സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 ഒക്ടോബർ 2018 04:36 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 ഒക്ടോബർ 2018

     18:55  സെന്റ്മേരീസ് യു .പി .എസ്സ് .കോഴിമല‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,584). . [Smupskozhimala‎ (7×)]
      18:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+526). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      18:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      18:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+20). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      18:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപികമാർ)
      18:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+953). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      17:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+32). . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:44  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Babuprasad‎; 29010‎ (2×); Smupskozhimala‎ (7×)]
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 11.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 10.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 9.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 8.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:44 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:33 . . Smupskozhimala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37342 4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:07 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:TtTest.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:49 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kkkite.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:21 . . Babuprasad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:New.resized2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)    17:27  10th- 20 ഡിവിഷനുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,061). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<!-- legacy XHTML table visible with any browser --> {| |- | style="align:center;background:#3498DB;; border:2px solid #9F...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    17:23  9th - 20 ഡിവിഷനുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,177). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<!-- legacy XHTML table visible with any browser --> {| |- | style="align:center;background:#3498DB;; border:2px solid #9F...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     17:17  8th - 16 ഡിവിഷനുകൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+789). . [20012‎ (3×)]
      17:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-192). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+579). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+402). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:59  പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം/Activities‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+42). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:48  പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+43). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:43  പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം/Details‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 20012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:11  പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+814). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:06  പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7,022). . [44008‎ (5×)]
      16:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,203). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-45). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,052). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,819). . 44008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:05  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (തക)
     15:58  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+9,710). . [29010‎ (4×)]
      15:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+497). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രവർത്തനം)
      15:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,209). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (l)
      15:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,276). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കൈറ്റ്)
      15:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5,728). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്)
     15:54  ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+19). . [21302‎ (4×)]
      15:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-46). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+35). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:51  സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,679). . [15008‎ (3×)]
      15:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,067). . 15008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,503). . 15008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,109). . 15008 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:47  ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ/പ്രഥമ ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം ജില്ലാതലം രണ്ടാം സ്ഥാനം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,509). . [21302‎ (5×)]
      15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രഥമ ശബരീഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം ജില്ലാതലം രണ്ടാം സ്ഥാനം)
      15:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,504). . 21302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:24  എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+94). . [37001‎ (2×)]
      15:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+137). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43). . 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്