimkutty R‎]
      10:47 . . Maams (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      09:26 . . Ebrahimkutty R (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    10:29  പ്രവൃത്തിപരിചയക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,132). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' <div style="border-top:1px solid #E39C79; border-bottom:1px solid #E39C79;background-color:#ffffff; padding:0.9em 0.9e...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 (ചെ.)   10:26  ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-263). . [Schoolwiki30014‎ (2×)]
 (ചെ.)    10:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+962). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,225). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
 (ചെ.)   10:24  ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+198). . [Schoolwiki30014‎ (3×)]
 (ചെ.)    10:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+16). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,145). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-963). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
 (ചെ.)   10:14  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+204). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   10:11  വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-157). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:03  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ണമാലി/വിദ്യാരംഗം‌-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+653). . [Stmaryswiki‎ (3×)]
      10:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+85). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+542). . Stmaryswiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   10:03  അക്കാദമികം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+12,463). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:34  ഗവ എച്ച് എസ് എസ് മുണ്ടേരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3,120). . Ghssmunderi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (delete wrong history)
 (ചെ.)   09:31  ഗാലറി/2019-2020 -അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,240). . [Schoolwiki30014‎ (3×)]
 (ചെ.)    09:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,027). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    09:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+107). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    09:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,106). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   09:26  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ebrahimkutty R‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്