സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 13:48 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

14 ഓഗസ്റ്റ് 2018

     13:52  ജി.എം.യു.പി.എസ് കാളികാവ് ബസാർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . Babufrancisk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:51  സി.കെ.സി.ജി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+936). . Ckcghs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:51  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Saghs‎; Lmshss44066‎; Glpscherumukha‎; 20014‎; 44041‎ (2×); 21056‎ (6×)]
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:READIN1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:READING2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Harita1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Harithakerlam.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Harita2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Harita 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:51 . . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44066path2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:49 . . Glpscherumukha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സ്കൂള് ചിത്രമാണ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:49 . . Saghs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28002saghssredha.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:47 . . 20014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Prakash75.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:47 . . 44041 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44041nallap.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:45 . . 44041 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44041nal.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
(പു.)    13:51  തേക്കടി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,640). . Vasumurukkady (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:125%;" | style="background: aabbcc; text...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   13:51  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Anjali.S‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+275). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     13:51 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Anjali.S (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     13:50  ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-28). . [Ghsskumarapuram‎ (3×)]
      13:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-64). . Ghsskumarapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+64). . Ghsskumarapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-28). . Ghsskumarapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:50  എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര്/പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+642). . [Lmshss44066‎ (2×)]
      13:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+487). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+155). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പ്രമാണം:44066-pathram.jpeg|ലഘുചിത്രം|8 ക്ളാസ്സിലെ കുട്ടി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:50  ജി.എം.യു.പി.എസ് കാളികാവ് ബസാർ / വിശാലമായ കളിസ്ഥലം .‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+69). . Babufrancisk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:50  പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+53). . Anitha ammathil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:50  കുലുക്കല്ലൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+106). . 20464 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' https://ml.wikipedia.orgകുലുക്കല്ലൂർ' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:49  എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+206). . [Vasumurukkady‎ (2×)]
      13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+32). . Vasumurukkady (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+174). . Vasumurukkady (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:48  കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-4). . [21056‎ (2×)]
      13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 21056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റ്)
     13:48  ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒഴുകൂർ/Details‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-15). . [Ozhukurgmups‎ (4×)]
      13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Ozhukurgmups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-16). . Ozhukurgmups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Ozhukurgmups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Ozhukurgmups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ/ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,738). . GVHSSVALATHUNGAL (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ/Details‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-30). . [Stclares‎ (3×)]
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+91). . Stclares (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Stclares (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-146). . Stclares (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+37). . [Karukutty‎ (3×)]
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Karukutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  ജി എച്ച് എസ് എസ് പടിയൂർ/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,415). . 13121 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  എസ്.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-7). . [38070‎ (2×)]
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 38070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ)
      13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . 38070 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ)
     13:47  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+172). . [Kadungapuramghss‎ (2×)]
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-27). . Kadungapuramghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+199). . Kadungapuramghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഒഴുകൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4). . Ozhukurgmups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:47  2018-19 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ‍‍‍‍‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+554). . Ashasujith (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (.)
     13:46  ജി.എം.യു.പി.എസ് കാളികാവ് ബസാർ / അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+45). . Babufrancisk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:46  സെന്റ്.അഗസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+32). . Saghs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ശ്രദ്ധ ')
     13:45  ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+333). . BVHSS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിത്ര പ്രദർശനം)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്