സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
18 ജനുവരി 2021 22:34 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

18 ജനുവരി 2021

     21:51  ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -163 [Adithyak1997‎ (2×); 11015uppala‎ (3×)]
     
21:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -3 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
21:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -282 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +282 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
17:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -163 Adithyak1997 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മുൻ സാരഥികൾ: ഭൂപടം ശെരിയാക്കി
 (ചെ.)   
17:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Adithyak1997 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രെറ്റി യു.ആർ.എൽ ശെരിയാക്കി
     17:38  എ.എൽ.പി.എസ് കിഴൂർ‎‎ 6 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +312 [Adithyak1997‎; 47214‎ (5×)]
 (ചെ.)   
17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Adithyak1997 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സാമൂഹൃശാസ്ത്ര ക്ളബ്: ഒരു പ്രമാണം ശെരിയാക്കി
     
17:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +78 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഗണിത ക്ളബ്
     
16:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +18 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
16:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +75 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +71 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +67 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     17:12  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [47214‎ (6×)]
     
17:12 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Mathsclub activity.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
16:02 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Nerkazhcha winner.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:45 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Club activity.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:36 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Screenshot from 2021-01-18 15-29-25.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:07 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Moonday 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:03 47214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Moonday 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎

17 ജനുവരി 2021

     23:26  ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള‎‎ 7 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +172 [11015uppala‎ (7×)]
     
23:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +43 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +136 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
23:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +102 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
23:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -75 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
22:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
22:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
22:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -39 11015uppala സംവാദം സംഭാവനകൾ
     21:57  എ.എൽ.പി.എസ് മാവൂർ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -62 [47220‎ (2×)]
     
21:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +15 47220 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
21:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -77 47220 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     18:28  എ. യു. പി. എസ്. കൊവ്വൽ ചെറ‌ുവത്ത‌ൂർ മാറ്റംനാൾവഴി 0 12550kovval സംവാദം സംഭാവനകൾ
     18:18  എ യു പി എസ് ചൂലൂർ‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,490 [47229‎ (8×)]
     
18:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
18:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +829 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
18:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +955 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
17:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +341 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
15:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +97 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ
     
15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +98 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മികവുകൾ
     
15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +65 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ
     
15:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +103 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ
     15:52  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [47229‎ (6×)]
     
15:52 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:370d1edb-5104-4614-9036-660248114efb.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:46 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:7c711da5-b9b1-4753-89ee-c8bb645a7954.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:43 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Aup.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:37 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:698b9802-f41c-459e-a061-c6a71a64d66d.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:32 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Melam supli page final.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
15:19 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Aud 15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     12:25  മേരിഗിരി എച്ച്. എസ്സ്.മരഞ്ചാട്ടി‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -15 [Mghsmtty‎ (3×)]
     
12:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Mghsmtty സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Mghsmtty സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -18 Mghsmtty സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

16 ജനുവരി 2021

     22:04  എ യു പി എസ് ചൂലൂർ‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +199 [47229‎ (4×)]
     
22:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +25 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
22:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +24 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അദ്ധ്യാപകർ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
22:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +124 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
21:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +26 47229 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     19:23  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം മാറ്റംനാൾവഴി +117 033056 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഉപതാളുകൾ
     19:00 അപ്‌ലോഡ് രേഖ 033056 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:THOMAS JOYEL JOY.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്