സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
6 ഡിസംബർ 2023 20:32 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

6 ഡിസംബർ 2023

 (ചെ.)   20:32  കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2021-24 മാറ്റംനാൾവഴി +1,639 JamsheerPM സംവാദം സംഭാവനകൾ (it) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:32  സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26 മാറ്റംനാൾവഴി +19 25041 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:31  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [Savadthangalkunju‎; 42603‎; JamsheerPM‎ (2×); Ghsmadatharakkani‎ (2×); 48045-wiki‎ (5×)]
     
20:31 JamsheerPM സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:20230811 144833.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:26 JamsheerPM സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:20230811 144848.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:21 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Cornor 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:10 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Ok 5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:05 Savadthangalkunju സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:J-r-c-6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:04 Ghsmadatharakkani സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:42030el.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വർഗ്ഗം:42030)
     
20:03 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Ok 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:02 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Ok 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
20:01 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Ok 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
19:58 Ghsmadatharakkani സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:42030election.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
19:54 42603 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:42603-soilday.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     20:30 തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ 42450 സംവാദം സംഭാവനകൾ എന്ന ഉപയോക്താവ് ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര/നേർക്കാഴ്ച/യു .പി .എസ്‌ .അടയമൺ എന്ന താൾ നേർക്കാഴ്ച/യു .പി .എസ്‌ .അടയമൺ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുക)
     20:29  എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട/ഹൈസ്കൂൾ‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,231 [48045-wiki‎ (3×)]
     
20:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −22 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +42 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,211 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:28  കുടക്കളം യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:28  ആർ.സി. അമല ബി.യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:25  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, വയലാർ നോർത്ത്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +56 [34208-hm‎ (2×)]
     
20:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −43 34208-hm സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
20:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +99 34208-hm സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:24  കുടക്കളം യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി −29 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:24  ആർ.സി. അമല ബി.യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +21 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:15  എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട മാറ്റംനാൾവഴി +2,096 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:15  ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി/സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +421 42430 സംവാദം സംഭാവനകൾ (സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:14  ജാനകി മെമ്മോറിയൽ യു പി സ്കൂൾ ചെറുപുഴ/അംഗീകാരങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +786 User13951 സംവാദം സംഭാവനകൾ (കണ്ണൂർ ജില്ലാ സർഗോത്സവത്തിൽ കാവ്യാലാപാനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:11  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, വയലാർ നോർത്ത് മാറ്റംനാൾവഴി +186 34208-hm സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎മുൻ സാരഥികൾ)
     20:06  പിണറായി വെസ്റ്റ് ബി.യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:04  എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +2,429 48045-wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:04  ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി/അംഗീകാരങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +167 42430 സംവാദം സംഭാവനകൾ (അംഗീകാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     20:04  പിണറായി വെസ്റ്റ് ബി.യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +21 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:03  ഗവ എൽ പി എസ് ഭരതന്നൂർ/ക്ലബ്ബുകൾ/2023-24‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,828 [42603‎ (2×)]
     
20:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,071 42603 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2023 - 24) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +757 42603 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     19:59  ജി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂർ ഇരിയ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2021-24‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +25 [12073‎ (4×)]
     
19:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −2 12073 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎2021-24 BATCH)
     
19:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −2 12073 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎2021-24 BATCH)
     
19:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +138 12073 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −109 12073 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ
     19:57  മമ്പറം യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:57  പടന്നക്കര ബി.യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:55  പാനുണ്ട ബി.യു.പി.എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +10 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:54  സ്കൂൾവിക്കി താളുകളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഫലകങ്ങൾ‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +43 [Schoolwikihelpdesk‎ (3×)]
     
19:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +22 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +18 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:54  മമ്പറം യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +21 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:54  പടന്നക്കര ബി.യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +21 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:52  പാനുണ്ട ബി.യു.പി.എസ്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +21 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     19:51  മമ്പറം യു.പി.എസ് മാറ്റംനാൾവഴി +24 MT-14103 സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   19:49  ഗവ.എച്ച്എസ്സ്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് ഹരിപ്പാട്./ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് മാറ്റംനാൾവഴി +85 Savadthangalkunju സംവാദം സംഭാവനകൾ (പ്രവർത്തനം) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     19:47  ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി മാറ്റംനാൾവഴി −36 42430 സംവാദം സംഭാവനകൾ (school info thiruthi) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   19:47  എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് മാറ്റംനാൾവഴി +24 Sohs സംവാദം സംഭാവനകൾ (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സ്ക്കൂൾതല ഭരണ നിർവ്വഹണ സമിതി 2021-24) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്