സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

17 നവംബർ 2017 21:18 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

17 നവംബർ 2017

 (ചെ.)   15:40  ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.ആറളം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+27). . 14054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    15:09  പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം/വിദ്യാരംഗം‌-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+399). . 20014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (41)
(പു.)    15:04  പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+843). . 20014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ുപ)
 (ചെ.)   15:03  ജി യു പി എസ് തരുവണ/ENGLISH CLUB‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+91). . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:58  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [School13612‎; 15479‎; Abilashkalathilschoolwiki‎; 24669‎ (3×)]
      14:58 . . 15479 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Selection 038.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:17 . . School13612 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13612011.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സവി)
      08:59 . . Abilashkalathilschoolwiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:36366 cgnr123.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(school photo)
      07:18 . . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24669-2paayasam .jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:18 . . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24669-1paayasam .jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:04 . . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:24669-shishudhinam17.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
(പു.)    14:12  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+246). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഈ സ്കൂളിലെ ടൂറിസം ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    14:09  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,073). . [AnuBabu‎ (2×)]
      14:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     14:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,070). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി-വിദ്യാർഥിനകൾക്ക് ആരോഗ്യ-...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    14:03  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+555). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുട്ടികളിൽ കലപരമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കു...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    14:01  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,046). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാസ്ത്രീയഭിരുചി വളർത്തുവാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:57  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,030). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:49  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,125). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ജൈവ വൈവിധ്യ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി സ്ക...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:47  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,515). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയോടും പ്രകൃതി വ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:43  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,729). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് വളരെ ന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:42  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/വിദ്യാരംഗം‌-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,892). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കലാ സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ നൈപുണ്യം നേടുവാൻ വിദ്യാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:41  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,094). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായുള്ള ലോക...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:38  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,538). . AnuBabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് - ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     10:16  സേക്ര‍ഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. ദ്വാരക/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+8,812). . PADAM (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:10  കല്ല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+58). . [School13612‎ (2×)]
      10:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . School13612 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചിത്രശാല: image)
      09:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . School13612 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (image)
     09:42  എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദുമ ഇസ്ലാമിയ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+18). . 12223 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ ഫോട്ടോകൾ)
(പു.)    09:01  Govt.U.P.School Pennukkara /ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+71). . Abilashkalathilschoolwiki (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലഘുചിത്രം' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     08:36  ആലപ്പുഴ/എഇഒ തുറവൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+74). . Sureshvl (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   08:14  സെന്റ് ജമ്മാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-64). . 18014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:29  എ.എസ്.എം.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മുള്ളൂർക്കര‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+30). . [24669‎ (8×)]
 (ചെ.)    07:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-86). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,048). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+98). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,047). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-18). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നേട്ടങ്ങൾ)
 (ചെ.)   07:25  എ.എസ്.എം.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മുള്ളൂർക്കര/ദിനാചരണങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+750). . [24669‎ (2×)]
 (ചെ.)    07:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+539). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    07:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+211). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:09  എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,196). . [Srjuliemathew‎ (3×)]
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Srjuliemathew (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,342). . Srjuliemathew (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+859). . Srjuliemathew (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    07:05  എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,860). . Srjuliemathew (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('==സയൻസ് ക്ലബ്== സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    06:43  സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+8,386). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (j)
     06:09  20 അധ്യാപകരും 1 അനധ്യാപകനും‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+255). . [24669‎ (4×)]
      06:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    06:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+129). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    05:56  എ.എസ്.എം.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മുള്ളൂർക്കര/സൗഹൃദസന്ദർശനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,953). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<big>'''''സൗഹൃദസന്ദർശനം'''''</big> പ്രമാണം:24669-1VISIT17 .jpg|ലഘുചി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     05:41  എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+769). . Sr.shijimol sebastian (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ുല)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്