സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

18 ജൂൺ 2018 07:45 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

17 ജൂൺ 2018

     17:11  ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-184). . [17054‎ (6×)]
 (ചെ.)    17:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-104). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർ)
 (ചെ.)    17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-97). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർ)
 (ചെ.)    17:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകർ)
 (ചെ.)    17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      17:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
 (ചെ.)    16:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 17054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
(പു.)    13:10  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Recognition‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:10  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/History‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:09  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/HS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:08  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Primary‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:07  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Details/HS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:06  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Details/Primary‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:05  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Details/Details‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{PHSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:04  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Details‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+24). . [Malik‎ (2×)]
 (ചെ.)    13:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (edit)
(പു.)     12:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (edit)
(പു.)    13:01  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി/Activities‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{PHSchoolFrame/Header}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:54  ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-271). . [Malik‎ (2×)]
      12:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    12:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-297). . Malik (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (edit)

16 ജൂൺ 2018

     16:36  (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ). . [Gpuramhss‎ (4×)]
      16:36 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗുഹാനന്തപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് എന്ന താൾ ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് പി .ഒ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(അക്ഷര തെററ്)
      16:23 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗുഹാനനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് എന്ന താൾ ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് 691584 എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(അക്ഷര തെററ്)
      16:20 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗുഹാനനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് എന്ന താൾ ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത്,കൊല്ലം 691584 എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(അക്ഷര തെററ്)
      16:17 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് ഗുഹാനന്തപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് എന്ന താൾ ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത്,കൊല്ലം എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(അക്ഷര തെററ്)
     15:53  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Gpuramhss‎ (4×)]
      15:53 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MIKAVUTSAV 2018 PROGRAMME NOTICE OF GUHANANDAPURAM HSS,CHAVARA SOUTH P.O, KOLLAM 691584.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:49 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MIKAVUTSAV 2018 PROGRAMME NOTICEIMG-20180412-WA0024.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:49 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MIKAVUTSAV 2018 PROGRAMME NOTICE IMG-20180412-WA0025.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:53 . . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikav2018.odt അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)(ചെ.)   09:47  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:PARPACODE LPS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+272). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     09:47 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . PARPACODE LPS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

15 ജൂൺ 2018

     16:42  Schoolwiki സംവാദം:എന്റെ സ്ക്കൂൾ 2018‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-23). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     15:22  കണ്ണംവെള്ളി എൽ.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+524). . Nnithin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   15:14  പളളിപ്രം എം എൽ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-110). . Nnithin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:34  എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+50). . [20045‎ (3×)]
      14:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+49). . 20045 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      14:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 20045 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      14:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 20045 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
     09:36 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Vivekkj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ee).jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     07:53  ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+12). . 26044gvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

14 ജൂൺ 2018

(പു.)(ചെ.)   17:08  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:LIJOICE‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+263). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     17:08  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [LIJOICE‎; GauthamSuresh2003‎; 41030‎]
      17:08 . . LIJOICE (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      15:27 . . GauthamSuresh2003 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      02:06 . . 41030 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     16:49  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [44029‎ (2×)]
      16:49 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 501.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:02 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:10001 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ലോക പരീസ്ഥിതി ദിനം)
(പു.)    16:06  എന്റെ സ്ക്കൂൾ 2018/Details‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+22). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{PSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    16:06  എന്റെ സ്ക്കൂൾ 2018‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+22). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{PSchoolFrame/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    16:03  Schoolwiki സംവാദം:എന്റെ സ്ക്കൂൾ 2018‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+23). . 24669 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{PSchoolFrame/Header}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   15:27  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:GauthamSuresh2003‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     05:26  സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Stclares (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   02:06  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:41030‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)

13 ജൂൺ 2018

     16:40  സെന്റ് ആന്റണീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. വടകര‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+168). . [Staghs‎ (2×)]
      16:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . Staghs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്ക്കൂളിന്റ നേട്ടങ്ങൾ)
      16:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+161). . Staghs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്ക്കൂളിന്റ നേട്ടങ്ങൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്