സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

26 ജൂൺ 2019 12:19 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

26 ജൂൺ 2019

     11:15  പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [18083ppmhss‎ (2×)]
      11:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
      11:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
     11:13  പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [18083ppmhss‎ (2×)]
      11:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-24). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (j)
      11:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (g)
(പു.)    11:12  Ppmhss little kites‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [18083ppmhss‎ (2×)]
      11:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-32). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
(പു.)     11:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+32). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (g)
     11:09  പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര/HS‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [18083ppmhss‎ (9×)]
      11:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-105). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (j)
      11:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-52). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
      11:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+104). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
      11:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+53). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
      11:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-48). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (j)
      11:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+48). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (g)
      11:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-85). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (g)
      10:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-101). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (h)
      10:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+186). . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (g)
     11:06  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [18083ppmhss‎; 42040‎ (2×); User13040‎ (3×)]
      11:06 . . 18083ppmhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Shabeed.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:54 . . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Pravesham3.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:45 . . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Pravesham2.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:44 . . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Pravesham1.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:13 . . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vidyarengam-19-1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വായനാദിന പ്രശ്നോത്തരി)
      08:06 . . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vidyarengam19-2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വായനാദിന പ്രശ്നോത്തരി)
     09:25  ഗവ വി എച്ച് എസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി‎‎ (15 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1,398). . [User13040‎ (15×)]
      09:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      09:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (SSLC 2018 FULL A + നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ)
      08:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-48). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-23). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      08:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      07:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+32). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവേശനോത്സവം 2019)
      07:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,447). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (SSLC 2018 FULL A + നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ)
      07:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രേവശനോത്സവം 2018)
      07:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്വാതന്ത്ര ദിന പരിപാടികൾ 2018)
      07:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രേവശനോത്സവം 2018)
      07:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43). . User13040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രേവശനോത്സവം 2018)
     09:12  എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,കാഞ്ഞിരമറ്റം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,315). . [33083lfhs‎ (6×)]
      09:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+60). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ)
      09:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+131). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ)
      09:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ)
      09:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+950). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്)
      08:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+435). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സിൻ)
      08:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+739). . 33083lfhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സിൻ)
     07:22  2019-20 -ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+753). . [37001‎ (8×)]
      07:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+77). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+170). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+497). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്