സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 05:12 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

1 ഓഗസ്റ്റ് 2021

     17:16  ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +233 [26043b‎ (3×)]
     
17:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +192 26043b സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 26043b സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +42 26043b സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     17:04  ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി/Recognition‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +243 [26043b‎ (2×)]
     
17:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 26043b സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
17:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +243 26043b സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     16:00  ജി എൽ പി എസ് പനമരം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +4 [Glpspnm‎ (2×)]
     
16:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Glpspnm സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 Glpspnm സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎=അദ്ധ്യാപകർ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     15:48  ജി.എച്ച്. എസ്. തയ്യേനി‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +71 [Jayageorge‎ (3×)]
     
15:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -118 Jayageorge സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചിത്രങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +128 Jayageorge സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +61 Jayageorge സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     15:48 അപ്‌ലോഡ് രേഖ Glpspnm സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Glpspnm.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎

30 ജൂലൈ 2021

     13:59  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോടി/HS‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +182 [BINOYI PHILIP‎ (3×)]
     
13:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +58 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എസ്.എസ്.എൽ.സി.ബാച്ച്
     
12:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +56 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎എസ്.എസ്.എൽ.സി.ബാച്ച്
     
12:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +68 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ
     13:57  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [BINOYI PHILIP‎ (3×)]
     
13:57 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Sslc2017-2018a.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:41 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Sslc 16 - 17.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
12:37 BINOYI PHILIP സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Kottodichandrasekharan.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     13:15  കനോസാ യൂ പി സ്ക്കൂൾ വൈപ്പിൻ മാറ്റംനാൾവഴി +285 26337 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

28 ജൂലൈ 2021

 (ചെ.)   10:00  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +60 [Ghssokl‎ (2×)]
 (ചെ.)   
10:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 Ghssokl സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
09:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +54 Ghssokl സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

26 ജൂലൈ 2021

     13:22  സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +28 [43064‎ (3×)]
     
13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +12 43064 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം
     
13:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 43064 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം
     
12:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 43064 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     12:54  എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി മാറ്റംനാൾവഴി -135 Subha PS സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:53  എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി/2021-22 അധ്യയന വർഷം മാറ്റംനാൾവഴി +260 Subha PS സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:46 അപ്‌ലോഡ് രേഖ Subha PS സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Screenshot from 2021-07-26 12-44-27.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്