സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

18 ഡിസംബർ 2018 19:38 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

18 ഡിസംബർ 2018

(പു.)    17:04  43060‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+141). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ട് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    17:03  43056‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+122). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    17:03  43053‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+128). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂൾ മൈലം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     17:03  എം. കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ. .എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മണാശ്ശേരി/വാർത്ത‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-79). . [47089‎ (6×)]
      17:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-103). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 47089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    17:02  43052‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+123). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    17:01  43050‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+145). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    17:00  43040‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+142). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:59  43039‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+168). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പി.എസ്.എൻ.എം ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് , പേരൂർക്കട എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:58  43038‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+156). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:57  43037‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+122). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:57  43035‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+151). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:56  43032‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+118). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.എച്ച്.എസ്. കറ്റച്ചക്കോണം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:55  43029‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+122). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:54  43026‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+128). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:53  43024‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+132). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കുളത്തൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:53  43017‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+138). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:51  43014‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+160). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കന്യാകുളങ്ങര എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:50  43013‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+131). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ് കന്യാകുളങ്ങര എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     16:49  എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-32). . [Nsshschowalloor‎ (6×)]
      16:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-66). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-161). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+161). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Nsshschowalloor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    16:49  43004‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+141). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തോന്നയ്ക്കൽ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:48  43003‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+151). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:47  43002‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+118). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവൺമെൻറ് എച്ച്.എസ്. വെയിലൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:45  43111‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+141). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:44  43088‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+116). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പൂജപ്പുര എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:42  43087‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+112). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:41  43068‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+142). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:40  43067‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+138). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബി.എൻ.വി.വി.&എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവല്ലം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:40  43066‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+135). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:39  43065‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+156). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:38  43064‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+125). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:37  43062‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+159). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:36  43061‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+141). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് ആൻറണീസ് എച്ച്.എസ്. എസ് വലിയതുറ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:35  43059‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+122). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്. എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:34  43057‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+93). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോർട്ട് എച്ച്.എസ്. എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:33  43055‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+144). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാൽക്കുളങ്ങര എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:32  43054‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+146). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:31  43047‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+152). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:30  43045‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+150). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:30  43042‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+138). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    16:29  43041‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+140). . Kishori (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂർക്കട എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്