സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പ്രപഞ്ചം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രപഞ്ചംതിരിയുന്നുഭൂഗോളമാകെ ഗ്രഹങ്ങളും
മനവും മരിക്കാതിരിക്കുന്ന ചിന്തയും
സഹസ്രാംശുമാനാം സവിതാവൊരിക്കൽ
കൽപ്പിച്ചു ഭൂഗോളമാകെച്ചലിക്കാൻ
സഹിക്കുകില്ലെന്നുടെ താപമൊട്ടും
കാക്കേണമീദൂരമിതന്ത്യമോളം
കത്തിജ്വലിക്കുന്നർക്കന്റെ മുന്നിൽ
ഗ്രഹങ്ങളോ കണ്ടു വിദൂരമാർഗ്ഗം

കോടാനുകോടിക്കൊല്ലങ്ങളായി
സഞ്ചാരമാർഗ്ഗം തുടരുന്നു നിത്യം
ഗോളങ്ങളിൽ വച്ചു മഹത്വമേറും
ഭൂവിങ്കലയോ ജീവൻ തുടിച്ചതും
വളർന്നതും പിന്നെ അനേകനാളായ്

പരിണാമമുണ്ടായി നരൻ പിറന്നതും
ഉത്തുംഗമാം ശൈലവുമുണ്ടുഭൂവിൽ
ഉണങ്ങിനിൽക്കും മരുഭൂപ്രദേശവും!
പ്രാലേയപമ്പോടമണിഞ്ഞു നിത്യം
ശയിച്ചിടുന്നുത്തര ദക്ഷിണങ്ങൾ
പ്രപഞ്ചമേനിന്നുടെയുള്ളിലെത്രയോ
രഹസ്യമുണ്ടാം....അതാരറിഞ്ഞാ?
സർവ്വേശ്വരൻ തന്നുടെ ബുദ്ധിയിലല്പമാത്രം
തന്നു മനുഷ്യർക്കീ സത്യമറിയാൻ


ജോളി.ബി

(അധ്യാപിക)

12 എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കണ്ടമംഗലം
തുറവൂർ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത