സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2021 08:17 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

22 സെപ്റ്റംബർ 2021

 (ചെ.)   06:38  സെന്റ് മേരീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എറണാകുളം മാറ്റംനാൾവഴി +9,350 26038 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

19 സെപ്റ്റംബർ 2021

     20:51  ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പൊടിയാടി/ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മാറ്റംനാൾവഴി +135 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:49  ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പൊടിയാടി‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,188 [37214‎ (4×)]
     
20:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +686 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎*പ്രവൃത്തിപരിചയം
     
20:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +67 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
     
20:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +239 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ
     
19:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +196 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ദിനാചരണങ്ങൾ
     20:21  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [37214‎ (18×)]
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-240.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-239.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-238.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-237.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-236.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-235.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-234.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-233.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-232.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-231.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-230.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-228.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:21 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-229.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:07 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-227.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:07 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-225.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
20:07 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-226.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
19:10 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-223.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
19:10 37214 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:37214-224.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി

17 സെപ്റ്റംബർ 2021

 (ചെ.)   13:49  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/HS/2019-2020 -അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ വിജയികൾ/‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി 0 [Schoolwiki30014‎ (2×)]
 (ചെ.)   
13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +590 Schoolwiki30014 സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   
13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -590 Schoolwiki30014 സംവാദം സംഭാവനകൾ താളിലെ വിവരങ്ങൾ 100% വിജയം...13 ഫുൾ A+ എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു റ്റാഗ്: മാറ്റിച്ചേർക്കൽ
 (ചെ.)   13:44  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/HS മാറ്റംനാൾവഴി +198 Schoolwiki30014 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മികവ്
 (ചെ.)   13:32  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള മാറ്റംനാൾവഴി +61 Schoolwiki30014 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎യൂട്യൂബ് ചാനൽ 2021-2022

16 സെപ്റ്റംബർ 2021

     20:50  എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽ/Primary‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +272 [47227‎ (2×)]
     
20:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +123 47227 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +149 47227 സംവാദം സംഭാവനകൾ
     20:48  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [47227‎ (2×)]
     
20:48 47227 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:ഓസോൺ ദിനാചരണം 2021.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
     
19:16 47227 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിതരണം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Uploaded own work with UploadWizard) റ്റാഗ്: അപ്‌ലോഡ് സഹായി
 (ചെ.)   19:22  എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽ/Activities മാറ്റംനാൾവഴി +150 47227 സംവാദം സംഭാവനകൾ
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്