സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

18 ജനുവരി 2020 00:44 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

17 ജനുവരി 2020

(പു.)    18:51  K.N.N.M.V.H.S.S PAVITRESWARAM/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+132). . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗ്രന്ഥശാല)
     18:46  K.N.N.M.V.H.S.S PAVITRESWARAM‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-7). . [Knnmvhss‎ (2×)]
      18:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+14). . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-21). . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:41  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Lk28012‎; 29010‎ (2×); 43061‎ (2×); Providence‎ (4×); Balikamatomhss‎ (4×); Knnmvhss‎ (5×)]
      18:41 . . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:KBMK1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:39 . . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:KBMK.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:34 . . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hms2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:31 . . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hms1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:19 . . Knnmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hms.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:15 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010 awa.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:56 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010 pull.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:26 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 159.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:58 . . 43061 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Digital magazine 2019-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:53 . . 43061 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:TWINKLING STARS .pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:28 . . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:17011 s15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:24 . . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:17011 s14.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:17 . . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:17011 s13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:12 . . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:17011 s12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      04:47 . . Balikamatomhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:A4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      04:47 . . Balikamatomhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:A3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      04:46 . . Balikamatomhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:A2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      04:43 . . Balikamatomhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:A1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     16:47  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+180). . [Lk28012‎ (2×)]
      16:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വോയ്സ്' ഡിജിറ്റൽ പത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു.)
      16:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+183). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വോയ്സ്' ഡിജിറ്റൽ പത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു.)
     16:25  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+86). . [29010‎ (3×)]
      16:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ്ിുപര)
      16:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (്ിുപസ)
      16:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ം്മിുപര)
     16:21  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+146). . [29010‎ (2×)]
      16:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ീൂപ)
      16:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+147). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ുപരകത)
     16:04  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+366). . [29010‎ (2×)]
      16:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (gh)
      16:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+368). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പുി്)
     14:40  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-105). . [Surendrank‎ (4×)]
      14:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-105). . Surendrank (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:00  പ്രമാണം:TWINKLING STARS .pdf‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+26). . [43061‎ (2×)]
      10:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-72). . 43061 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . 43061 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:59 (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ) . . 43061 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് പ്രമാണം:TWINKLING STARS .pdf എന്ന താൾ പ്രമാണം:Digital magazine 2019-2020 .pdf എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
     09:51  സെന്റ്. ആൻസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുര്യനാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+127). . Stannes (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     08:28  ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കായണ്ണ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [HMGHSSKAYANNA‎ (2×)]
      08:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-25). . HMGHSSKAYANNA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+27). . HMGHSSKAYANNA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   08:17  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:HMGHSSKAYANNA‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+274). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     08:17 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . HMGHSSKAYANNA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     07:28  പ്രൊവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+379). . [Providence‎ (5×)]
      07:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      07:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      07:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
 (ചെ.)    07:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+182). . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      06:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+195). . Providence (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)    04:47  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/Activities/ലഹരിവർജ്ജനമിഷൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+328). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലഹരിവർജ്ജനമിഷൻ,'''വിമുക്തി'''യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     04:44  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/Activities‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-52). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      04:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-50). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്