അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷം


തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 2,522
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 7,083
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 5,959
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 15,584
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
ആറ്റിങ്ങൽ 158 439 325 922
വർക്കല 159 509 439 1,108
കിളിമാനൂർ 166 660 381 1,213
പാലോട് 236 478 430 1,146
നെടുമങ്ങാട് 125 376 231 734
കണിയാപുരം 259 555 565 1,379
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് 281 861 976 2,118
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് 260 642 629 1,531
ബാലരാമപുരം 183 469 397 1,049
കാട്ടാക്കട 262 752 591 1,605
നെയ്യാറ്റിൻകര 149 472 331 952
പാറശ്ശാല 279 836 642 1,769
ആകെ 2,522 7,083 5,959 15,584
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം 514
2 സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ 212
3 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം 190
4 സെൻറ് ജോൺസ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ 155
5 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ചെമ്പൂർ 152
6 സെന്റ് ഗൊരേറ്റീസ് എൽ പി എസ് നാലാഞ്ചിറ 148
7 പള്ളിത്തുറ. എച്ച്.എസ്.എസ് 146
8 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ 146
9 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി 130
10 എൽ പി എസ്സ് കോവിലൂർ 129
11 ഗവ യു പി എസ്സ് വഞ്ചിയൂർ 128
12 ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് വെള്ളറട 123
13 എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട് 122
14 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ 121
15 ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം 118
16 സെന്റ് റോക്സ് റ്റി റ്റി ഐ എൽ പി എസ് തോപ്പ് 117
17 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് 110
18 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് 103
19 കാർമൽ ഇ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട് 100
20 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ 95
21 സെന്റ് ത്രേസിയാസ് യു. പി. എസ് കൊണ്ണിയൂർ 80
22 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി 78
23 എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ 77
24 വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി 76
25 ഗവൺമെൻറ്, വി.&എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തൂർ 75
26 ഗവ എൽ പി എസ് പച്ച 74
27 പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം 71
28 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കന്യാകുളങ്ങര 71
29 ഗവ ഠൗൺ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ 71
30 ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം 70
31 ഗവ. എൽ പി എസ് കോട്ടൺഹിൽ 68
32 പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം 66
33 ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി 66
34 ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട് 65
35 സെൻറ് ക്രിസോസ്റ്റംസ് എച്ച്.എസ്. നെല്ലിമൂട് 64
36 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ബി.എച്ച്.എസ്. എസ് തൈയ്ക്കാട് 63
37 വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെള്ളറട 62
38 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ 62
39 ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ 62
40 ജ്യോതിനിലയം എച്ച്.എസ്.എസ് സെൻറ് ആൻഡ്രൂസ് 61
41 പി.ആർ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട 59
42 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ആനാവൂർ 59
43 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് അമ്പൂരി 58
44 സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ 57
45 സെൻറ് റോക്സ് എച്ച്.എസ്. തോപ്പ് 55
46 ന്യൂ ഡെയിൽ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കിള്ളി 55
47 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം 55
48 വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം 54
49 എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ 53
50 എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് പേരിമ്പകോണം‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 53
51 സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച്.എസ്. പൊഴിയൂർ 52
52 ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്.എസ്. 52
53 സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽ. പി. എസ് കുച്ചപ്പുറം 50
54 ശ്രേയ എൽ പി എസ് ഈട്ടിമൂട് 49
55 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള 49
56 വി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ബോയിസ് വെങ്ങാനൂർ 48
57 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് 48
58 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ്സ് പൊറ്റയിൽകട 47
59 ശ്രേയ എൽ. പി. എസ്. ഈട്ടിമൂട്‌ 47
60 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ 47
61 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 47
62 ഗവ. വി. വി .എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ 47
63 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് 46
64 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂർ 46
65 ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ് 46
66 ഗവ എൽ പി എസ് ഭരതന്നൂർ 44
67 ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ് എൽ പി എസ് 43
68 സെൻറ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉണ്ടൻകോട് 43
69 ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് 43
70 ഗവ. യൂ.പി.എസ്.നേമം 43
71 ഗവ. ടി ടി ഐ മണക്കാട് 42
72 എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ്.അ‍ഞ്ചുതെങ്ങ്. 42
73 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം 41
74 ബി എൻ വി എൽ പി എസ് പുഞ്ചക്കരി 41
75 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് & എച്ച്.എസ്. എസ് പാറശാല 41
76 ഗവ. മോഡൽഎൽ പി എസ് തൈക്കാട് 41
77 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ആനാട് 41
78 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്നിയോട് 41
79 എസ്.എച്ച്.സി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് 41
80 ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട് 40
81 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തുമ്മൽ 40
82 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം 40
83 വിമല ഹൃദയ എൽ പി എസ്സ് വിരാലി 39
84 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരുത്തിപ്പള്ളി 39
85 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തോന്നയ്ക്കൽ 39
86 ഗവ. എൽ പി എസ് കാര്യവട്ടം 39
87 എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ 39
88 സെന്റ് തോമസ് യു .പി.എസ് അയിരൂർ 38
89 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കൂതാളി 38
90 നിർമ്മല ഭവൻ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് 37
91 ജി.എൽ.പി.എസ്. വെൺകുളം 37
92 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് 37
93 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ് 37
94 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് 37
95 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അമരവിള 37
96 ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം 36
97 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നഗരൂർ 36
98 ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് മഞ്ചവിളാകം 36
99 ഗവ യു പി എസ് ആനച്ചൽ 36
100 കെ വി യു പി എസ് പാ‍ങ്ങോട് 36
101 എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School) 36
102 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എൽ. പി. എസ് ഈഴക്കോട് 35
103 വിക്ടറി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. നേമം 35
104 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പ്ളാവൂർ 35
105 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി 35
106 എസ്സ് എ എൽ പി എസ്സ് കുറുംകുട്ടി 35
107 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ 35
108 വൃന്ദാവൻ എച്ച്.എസ്. വ്ളാത്താങ്കര 34
109 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കുളത്തൂർ 34
110 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ആര്യനാട് 34
111 സെന്റ് ജോസഫ് എൽ പി എസ് പാളയം 33
112 സാമുവൽ എൽ.എം.എസ്. എച്ച്.എസ്. പാറശാല 33
113 ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല 33
114 ഗവ. യൂ.പി.എസ്. പുതിച്ചൽ 33
115 ഗവ. യു.പി.എസ്. രാമപുരം 33
116 ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ് 33
117 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ 33
118 ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട 33
119 സെന്റ് പ്രാൻസിസ് യു. പി. എസ് ഈഴക്കോട് 32
120 ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്. എസ് പുല്ലുവിള 32
121 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം 32
122 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ‍ഡാലുംമുഖം 32
123 ഗവ. യു. പി. എസ് പൂവച്ചൽ 32
124 എൽ പി എസ് വള്ളക്കടവ് 32
125 ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇ. എം. എസ്. മണപ്പുറം 31
126 ഗവൺമെൻറ്.എച്ച്.എസ്.കണ്ടല 31
127 ഗവ. എൽ പി എസ് പൂങ്കുളം 31
128 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പനച്ചമൂട് 31
129 എ.എം.യൂ.പി.എസ്‌ ,അയിരൂർ 31
130 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് യു.പി.എസ് വ്ലാത്താ‍ങ്കര 30
131 വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം 30
132 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വിളപ്പിൽ 30
133 എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്. കൊക്കൊട്ടേല 30
134 എച്ച്.വി.യു.പി.എസ്,കുരയ്ക്കണ്ണി (ഹൈമവതി വിലാസം യു പി സ്കൂൾ) 30
135 എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല 30
136 വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി 29
137 ജി.ബി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 29
138 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ 29
139 ഗവൺമെൻറ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ 29
140 ഗവ. യു. പി. എസ്. പാലവിള 29
141 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കിഴക്കനേല 29
142 എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School) 29
143 എൽ. എം. എസ് എൽ. പി. എസ് ചെമ്പൂർ 29
144 എച്ച് എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് കരുമാനൂർ 29
145 എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്. പൂഴനാട് 29
146 സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടുകാട് 28
147 പി.റ്റി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മരുതൂർക്കോണം 28
148 ഗവ എൽ പി എസ് തെങ്ങുംകോട് 28
149 എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് പരശുവയ്ക്കൽ 28
150 സി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.പൂജപ്പുര 27
151 വി എം ജെ യു പി എസ് വള്ളക്കടവ് 27
152 ജി.എച്ച്.എസ്. നാവായിക്കുളം 27
153 ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല 27
154 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ 27
155 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരംകുളം 27
156 ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ 27
157 ഗവ. യു പി എസ് ഇടവിളാകം 27
158 അൽ-ഉദ്മാൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കഴക്കൂട്ടം 27
159 സെന്റ് ആന്റണീസ് യു. പി. എസ് കട്ടക്കോട് 26
160 രാജാ രവിവർമ്മ ബോയ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , കിളിമാനൂർ 26
161 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ് കന്യാകുളങ്ങര 26
162 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട് 26
163 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പിരപ്പൻകോട് 26
164 ഗവ. യു. പി. എസ് നെല്ലിക്കാക്ക‌ുഴി 26
165 ഗവ. യു പി എസ് തിരുമല 26
166 ഗവ. എൽ പി എസ് പാട്ടത്തിൽ 26
167 ഗവ എൽ പി എസ് കൊല്ലായിൽ 26
168 സെന്റ്.ജോസഫ്‍സ്.യൂ.പി.എസ്.വെണ്ണിയൂർ 25
169 സെന്റ് സെബാസ്റ്റിയൻസ് എൽ. പി. എസ്. മൂങ്ങോട് 25
170 സെന്റ് മേരീസ് യു. പി. എസ് മേരിഗിരി 25
171 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വീരണകാവ് 25
172 ഗവ. ബി. വി. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ 25
173 ഗവ എൽ പി എസ് മുതുവിള 25
174 എൽ. പി. എസ്. ഒറ്റശേഖരമംഗലം 25
175 ഹാജി സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. വള്ളക്കടവ് 24
176 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര 24
177 ഗവൺ എൽപിഎസ്സ് കൊടവിളാകം 24
178 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് പേരയം 23
179 സെന്റ മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കമുകിൻകോട് 23
180 സാൽവേഷൻ ആർമി.എച്ച്.എസ്. എസ് കവടിയാർ 23
181 ഡോ. എ. എം. എം. ആർ എച്ച്. എസ്. എസ്. കട്ടേല 23
182 ജി.എൽ.പി.ജി.എസ്.കുരയ്ക്കണ്ണി 23
183 ഗവൺമെൻറ് എൽ .പി .എസ്.മുള്ളറംകോട് 23
184 ഗവഃ എൽ പി എസ് വെള്ളനാട് 23
185 എസ്.ആർ.എസ്.യൂ.പി.എസ്.പള്ളിച്ചൽ 23
186 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.മടവൂർ 23
187 ഹോളി ക്രോസ് എൽ പി എസ് പരുത്തിപ്പാറ 22
188 സെൻറ് ഹെലൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ലൂർദുപുരം 22
189 സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ് മരിയാപുരം 22
190 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഴിക്കുന്നു് 22
191 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം 22
192 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് 22
193 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 22
194 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് 22
195 ഗവ.യു.പി.എസ് വിളപ്പിൽശാല 22
196 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. നെടുംകൈത 22
197 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പകൽക്കുറി 22
198 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് 22
199 സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് 21
200 സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 21
201 വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട് 21
202 പി.എൻ.എം.ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്‌. കൂന്തള്ളൂർ 21
203 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ 21
204 ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് 21
205 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ 21
206 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാലടി 21
207 ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, പകൽക്കുറി 21
208 ഗവ.യു.പി.എസ്.വിതുര 21
209 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുടിപ്പുരനട വെങ്ങാനൂർ 21
210 ഗവ. എൽ.പി.എസ് അരുമാനൂർതുറ 21
211 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറ 21
212 ഗവ. എൽ പി എസ് പള്ളിപ്പുറം 21
213 എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പരപ്പാറമുകൾ 21
214 ഹൈസ്ക്കൂൾ വാവോട് 20
215 സെന്റ് ആൻസ് എൽ പി എസ് പേട്ട 20
216 പി.എസ്.എൻ.എം ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് , പേരൂർക്കട 20
217 ജെ. എം. എൽ. പി. എസ്. പരമേശ്വരം 20
218 ജി..ഡബ്ലു.എൽ.പി.എസ്.പൊയ്ക 20
219 ജി എൽ പി ജി എസ് വർക്കല 20
220 ജി എം യു പി എസ്സ് കുളത്തൂർ 20
221 ജയ് മാതാ യു പി എസ്സ് മാനൂർ 20
222 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.ബി.എസ്.വക്കം 20
223 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ 20
224 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പട 20
225 എം.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്.പോങ്ങിൽ 20
226 എം എം യു പി എസ്സ് പേരൂർ 20
227 ഇ വി യു പി എസ്സ് കൂതാളി 20
228 സെന്റ്. അലോഷ്യസ്.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ 19
229 ബി എം എൽ പി എസ്സ് വലിയവിള 19
230 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ആലത്തോട്ടം 19
231 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ചാങ്ങ 19
232 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മടത്തുവാതുക്കൽ 19
233 എൽ. പി. എസ്. വാവോട് 19
234 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പളുകൽ 19
235 എൻ.എസ്.എസ്. ഇ.എം. ധനുവച്ചപുരം 19
236 എം.വി. എച്ച്.എസ്. തുണ്ടത്തിൽ 19
237 സ്റ്റെല്ലാ മേരീസ്.എൽ.പി.എസ്. നെല്ലിമൂട് 18
238 ഗവൺമെൻറ്, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പേരൂർക്കട 18
239 ഗവൺമെൻറ്, കെ.വി.എച്ച്.എസ്. അയിര 18
240 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മൈലച്ചൽ 18
241 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി 18
242 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് 18
243 ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ്,ഇലകമൺ 18
244 ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ് പെരുംകടവിള 18
245 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മൺവിള 18
246 ഗവ. യു.പി.എസ്. വേങ്കോട്ട്മുക്ക് 18
247 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പൂവത്തൂർ 18
248 ഗവ. എൽ. പി. ബി. എസ്. മലയിൻകീഴ് 18
249 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുല്ലയിൽ 18
250 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരം 18
251 ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.മണനാക്ക് 18
252 സെൻറ് വിൻസൻറ് എച്ച്.എസ്.എസ് കണിയാപുരം 17
253 ശ്രേയ .എൽ.പി.എസ്.ഈട്ടിമൂട് 17
254 വിമല ഹൃദയ ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എൽ പി എസ്സ് ഉദിയൻകുളങ്ങര 17
255 ജെ.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒറ്റശേഖരമംഗലം 17
256 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പാപ്പനംകോട് 17
257 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ 17
258 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം 17
259 ഗവ. യു.പി.എസ്. കരകുളം 17
260 ഗവ. യു. പി. എസ് വിളപ്പിൽശാല 17
261 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പനവൂർ 17
262 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നഗരൂർ 17
263 ഗവ എൽ പി എസ് ചായം 17
264 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ 17
265 എൽ.എം.എസ്എൽപി.എസ്.വക്കം 17
266 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് കാക്കറവിള 17
267 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ വെണ്ണിയൂർ 16
268 സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എൽ.പി.എസ്. ബാലരാമപുരം 16
269 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ 16
270 ലൂർദ് മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്. വട്ടപ്പാറ 16
271 ജി.എൽ.പി.ജി.എസ് മുത്താന 16
272 ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം 16
273 ഗുരുദേവ് യു. പി. എസ്സ് ദർശ്ശനാവട്ടം 16
274 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ 16
275 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പരണിയം 16
276 ഗവൺമെൻറ് എച്ച്.എസ്. തിരുപുറം 16
277 ഗവ. യു. പി. എസ്. മണമ്പൂർ 16
278 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുവൻതറട്ട 16
279 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളത്തുമ്മൽ 16
280 ഗവ. എൽ പി എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ് 16
281 ഗവ എൽ പി എസ് കരിമൻകോട് 16
282 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കേശവദാസപുരം 16
283 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് 16
284 സെന്റ്ജോർജ് എൽ പി എസ്സ് അംമ്പൂരി 15
285 സെൻറ് ആൻറണീസ് എച്ച്.എസ്. എസ് വലിയതുറ 15
286 മോഡേൺ എൽ പി എസ് മണലയം 15
287 ബി.എൻ.വി.വി.&എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവല്ലം 15
288 ന്യൂ എൽ.പി.എസ്.വക്കം 15
289 ഡി.വി.യൂ.പി.എസ്.തലയൽ 15
290 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് 15
291 ജി.എൽ.പി.എസ്.കാപ്പിൽ 15
292 ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ 15
293 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ഇൻഞ്ചിവിള 15
294 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചുണ്ടവിളാകം 15
295 ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട 15
296 ഗവ. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കരമന 15
297 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കൊല്ലാ 15
298 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ 15
299 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മുക്കുടിൽ 15
300 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പേരുമല 15
301 ഗവ. എൽ പി എസ് മ‍ഞ്ചാൻപാറ 15
302 കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട് 15
303 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം 15
304 എൽ.വി .യൂ.പി.എസ് വെങ്കുളം 15
305 എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് പേരിമ്പകോണം‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 15
306 സെന്റ് ആൺഡ്രൂസ് യു പി എസ് ചിറ്റാട്ടുമുക്ക് 14
307 ജി ടി എസ് താന്നിമൂട് 14
308 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല 14
309 ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് കുന്നത്തുകാൽ 14
310 ഗവൺമെൻറ് എച്ച്.എസ്. വെയിലൂർ 14
311 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്.ഇളമ്പ 14
312 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പൂങ്കുംമൂട് 14
313 ഗവ.എൽ പി എസ് ഇളമ്പ 14
314 ഗവ. യു. പി. എസ്. മുടപുരം 14
315 ഗവ. യു പി എസ് പൂജപ്പുര 14
316 ഗവ. യു പി എസ് ചാല 14
317 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. മുക്കോലക്കൽ 14
318 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പുതുക്കുളങ്ങര 14
319 ഗവ. എൽ.പി.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം 14
320 ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. പൂഴനാട് 14
321 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത് 14
322 ഗവ. എൽ പി എസ് കരിയം 14
323 ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് പേരൂർക്കട 14
324 ഗവ യു പി എസ് പാലുവളളി 14
325 ഗവ എൽ പി എസ് പാലോട് 14
326 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ 14
327 എൽ.എഫ്.എച്ച്.എസ്. അന്തിയൂർക്കോണം 14
328 എൽ. എം.എസ്. എൽ. പി. എസ് തൂമരിച്ചൽ 14
329 ആർ എം യു പി എസ്സ് കല്ലറക്കോണം 14
330 വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 13
331 ഡി.വി.എം.എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂർ 13
332 ജി.എം.യു.പി.എസ്.ഇടവ 13
333 ഗവ. യൂ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ ഭഗവതിനട 13
334 ഗവ. യു പി എസ് ബീമാപ്പള്ളി 13
335 ഗവ. എൽ.പി.എസ് മാരായമുട്ടം 13
336 ഹോളിക്രോസ് എൽ പി എസ് പാലപ്പൂർ 12
337 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് പട്ടം 12
338 സെന്റ് ജോൺ യു പി എസ് അഞ്ചാമട 12
339 യു പി എസ് വലിയദേശ്വരം 12
340 പഞ്ചായത്ത് .യു.പി.എസ്.തെങ്ങുംകോട് 12
341 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കഴക്കൂട്ടം 12
342 ഗവ.എൽ.പി.എസ്സ്.ചെമ്പൂർ 12
343 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.നന്നാട്ടുക്കാവ് 12
344 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റിങ്ങൽ 12
345 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പന്നിയോട് 12
346 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആര്യവിലാസം 12
347 ഗവ. എൽ പി എസ് പാങ്ങോട് 12
348 ഗവ. എൽ പി എസ് തിരുവല്ലം 12
349 ഗവ. എൽ പി എസ് അണ്ടൂർകോണം 12
350 ഗവ എൽ പി എസ് അരുവിപ്പുറം 12
351 എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 12
352 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ 12
353 എം.സി. എച്ച്.എസ്. എസ് കോട്ടുകാൽകോണം 12
354 സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് യു പി എസ് പുത്തൻതോപ്പ് 11
355 പ‍‍ഞ്ചായത്ത് യു പി എസ്സ് മഞ്ഞപ്പാറ 11
356 നളന്ദ പബ്ളിക്ക് സ്ക്കൂൾ വെട്ടിയറ 11
357 നസരേത്ത് ഹോം ഇ.എം എച്ച്.എസ്.ബാലരാമപുരം 11
358 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചിലക്കൂർ, വർക്കല 11
359 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്,കായിക്കര 11
360 ജി.എം എൽ.പി.എസ്,കായിക്കര 11
361 ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ 11
362 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് & എച്ച്.എസ്. എസ് പാറശാല 11
363 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പേട്ട 11
364 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വാഴമുട്ടം 11
365 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കമലേശ്വരം 11
366 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ് മുദാക്കൽ 11
367 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് പാറശ്ശാല 11
368 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് നല്ലൂർവട്ടം 11
369 ഗവ.യു.പി.എസ് റസ്സൽപുരം 11
370 ഗവ.യു പി എസ് തൊളിക്കോട് 11
371 ഗവ.എസ്സ്.വി.യു.പി.എസ്സ്.പുരവൂർ 11
372 ഗവ.എൽ.വി.എൽ.പി.എസ്. മുല്ലൂർ 11
373 ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ് ചെങ്കൽ 11
374 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട് 11
375 ഗവ. യു പി എസ് കല്ലൂർ 11
376 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. വട്ടപ്പാറ 11
377 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പനപ്പാംക്കുന്ന് 11
378 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേലാറ്റുമൂഴി 11
379 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കൊണ്ണിയൂർ 11
380 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അണ്ടൂർ 11
381 ഗവ. എൽ. പി. എസ് ചെമ്പനാകോട് 11
382 ഗവ. എൽ പി എസ് ശാസ്തമംഗലം 11
383 ഗവ. എൽ പി എസ് കൂന്തള്ളൂർ 11
384 ഗവ,എൽ.പി.എസ്.കന്യാകുളങ്ങര 11
385 കെ.ജി.ജി.എൽ.പി.എസ് താന്നിമൂട് 11
386 എസ്സ്. എൻ. വി. എൽ. പി. എസ്സ് നാവായിക്കുളം 11
387 എസ്.എൻ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ശാരദഗിരി വർക്കല 11
388 എസ് കെ വി എൽ പി എസ് വെങ്കട്ടമൂട് 11
389 എസ് എൻ യു പി എസ് കൊല്ലായിൽ 11
390 എൽ.എഫ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇടവ 11
391 എൽ പി എസ്സ് മൂവേരിക്കര 11
392 എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് കോട്ടുക്കോണം 11
393 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് മേയ്‌പുരം 11
394 എ.എം.റ്റി.റ്റി.ഐ, വിളബ്ഭാഗം 11
395 എ.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്,കായിക്കര 11
396 ഇവാൻസ് എച്ച്.എസ്. പാറശ്ശാല 11
397 സെന്റ്മേരീസ് എൽ പി എസ്സ് പരുത്തിയൂർ 10
398 സെന്റ്.മേരീസ് എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം 10
399 സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എൽ.പി.എസ്. ചൊവ്വര 10
400 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ് മുക്കോലയ്ക്കൽ 10
401 ലൂഥറൻ എൽ. പി. എസ് മൈലക്കര 10
402 ബി വി യു പി എസ്സ് നാവായിക്കുളം 10
403 പി വി യു പി എസ്സ് പുതുമംഗലം 10
404 ജി.വി.രാജാ സ്പോട്​സ് സ്കൂൾ മൈലം 10
405 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചിലക്കൂർ പണയിൽ, വർക്കല 10
406 ഗവൺമെൻറ്, എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ 10
407 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി ജി എസ്സ് എറിച്ചല്ലൂർ 10
408 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് പരശുവയ്ക്കൽ 10
409 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്.കാപ്പിൽ 10
410 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മിതൃമല 10
411 ഗവ.യു പി.എസ്.വി.വി.ദായിനി 10
412 ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. തലയൽ 10
413 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുരുുക്കുംപുഴ 10
414 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കിടാരക്കുഴി 10
415 ഗവ. യു.പി.എസ്.കഴുനാട് 10
416 ഗവ. യു. പി. എസ്. വെഞ്ഞാറമൂട് 10
417 ഗവ. യു പി എസ് ചാക്ക 10
418 ഗവ. യു പി എസ് കൊഞ്ചിറവിള 10
419 ഗവ. ടൗൺ യു. പി. എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 10
420 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. അരുവിക്കര 10
421 ഗവ. എൽ.പി.എസ് തത്തിയൂർ അരുവിക്കര 10
422 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പുതുമംഗലം 10
423 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പാപ്പാല 10
424 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മൈലം 10
425 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. തോട്ടംപാറ 10
426 ഗവ. എൽ പി എസ് തലയിൽ 10
427 ഗവ. എൽ പി എസ് കാഞ്ഞിരംപാറ 10
428 എസ്. എൻ. ഡി. പി. എൽ. പി. എസ് പ്ലാംപഴിഞ്ഞി 10
429 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അരുമാളൂർ 10
430 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി 10
431 എൽ എം എസ്സ്എൽ പി എസ്സ് മാനൂർ 10
432 എം എസ് സി എൽ പി എസ് പൊന്നുമംഗലം 10
433 ബി.എഫ് .എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പഴുതൂർ 9
434 ബി. എഫ്. എം. എൽ. പി. എസ് മറുകിൽ 9
435 പി.ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാമല 9
436 പഞ്ചായത്ത് എൽ.പി.എസ്. മരങ്ങാട് 9
437 നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 9
438 ടി കെ എം എൽ പി എസ് മാന്തുരുത്തി 9
439 ജി എൽ പി ജി എസ് വക്കം 9
440 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കരമന 9
441 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ചാല 9
442 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ 9
443 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ബാലരാമപുരം 9
444 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ധനുവച്ചപുരം 9
445 ഗവൺമെൻറ്, എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഊരൂട്ടുകാല 9
446 ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പൊഴിയൂർ 9
447 ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ. മീനാങ്കൽ 9
448 ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്, നെടുമങ്ങാട് 9
449 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കുറ്റിയാണി 9
450 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ പുത്തളം 9
451 ഗവ. യു പി എസ് കുലശേഖരം 9
452 ഗവ. ന്യൂ എൽ.പി.എസ് അരുമാനൂർതുറ 9
453 ഗവ. എൽ.പി.ബി.എസ്. കരകുളം 9
454 ഗവ. എൽ.പി.എസ് പൂവാർ 9
455 ഗവ. എൽ.പി. ജി. എസ് മലയിൻകീഴ് 9
456 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഊരുട്ടമ്പലം 9
457 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഇടയ്ക്കോട് 9
458 ഗവ. എൽ. പി. എസ് അരുവിക്കര പുന്നാവൂർ 9
459 കൺകോർഡിയ എൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂർക്കട 9
460 എസ് എസ് ഡി ശിശുവിഹാർ യു പി എസ് വഴുതക്കാട് 9
461 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് പെരുമന 9
462 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പൂവത്തൂർ 9
463 എൻ.കെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ധനുവച്ചപുരം 9
464 ഇവാൻസ് യു പി എസ്സ് പാറശ്ശാല 9
465 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് ഇളവട്ടം 8
466 ന്യൂ യു പി എസ് ശാന്തിവിള 8
467 ജി.എൽ.പി.എസ്.ഹരിഹരപുരം 8
468 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, ഒടേറ്റി 8
469 ജി. വി. ആർ. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം 8
470 ജവഹർ എൽ പി എസ് തെന്നൂർ 8
471 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ഐങ്കാമം 8
472 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചാന്നാൻകര 8
473 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കോരാണി 8
474 ഗവ.എച്ച്.എ.എൽ.പി.എസ്.വിഴിഞ്ഞം 8
475 ഗവ. യു പി എസ് പാറക്കൽ 8
476 ഗവ. യു പി എസ് ഈഞ്ചക്കൽ 8
477 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.ആരൂർ 8
478 ഗവ. എൽ. പി. എസ് കണ്ടൻകുളങ്ങര 8
479 ഗവ. എൽ പി എസ് പാറക്കൽ 8
480 ഗവ. എൽ പി എസ് പാച്ചല്ലൂർ 8
481 എസ്സ് കെ വി യു പി എസ്സ് പുല്ലയിൽ 8
482 എസ്.എൻ ജി.എച്ച്.എസ്.ചെമ്പഴന്തി 8
483 എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട് 8
484 എസ് കെ പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ നരുവാമൂട് 8
485 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കൊല്ലവാംവിള 8
486 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കുട്ടനിന്നതിൽ 8
487 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. കണ്ണങ്കോട് 8
488 എ.ആർ.ആർ.പബ്ലിക് സ്കൂൾ 8
489 എം ജി യു പി എസ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് 8
490 ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല 8
491 ആർ. സി. എൽ. പി. എസ് കീഴാറൂർ 8
492 സൈനിക് എൽ പി എസ്. 7
493 സെന്റ്. റീത്താസ് യു.പി.എസ്. അരുവിയോട് 7
494 സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. എസ് പേയാട് 7
495 സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി. ജി.എസ് പുല്ലുവിള 7
496 സെന്റ് എഫ്രൻസ് യു പി എസ് ചെറുവായക്കൽ 7
497 സെൻറ് ആഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച്.എസ്. മുരുക്കുംപുഴ 7
498 വി യു പി. എസ്സ് വെള്ളല്ലൂർ 7
499 ലിറ്റിൽഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ വെള്ളായണി 7
500 പി. വി. എൽ. പി. എസ്സ് കൈലാസംക്കുന്ന് 7
501 ജെ വി ഇ എം സ്കൂൾ കൊഞ്ചിറവിള 7
502 ജെം നോ മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് ‍വെട്ടൂർ 7
503 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ 7
504 ഗവൺമെൻറ്. വി.എച്ച്.എസ്. എസ് പൂവാർ 7
505 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ 7
506 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പേട്ട 7
507 ഗവ.യു.പി.എസ്സ്.ആനത്തലവട്ടം 7
508 ഗവ.യു പി എസ് പൊന്മുടി 7
509 ഗവ. യൂ.പി.എസ്.അതിയന്നൂർ 7
510 ഗവ. യു. പി. എസ്. ശ്രീനാരായണപുരം 7
511 ഗവ. യു. പി. എസ് ഊരുട്ടമ്പലം 7
512 ഗവ. യു പി ജി എസ് ഫോർട്ട് 7
513 ഗവ. യു പി എസ് ഫോർട്ട് 7
514 ഗവ. യു പി എസ് കരുമം 7
515 ഗവ. യു പി എസ് അമ്പലത്തറ 7
516 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പരുത്തിക്കുഴി 7
517 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പനയമുട്ടം 7
518 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പേടികുളം 7
519 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.പറക്കുളം 7
520 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരവൂർക്കോണം 7
521 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഞെക്കാട് 7
522 ഗവ. എൽ പി എസ് വലിയശാല 7
523 ഗവ. എൽ പി എസ് കാഞ്ഞിക്കൽ 7
524 ഗവ യു പി എസ്സ് പേരൂർ വടശ്ശേരി 7
525 കെ.കെ.വി. യു.പി.എസ്. വേട്ടമ്പള്ളി 7
526 എസ്സ് വി യു പി എസ്സ് പുലിയൂർക്കോണം 7
527 എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്. ചുള്ളിമാനൂർ 7
528 എസ് എ എൽ പി എസ് കാക്കാമൂല 7
529 എൽ.എം.യൂ.പി.എസ്.അടിമലത്തുറ 7
530 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടയ്ക്കാട് 7
531 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. മംഗലത്തുകോണം 7
532 എച്ച്.വി.യു.പി.എസ്,കുരയ്ക്കണ്ണി (ഹൈമവതി വിലാസം യു പി സ്കൂൾ) 7
533 എം. ജി. എം. യു. പി. എസ്. എടയ്ക്കോട് 7
534 റ്റി ഇ എം യു പി എസ് പേരൂർക്കട 6
535 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ്സ് തേക്കുപാറ 6
536 സെന്റ് ജോസഫ് എൽ.പി.എസ് മുള്ളുവിള 6
537 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് തിരുവനന്തപുരം 6
538 ലൂഥറൻ എൽ.പി.എസ്. അന്തിയൂർ 6
539 യൂ.പി.എസ്. ഇലകമൺ 6
540 മുസ്ലീം എച്ച്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ് കണിയാപുരം 6
541 നളന്ദ ടി ടി ഐ നന്ദിയോട് 6
542 ഡി.വി.എൽ.പി.എസ്. തലയൽ 6
543 ഡി. വി.എൽ. പി. എസ്സ്. പൈവേലി 6
544 ജിഎൽ.പി.എസ്,പനയറ 6
545 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് 6
546 ജി.എൽ.പി.എസ്.ശ്രീനിവാസപൂരം 6
547 ജി.എം.വി. എൽ.പി.എസ് വർക്കല 6
548 ജി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചാല 6
549 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ 6
550 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പഴുതൂർ 6
551 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കുളത്തൂർ 6
552 ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 6
553 ഗവൺമെ൯റ് പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം 6
554 ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്.ചൊവ്വര 6
555 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചേരമാൻതുരുത്ത് 6
556 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ആറ്റിൻകുഴി 6
557 ഗവ. സി. എൻ. പി. എസ്സ്. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ 6
558 ഗവ. യു പി എസ് ചെറുവക്കൽ 6
559 ഗവ. യു പി എസ് കുശവർക്കൽ 6
560 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. വെള്ളൂർക്കോണം 6
561 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മൂതല 6
562 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളമുട്ടം 6
563 ഗവ. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട 6
564 ഗവ. എൽ പി എസ് ചേങ്കോട്ടുകോണം 6
565 ഗവ. എൽ പി എസ് ആറാമട 6
566 ഗവ. എം. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം 6
567 ഗവ ടി എസ് ചെട്ടിയംപാറ 6
568 എസ്.എൻ.യൂ.പി.എസ്.കട്ടച്ചൽക്കുഴി 6
569 എസ്. സി. വി. എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 6
570 എസ്. ജി. എൻ. എം. എൽ. പി. എസ് മാർത്താണ്ടേശ്വരം 6
571 എസ്. ഐ. യു. പി. എസ്. മാടൻവിള 6
572 എൽപി.എസ്, വേങ്കോട് 6
573 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ഭൂതൻകോട് 6
574 എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചേനാങ്കോട് 6
575 എൽ എം എൽ പി എസ്സ് ഉദിയൻകുളം 6
576 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. പാമംകോട് 6
577 എം.എൽ. പി. എസ്. ഞാറയിൽക്കോണം 6
578 എ. എം. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്കുളം 6
579 ഹോളി ഏയിഞ്ചൽസ് കോൺവെൻറ് എച്ച്.എസ് 5
580 സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പേയാട് 5
581 സെൻറ് മൈക്കിൾസ്എച്ച്.എസ്.എസ്. കഠിനംകുളം 5
582 സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എൽ പി എസ് ശംഖുമുഖം 5
583 സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെൻറ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.നെയ്യാറ്റിൻകര 5
584 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് കൊച്ചുവേളി 5
585 സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് എൽ പി എസ് മുതിയാവിള 5
586 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ് കൊച്ചുതുറ 5
587 സെന്റ് അലോഷ്യസ്.എൽപി.എസ്.മാമ്പള്ളി 5
588 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 5
589 സർവോദയ വിദ്യാലയ നാലാഞ്ചിറ 5
590 വൈ. എൽ. എം. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ 5
591 വിൻസെൻസോ മറിയ സാർനേലി ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ 5
592 വി. പി. യു. പി. എസ്. അഴൂർ 5
593 യു പി എസ്സ് അടയമൺ 5
594 മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി. 5
595 മുസ്ലീം ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കണിയാപുരം 5
596 പി.എസ്.എൻ.എം.യു.പി.എസ്. വെളിയന്നൂർ 5
597 പി. റ്റി. എം. എൽ. പി. എസ്‍. കുമ്പളത്തുംപാറ 5
598 പഞ്ചായത്ത്.യു.പി.എസ് കോട്ടൂർ 5
599 പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. പറണ്ടോട് 5
600 താജ് എൽ പി എസ് വി കെ പൊയ്ക 5
601 ഡി ബി എൽ പി എസ് പച്ച 5
602 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മിതൃമല 5
603 ജി.എൽ.പി.എസ്. ആലംകോട് 5
604 ജി.എൽ.പി.എസ് വലയന്റകുഴി 5
605 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറയൂർ 5
606 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്, പാലച്ചിറ 5
607 ജി യു പി എസ് നിലയ്ക്കാമുക്ക് 5
608 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വിളവൂർക്കൽ 5
609 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 5
610 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാർഡാം 5
611 ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്.തൊങ്ങൽ നെല്ലിമൂട് 5
612 ഗവ.എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ്. കോവളം 5
613 ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ്.വെൺപകൽ 5
614 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കഴിവൂർ മൂലക്കര 5
615 ഗവ.എൽ.പി,എസ് പുത്തൻതോപ്പ് 5
616 ഗവ.ആർ.എൽ.പി.എസ്.കുളത്തൂർ 5
617 ഗവ. യു.പി.എസ്. പേരയം 5
618 ഗവ. യു.പി.എസ്. ഇടനില 5
619 ഗവ. യു.പി.എസ്. ആട്ടുകാൽ 5
620 ഗവ. യു പി എസ് കോലിയക്കോട് 5
621 ഗവ. യു പി എസ് കുമാരപുരം 5
622 ഗവ. മുഹമ്മദൻ എൽ.പി.എസ് പുല്ലുവിള 5
623 ഗവ. ബി.യു.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട് 5
624 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ് കോലിയക്കോട് 5
625 ഗവ. ഠൗൺ എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 5
626 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്.തോട്ടയ്ക്കാട് 5
627 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. തുരുത്തുമൂല 5
628 ഗവ. എൽ പി എസ് മണലകം 5
629 ഗവ. എൽ പി എസ് ത്രിവിക്രമംഗലം 5
630 ഗവ. എൽ പി എസ് തച്ചപ്പള്ളി 5
631 ഗവ. എൽ പി എസ് കുര്യാത്തി 5
632 ഗവ. എൽ പി എസ് കുന്നപ്പുഴ 5
633 ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് പാപ്പനംകോട് 5
634 ഗവ യു പി എസ് പെരിങ്ങമ്മല 5
635 ഗവ എൽ പി എസ് പാങ്ങോട് 5
636 ഗവ എൽ പി എസ് ദേവപുര 5
637 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കാഞ്ചിനട 5
638 കെ. ജി. എസ്. യു. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ 5
639 ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി എച്ച്.എസ്.എസ് പുതുക്കുറിച്ചി 5
640 എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മരുതി. 5
641 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട 5
642 എസ്.എം.വി മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവനന്തപുരം 5
643 എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി 5
644 എസ്. എൻ. ഡി .പി. യു പി എസ് കരുങ്കുളം 5
645 എസ്. എ. എൽ.പി.എസ്. പരുത്തൻപാറ 5
646 എൽ.എം.എസ്.എൽപി.എസ്. വർക്കല 5
647 എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം 5
648 എൽ. എം. എസ് എൽ. പി. എസ് മുളയറ 5
649 എൽ എഫ് എം എസ് സി എൽ പി എസ് വെട്ടികോണം 5
650 എൽ എം എസ് യു പി എസ് കന്റോൺമെന്റ് 5
651 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പാൽക്കുളങ്ങര 5
652 എം.വി.എൽപി.എസ്. മാന്തറ 5
653 എ. കെ. എം. എൽ. പി. എസ്. പേഴുമൂട് 5
654 ആർ.എം.യു.പി.എസ്. വയ്യക്കാവ് 5
655 റോസ മിസ്റ്റിക്ക ഓർഫണേജ് എച്ച്.എസ്. എസ് ബദ്സൈദാ 4
656 സെന്റ് അന്നാസ് എൽ. പി. എസ് കള്ളിക്കാട് 4
657 സി എൻ പി എസ്സ് യു പി എസ്സ് മടവൂർ 4
658 സാമുവേൽ എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പാറശ്ശാല 4
659 യു പി എസ് ചെങ്കൽ 4
660 പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. ആറ്റിൻപുറം 4
661 പഞ്ചായത്ത് ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പുല്ലംപാറ 4
662 ടി. കെ. ഡി. എം യു .പി. എസ് പന്നിയോട് 4
663 ജ്യോതിസ് ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ,കോവൂർ,,വർക്കല 4
664 ജി ബി ബി എൽ പി എസ്, അഞ്ചുതെങ്ങു് 4
665 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ 4
666 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ 4
667 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിക്കകം 4
668 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്ഡബ്ല്യൂഎൽപിഎസ്സ് ദേവർപുരം 4
669 ഗവ.യു.പി.എസ്സ് അയിരൂർ 4
670 ഗവ.യു.പി.എസ്.വാമനപുരം 4
671 ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. മുല്ലൂർ 4
672 ഗവ.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം 4
673 ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് പരണിയം 4
674 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പാണയം 4
675 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കഠിനംകുളം 4
676 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. നെല്ലിവിള 4
677 ഗവ. യൂ.പി.എസ്.മുല്ലൂർ പനവിള 4
678 ഗവ. യു.പി.എസ്. അഴീക്കോട് 4
679 ഗവ. യു. പി. എസ്. നെല്ലനാട് 4
680 ഗവ. യു. പി. എസ് ശാസ്താംതല 4
681 ഗവ. യു. പി. എസ് കുട്ടമല 4
682 ഗവ. യു പി എസ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര 4
683 ഗവ. യു പി എസ് ചന്തവിള 4
684 ഗവ. യു പി എസ് കുന്നുകുഴി 4
685 ഗവ. ടി. എൽ. പി. എസ്. വ്ലാവെട്ടി 4
686 ഗവ. ജെ.ബി.എസ് അമരവിള 4
687 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ശങ്കരമുഖം 4
688 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പറണ്ടോട് 4
689 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പഴയതെരുവ് 4
690 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ചുള്ളിമാനൂർ 4
691 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുഴിവിള 4
692 ഗവ. എൽ.പി.എസ് തിരുപുറം 4
693 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെള്ളല്ലൂർ 4
694 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി 4
695 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരുത്തിപ്പള്ളി 4
696 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുന്നനാട് 4
697 ഗവ. എൽ പി എസ് വലിയഉദയേശ്വരം 4
698 ഗവ. എൽ പി എസ് ഫോർട്ട് 4
699 ഗവ യു പി എസ് മാതശ്ശേരിക്കോണം 4
700 ഗവ എൽ പി എസ് കുറുംബയം 4
701 കെ. വി. യു. പി. എസ്. വെള്ളുമണ്ണടി 4
702 എസ്സ് എൻ വി യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് 4
703 എസ്.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്.കഠിനംകുളം 4
704 എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്. കടയ്കാവൂർ 4
705 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് തിരുപുറം 4
706 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കോടങ്കര 4
707 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കരിച്ചൽ 4
708 എൽ.എം.എസ് തമിഴ് എച്ച്.എസ്. പാറശാല 4
709 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് കോട്ടയ്ക്കൽ 4
710 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് അഞ്ചുമരൻകാല 4
711 എം.എം.എം.ജി.എൽ.പി.എസ് നെടുങ്ങണ്ട 4
712 എം എസ് സി എൽ പി എസ് വെള്ളയാണി 4
713 ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് ഉദിയൻകുളങ്ങര 4
714 ആർ.കെ.എം.യു.പി.എസ്,മുത്താന 4
715 ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ 4
716 റോസ്സ് ഡെൽ ഇ എം സ്ക്കൂൾ കല്ലംബലം 3
717 റഹ്മാനിയ ഇ. എം. സ്കൂൾ മാണിക്കൽ 3
718 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് ഇ.എം സ്ക്കൂൾ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി 3
719 സെന്റ് ത്രേസിയാസ് എൽ. പി. എസ് തൂങ്ങാംപാറ 3
720 സെന്റ് ജാക്കോബ്സ് എൽ.പി.എസ് മാവിളകടവ് 3
721 ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ വിദ്യാലയം കളിപ്പാൻകുളം 3
722 ശ്രീ മാരുതി റാം വിദ്യാ മന്ദിർ 3
723 വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം 3
724 ലൈറ്റ് റ്റു ബ്ലൈന്റ്, വർക്കല 3
725 ലൂഥറൻ എൽ.പി.എസ് മാരായമുട്ടം 3
726 ലൂഥറൻ എൽ. പി. എസ് കാണക്കോട് 3
727 ലൂഥർഗിരി യു.പി.എസ്. ആര്യനാട് 3
728 യു. പി. എസ് മൈലക്കര 3
729 യു പി എസ്സ് പുളിമാത്ത് 3
730 യു പി എസ് കരിമൻകോട് 3
731 മൗലാനാ ആസാദ് സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ 3
732 ബീമാ മാഹിൻ എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ബീമാപ്പള്ളി 3
733 ഫോർട്ട് എച്ച്.എസ്. 3
734 പ‍ഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് ചെല്ലഞ്ചി 3
735 ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. പാവല്ല 3
736 ഡയറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ 3
737 ജി.ഡബ്ലൂ.എൽ.പി.എസ് വേടർകുന്ന് 3
738 ജി.എൽ.പി.ബി.എസ്. കുരക്കണ്ണി 3
739 ജി.എൽ.പി.ജി.എസ്. കുരക്കണ്ണി, വർക്കല 3
740 ജയമാതാ എൽ പി എസ് പുല്ലോട്ടുകോണം 3
741 ചിന്മയ വിദ്യാലയം വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം 3
742 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം 3
743 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ 3
744 ഗവ.റ്റി.റ്റി.ഐ നെയ്യാറ്റിൻകര 3
745 ഗവ.ഡി.വി.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ 3
746 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മണയ്ക്കൽ 3
747 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം 3
748 ഗവ.എൽ.പി.എസ് അവണാകുഴി 3
749 ഗവ.എൽ.പി എസ്സ് പടനിലം 3
750 ഗവ.എം. എൽ. പി. എസ്സ്.കുടവൂർ 3
751 ഗവ. യു.പി.എസ്. കിഴുവിലം 3
752 ഗവ. യു പി എസ് വലിയതുറ 3
753 ഗവ. യു പി എസ് കൊഞ്ചിറ 3
754 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ് പനത്തുറ 3
755 ഗവ. ടി.എൽ.പി.എസ്. പെരിഞ്ഞാറമ്മൂല 3
756 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട് 3
757 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ഉറിയാക്കോട് 3
758 ഗവ. എൽ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. വട്ടപ്പാറ 3
759 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുഴക്കാട് 3
760 ഗവ. എൽ പി എസ് മുടവൻമുഗൾ 3
761 ഗവ. എൽ പി എസ് ആലുംമൂട് 3
762 കെ.സി.എം.എൽ. പി.എസ്സ്. നാവായിക്കുളം 3
763 കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. പുന്നയ്ക്കാട് 3
764 കുന്നുവാരം യു.പി.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ 3
765 എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുരം 3
766 എസ്.എൻ.വി. എച്ച്.എസ്. ചെങ്കോട്ടുകോണം 3
767 എസ്.എ.എസ് യൂ.പി.എസ് വെങ്ങാനൂർ 3
768 എസ് എൻ എൽ പി എസ് കാക്കാണിക്കര 3
769 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ചാണി 3
770 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ആറയൂർ 3
771 എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്. ഉഴമലക്കൽ 3
772 എൽ എം എസ് എൽ പി എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 3
773 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ 3
774 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരുമാനൂർ 3
775 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ 3
776 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. ബാലരാമപുരം 3
777 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് വലിയവിള 3
778 എം.എൽ.പി.എസ്, ഇളപ്പിൽ, വെട്ടൂർ 3
779 എം എസ് സി എൽ പി എസ് ത്രിവിക്രമംഗലം 3
780 ഇ വി യു പി എസ് തോന്നക്കൽ 3
781 ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം 3
782 സ്പെഷ്യൽ യു പി എസ്സ് കിളിമാനൂർ 2
783 സെന്റ്.മേരീസ് എൽ.പി.എസ്. ചാങ്ങ 2
784 സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ്.വേളി 2
785 സെന്റ് റോക്സ് റ്റി റ്റി ഐ എൽ പി എസ് തോപ്പ് 2
786 സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് നിറപ്പിൽ 2
787 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് ഇ.എം സ്ക്കൂൾ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി 2
788 സെന്റ് നിക്കോളാസ് എൽ.പി.എസ് പുതിയതുറ 2
789 സെന്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ പോത്തൻകോട് 2
790 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, സെൻറ് തോമസ് നഗർ മുക്കൊലക്കൽ 2
791 സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽ പി എസ് പാലോട് 2
792 സെൻറ് ഗോരേറ്റീസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് നാലാഞ്ചിറ 2
793 സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ 2
794 സി.എസ് .ഐ.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ് അമരവിള 2
795 ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ്, റസിഡൻഷ്യൽ സ്പോട്സ് സ്ക്കൂൾ 2
796 യു പി എസ്സ് കാരോട് 2
797 മൗണ്ട്കാർമൽ എൽപി.എസ്, വെന്നികോട് 2
798 മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ‍എച്ച്.എസ് 2
799 ബി.എഫ്.എം.എൽ.പി.എസ്. അവണാകുഴി 2
800 പി.വിയു.പി.എസ്സ് തത്തിയൂർ 2
801 പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ 2
802 ഡോ.ലോഹ്യ മെമ്മോറിയൽ എൽ. പി. എസ് മണ്ണടിക്കോണം 2
803 ടി. കെ. ഡി. എം. യു. പി. എസ് പന്നിയോട് 2
804 ജി.എൽ.പി.എസ്.വിളഭാഗം 2
805 ജി.എൽ.പി.എസ്,ചെറുന്നിയൂർ 2
806 ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം 2
807 ജി എൽ പി എസ് പരപ്പിൽ 2
808 ജവഹർ നഗർ എൽ പി എസ് വെള്ളയമ്പലം 2
809 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മലയിൻകീഴ് 2
810 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ 2
811 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വഞ്ചിയൂർ 2
812 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ആനപ്പാറ 2
813 ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുട്ടട 2
814 ഗവൺമെന്റ് ടി എൽ പി എസ്സ് പുരവിമല 2
815 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര 2
816 ഗവൺമെ൯റ് എൽ.പി.എസ്സ്.പൂവണത്തുംമൂട് 2
817 ഗവൺ എച്ച്ഡബ്ള്യുഎൽപിഎസ്സ്കുന്നത്തുകാൽ 2
818 ഗവ.പി.വി.എൽ.പി.എസ്. കുഴിവിള 2
819 ഗവ.ഡബ്ല്യൂ. എൽ.പി.എസ്. ഈഞ്ചപ്പുരി 2
820 ഗവ.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്.പൂങ്കോട് 2
821 ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് പെരുംകടവിള 2
822 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കരിച്ചറ 2
823 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ 2
824 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ്.കുളത്തൂർ 2
825 ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി 2
826 ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ട് 2
827 ഗവ. യു പി എസ് പോത്തൻകോട് 2
828 ഗവ. യു പി എസ് നെടുങ്കാട് 2
829 ഗവ. യു പി എസ് ഉള്ളൂർ 2
830 ഗവ. ടൗൺ .യു.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട് 2
831 ഗവ. ടി.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേല 2
832 ഗവ. ജെ.ബി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 2
833 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ചെല്ലാങ്കോട് 2
834 ഗവ. എൽ.പി.എസ് വേൻകുഴി 2
835 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുലിയൂർക്കോണം 2
836 ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. കുറ്റിമൂട് 2
837 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മേൽകടക്കാവൂർ 2
838 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മച്ചേൽ 2
839 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുരുതൻകോട് 2
840 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ 2
841 ഗവ. എൽ. പി. എസ് കടമ്പനാട് 2
842 ഗവ. എൽ പി എസ് വലിയതുറ 2
843 ഗവ. എൽ പി എസ് മേട്ടുക്കട 2
844 ഗവ. എൽ പി എസ് മങ്കാട് 2
845 ഗവ. എൽ പി എസ് പേട്ട 2
846 ഗവ. എൽ പി എസ് തൈക്കാട് 2
847 ഗവ. എൽ പി എസ് തേക്കട 2
848 ഗവ. എൽ പി എസ് ചാല 2
849 ഗവ. എൽ പി എസ് കൈലാത്തുകോണം 2
850 ഗവ. എൽ പി എസ് കാട്ടായിക്കോണം 2
851 ഗവ. എൽ പി എസ് ഊളമ്പാറ 2
852 ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് കരമന 2
853 ഗവ,എൽ.പി.എസ്.കന്യാകുുളങ്ങര 2
854 ഗവ എൽ പി എസ് കാഞ്ഞിരംപാറ 2
855 ക്യു എ എം യു പി എസ് കൊച്ചുകരിയ്ക്കകം 2
856 കൊർദോവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ക്കൂൾ 2
857 കെ വി എൽ പി എസ് തേമല 2
858 കാർമൽ ഇ.എം. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട് 2
859 എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 2
860 എസ്. കെ. വി .യു. പി .എസ്. മുതുവിള 2
861 എസ്. എ. എസ് എൽ. പി. എസ് ചെങ്കള്ളൂർ 2
862 എസ് .എൻ. വി .എൽ. പി .എസ്. തുമ്പോട് 2
863 എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര 2
864 എൽ. എം.എൽ. പി. എസ്സ്. മേൽ പൊരുന്തമൺ 2
865 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മണ്ടിക്കലം 2
866 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് വിരാലി 2
867 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് ഇംപിലിക്കോണം 2
868 എൻ.എസ്.എസ്. എച്ച്.എസ്.എസ് ധനുവച്ചപുരം 2
869 എച്ച്.എച്ച്.ടി.എം.യു.പി.എസ് പാലച്ചിറ 2
870 എംഎസ്സ്സി എൽ പി എസ്സ് ചെറിയകൊല്ല കുടയാൽ 2
871 എം.വി.യൂ.പി.എസ്.ചൊവ്വര 2
872 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോവൂർ 2
873 എ ജി ജെ എം സ്കൂൾ കാര്യവട്ടം 2
874 എം എസ് സി എൽ പി എസ് തിരുവിക്രമംഗലം 2
875 ആർ സി എൽ പി എസ് കള്ളിയിൽ 2
876 റോയ് കിന്റർ ഗീർഡൻ ആന്റി എൽ പി എസ് തിരുമല 1
877 ഹോളി ട്രിനിറ്റി എച്ച്.എസ്. ഇടയ്ക്കോട് 1
878 ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എച്ച്.എസ്. കട്ടേല 1
879 ഹി ജമാത്ത് സ്കൂൾ ഇടിച്ചക്കപ്ളാമൂട് 1
880 സെന്റ്സെബാസ്റ്റ്യൻ.യു.പി.എസ്,മുടിയക്കോട് 1
881 സെന്റ്.ആന്റണീസ്.എൽ.പി.എസ്.വടക്കുംഭാഗം 1
882 സെന്റ് ശാന്തൽ എൽ പി എസ് കവടിയാർ 1
883 സെന്റ് വെറോണിക്കാസ് എൽ. പി. എസ്. ചിറയിൻകീഴ് 1
884 സെന്റ് വിക്ടേഴ്സ് എൽ പി എസ് പറണ്ടോട് 1
885 സെന്റ് മേരീസ് എൽ. പി. എസ് കുണ്ടമൺഭാഗം 1
886 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വെട്ടുകാട് 1
887 സെന്റ് ഫിലിപ്സ് എച്ച്.എസ് നെല്ലിക്കാട് 1
888 സെന്റ് ത്രേസിയാസ് എൽ. പി. എസ് വെളിയംകോട് 1
889 സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് പോത്തൻകോട് 1
890 സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, സെൻറ് തോമസ് 1
891 സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെൻറ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.നെയ്യാറ്റിൻകര 1
892 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു. പി. എസ് വാവോട് 1
893 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് വള്ളക്കടവ് 1
894 സെന്റ് ആൻട്രൂസ് എൽ.പി.എസ് കരുംകുളം 1
895 സി എസ് ഐ കഴക്കൂട്ടം 1
896 സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച് എസ് എൽ പി എസ്. 1
897 സംവാദം:ഗവ. സിറ്റി വിഎച്ച്എസ്എസ്, പിഎംജി 1
898 സംവാദം:ഗവ. യു പി എസ് കരുമം 1
899 സംവാദം:ഗവ. എൽ. പി. ബി. എസ്. മലയിൻകീഴ് 1
900 ശ്രീ വിദ്യാദിരാജ വിദ്യാ മന്ദിർ, വെള്ളയമ്പലം 1
901 വിദ്യാധിരാജാ എൽ.പി.എസ്. എട്ടാംകല്ല് 1
902 വി.പി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ബോയിസ് വെങ്ങാനൂർ 1
903 ലൂഥറൻ യു.പി.എസ്സ് പൊൻവിള 1
904 ലൂഥറൻ യു പി എസ്സ് .പൊൻവിള 1
905 രാജാ രവിവർമ്മ ബോയ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , കിളിമാനൂർ 1
906 യു പി എസ് വിനോബാനികേതൻ 1
907 മേരി ഗിരി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടപ്പനക്കുന്ന് 1
908 മുസ്ലീം അസോസിയേഷൻ യു പി എസ് തൈക്കാട് 1
909 ബെത്ലഹേം എൽ പി എസ് ശ്രീകാര്യം 1
910 ബി പി എം യു പി എസ് വെട്ടുതുറ 1
911 ഫലകം:എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് മേയ്‌പുരം 1
912 പ്രബോധിനി യു.പി.എസ് വക്കം‍‍ 1
913 പി.റ്റി.എം.എൽ.പി.എസ്. മരുതൂർക്കോണം 1
914 പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം 1
915 പി എസ് എം യു പി എസ് മുട്ടത്തറ 1
916 ന്യൂ യു പി എസ് ചീറാനിക്കര 1
917 തുഞ്ചൻ സ്മാരക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എച്ച്.എസ് അയണിമുട്ടം 1
918 ഡി. എ. എം. യു. പി. എസ്. എടക്കോട് 1
919 ഡി ബി എച്ച് എസ് വാമനപുരം 1
920 ടോൾസ്റ്റോയ് മെമ്മോറിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ശാന്തിവിള 1
921 ടോൾസ്റ്റോയ് മെമ്മോറിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ശാന്തിവിള 1
922 ജി.എൽ.പി.എസ് കരുനിലക്കോട് 1
923 ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ 1
924 ജി.എച്ച്.എസ്. കറ്റച്ചക്കോണം 1
925 ജി.എം.എല്.പി.എസ്.ഓടേറ്റി 1
926 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്,ഇലകമൺ 1
927 ജി റ്റി എസ് തലത്തൂതകാവ് 1
928 ജി എൽ പി എസ് കുരുപ്പുഴ 1
929 ജനതാ എച്ച് എസ് തേംമ്പാംമൂട് 1
930 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ദി ഡഫ് ജഗതി 1
931 ഗവൺമെൻറ്, ബോയിസ് എച്ച്.എസ്. എസ് കരമന 1
932 ഗവൺമെൻറ്, തമിഴ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചാല 1
933 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട് 1
934 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല 1
935 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ജഗതി 1
936 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. നഗരൂർ 1
937 ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ എച്ച്.എസ്. അട്ടക്കുളങ്ങര 1
938 ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട് 1
939 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി ജി എസ്സ് പാറശ്ശാല 1
940 ഗവൺമെൻറ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ 1
941 ഗവ.യു.പി.എസ്.ആനാകുടി 1
942 ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്. വെൺപകൽ 1
943 ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് ചെങ്കൽ 1
944 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുട്ടയ്ക്കാട് 1
945 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മീനാംകുളം 1
946 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മംഗലപുരം 1
947 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചീരാണിക്കര 1
948 ഗവ.എൽ പി എസ് അടയമൺ 1
949 ഗവ.എച്ച്.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ്.കുളത്തൂർ 1
950 ഗവ. യു.പി.എസ് രാമപുരം 1
951 ഗവ. യു. പി. എസ്. പിള്ളയീർകുളം 1
952 ഗവ. യു. പി. എസ് നെല്ലിക്കാകുഴി 1
953 ഗവ. യു പി എസ് ശ്രീവരാഹം 1
954 ഗവ. യു പി എസ് പാൽക്കുളങ്ങര 1
955 ഗവ. യു പി എസ് തമ്പാനൂർ 1
956 ഗവ. യു പി എസ് കുടപ്പനക്കുന്ന് 1
957 ഗവ. യു പി എസ് ,കരകുളം 1
958 ഗവ. ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ് കുളത്തൂർ 1
959 ഗവ. ടി.എൽ.പി.എസ്. തേവിയാരുകുന്ന് 1
960 ഗവ. ടി. എൽ. പി. എസ് ചെറുകോട് 1
961 ഗവ. ടി ടി എെ മണക്കാട് 1
962 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. വെള്ളനാട് 1
963 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. വെളിയന്നൂർ 1
964 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പഴകുറ്റി 1
965 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കൊക്കോതമംഗലം 1
966 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കളത്തുകാൽ 1
967 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുമാതുറ 1
968 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്ങുഴി 1
969 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ 1
970 ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. കട്ടപ്പറമ്പ് 1
971 ഗവ. എൽ. പി .എസ്സ്. അടയമൺ 1
972 ഗവ. എൽ പി എസ് പോങ്ങുമ്മൂട് 1
973 ഗവ. എൽ പി എസ് തുമ്പ 1
974 ഗവ. എൽ പി എസ് തിരുവെല്ലൂർ 1
975 ഗവ. എൽ പി എസ് കുഴിവിള 1
976 ഗവ. എൽ പി എസ് ഒരുവാതിൽകോട്ട 1
977 ഗവ. എൽ പി എസ് ഉതിയാറമ്മൂല 1
978 ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ 1
979 ഗവ. എം എൻ എൽ പി എസ് വെള്ളയാണി 1
980 ഗവ റ്റി എസ് മേതോട്ടി 1
981 ഗവ യുപിഎസ് ‍‍ഞാറനീലിക്കാണി 1
982 ഗവ ഡബ്ള്യു എസ് മരുതാമല 1
983 ഗവ ടി എസ് അടപ്പുപാറ 1
984 ഗവ എൽ പി എസ് വെളിയന്നൂർ 1
985 ഗവ എൽ പി എസ് കല്ലാർ 1
986 ഗവ എൽ പി എസ് കടുക്കാകുന്ന് 1
987 കോൺകോർഡ യു പി എസ് പേരൂർക്കട 1
988 കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ 1
989 കെ ജി ജി എൽ പി എസ്സ് , താന്നിമൂട് 1
990 കിന്റർ ഗാർട്ടൻ എൽ പി എസ് നന്ദൻകോട് 1
991 കർമ്മല മാതാ ഇ. എം. എസ്. പുന്നാവൂർ 1
992 ഓക്സിലിയം എച്ച്.എസ്. വാഴിച്ചൽ 1
993 ഐഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഞാറയിൽക്കോണം 1
994 എസ്സ്. വി. എൽ. പി. എസ്സ്. തൊളിക്കുഴി 1
995 എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മരുതി:. 1
996 എസ്. എൻ. വി. യു. പി. എസ്സ്. കാട്ടുപുതുശ്ശേരി 1
997 എസ് സി പി ഹോം എൽ പി എസ് 1
998 എസ് വി എം യു പി എസ് കോലിയക്കോട് 1
999 എസ് പി റ്റി പി എം യു പി എസ് കുറവൻകോണം 1
1000 എസ് എച്ച് എൽ പി എസ് തേവൻപാറ 1
1001 എസ് ആർ കെ എസ് റ്റി എസ് നെട്ടയം 1
1002 എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം 1
1003 എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചുള്ളിമാനൂർ 1
1004 എൽ. എം. എസ്. യു .പി. എസ് ഉറിയാക്കോട് 1
1005 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മഠത്തിക്കോണം 1
1006 എൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പൊന്നംകുളം 1
1007 എൽ എം എസ് എൽ പി എസ് കുടുമ്പാനൂർ 1
1008 എച്ച്.എസ്. ബാലരാമപുരം 1
1009 എച്ച്.എച്ച്.റ്റി.എം‍.യു.പി.എസ്.ഫാലച്ചിറ 1
1010 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് മരുതത്തൂർ 1
1011 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് പാമ്പുകാല 1
1012 എം. പി. എം എൽ. പി. എസ് കിള്ളി 1
1013 എം,എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. ചെറിയകൊല്ല കുടയാൽ 1
1014 എ എൻ എസ് എം ഇ എം എൽ പി എസ് തിരുവല്ലം 1
1015 എ എം എൽ പി എസ്സ് കള്ളിമൂട്ടുകാണി 1
1016 ഉപയോക്താവ്:പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം 1
1017 ഈഴക്കോണം എൽ. പി. എസ് മഞ്ചാടി 1
1018 ആൾ സെയിന്റ്സ് യു പി എസ്സ് മണിവിള 1
1019 Grand Total 15413