സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഒക്ടോബർ 2019 18:04 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഒക്ടോബർ 2019

     17:32  സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+41). . [Chengal‎ (3×)]
      17:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+37). . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:15  സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2). . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:14  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,830). . [12024‎ (4×)]
      17:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,285). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള)
      17:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+399). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂൾ പച്ചക്കറി കൃഷി)
      17:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+142). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:06  പാഠ്യ-പാഠ്യേതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019-20‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+41). . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:06  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-75). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:02  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Chengal‎; Illamvayalar‎ (3×); 12024‎ (6×)]
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nel1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nel2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nel3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Schoolpachakari3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Schoolpachakari1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Schoolpachakari2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:59 . . Chengal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:25036 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:38 . . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:34031scfair.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      11:32 . . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:34031sq.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:11 . . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:34031gan6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     15:44  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+359). . [Ghssneduveli‎ (2×)]
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
      15:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+321). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
     14:05  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാതമംഗലം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,630). . [13094‎ (5×)]
 (ചെ.)    14:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+393). . 13094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+386). . 13094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-555). . 13094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2018-19-ലെ ചില പ്രധാന പ്രവർതനങ്ങളിലൂടെ)
      13:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-73). . 13094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2018-19-ലെ ചില പ്രധാന പ്രവർതനങ്ങളിലൂടെ)
      13:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,479). . 13094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അധ്യാപകന്റെ കായികക്കുതിപ്പ്)
     13:57  ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ/Activities‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [50010‎ (3×)]
      13:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-272). . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5,669). . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താളിലെ വിവരങ്ങൾ <font size=5> ''' 2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
      13:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:40  എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട്/Activities‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+128). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
(പു.)(ചെ.)   12:39  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:MANOJ KUMAR‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+280). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     12:38 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . MANOJ KUMAR (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     12:10  ജി.എൽ.പി.എസ്.അരിക്കാട്‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-15,807). . [Shajiarikkad‎ (9×)]
      12:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.)
      12:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3,701). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.)
      11:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7,185). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-631). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കായികമേള)
      11:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-801). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഓണാഘോഷം)
      11:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,041). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-210). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (യോഗദിനം 2018)
      11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹരിതോത്സവം 2018)
      11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,239). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹരിതോത്സവം 2018)
     12:08  Bafakhy Yatheemkhana Residential High School, Kadungathukundu‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4). . 50044 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:06  ജി.എൽ.പി.എസ്.അരിക്കാട്/പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-275). . [Shajiarikkad‎ (4×)]
      12:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,702). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2017-18)
      12:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12,072). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Shajiarikkad (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 674541 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
      11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12,072). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2017-18)
      11:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3,977). . Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (2018-19)
     11:34  എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട്/Recognition‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+525). . [Illamvayalar‎ (2×)]
      11:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
      11:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+485). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
     10:10  എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട്/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+610). . Illamvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (scu)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്