സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 ഏപ്രിൽ 2019 02:42 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 ഏപ്രിൽ 2019

     17:13  എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കളിയാട്ടമുക്ക്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+608). . [19413‎ (4×)]
      17:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+154). . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+444). . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:57  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [28319‎; 19413‎ (2×)]
      16:57 . . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:19413LSS.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:42 . . 19413 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:19413P.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:01 . . 28319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mail 02.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎ (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   15:00  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:SURESH P A‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+274). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:00 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . SURESH P A (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

18 ഏപ്രിൽ 2019

     11:32  ഗവ.എൽ പി എസ് ഇടനാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+104). . 31203 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നേട്ടങ്ങൾ: നേട്ടങ്ങൾ കൂട്ടി ച്ചേർത്തു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

17 ഏപ്രിൽ 2019

(പു.)(ചെ.)   13:21  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:UMAHARIDAS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     13:21  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [UMAHARIDAS‎; SHAIMA AS‎]
      13:21 . . UMAHARIDAS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:52 . . SHAIMA AS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     09:54  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+65). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:50  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+63). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:46  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+149). . [21001‎ (2×)]
      09:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+70). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:38  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+140). . [21001‎ (2×)]
      09:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:32  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+207). . [21001‎ (3×)]
      09:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+73). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+66). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+68). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:19  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/വിദ്യാരംഗം‌-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+67). . [21001‎ (2×)]
      09:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+68). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:10  സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 21001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   06:52  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:SHAIMA AS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:46  സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് എൽപിഎസ് കൊല്ലാട്‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8,689). . [33412‎ (8×)]
      06:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      06:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      06:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,169). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      06:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,335). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4,774). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      06:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      06:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8,881). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      06:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+27). . 33412 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (new)

16 ഏപ്രിൽ 2019

 (ചെ.)   16:07  സെന്റ് പോൾസ് ഗവ. എൽ പി എസ് ഐരാപുരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-703). . Hmminipaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:49  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Hmminipaul‎; 25107‎ (2×)]
      15:49 . . Hmminipaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ST.PAULS G.L.P.S AIRAPURAM.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(SCHOOL PHOTOS)
      04:31 . . 25107 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Food fest ghss pazhamthottam.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കുട്ടികളുടെ food fest ൽ നിന്ന്)
      04:25 . . 25107 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Children's day celebrations.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(അംഗനവാടി കുട്ടിക‍ളെ പ‍ങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ശിശുദിനറാലി)
(പു.)(ചെ.)   15:19  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Hmminipaul‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+272). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:19  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Hmminipaul‎; DBEPSchool, Padiyoor‎]
      15:19 . . Hmminipaul (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:13 . . DBEPSchool, Padiyoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     07:41  പുന്നാട് എൽ.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7). . 14831C (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (HM , PTA president changed)
(പു.)(ചെ.)   06:13  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:DBEPSchool, Padiyoor‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+293). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     05:42  നാഷണൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊളത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-192). . [18073‎ (2×)]
      05:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-205). . 18073 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ്)
      05:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . 18073 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അംഗങ്ങൾ)
(പു.)    03:50  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+100). . Naseer (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('USS scholarshi winner 2018-19' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

15 ഏപ്രിൽ 2019

 (ചെ.)   14:44  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,934). . [12060‎ (2×)]
 (ചെ.)    14:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (add_mater)
 (ചെ.)    13:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5,932). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   14:01  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+40). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2019-2021)
     13:58 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:12060 swasthik.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(little_kites_member_swasthik)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്