സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
27 നവംബർ 2020 05:39 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

27 നവംബർ 2020

     05:39  ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,832 [Balikamatomhss‎ (2×); Sreejithkoiloth‎ (3×)]
     
05:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,502 Balikamatomhss സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സ്‍കൂൾ ഗായക സംഘം
     
05:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +222 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ബാലികാമഠത്തിന്റെ ചരിത്രവഴിയിലൂടെ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
05:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -47 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ബാലികാമഠത്തിന്റെ ചരിത്രവഴിയിലൂടെ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
05:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +104 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ബാലികാമഠത്തിന്റെ ചരിത്രവഴിയിലൂടെ
     
05:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +51 Balikamatomhss സംവാദം സംഭാവനകൾ
     05:33  ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല/History മാറ്റംനാൾവഴി -20 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     05:31 തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല/Read More...... എന്ന താൾ ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല/History എന്ന തലക്കെട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടലില്ലാതെ Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റി ‎
     05:31  ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല/Read More...... മാറ്റംനാൾവഴി +7,843 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
(പു.)    05:20  നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17 മാറ്റംനാൾവഴി +2,088 Nhs37012 സംവാദം സംഭാവനകൾ ''''കുട്ടികളിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണം നടത്താനു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    05:19  നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17 മാറ്റംനാൾവഴി +6,110 Nhs37012 സംവാദം സംഭാവനകൾ '* '''''കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    05:18  നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17 മാറ്റംനാൾവഴി +3,719 Nhs37012 സംവാദം സംഭാവനകൾ ''''വള്ളംകുളം നാഷണൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ചിരകാല അഭിലാഷമാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     05:18  ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല/കൂടുതൽ അറിയാൻ...‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +39 [Balikamatomhss‎ (3×)]
     
05:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 Balikamatomhss സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
05:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +18 Balikamatomhss സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
05:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +20 Balikamatomhss സംവാദം സംഭാവനകൾ
     05:15  നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +17,811 [Nhs37012‎ (2×)]
     
05:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,007 Nhs37012 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
05:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +15,804 Nhs37012 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     05:07  Govt L.P.S Kadampanad മാറ്റംനാൾവഴി +37 38207 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     05:06  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [38207‎; 38446‎ (4×)]
     
05:06 38207 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:സ്കൂൾ ചിത്രം39.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
03:09 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:NSSTTI & UPS Cherukole 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
02:58 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:NSSTTI & UPS Cherukole 2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(NSSTTI & UPS Cherukole_2)
     
02:57 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:NSSTTI & UPS Cherukole 1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(NSSTTI & UPS Cherukole_1)
     
02:55 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:NSSTTI & UPS Cherukole.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(NSSTTI & UPS Cherukole)
     03:06  എൻ .എസ്സ് .എസ്സ് .റ്റി .റ്റി .ഐ ആന്റ് യു .പി .എസ്സ് ചെറുകോൽ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +5 [38446‎ (2×)]
     
03:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -19 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
03:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +24 38446 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
 (ചെ.)   02:38  ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കോയിപ്പുറം/വിദ്യാരംഗം‌-17‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,174 [37024‎ (4×)]
 (ചെ.)   
02:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -45 37024 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിദ്യാരംഗം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
02:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -68 37024 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിദ്യാരംഗം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
02:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +133 37024 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിദ്യാരംഗം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
02:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,154 37024 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിദ്യാരംഗം - റിപ്പോർട്ട് 2020-21 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

26 നവംബർ 2020

     20:42  എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട്‎‎ 14 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,318 [37036‎ (14×)]
     
20:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +7 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +10 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,457 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -14 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -140 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ spc റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +13 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +15 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     19:29  എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട്/ഐ.റ്റി ക്ളബ്ബ് മാറ്റംനാൾവഴി +3 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     19:16  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [37036‎ (2×)]
     
19:16 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37036-130.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(spc)
     
18:54 37036 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37036-143.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(hightech)
     19:04  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ഇലിമുള്ളുംപ്ലാക്കൽ‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -223 [G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL‎ (5×)]
     
19:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -5 G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
     
19:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
     
18:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -176 G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം
     
18:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -57 G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
     
18:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 G.H.S.S ELIMULLUMPLACKAL സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്