സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 20:19 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

24 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     19:24  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ചിത്രശാല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+654). . [033056‎ (2×)]
      19:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+436). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      19:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+218). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:12  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+93). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:05  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [20005‎; 43014‎; 45002‎ (2×); 33070‎ (2×); 033056‎ (15×)]
      19:05 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056L4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      19:04 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056L5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      19:02 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056L3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      19:01 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056L2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      19:00 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056L1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:52 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056news2019 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:51 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056news2019 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:50 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056librarylittlekites.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:50 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056librarybless.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:49 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056library2019 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:48 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056girlswinners.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:46 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056basketgirls 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:43 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056basketboy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:43 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 10D classphoto.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:37 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 10 d1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      17:55 . . 45002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dvhssvechoor.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      17:49 . . 20005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:20005 13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ആനക്കരയിലെ പൊന്നത്താൻനിരയിലുള്ള മഹാശിലാ സ്‍മാരകം)
      17:04 . . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33070onam19-12.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:04 . . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33070onapayasam19-1.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:03 . . 45002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:45002.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:59 . . 43014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Table tennis.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(അക്കാദമിക് വർഷം ടെന്നി കൊയ്റ്റ്,ആർച്ചറി,ബോൾ ബാഡ്മിൻ്ൺ,ഖൊ-ഖൊ,ടേബിൾടെന്നീസ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേ...)
     18:41  ഗവ. യു പി എസ് കൊഞ്ചിറ‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,827). . [Gupskonchira‎ (8×)]
      18:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+178). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,470). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+100). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+52). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+995). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+42). . Gupskonchira (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:57  ഗവൺമെന്റ് ദേവിവിലാസം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വെച്ചൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3). . 45002 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:54  എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,247). . 22076 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    17:45  ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+81). . 20005 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<gallery> 20005_13.jpg|മഹാശിലാ സ്‍മാരകം </gallery>' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     17:21  ബുക്കാനാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പള്ളം/Activities‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+580). . [33070‎ (3×)]
      17:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+307). . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബുക്കാനൻ ഓണാഘോഷം 2019)
      17:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബുക്കാനൻ ഓണാഘോഷം 2019)
      17:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+272). . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലഹരിവിരുദ്ധദിനം)
     17:09  ബുക്കാനാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പള്ളം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+98). . [33070‎ (2×)]
      17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സമകാലീന പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      17:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+101). . 33070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സമകാലീന പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     16:51  ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കന്യാകുളങ്ങര‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+706). . [43014‎ (2×)]
      16:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+316). . 43014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മികവുകൾ/നേട്ടങ്ങൾ)
      16:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+390). . 43014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മികവുകൾ/നേട്ടങ്ങൾ)
     16:49  സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങുളം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+15). . 32022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:39  ജി എൽ പി എസ് പുത്തുമല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+45). . [15215‎ (2×)]
      16:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 15215 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    16:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . 15215 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    16:35  ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കന്യാകുളങ്ങര/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+395). . 43014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (''''2019-2020''' ദേശീയതാരങ്ങൾ അമൃത.എൻ. എസ് കാവ്യ.എസ്.കുമ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     16:34  ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ്, റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോട്സ് സ്ക്കൂൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+10). . 43109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:30  ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ്, റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോട്സ് സ്ക്കൂൾ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+196). . 43109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:14  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+428). . [Lk41032‎ (2×)]
      16:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+432). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്