സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഫെബ്രുവരി 2019 22:05 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഫെബ്രുവരി 2019

     22:02  ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കുമരകം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+111). . 33051.. (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:01  ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കുമരകം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+62). . 33051.. (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:51  പുതിയങ്ങാടി എം എൽ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-52). . Soorjithpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   18:44  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+310). . [48022‎ (4×)]
 (ചെ.)    18:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 48022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
 (ചെ.)    18:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+290). . 48022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
 (ചെ.)    18:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+20). . 48022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
 (ചെ.)    17:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 48022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
     18:43  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,918). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   18:41  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:JT 125‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     18:41 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . JT 125 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     18:40  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Sathish.sde‎; SHANILKUMAR‎; Cyrilpal‎; Kannans‎; Remesanet‎ (2×); Georgian‎ (3×); Lk28012‎ (4×)]
      18:40 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 16ara.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:39 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 16au.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:39 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 16at.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:39 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 16as.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:50 . . SHANILKUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:HIOHS OLAVATTUR.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:35 . . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ncc18.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:35 . . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ncc19.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:35 . . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ncc17.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:26 . . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ജി.ടി.എൽ.പി സ്കൂൾ വാളംതോട്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:23 . . Remesanet (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:16033-dm.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:22 . . Remesanet (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:16033-KKD-RACHSS katameri.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:17 . . Sathish.sde (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44064-dm.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:58 . . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:25007-dm.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
 (ചെ.)   18:09  എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-140). . SHANILKUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (school)
     17:37  എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+178). . [Georgian‎ (3×)]
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-26). . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+174). . Georgian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:37  ജി.എൽ.പി.എസ് വാളാംത്തോട്‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,934). . [Cyrilpal‎ (8×)]
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-60). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+60). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-146). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+107). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-286). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+138). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+36). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    17:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,085). . Cyrilpal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിചേർക്കലുകൾ വരുത്തി)
     17:30  കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+866). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:28  കണ്ണൂർ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,093). . [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
      17:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,014). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:26  ആർ.എ.സി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കടമേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+46). . [Remesanet‎ (2×)]
      17:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Remesanet (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+47). . Remesanet (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:25  ശ്രീ നാരായണ എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃക്കണാർവട്ടം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+19). . [Swapna79‎ (3×)]
      17:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+111). . Swapna79 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-111). . Swapna79 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+19). . Swapna79 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:23  വയനാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+576). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   17:15  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+239). . 48022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
     17:09  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,172). . [12024‎ (5×)]
      17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-112). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,257). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്