സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

22 സെപ്റ്റംബർ 2020 17:39 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

22 സെപ്റ്റംബർ 2020

     17:39  ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4). . Hmgmhssvarkala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:39  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Savithri p‎ (2×); 15380‎ (2×); 13844‎ (2×); 48331‎ (4×); 30505‎ (16×)]
      17:39 . . 48331 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:48331-picture-18.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:39 . . 48331 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:48331-picture-17.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:39 . . 48331 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:48331-picture-16.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:39 . . 48331 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:48331-picture-15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:36 . . Savithri p (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13453-nerkkazcha1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      17:35 . . 13844 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Inde765x.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:35 . . Savithri p (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13453-nerkkazcha.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      17:33 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380 - Student work 32.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:33 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380 - Student Work 28.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nandhana Ratheesh 09-21-2020 16.48.17 16.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Afna Fathima09-21-2020 16.48.17 15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 14.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vaiga Baiju 09-21-2020 16.48.17 5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:M Akhilesh 09-21-2020 16.48.17 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.48.17 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:CamScanner 09-21-2020 16.12.38 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Adithyan Prakash 09-21-2020 16.12.38 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ann Maria Thomas 09-21-2020 16.01.55 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Irfana Yoonus 09-21-2020 16.01.55 10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Irfana Yoonus 09-21-2020 16.01.55 8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Sanova Elsa Biju 09-21-2020 16.01.55 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:30 . . 13844 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ind111ex.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     17:39  അസംപ്ഷൻ യു പി എസ് ബത്തേരി/നേർക്കാഴ്ച‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-4). . [15380‎ (3×)]
      17:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (3)
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (3)
      17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (4)
     17:39  ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+110). . [15069‎ (2×)]
      17:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+59). . 15069 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      17:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+51). . 15069 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     17:38  ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി നോർത്ത്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-7). . [26065‎ (2×)]
      17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 26065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . 26065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   17:38  ഗവ.വൊക്കേഷണൽ.എച്ച് .എസ്.എസ്.എടയന്നൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-81). . 14018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     17:37  ജി എൽ പി എസ് പനമരം/ നേർക്കാഴ്ച.‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+691). . [Glpspnm‎ (4×)]
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+366). . Glpspnm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+183). . Glpspnm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+183). . Glpspnm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-41). . Glpspnm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (/* 'കട്ടികൂട്ടിയ എഴുത്ത്'കട്ടികൂട്ടിയ എഴുത്ത്'കോവിഡ് കാലത്തെ പഠനാനുഭവങ്ങളെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങ...)
     17:37  സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽപിഎസ് മുണ്ടക്കയം/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,021). . St. Joseph's LPS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:36  ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്ക്കൂൾ, മോറാഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+141). . [13844‎ (2×)]
      17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+70). . 13844 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . 13844 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   17:35  ജി.ടി.എൽ.പി സ്കൂൾ കൂമ്പാറ/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . Naseeftdy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:33  ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി നോർത്ത്/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+379). . 26065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:33  സെന്റ്. ജോൺ ഡി.ബ്രിട്ടോസ് എ.ഐ.എച്ച്ച.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി/നേർക്കാഴ്ച്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+927). . 26013 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (nerkazhcha)
     17:33  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ്/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,226). . Satheeshrkollam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:33  എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.കോമ്പയാർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2). . 30505 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   17:32  ജി.ടി.എൽ.പി. സ്കൂൾ കൂമ്പാറ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-4). . Naseeftdy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:30  ഏ.ആർ.നഗർ.എച്ച്.എസ് ചെണ്ടപ്പുറായ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Arnagarhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
 (ചെ.)   17:29  ജി.ടി.എൽ.പി.എസ് കൂമ്പാറ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-111). . Naseeftdy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്