സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 ജനുവരി 2018 10:53 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

20 ജനുവരി 2018

     07:02  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/നേട്ടങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,435). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:18  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Rmmlpschool‎; 42040‎]
      06:18 . . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Librarykpr1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വായനക്കൂട്ടം)
      01:09 . . Rmmlpschool (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Pravesanotsavam-rmm-lps.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     05:00  ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/ഗ്രന്ഥശാല‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [42040‎ (7×)]
      05:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,553). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      05:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,553). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,417). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      04:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,342). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+75). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,154). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      04:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,154). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     01:11  എൽ പി എസ് മാടവന‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [Rmmlpschool‎ (2×)]
      01:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Rmmlpschool (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോൽസവം)
      01:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Rmmlpschool (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

19 ജനുവരി 2018

     13:56  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Ihepgovtups‎; 42040‎]
      13:56 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Antique.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(antique)
      03:37 . . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vaishnavi.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
(പു.)(ചെ.)   08:46  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kamarulvga‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+263). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     08:46 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Kamarulvga (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     08:29  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,171). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      08:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2017-2018)
      08:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,082). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2017-2018)
(പു.)    08:05  ഗവ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് , ചേർത്തല/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+484). . [RIGAAS‎ (2×)]
      08:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . RIGAAS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+455). . RIGAAS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('our school has some other clubs also which work under strict control of teachers for the progress of children in some othe...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     05:24  എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കൈത്തക്കര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 19118 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     03:56  ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/ഗ്രന്ഥശാല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-58). . [42040‎ (2×)]
      03:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-736). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      03:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+678). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

18 ജനുവരി 2018

(പു.)(ചെ.)   17:38  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Peterjpereppadan‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+269). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     17:38 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Peterjpereppadan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     16:22  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+62). . [12017‎ (2×)]
      16:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+36). . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:15  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [22022‎; 12017‎ (2×); 26056sdpybhs‎ (3×)]
      16:15 . . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Spc12017.b.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:05 . . 12017 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Spc12017.a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:38 . . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അതുൽ ദാസ് മറ്റുകുട്ടികളോടൊപ്പം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(അതുൽ ദാസ് പകർത്തിയ , നടനും നിർമ്മാതാവുമായ ജോജുജോർജ്ജ് , കൊച്ചി റേഞ്ച് എെ ജി പി.വിജയൻ എന്നിവരുട...)
      10:55 . . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അശ്വിൻകുമാർ കെ എ.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(നാഷണൽ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹനായ അശ്വിൻകുമാർ കെ എ)
      10:45 . . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു മരം.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം)
      05:59 . . 22022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.തിരൂർ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)    15:15  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,450). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('==2017-2018== '''ഈഡിസ് ഹണ്ട്''' കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    14:40  എസ്.ഡി.പി.വൈ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പള്ളുരുത്തി/2017 നവംബർ 14 ശിശുദിനം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+864). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      14:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+218). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+646). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ശിശുദിനം വിവിധപരിപാടികളോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുക...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     14:21  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/വിവിധ ദിനാചരണങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+484). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      14:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+223). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+261). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:04  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+142). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     11:01  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-311). . [26056sdpybhs‎ (5×)]
      11:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+16). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അക്ഷരദീപം സമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി)
      10:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-17). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അറിവരങ്ങ് 2017)
      10:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-275). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അറിവരങ്ങ് 2017)
      10:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+131). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എൻ.എം.എം.എസ്)
      10:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-166). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എൻ.എം.എം.എസ്)
(പു.)    10:46  എസ്.ഡി.പി.വൈ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പള്ളുരുത്തി/2017 നവംബർ 1 കേരളപിറവി ദിനം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,642). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+158). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     10:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,484). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്ത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     10:09  ഗവ.യു പി​ ​എസ് എെമുറി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+70). . 27201 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     09:41  അച്ചാമ്മ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കാളകെട്ടി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+73). . Amhsskalekatty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     06:27  ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+62). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   06:02  സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് തിരൂര്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+94). . 22022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്