ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Be safe

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Be safe
wash your hands

wear a mask

keep distance from others

clean your home

be safe... be safe

 

Muhsin
1 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ
കായംകുളം ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 01/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത