സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/തുറവൂർ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
തുറവൂർ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സ്
2 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് ഒരു കൊറോണ കഥ
3 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ മടി
4 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം കൂട്ടുകാരുടെ കഥ
5 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം ചുവരുകൾക്കുളിലെ വിലക്ക്
6 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം നഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വത്ത്
7 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാം ഒന്നിച്ചുപോരാടാം
8 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി മുത്തശ്ശി പ്ലാവ്
9 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി Clever Fox and the Crow
10 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി THE FOX AND THE CROW
11 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി അനുഭവം തന്നെ ഗുരു
12 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി കല്ല്യാണി മാവ്
13 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി വായനാക്കുറിപ്പ്
14 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി അമ്മ മീനും കുഞ്ഞു മീനും
15 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി ഡയറി കുറിപ്പുകൾ
16 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി മാന്ത്രിക ചെരുപ്പ്
17 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി മീനുവിന്റെ അറിവ്
18 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി കഞ്ഞിം കറിയും - കഥ
19 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി ലോക്ക്ഡൗൺ വീട് -കഥ
20 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി ഹരിയും കൂട്ടുകാരും
21 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം ബ്രേക്ക് ദി ചെയ്ൻ
22 ഗവ യു പി എസ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി കൊറോണ എന്ന ഭൂതവും ശുചി കുട്ടനും
23 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, അരൂർ I AM CORONA
24 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം ഒരു വേനൽക്കാല അവധി
25 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം നല്ലതു ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം
26 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം മാരി
27 ഗവ. യു. പി .എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ഞാൻ നോവൽ കൊറോണ
28 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം കൊറോണ ഭൂതവും അപ്പുക്കുട്ടനും
29 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം ദിമയെന്ന ദേവത
30 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം സൂര്യനും കൊറോണയും
31 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .ഉളവയ്പ് റാമിന്റെ തിരിച്ചറിവ്
32 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി അമ്മക്കിളിയും കുഞ്ഞിക്കിളിയും
33 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .തയ്യ്ക്കൽ കാക്കയുടെ സഹായം
34 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് മയിലമ്മയെപഠിപ്പിച്ച പാഠം
35 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം അകലം
36 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കാത്തിരിപ്പ്
37 ഗവ.എൽ.പി.എസ് തൃച്ചാറ്റുകുളം വരുണിന്റെ കൊറോണ
38 ഗവ.എൽ.പി.എസ് തൃച്ചാറ്റുകുളം വിഷു കാലത്തെ കൊറോണ
39 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ ഞാൻ
40 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ അമ്മ
41 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ കൊറോണയുടെ ജീവിതാഭിലാക്ഷം
42 വി ജെ എച്ച് എസ് എസ് , നടുവത്ത് നഗർ കുരുടൻ പൂച്ച
43 വി ജെ എച്ച് എസ് എസ് , നടുവത്ത് നഗർ ലോക്ക്ഡൌൺ
44 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പ്
45 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പ്1
46 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന ലോകം നശിപ്പിക്കും ഭീകരൻ
47 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം എന്തിന്
48 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി
49 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ മിസ്റ്റർ കീടാണു
50 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ മിസ്റ്റർ കീടാണു
51 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന One man saves the village
52 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ഓർമ്മയിലെ അവന് മരണമില്ല.
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് देवता है डॉक्टर
2 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് ഭീകരൻ
3 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ അമ്മയാണ് പ്രകൃതി
4 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ ഒരുമയുടെ അതിജീവനം
5 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ കൊറോണക്കാലം
6 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ ജയിച്ചീടാം വിപത്തിനെ
7 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ ഫ്രീക്കൻ ചെക്കൻ
8 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ ഭീതിയിലായ കാലം
9 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഖിക്കേണ്ട
10 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കൊറോണ
11 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കൊറോണ!
12 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കോവി‍‍ഡ് കാലം
13 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി നിശ്ചലം പ്രതിരോധം
14 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി നേരിടാം നമുക്ക്
15 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി പകർച്ചവ്യാധി
16 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി പൂമ്പാറ്റ
17 എം.ഡി.യു.പി.എസ്. നടുഭാഗം പോരാട്ടം
18 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം LIFE
19 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം അവൻ കൊറോണ
20 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം അസ്തമയ സൂര്യൻ പറയാൻ മറന്നത്
21 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം ആരു പറഞ്ഞു
22 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
23 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം എൻ പ്രണയം
24 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം കൃഷ്ണന്റെ മീര
25 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പരിസ്ഥിതി പൂക്കൾ
26 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പ്രണയം
27 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പ്രപഞ്ചം
28 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പ്രളയം
29 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പ്രളയകാലം
30 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം സൗഹൃദം
31 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പൂമ്പാറ്റ
32 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം മഹാവിപത്ത്
33 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം സായംസന്ധ്യ തൻ സാഗരം
34 എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കോവിഡ്
35 എസ് എം എസ് ജെ എച്ച് എസ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ധരണി
36 എസ് എം എസ് ജെ എച്ച് എസ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി നദിയുടെ നൊമ്പരം
37 എസ് എം എസ് ജെ എച്ച് എസ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി വൃക്ഷങ്ങൾ
38 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം അമ്മ നോവ്
39 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം കൊറോണ പ്രതിരോധം എങ്ങനെ
40 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തുലാമഴ
41 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സത്മനോഭാവം
42 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം Tom
43 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം എന്റെ നഷ്ടപ്രണയം
44 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം കവിത
45 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം കൊറോണ
46 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം ഭയപ്പെടേണ്ട എതിരിടാം കൊറോണയെ
47 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം ശുചിത്വം നമ്മുടെ കരുത്ത്
48 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് കേരളീയ മനസ്സ്
49 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് നിശ്ചലമായ ഭൂമി
50 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് മഹാമാരി
51 എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന തുരത്തണം കൊറോണയെ
52 എസ്.എൻ.ഡി.വൈ.യു.പി.എസ്.പാണാവള്ളി നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്
53 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി കൊറോണ
54 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി ചങ്ങാതി
55 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി ഏകാന്ത വാസം
56 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കൊറോണ
57 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി ചൈനയിലെ ഭീകരൻ
58 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി പ്രക്യതിയുടെ വികൃതി
59 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി ഭീതി
60 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി മാലാഖ
61 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി മുത്തശ്ശി കഥയിലെ മാക്കാൻ
62 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി രചനയുടെ പേര്
63 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി വ്യാധി
64 എൻ.ഐ.യു.പി.എസ്.നദ്‌വത്ത് നഗർ കൊറോണ കാലം..
65 ഗവ .യു .പി .എസ് .ഉഴുവ കൊറോണ
66 ഗവ .യു .പി .എസ് .ഉഴുവ കൊറോണക്കാലം
67 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി കഞ്ഞിം കറിയും - കവിത
68 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി കൊറോണ എന്ന മഹമാരി
69 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി നീയെന്നെ അപഹരിക്കല്ലേ
70 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി പ്രതിരോധ ഗീതകം
71 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , ചന്തിരൂർ മഹാമാരി
72 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം കറ കലർന്ന ഭംഗി
73 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം കവിത മഹാമാരി
74 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം കൊറോണ
75 ഗവ യു പി എസ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി അമ്മ
76 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് JUSTICE
77 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് എന്റെ കൊറോണ ചിന്തകൾ
78 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് A life in the sunshine
79 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് THE DICTATOR
80 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് അമ്മ
81 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് കാട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ
82 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് പ്രളയം
83 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് സഖി
84 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, അരൂർ poem
85 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം കൃഷി
86 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം ലോകാവസാനം
87 ഗവ. യു. പി .എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി അതിജീവിക്കാം ഒന്നായി
88 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം എൻ്റെ കേരളം
89 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത്
90 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം വൈറസ്
91 ഗവ.എൻ.എസ്.എൽ.പി.എസ് എരമല്ലൂർ കുയിൽ
92 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .ഉളവയ്പ് എന്തു ഭംഗി
93 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .ഉളവയ്പ് മുത്തശ്ശന്റെ കുട്ടി
94 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
95 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കാക്ക
96 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കിളി
97 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ
98 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കൊറോണ
99 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരി
100 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി കോവി‍ഡ്
101 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ചിത്രശലഭം (പൂമ്പാറ്റ)
102 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ചെമ്പരത്തിപൂവ്
103 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി തക്കാളി
104 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി തുമ്പപ്പൂ
105 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി തേന്മാവ്
106 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി നമ്മുടെ ഭൂമി
107 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി പൂന്തോട്ടം
108 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി പൂവ്
109 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി റേ‍ഡിയോ
110 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ലോക്ഡൗൺ
111 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി വേനൽക്കാലം
112 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി വൈറസ്
113 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി സുന്ദരി പൂവ്
114 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കേരളമാതൃക
115 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കൊറോണ - കവിത
116 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കോവിഡ് 19
117 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് റോസ
118 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോനാട്ടുശ്ശേരി ANIMAL SONG
119 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോനാട്ടുശ്ശേരി കൊറൊണക്കാലം
120 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോനാട്ടുശ്ശേരി കൊറോ ണ
121 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോനാട്ടുശ്ശേരി മർത്യൻ
122 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .തയ്യ്ക്കൽ കൊറോണ
123 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .തയ്യ്ക്കൽ പൂമ്പാറ്റ
124 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് ഗോ കൊറോണ ഗോ
125 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് പൂക്കൾ
126 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് കൊറോണ
127 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് കൊറോണ
128 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് കോവിഡ് 19
129 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് കോവിഡ് 19
130 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം ELEPHANT
131 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കാക്ക
132 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണ
133 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണ.....കൊറോണ
134 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം അവധിക്കാലം
135 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം അസുഖം
136 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കരുതലോടെ നീങ്ങാം
137 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കു‍‍‍‍ഞ്ഞിക്കോഴി
138 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണ-
139 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം ചെമ്പരത്തി
140 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം ജാഗ്രത
141 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം തക്കാളി
142 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം തുമ്പിപ്പാട്ട്
143 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം പൂക്കൾ
144 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം പൂച്ച
145 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം മഹാമാരി
146 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം ശുചിത്വം
147 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .മറ്റത്തിൽഭാഗം corona
148 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .മറ്റത്തിൽഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ട അവധിക്കാലം
149 ഗവ.എൽ.പി.എസ് തൃച്ചാറ്റുകുളം هذا قلمي هذا قلمي
150 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ COLOURS
151 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ തീവണ്ടി
152 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ പച്ചക്കറികൾ
153 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ പൂച്ച
154 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ പൂമ്പാറ്റ
155 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ हम पाऎंगे तुम पर विजय
156 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ हम पाऎंगे तुम पर विजय हम पाऎंगे तुम पर विजय
157 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ കുട്ടികൾക്കായ്
158 ടി. ഡി. ടി .ടി ഐ.തുറവൂർ അഥിതി
159 ടി. ഡി. ടി .ടി ഐ.തുറവൂർ കവിത
160 ടി.ഡി..എൽ.പി.എസ് .തുറവൂർ കൊറോണയും മനുഷ്യരും
161 തുറവൂർ വെസ്റ്റ് .യു.പി.എസ്. മഹാമാരി
162 സെന്റ് .ജോസഫ്.എൽ.പി.എസ് .ഒറ്റമശ്ശേരി siyona ente kavitha
163 സെന്റ് .ജോസഫ്.എൽ.പി.എസ് .ഒറ്റമശ്ശേരി പ്രാ൪ത്ഥന
164 സെന്റ് .ജോസഫ്.എൽ.പി.എസ് .ഒറ്റമശ്ശേരി രക്ഷ
165 സെന്റ് .തോമാസ് എൽ.പി.എസ് .പള്ളിത്തോട് മഹാമാരി
166 സെന്റ് .തോമാസ് എൽ.പി.എസ് .പള്ളിത്തോട് വിശ്വപ്രകൃതി
167 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ.എൽ.പി.എസ് .അരൂർ കൊ റോണ
168 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ.എൽ.പി.എസ് .അരൂർ കൊറോണ കാലം
169 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന കേരളം
170 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന മഹാമാരിതൻ നന്മ
171 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന ഒത്തൊര‍ുമിച്ച്നേരിടാം
172 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം മരണഭീതി
173 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം കൊറോണ
174 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം പോരാട്ടം
175 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം സ്വപ്നം
176 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ ആടാം പാടാം
177 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ കോറോണക്കാലം
178 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ ഭീകരൻ കൊറോണ
179 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ വൈറസ്
180 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന എന്റെ അവധിക്കാലം
181 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ഗോവിന്ദൻ - 19
182 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന പോരാളി അമ്മ
183 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന പ്രകൃതി മാതാവിനു പ്രണാമം
184 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ
185 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന മാതൃഹൃദയം
186 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് അടുക്കള കൃഷി
187 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് അതിജീവിക്കാം
188 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് ജാഗ്രത
189 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് നേഴ്സ്
190 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് സാന്ത്വനം
191 സെന്റ്. മാർട്ടിൻ യു.പി.എസ്. നീണ്ടകരയിൽ കരുതൽ
192 സെന്റ്. മാർട്ടിൻ യു.പി.എസ്. നീണ്ടകരയിൽ കൊറോണ
193 സെന്റ്. മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന മഹാമാരി
194 സെന്റ്. മേരിസ് എൽ.പി.എസ് .സ്രാമ്പിക്കൽ കൊറോണ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് "Around the world in 80 days" - An appreciation
2 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് MY EXPERIENCE
3 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് My Lock Down Days
4 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് MY LOCKDOWN VACATION
5 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് കൊറോണ വൈറസ്
6 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം
7 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കൊറോണ ആത്മകഥ
8 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി കൊറോണ.... പ്രതിരോധവും അതിജീവനവും!!
9 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം
10 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം ഞാൻ കൊറോണ
11 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം പരിസ്ഥിതി അന്യമാകുമ്പോൾ
12 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം രോഗത്തിനെ നേരിടുന്ന രാജ്യം
13 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം കൊറോണ
14 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം അടച്ചുപൂട്ടൽ
15 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം കൊറോണ കാലം
16 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം കൊറോണ വൈറസ്
17 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് എന്താണ് പരിസ്ഥിതി
18 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് കൊറോണ
19 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് പേരറിയാത്ത കിളി
20 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് പ്രകൃതി
21 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് ശുചിത്വം
22 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് ശുചിത്വത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം
23 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി Covid 19
24 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി ആരോഗ്യരഹസ്യം
25 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി പ്രകൃതിയുടെ പരാതി
26 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി എന്റെ ഉദ്യാനം
27 ഗവ .യു .പി .എസ് .ഉഴുവ എന്റെ അവധിക്കാല ചിന്തകൾ
28 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി അഞ്ചുതുരുത്ത് എന്റെ ഗ്രാമം
29 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി അവധിക്കാലം നിർമ്മാണത്തിന് -ലേഖനം
30 ഗവ .യു. പി. എസ്. പറയകാട് മറികടക്കാം, മഹാമാരിയെ
31 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം COVID- 2019. ലോക വിനാശകാരിയായ പുതിയ വയറസ്
32 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം മാരിയൊഴിയുമോ
33 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം ലേഖനം കടൽ കടന്നൊരു കൊറോണ കുട്ടൻ
34 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം COVID- 2019
35 ഗവ യു പി എസ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി BREAK THE CHAIN
36 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത്:..
37 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് ഓർമ്മ
38 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, അരൂർ note
39 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം പ്രക്യതിയും മനുഷ്യനും
40 ഗവ. യു. പി .എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ഞാൻ കണ്ട സിനിമ-Virus
41 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി അത്യാഗ്രഹം
42 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി അദൃശ്യനായ കൊലയാളി
43 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ഗളിവറുടെ യാത്രകൾ
44 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി ഗളിവറുടെ യാത്രകൾ -2
45 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് അനുഭവക്കുറിപ്പ്
46 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കൊറോണ
47 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കൊറോണ - ലേഖനം
48 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കോവിഡ് 19 മുൻകരുതലുകൾ
49 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് കോവിഡ്-19-അനുഭവക്കുറിപ്പ്
50 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് ഞാൻ പ്ലാവ്
51 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് ലേഖനം
52 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് ശുചിത്വം
53 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം , രോഗപ്രതിരോധം
54 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്-മനസ്സറിയാത്തവർ
55 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണ
56 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണക്കാല സങ്കടങ്ങൾ
57 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കൊറോണക്കാലം
58 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം കോവിഡ്
59 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .മറ്റത്തിൽഭാഗം കൊറോണ വരുത്തിയ വിന
60 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ in covid-19 lock down
61 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ ഒരു ലോക്ഡൗൺ കാലം
62 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ കൊറോണ രാക്ഷസൻ
63 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ രോഗപ്രതിരോധം
64 ടി. ഡി. ടി .ടി ഐ.തുറവൂർ വായനാക്കുറിപ്പ്
65 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന കേരളത്തിലെത്തിയ കോവിഡ് 19
66 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
67 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ മാരക വൈറസ്
68 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന അതിജീവനം - ആരോഗ്യ ശീലങ്ങളിലൂടെ
69 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും
70 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ഒറ്റകെട്ടായി കോവിഡ് 19 നെ നേരിടാം
71 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ഒറ്റക്കെട്ടായി കോവിഡ് 19 നെ നേരിടാം
72 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന പ്രകൃതി
73 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന ശുചിത്വം
74 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് corona virus