സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
28 ജനുവരി 2023 22:38 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

28 ജനുവരി 2023

     22:38  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) [14051‎; 21622-pkd‎; 11240‎ (7×); 29010‎ (17×)]
     
22:38 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:21622haritha.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:38 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assm1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:36 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 asseme.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:35 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assemd.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:34 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assemc.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:32 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assemb.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:31 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assema.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:30 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem10.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:29 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem9.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:26 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem8.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:25 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:24 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:23 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:15 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:13 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 asas.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
22:08 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 assem3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:59 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Repblk4.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:58 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Repblk3.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:57 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Repblk2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:55 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Repbl1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:48 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Cxmass3.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:47 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Cxmss2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:45 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:Cxmas1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:23 14051 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:14051 pravesanolsavam.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:18 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 camera.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     
21:17 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ പ്രമാണം:29010 came6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     22:10  ജി.എൽ.പി.എസ് മോയൻ പാലക്കാട്‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി −1,524 [21622-pkd‎ (8×)]
 (ചെ.)   
22:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +101 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +16 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +67 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎2021 - 22) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +122 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +4 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (.) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −1,989 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ലൈബ്രറി) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +151 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    22:08  മലയാളത്തിളക്കം മാറ്റംനാൾവഴി +572 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ ('മലയാളഭാഷയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന പരിപാടി.ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു വരാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    22:03  മാസാന്ത ക്വിസ് മാറ്റംനാൾവഴി +480 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ ('എല്ലാ മാസവും മാസാന്ത്യ ക്വിസ് നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. അതാത്  മാസത്തിൽ വരുന്ന ദിനാചരണങ്ങളും പൊതുവിജ്ഞാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്ക...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:53  എസ് എസ് എ എൽ പി എസ് മുഡൂർ തോക്കെ(ಎಸ್.ಎಸ್ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೂಡೂರುತೋಕೆ)/പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +396 [11240‎ (2×)]
     
21:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +331 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +65 11240 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:51  സ്കൂൾ റേഡിയോ ബാലവാണി മാറ്റംനാൾവഴി +778 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ ('കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ റേഡിയോ 2162 2 മോയൻ സ് ബാലവാണി.ഇതിലൂടെ ഓരോ ക്ലാസിലെയും കുട്ടികൾ കഥ,കവിത അങ്ങ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   21:37  അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +451 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:35  ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )/ടെലികാസ്റ്റ് മാറ്റംനാൾവഴി +96 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ടെലികാസ്റ്റ് - ഷെഡ്യൂൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:34  2021 - 22 മാറ്റംനാൾവഴി +22,794 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (' == 2021-22 == ലോകം മുഴുവനും കോവിഡ് മഹാമാരി തേർവാഴ്ച നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അധ്യായന വർഷം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്നു അധ്യാപകർ .ലോകത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളും...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:33  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +499 [29010‎ (3×)]
     
21:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +162 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ക്യാമറ ട്രെയിനിംഗ്) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +9 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോ പോസ്റ്റർ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +328 29010 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോ പോസ്റ്റർ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:33 തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ എന്ന ഉപയോക്താവ് ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )/ടെലികാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ - യൂട്യൂബ് കണ്ണി എന്ന താൾ ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )/ടെലികാസ്റ്റ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
 (ചെ.)   21:23  അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി/റ‍ൂബി ജ‍ൂബിലി വർഷം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +229 [Assumption‎ (2×)]
 (ചെ.)   
21:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −32 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎സ്കൂളിന്റെ റൂബി ജൂബിലിആഘോഷം.) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
21:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +261 Assumption സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎സ്കൂളിന്റെ റൂബി ജൂബിലിആഘോഷം.) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     21:21  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാലൂര് മാറ്റംനാൾവഴി +233 14051 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
(പു.)    21:19  എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയ വിദ്യാലയം -ഗവ:മോയൻ എൽ.പി സ്കൂൾ പാലക്കാട് മാറ്റംനാൾവഴി +1,340 21622-pkd സംവാദം സംഭാവനകൾ (''''പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം 2017 മാർച്ച് 26 ഞായർ 10 മണിക്ക് മുൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർ Sri. അലി അസ്‌ക്കർ ബാഷ, അസിസ്റ്റൻറ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രേംന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്