സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
17 ജനുവരി 2022 22:02 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

17 ജനുവരി 2022

     22:02  എം യു പി എസ് ഓർക്കാട്ടേരി‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി 0 [Mups orkkatteri‎ (2×)]
     
22:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -22 Mups orkkatteri സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സമ്പൂർണ്ണ ഹോം ലൈബ്രറി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +22 Mups orkkatteri സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സമ്പൂർണ്ണ ഹോം ലൈബ്രറി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:02  സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി മാറ്റംനാൾവഴി -112 25041 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം അധ്യാപകരും വിഷയങ്ങളും റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:01  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [Kayamkulammsmhss‎; 48560‎; 38015‎; 36016sitc‎; Hslps34313‎; Msmhss19023‎ (2×)]
     
22:01 38015 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:38015-sndpschool.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:01 48560 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:48560-ground-1.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സ്കൂൾ കളിസ്ഥലം)
     
22:01 Kayamkulammsmhss സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:പാർവതി എം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:59 36016sitc സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:NSS സപ്തദിന ക്യാമ്പ് '' അതിജീവനം 2021 ''.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎('' അതിജീവനം 2021 '') റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
21:59 Msmhss19023 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:LK23-03.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(LK23 Sc-04)
     
21:58 Msmhss19023 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:LK23-02.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(LK23 Sc-03)
     
21:57 Hslps34313 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:34313 hiroshima day pathippukal.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     22:01  ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +209 [Bindusopanam‎ (3×)]
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -166 Bindusopanam സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 Bindusopanam സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎LittleKites share the Technics
     
21:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +374 Bindusopanam സംവാദം സംഭാവനകൾ
     22:01  ഗവ.എൽ.പി.എസ് കുളത്തുമൺ മാറ്റംനാൾവഴി +51 38730 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     22:01  ഫാത്തിമാബി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കൂമ്പാറ/ഹൈസ്കൂൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +28 [47045‎ (2×)]
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +14 47045 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അധ്യാപകർ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +14 47045 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അധ്യാപകർ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    22:01  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം മാറ്റംനാൾവഴി +140 29046HM സംവാദം സംഭാവനകൾ 'എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:01  ജി.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +39 [Punnayurglps‎ (2×)]
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 Punnayurglps സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +54 Punnayurglps സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    22:01  എ.എം.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +5,747 [Amlps21842‎ (3×)]
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -6 Amlps21842 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +213 Amlps21842 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    
21:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +5,540 Amlps21842 സംവാദം സംഭാവനകൾ '== '''ഐ.ടി.ക്ലബ്''' == ഐടി ക്ലബ്ബിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:01  ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വളയം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +65 [16041‎ (2×)]
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +9 16041 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +56 16041 സംവാദം സംഭാവനകൾ സൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:00  എടനാട് യു പി സ്ക്കൂൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +121 [13573‎ (2×)]
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2 13573 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മാനേജ്‌മെന്റ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +119 13573 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മാനേജ്‌മെന്റ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:00  സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി/ഹൈസ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി +69 25041 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    22:00  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ് മാറ്റംനാൾവഴി +114 29046HM സംവാദം സംഭാവനകൾ 'NCC Unit ഈ സ്കൂളിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:00  ഗവ.യു.പി.എസ് കോന്നി താഴം മാറ്റംനാൾവഴി +5,395 38736 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മികവുകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:00  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -145 [42054‎ (4×)]
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 42054 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
21:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -37 42054 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
21:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -115 42054 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
21:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -9 42054 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     22:00  എസ് എ എൽ പി എസ് കോട്ടത്തറ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -100 [15209‎ (2×)]
     
22:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -221 15209 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎TEACHERS റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +121 15209 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:59  യു..സി.എൻ.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ് പോരൂർ/ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +95 48560 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സ്കൂൾ ബസ്സ് റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:59  കോട്ടക്കുന്ന് യു പി സ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി +630 School13665 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഇപ്പോഴത്തെ സാരഥികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:59  എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ്/2016പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +2,409 35052mihs സംവാദം സംഭാവനകൾ
     21:59  ചിറ്റടി എൽ പി സ്കൂൾ മാറ്റംനാൾവഴി -5 Chittadi School സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:59  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ് മാറ്റംനാൾവഴി +835 29046HM സംവാദം സംഭാവനകൾ '== '''<u>സ്കൗട്ട്</u>''' == സാമൂഹ്യ സേവന തൽപരതയും രാജ്യസ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   21:59  ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ് മാറ്റംനാൾവഴി +651 15069 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:59  മുട്ടാർ ജി യു പി എസ് മാറ്റംനാൾവഴി +345 46327 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ-കുട്ടികളുടെ പലവിധ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ക്ളബുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:58  ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ മാറ്റംനാൾവഴി +190 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിലെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:58  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട്/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് മാറ്റംനാൾവഴി +1,233 Ghss48063 സംവാദം സംഭാവനകൾ പുതിയതാൾ സൃഷ്ടിച്ചു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:58  ഡി. വി. എൻ.എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ ഓതറ/ചരിത്രം മാറ്റംനാൾവഴി +5,123 Dvnsshs2021 സംവാദം സംഭാവനകൾ 'ആയിരത്തൊന്നു പാളയിൽ തീർത്ത വലിയ ഭൈരവി കോലവും...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
     21:58  ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ നൊച്ചിമ മാറ്റംനാൾവഴി +53 25126 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     21:58  എം എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം/പ്രൈമറി മാറ്റംനാൾവഴി +160 Kayamkulammsmhss സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:58  എെ.കെ.എം.സി.എം.എസ്. എൽ .പി. എസ്.മല്ലപ്പള്ളി മാറ്റംനാൾവഴി +3,254 Sindhuthonippara സംവാദം സംഭാവനകൾ എൈ.കെ.എം.സി.എം.എസ്. എൽ .പി. എസ്.മല്ലപ്പള്ളി താളിലോട്ടുള്ള തിരിച്ചുവിടൽ ഒഴിവാക്കി റ്റാഗ്: തിരിച്ചുവിടൽ ഒഴിവാക്കി
 (ചെ.)   21:58  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന്/പ്രൈമറി മാറ്റംനാൾവഴി -245 42054 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:57  എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ് മാറ്റംനാൾവഴി +89 Hslps34313 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്