അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/കായംകുളം ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കായംകുളം ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ അനുവിന്റെ അവധിക്കാലം
2 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ അവിടെ ഒരു വീട്
3 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ ആലംബഹീനർ
4 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ കനൽ
5 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ദി വൈറസ് & മാൻ
6 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം നല്ല മനസ്സുള്ള നീതു
7 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം പ്രകൃതി
8 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം വയറസ് വരുത്തിയ വിന
9 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ശുചിത്വം
10 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം
11 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം നെയ്യ‍ുർണ്ണിക്കായ
12 എൽ പി എസ് അരീക്കര വിടരാതെ കൊഴിയുമ്പോൾ
13 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് മടി മാറി
14 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് വൈകിവന്ന അറിവ്
15 എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി തെക്ക് മാന്ത്രികമാല
16 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം എന്റെ യാത്രകൾ
17 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം മണ്ണും മനുഷ്യനും
18 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള ഒര‍ു മഴക്കാലം
19 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം *അമ്മച്ചിപ്ലാവിൻ്റെ കൊറോണാ സന്തോഷം*
20 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കിട്ടുവിന്റെ സ്വപ്നം
21 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം മിക്കു മിക്കി
22 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം വേനലവധി
23 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ കൊറോണ ഭീകരൻ
24 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ തിരിച്ചറിവ്
25 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആത്‌മകഥ
26 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം നിശ്ശബ്ദത
27 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം പ്രതീക്ഷ
28 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് കൈത്താങ്ങ്
29 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് ഡുണ്ടുവിന്റെ കൊറോണക്കാലത്തെ സന്തോഷങ്ങൾ
30 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും
31 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം അകലങ്ങളിൽ നിന്ന്
32 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം അവന് പിന്നിൽ
33 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ Dream
34 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ Dream
35 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്
36 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് അപ്പുവിന്റെ തിരിച്ചറിവ്
37 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് കൊറോണ വൈറസ്
38 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് കൊറോണയും നിപയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ
39 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് പപ്പുവും പരമുവു०
40 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം ആയിഷയുടെ വിഷമം
41 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം പ്രകൃതിയുടെ വൃകൃതി
42 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം HARDWORK MAKES US HIGHER.....!
43 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കോവിഡ് 19-മിനിക്കഥ ...
44 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം covid-19
45 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം വിജനതീരമവാതെ ......
46 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം നന്മയുടെ വിജയം
47 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് സ്വപ്നം
48 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പാരിന്റെ മാലാഖമാർ
49 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതിയുടെ രോദനം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ DREAMS
2 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ എന്റെകേരളം​
3 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ ഏകാന്തത
4 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ കാത്തിരിപ്പ്
5 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ ഭൂമിജന്മങ്ങൾ
6 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ യമദൂതൻ
7 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ സംസ്കാര തനിമ
8 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം Cleanliness
9 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം Kids For Saving Earth
10 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ഒരു കൊറോണ കവിത
11 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം പുഷ്പ ജന്മം
12 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കോവിഡുംശുചിത്വവും
13 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ ഒരുമിച്ച് നാം മുന്നോട്ട്
14 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കൊറോണ
15 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കൊറോണ വേട്ടയാടുമ്പോൾ
16 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കൊറോണക്കാലം
17 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ പൂമ്പാറ്റ
18 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ
19 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരി
20 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല കൊറോണ കവിത
21 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല കൊറോണക്കാലം
22 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല പരിസ്ഥിതി
23 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല പ്രതിരോധം കവിത
24 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം കൊറോണഭൂതഠ
25 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം നല്ലആരോഗ്യശീലങ്ങൾ -
26 എം എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം Nature
27 എം എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ
28 എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി കവിത
29 എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി മണവും മധുരവും
30 എം ടി യു പി സ്കൂൾ കറ്റാനം പൊരുതാം
31 എം ടി യു പി സ്കൂൾ കറ്റാനം പ്രതിരോധിക്കാം കൊറോണയെ
32 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ഒന്നിക്കാം നല്ലൊരു നാളേയ്ക്കായി
33 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ഒറ്റകെട്ടായി നിന്നിടാം
34 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം തകർത്തിടാം എതിർത്തിടാം
35 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം തുരത്തീടാം കൊറോണയെ
36 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ശുചിത്വം
37 എസ് കെ വി എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ ഈസ്റ്റ് ജാഗ്രത
38 എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ എന്റെ സങ്കടകാലം
39 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രക‍ൃതിമാതാവ്
40 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം ബാല്യത്തിൻ ഹരിതഭംഗി
41 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം മനസ്സ‍ുമനസ്സോടിണചേർന്ന്
42 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതിപ്രാർത്ഥന
43 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതിയുടെ മാതാവ്
44 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം രചനയുടെ പേര്
45 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് അതിജീവനം
46 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് എന്റെ നാട്
47 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് കൊറോണ ഈ നാടിൻ വിപത്ത്
48 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് കോവിഡിനെ തുരത്തിടാം
49 എൽ പി എസ് അരീക്കര സ്വപ്നം (കവിത )
50 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര അതിജീവിക്കാം.. ഈ മഹാമാരിയെ...
51 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര കൈവരിക്കാം കൈകഴുകാം
52 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര കൊറോണയെ തുരത്തിടാം
53 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര നല്ല നാളുകൾ
54 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര ശുചിത്വം നമ്മുടെ ആവശ്യം
55 എൽ പി സ്കൂൾ ചേരാവള്ളി ഒരു കൊറോണക്കാലം - തുളള‍‍‍‍‍‍‍ൽ പാട്ട്
56 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് കൊറോണ പാട്ട്
57 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് കൊറോണ-അക്ഷരമാല
58 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് ജാഗ്രത ! എന്നുമെന്നും !
59 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് മഹാ മാരി
60 എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ നടുവിലെമുറി കൊറോണ എന്ന കാട്ടുതീ!
61 ഐശ്വര്യപ്രദായനി യു പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് 19
62 കെ എൻ എം ജി യു പി എസ് പുതുപ്പള്ളി പോരാട്ടം
63 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം കരുതൽ
64 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ശുചിത്വം
65 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം Take a break
66 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം അതിജീവനം
67 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ഒരുമ
68 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം കാത്തിടാം പ്രകൃതിയെ
69 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം കീഴടക്കൽ
70 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം പ്രകൃതി
71 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം പ്രകൃതിയുടെ അട്ടഹാസം
72 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം മഴയോർമ്മകൾ
73 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം വീണ്ടും
74 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള അതിജീവനം
75 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള ജനലോര കാഴ്ചകൾ
76 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള പരിസ്‍ഥിതി
77 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ Be safe
78 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ Be safe......
79 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ കൊറോണ
80 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ മഹാമാരി
81 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം എൻ്റെ മഴവില്ല്
82 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കൊറോണ.... കൊറോണ
83 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കൊറോണക്കാലം
84 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കോവിഡ് 19
85 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം റോസ
86 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ
87 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് കൊറോണ
88 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് ദുരിതകാലം
89 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് ഭയമരുത് ,,,ജാഗ്രത
90 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് മഹാമാരി
91 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ കൊറോണ വാണീടും കാലം
92 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ നഷ്‌ടപ്പെട്ട അവധിക്കാലം
93 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ പുതുലോകം പൂക്കുവാൻ
94 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തേവലപ്പുറം കൊറോണ എന്ന ഭികരന്
95 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ
96 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ-കൊവിഡ് 19
97 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണക്കാലം- ആത്മവിലാപം
98 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊവിഡ് 19
99 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം ജാഗ്രത
100 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം ഈ നേരവും കഴിഞ്ഞു പോകും
101 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം കൊറോണ ഭൂതം
102 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം യുദ്ധതന്ത്രം
103 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം ലോക നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി
104 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം MOTHER EARTH
105 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം THE SAVIOUR AND PUNISHER
106 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ ,നിനക്ക് മാപ്പില്ല
107 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം ശുചിത്വം
108 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം കൊറോണക്കാലംകവിത
109 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് കൊറോണ പഠിപ്പിച്ച പാഠം
110 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം ജന്മനാട്
111 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം മാമ്പഴക്കാലം ...
112 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തൂ
113 ചൂളൂർ യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി കുുരങ്ങനും ഉറുമ്പും
114 ചൂളൂർ യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി ചക്കര മാമ്പഴം
115 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം അതിജീവിക്കാം ഈ മഹാമാരിയെ...
116 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം കൊറോണ
117 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം കൊറോണ എന്ന തറവാട്
118 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം തട്ടകം
119 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം തേടുന്നൊരു വസന്തം
120 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം മഴ
121 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം മഹാമാരി
122 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ ‘‘ MY TEACHER ’’
123 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ My family
124 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ Dear mirror
125 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ KITTY AND RATS
126 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ SCHOOL MEMORY
127 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ അതിജീവിക്കാം കൊറോണയെ
128 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ കൊറോണയുടെ ഭീതി
129 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ മഹാമാരി
130 പി കെ കെ എം ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ
131 പി കെ കെ എം ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ കാലം
132 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് The Spreading Mare
133 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് അതിജീവനം
134 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് അതിജീവിക്കാം ഒറ്റക്കെട്ടായി
135 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് അമ്മ
136 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് കരുതലോടെ
137 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ചെറുത്ത് നിന്നിടും
138 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ജനാലക്കാഴ്‌ചകൾ
139 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് നമ്മുടെ ഭൂമി
140 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് നവലോകം
141 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് നാം ഒരുമിച്ച്‌
142 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് പ്രതീക്ഷയുടെ കണങ്ങൾ
143 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ഭാരതാംബക്ക് പ്രണാമം
144 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് മണ്ണും മനുഷ്യനും
145 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് മഹാമാരി
146 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം ഒരുമയോടെ പൊരുതിടാം
147 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം ഭീകരജീവി
148 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം എന്തു വേണം നമ്മളെന്ത്‌ വേണം
149 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കൊറോണ എന്ന വൈറസ്
150 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം നിലക്കാത്ത നിലവിളികൾ
151 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ കോവിഡ്
152 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ കൊറോണ വൈറസ്
153 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ മുന്നേറിടാം നമുക്ക്
154 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം *കൊറോണ കാലം* .
155 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം അതിജീവനത്തിൻ ഓർമ്മകൾ ...
156 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഒരു അവധിക്കാലം ...
157 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഒരു കൊറോണ കാലം ...
158 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകൾ ...
159 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കൊറോണ ജാഗ്രതയും തിരിച്ചറിവും
160 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കൊറോണ പാട്ട് ...
161 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കോറോണ സുന്ദരി
162 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം Oh Corona ! Oh Corona !
163 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ ...
164 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം പറവ
165 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഭൂമിയുടെ രോദനം ......
166 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം സമയത്തിന്റെ സമയം
167 വിശ്വഭാരതി മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം ്്കൊറോണ
168 വിശ്വഭാരതി മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം ്്സർവ്വംസഹ
169 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം അശാന്തയുടെ കണ്ണുനീർ
170 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം കൊറോണ
171 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം നിസ്സാരൻ
172 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം വൈറസ്
173 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം സംരക്ഷിക്കാം പ്രകൃതിയെ
174 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം  കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
175 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി കോവിഡ് എന്ന കൊലയാളി
176 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി അതിജീവനം
177 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് ഓർമ്മ
178 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് കോവിഡേ സൂക്ഷിച്ചോ!
179 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് മഹാവിപത്ത്
180 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം നാടിനെ നടുക്കിയ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
181 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം മഹാമാരിയായി കൊറോണ
182 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം surya dinesh
183 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം അതിജിവനം
184 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ
185 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതി
186 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതിയിലേക്ക്
187 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതിയിലേക്ക്
188 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം മണ്ണും മനുഷ്യനും
189 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം മഹാമാരിയിൽ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ കൊറോണ
2 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ പരിസ്ഥിതി
3 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ പ്രതിരോധിക്കാം മഹാമാരിയെ
4 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ രോഗപ്രതിരോധം
5 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം കോവിഡ് -19
6 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം കോവിഡ് -19നും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
7 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
8 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കോവിഡ് 19
9 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു
10 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ ഒരു കോവിഡ്ക്കാലം
11 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ കൊറോണ -ലേഖനം
12 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല കൊറോണ വൈറസ്
13 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല പ്രകൃതിയാണ് മാതാവ്
14 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ
15 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം കോവിഡ് -19
16 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം
17 എസ് ആർ കെ വി എൽ പി എസ് ഏവൂർ തെക്ക് ശുചിത്വം
18 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
19 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം ഭൂമി
20 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം ശുചിത്വവും ജീവിതവും
21 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് cleanliness and immunity
22 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് Corona virus
23 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് എന്റെ കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ
24 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് കൊറോണ
25 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് കൊറോണക്കാലം
26 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് കോവിഡും കേരളവും
27 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് ചെറുത്തുനിൽക്കാംവൈറസിനെ...
28 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് ഭയമല്ല ശ്രദ്ധയാണ് ആവശ്യം
29 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് മഹാമാരി
30 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് ശുചിത്വം
31 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര കൊറോണ വൈറസ്
32 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
33 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര ശുചിത്വം
34 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് COVID 19
35 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് എൻറെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ
36 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് പാലിക്കാം - വ്യക്തി ശുചിത്വം
37 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം അതിജീവനം3
38 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം കൊറോണക്കാലം
39 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം
40 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം രോഗ പ്രതിരോധം
41 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ENVIRONMENT
42 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം അതിജീവനം2
43 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം അതിജീവിക്കാം, ഒന്നായി
44 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ഒരുമയുടെ കാലം
45 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം കൊറോണ പ്രതിരോധം
46 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം നമ്മുടെ ജീവലോകം
47 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം നാം മുന്നോട്ട്
48 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം പ്രകൃതി എന്ന പാഠം
49 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം പ്രപഞ്ചം എന്ന അമ്മ
50 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം മഹാമാരി
51 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം രോഗം ഒരു കുറ്റമോ
52 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം രോഗം ഒരു കുറ്റമോ?
53 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ശുചിത്വം എന്ന മൂല്യം
54 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം ​​എന്റെ പ്രകൃതി
55 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള വ്യക്തിശ‍ുചിത്വത്തില‍ൂടെ അതിജീവനം
56 ക്യാപ്ടൻ എൻ പി പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ,കട്ടച്ചിറ അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾ
57 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ എന്റെ പരൽമീൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ
58 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കൊറോണ
59 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് എന്റെ കൊറോണക്കാല അനുഭവങ്ങൾ
60 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തേവലപ്പുറം ABOUT CORONA
61 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം VIRUS
62 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണയുടെ കഥ
63 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ജീവന് ആധാരം
64 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ കോവിഡ്, കോവിഡിനെ കീഴടക്കും ലോകം
65 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം പരിസ്ഥിതി
66 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം രോഗപ്രതിരോധം
67 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത്
68 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് വടക്കു നിന്നൊരു അതിഥി
69 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ (കോവിഡ് -19 നെ) നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നേരിടാം
70 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ കോവിഡിനെതിരെ
71 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം കോവിഡ് 19 വിവരങ്ങൾ
72 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം ശുചിത്വം
73 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം THE DEADLY DISEASE - COVID19
74 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം രോഗപ്രതിരോധം
75 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ചിന്തനം
76 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ കൊറോണ വൈറസ്
77 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ കൊറോണ വൈറസ് COVID-19
78 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ കൊറോണയെ തുരത്താം
79 പി കെ കെ എം ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം CONTRIBUTIONS OF COVID TO THE CO-EXISTERS
80 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് Covid 19:THE MYSTERIOUS HUNTER
81 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് COVID-19
82 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് എന്റെ കഥ (കൊറോണ)
83 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ശുചിത്വം
84 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രധാന്യം
85 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി
86 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം
87 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം കൂടേറി വീടിനുള്ളിൽ
88 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം ഭൂമി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്
89 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം ശുചിത്വം
90 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ കൊറോണക്കാലവും കുട്ടികളും
91 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ പരിസര ശുചിത്വം
92 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ രോഗപൃതിരോധം
93 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ രോഗപൃതിരോധം
94 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം *കൊറോണ*
95 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം Nature
96 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ആസ്വാദനകുറിപ്പ് ...
97 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഈ അവധികാലം വീട്ടിൽ തന്നെ......
98 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ഒരു kovid kadha
99 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം നമ്മുടെപരിസ്ഥിതി
100 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം.... .
101 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ലഹരി വിമുക്ത കേരളം ...
102 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ
103 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ശുചിത്വം ...
104 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ശുചിത്വം എന്ന പാഠം ...
105 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം ശുചിത്വം പാലിക്കാം ...
106 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം വീട്ടിലടച്ചനാളുകൾ
107 ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം GENERATION GAP
108 ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം കടംകഥകൾ
109 ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം കൊറോണ കഥ
110 ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം രോദനം
111 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം കൊറോണപ്പാഠം
112 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി CORONA VIRUS
113 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി വില്ലനായ കൊറോണ
114 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം കൊറോണ മുക്ത ലോകം.