സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ.എൽ.വി. ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ,തൃപ്പൂണിത്തുറ അപ്പുവും കിച്ചുവും
2 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ A NIGHTMARE
3 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ The cock and well.
4 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ
5 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ AN ADVENTUROUS TALE.
6 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ CAMP EXPERIENCE OF LITTLE KITES
7 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ CARING DOG
8 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ KARMA
9 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ poly eater
10 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ The cruel woodcutter
11 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ THE LEADEN BOX
12 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ THE LOST
13 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ UNITY IS STRENGTH
14 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അതിഥി
15 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അമ്മയുടെ ഒരു ദിവസം
16 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ആത്മമിത്രങ്ങൾ
17 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ എൻെറഅമ്മ
18 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഐക മത്യം മഹാബലം
19 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കാശ്മീരിലെ ധീരയോദ്ധാക്കൾ
20 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ചില കോവിഡ്കാല തിരിച്ചറിവുകൾ
21 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ തിരിച്ചറിവ്..
22 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പുലിയെ പിടിച്ചേ...
23 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പുലർകാല സൂര്യൻ
24 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതം
25 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഞാനും
26 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മഴ പ്രകൃതിയുടെ വരധാനം
27 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വണ്ടിന്റെ നന്മ
28 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ശിക്ഷ
29 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ സിംഹവും, കുതിരയും
30 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ തിരിച്ചറിവ്
31 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട ചിതലെടുക്കാത്ത ചിലത്
32 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട നന്മ നക്ഷത്രം
33 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട സ്‍പാർക്ക്
34 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ
35 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര അതിജീവനം കാത്ത്
36 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര ഭൂമിയിലെ മാലാഖ
37 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര മഴ
38 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര മഴയെ കാത്ത്
39 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി A call from America
40 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി എന്റെ കഥ
41 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഒരു ദേശാടന കിളിയുടെ നൊമ്പരം
42 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കാത്തിരിപ്പ്
43 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കൊറോണ തന്ന സുഖം
44 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഡോക്ടർ അച്ഛമ്മ
45 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ അതിജീവനം
46 ഗവ. പാലസ് ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ 20-20
47 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ THE THREE KIDS
48 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ എങ്കിലും എൻ കൊറോണേ
49 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ മാലിന്യമുക്ത നാട്
50 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട അനുസരണ
51 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട രാക്ഷസ വൈറസുകൾ
52 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാം
53 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി അപ്പു
54 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി മടി മാറ്റിയ കാട്ടുതീ
55 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം COVID - 19
56 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം കാട്ടിലും ജാഗ്രത..
57 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം തിരിച്ചറിവ്
58 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം പുഴയുടെ രോദനം
59 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം സത്യസന്ധയായ പെൺകുട്ടി
60 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കാത്തിരിപ്പ്
61 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ഓർമ്മയിൽ ഒരു നിമിഷം
62 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ശുചിത്വം
63 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി Story NSEEM AND THE PRETTY PEACOCK
64 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി Story-BREAK FREE
65 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി Story-NAVEEN LEARNS A NEW LESSON
66 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പട്ടിക്കുട്ടനും കോഴിയമ്മയും-കഥ
67 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ടോണിക്കുട്ടന്റെ വൃത്തി ...
68 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ മാളുവിന്റെ ദിവസം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അമ്മയാണ് എന്റെ ജീവിതം
2 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഒരുമയുള്ള കേരളം
3 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ "ജീവിതതഥ്യം"
4 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ CELL
5 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ Forgive us, please...
6 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ MIRROR
7 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അമ്മ
8 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അമ്മയെന്ന തണൽ
9 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ എന്റെ റോസാപ്പൂവ്
10 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ എൻെറ തോന്നൽ
11 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഒരുവെളളപ്പൊക്കത്തിഓർമ്മകൾ
12 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കാലലീല
13 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കുഞ്ഞിക്കിളി
14 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കുട്ടി
15 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കേരളമണ്ണിന്റെ പുനർജന്മം
16 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കൊറോണ
17 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കോറോണ
18 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ?
19 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ തത്തമ്മ
20 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ തളരില്ലാ ഞങ്ങൾ
21 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ തിരിച്ചറിവ്
22 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ നന്മ മരങ്ങൾ
23 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ നമ്മൾക്കായി
24 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ നേരായമാർഗ്ഗത്തിൽ
25 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ നേരായമാർഗ്ഗത്തിൽ
26 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പൂമ്പാററ
27 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രകൃതി
28 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രതീക്ഷ
29 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ബാല്യം...
30 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മഴ
31 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മഴ ..
32 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മഴ...
33 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മാപ്പ്
34 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ മർത്യധർമ്മം
35 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ രണാങ്കണം
36 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വരികൾ
37 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വിളിപ്പാടകലെ
38 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വിശപ്പ്
39 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വിഷുക്കണി
40 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട അതിജീവനം
41 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട ഇന്നലത്തെ മഴ
42 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട എന്റെ ബാല്യം
43 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട വിഷുക്കാലം
44 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട സൈലന്റ് സ്‍മൈൽ
45 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട ഹാന്റ് ഓഫ് ഗോഡ്
46 ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി ശുചിത്വം
47 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര Beyond
48 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര എന്റെ കവിത
49 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര ഓണസ്മൃതികൾ
50 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര ഓണ സ്‌മൃതികൾ
51 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര കൊറോണ
52 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര കൊറോണ കവിത
53 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര പൂവിതൾ
54 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
55 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര മൺചിരാത്
56 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Angels in earth
57 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Nature
58 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി WE WILL WALK AGAIN
59 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി അതിജീവനം
60 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി എന്നോർമ്മ തൻ വസന്തം
61 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ജാഗ്രത
62 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി പോരാട്ടം
63 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഭൂമി അമ്മ
64 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ TIMEPASSES
65 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ TIMEPASSES
66 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്റെ നാട്
67 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കാലമെ ..... മാപ്പ്
68 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസ്ഥിതി
69 ഗവ. പാലസ് ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കുട്ടിക്കാലം
70 ഗവ. പാലസ് ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊറോണക്കാലം
71 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ IMMUNITY
72 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഒത്തൊരുമിക്കാം
73 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഒരു അവധിക്കാലം
74 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊറോണ പ്രതിരോധം
75 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ജാഗ്രത
76 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പേടിവേണ്ട ജാഗ്രതമതി
77 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ CORONA VIRUS
78 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ എത്ര മനോഹരം!
79 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ കോറോണ പഠിപ്പിച്ചത്
80 ഗവ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ തിരിച്ചറിവ്
81 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട കോവിഡ്-19
82 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട മഹാമാരി
83 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട ശുചിത്വം
84 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ പ്രകൃതി
85 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ റോസാപ്പൂവ്
86 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി The real super heroes
87 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി അതിജീവനത്തി ന്റെ മുഴക്കം
88 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി കോവിഡ് പ്രത്യാശ
89 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ പ്രകൃതി ഭംഗി
90 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ കൃഷിഭൂമി
91 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ പട്ടം
92 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ വണ്ട്
93 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം A Lesson For Humanity
94 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം Fell on Knees before Corona
95 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം അതിജീവനം
96 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം തേനീച്ചയുടെ പരാതി
97 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം ഭീതി വേണ്ട ജാഗ്രത മതി
98 വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പനം റോട്ടു തുള്ളൽ
99 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി "പരിസ്ഥിതി ചിന്തകൾ"
100 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി Environment
101 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി TeamWork
102 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി മഴ
103 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി NIGHT
104 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി The Autumn
105 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി To My Mother
106 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്
107 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പരിസ്ഥിതി
108 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി മഴ
109 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി സൗഹൃദം
110 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം ഓടിക്കാം കൊറോണയെ..
111 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം ചന്ദ്രൻ
112 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം MOTHER
113 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കവചം
114 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കവചവും പരിചയും
115 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കോവീടിയൻ ഗ്രഹണം
116 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം നമുക്കായ് പുലരിവരും
117 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പൊരുതുക മർത്ത്യരേ
118 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പൊരുതുക മർത്യരേ
119 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പ്രതീക്ഷ...
120 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥി
121 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം വിളിക്കാതെ വന്ന അതിഥി
122 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം വർണ്ണപ്പൂക്കൾ
123 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം അമ്മ
124 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം എന്റെ അവധിക്കാലം
125 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ഒരു കാലവും ഒരുപാട് കാലത്തേക്കില്ല
126 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം കൊറോണ
127 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം കൊറോണവരുന്നേ
128 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം മാറാരോഗം മറയാരോദനം
129 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം വേരുകൾ
130 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് അമ്മ
131 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് Greenish Nature
132 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ഒരു മണൽത്തരി
133 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് പൂവ്
134 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് പ്രകൃതി
135 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് മരം
136 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് രോഗപ്രതിരോധം
137 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തലക്കോട് ഒരു കൊറോണ കവിത
138 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തലക്കോട് മഹാമാരി
139 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി കവിത-സ്നേഹം
140 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി Cleanliness
141 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി its time to Prevent
142 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപ്പൂവേ
143 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി എന്റെ നാട്-കവിത
144 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി കൊറോണ കാലം
145 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പ്രത്യാശ-കവിത
146 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി മനസ്സ്-കവിത
147 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി മൺമറഞ്ഞുപോയ കാലം
148 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ അകറ്റിടാം അറുത്തിടാം
149 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ അമ്പിളിക്കല
150 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ അമ്മയാം പ്രകൃതി ...
151 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ എന്റെ ഗ്രാമം
152 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ഒന്നായ് എതിർത്തു തോൽപ്പിച്ചിടാമേ....
153 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പൊട്ടിച്ചെറിയാം കോവിഡ് കണ്ണി
154 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ മീൻകൊത്തി
155 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ അകറ്റിടാം പകർച്ചയെ .....
156 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ഒന്നായ് ഓടിക്കാം മഹാമാരിയെ ....!!
157 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കളി വേണ്ട ..... കൊറോണേ !!!!
158 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കൂടുതലെന്താ ...?
159 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കൊമ്പനാന
160 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കോറോണേ നീ എന്തിന് വന്നു ?
161 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കോവിഡിന് ചരമഗീതം
162 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ഞാൻ ക്വാറന്റൈൻ
163 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ തീറ്റക്കൊതിയൻ സാംറപ്പായി
164 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ നാളേക്ക് വേണ്ടി .....
165 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പരിസ്ഥിതി എൻ ജീവൻ
166 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പൂവുകൾ പാടുമ്പോൾ ...
167 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പോയല്ലോ ശീലങ്ങൾ
168 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ഹോം ക്വാറൻൈൻ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ലോകം
2 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ CHANGE PEOPLE!
3 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ Corona virus disease
4 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ In search of the mysteries of the Qutub Minar
5 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ WHY WE ARE LOCKED DOWN?
6 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ അതിജീവനം
7 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ എൻെറ കേരളം
8 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ കോവി‍‍ഡ്-19
9 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ നദി നാടിൻ്റെ ജീവനാഡി
10 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പരിസ്ഥിതി
11 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
12 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രകൃതി....
13 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ പ്രകൃതിയുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ
14 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ലോക പ്രതിരോധ പരിസര ശുചിത്വം
15 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വരും തലമുറയ്ക്കായി.
16 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ വഴിതെറ്റുന്ന യുവതലമുറ
17 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ശുചിത്വം
18 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ശുചിത്വം..
19 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും ജീവിതത്തിൽ
20 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ സംരക്ഷിക്കാം ഭൂമിയെ
21 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്എസ്. ഉദയംപേരൂർ സൈക്കിളിലേക്കു മടങ്ങുക
22 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂത്തോട്ട വാഗമണ്ണിൻ വാസന്തതീരത്ത്
23 ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം, രോഗ പ്രതിരോധം
24 ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി മറികടക്കാം മഹാമാരിയെ
25 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര ഒരു കൊറോണ കാലം
26 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Pandemics that changed the history
27 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Caring hands
28 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Environmental hygiene
29 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Environmental hygiene & immunity
30 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി Immunity
31 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി എന്റെ പരിസ്ഥിതി എന്റെ ആവശ്യം
32 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഒരു വേനലവധിയുടെ നഷ്ടം
33 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഓമനപ്പേര് ആയി മാറിയ കൊറോണ
34 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കരുതലോടെ നല്ല നാളെ
35 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കൊറോണയും മനുഷ്യനും
36 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കൊറോണയും രോഗപ്രതിരോധവും
37 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി കൊറോണയെ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാം
38 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ജീവിക്കാം പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ
39 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ഡയറിക്കുറിപ്പ്
40 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി നാം തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തി
41 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി പ്രതിരോധം
42 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത്
43 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാൻ
44 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ശുചിത്വ ശീലം
45 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ശുചിത്വം
46 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി ശുചിത്വത്തിലൂടെ ജീവിതവിജയം
47 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി സാമൂഹിക അകലം സമൂഹനന്മയും
48 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ HYGIENE
49 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊറോണ, മനുഷ്യൻ - യുദ്ധം
50 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
51 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ സമൂഹവും പരിസ്ഥിതിയും
52 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ BAD COMPANY CORRUPTS GOOD MORALS
53 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ BAD COMPANY CORRUPTS GOOD MORALS.
54 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ BEFORE AND AFTER COVID
55 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ എൻറെ വിദ്യാലയം.
56 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊറോണയും മനുഷ്യനും
57 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ തിരിച്ചടി...ഒരു തിരിച്ചറിവ്
58 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസര ശുചിതവും രോഗപ്രതിരോധവും
59 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസ്ഥിതി ചില ചിന്തകൾ
60 ഗവ. ഗേൾസ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
61 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ നഷ്ടമായ അവധിക്കാലം
62 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പരിസരശുചിത്വം
63 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പ്രതിരോധശേഷി
64 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ മാസ്ക്
65 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ലോക്ഡൗൺ അനുഭവങ്ങൾ
66 ഗവ. ബോയ്സ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ വാതിലടച്ച് കാലം
67 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ കേരളം അതിജീവനത്തിലേയ്ക്ക്
68 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ അതിജീവനം
69 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ കോറോണയിൽ മുങ്ങിയ ലോകം
70 ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാങ്കായിൽ ജാഗ്രതയോടെ
71 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും
72 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട കോവിഡ് 19
73 ഗവഃ ജെ ബി എസ്, പൂത്തോട്ട ശുചിത്വം.
74 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം
75 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
76 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ കൊറോണയെ തോൽപ്പിക്കാം
77 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ പ്രത്യാശ
78 ജെ ബി എസ്,കണയന്നൂർ ശുചിത്വം
79 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി Personal hygiene
80 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി കോവിഡിനു മുന്നിൽ തളരാത്ത മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ
81 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി നാടിനു രക്ഷ
82 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി Covid 19
83 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി Environmental health and human existence
84 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി പരിസ്ഥിതി ദിനം
85 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
86 ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. മുളന്തുരുത്തി വൈറസ്
87 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ എൻറെ കാത്തിരിപ്പ്
88 വി ജെ ബി എസ്, ഉദയംപേരൂർ എൻറെ ലോക്ക് ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
89 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി "A WORLD ON PAUSE"
90 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി "NATURE"
91 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി "The World"
92 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി A WORLD ON PAUSE
93 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി COVID 19
94 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി How l spend my time during covid 19 lockdown?
95 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി NATURE
96 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി POLLUTION
97 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി STAY HOME STAY SAFE
98 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി SUCCESS
99 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പരിസര ശുചിത്വം
100 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം
101 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി രോഗപ്രതിരോധം
102 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി പ്രകൃതി
103 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം എന്റെ ലോക്ക് ഡൗൺ ദിവസങ്ങൾ
104 സെന്റ്,ജോർജ്ജ്സ്എൽ പി എസ് ആരക്കുന്നം ലേഖനം
105 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം CORONA VIRUS AND HUMAN LIFE
106 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം എന്താണ് കൊറോണ
107 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കൊറോണയും മനുഷ്യനും
108 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി
109 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി
110 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം പ്രതീക്ഷ
111 സെന്റ്. ഇഗ്നേ‍ഷ്യസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാ‌ഞ്ഞിരമറ്റം ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച് കൊറോണ
112 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ലേഖനം
113 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ലേഖനം2
114 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ലേഖനം3
115 സെന്റ്. ജോർജ്ജ്സ് എച്ച്.എസ്. ആരക്കുന്നം ലേഖനം4
116 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് Cleanliness
117 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് പരിസരമലിനീകരണം ആത്മഹത്യപരം
118 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് പരിസ്ഥിതി
119 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് പ്രകൃതിസംരക്ഷണം
120 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ഭൂമിയുടെ രോദനം
121 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടനാട് ലേഖനം
122 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തലക്കോട് കൊറോണ
123 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തലക്കോട് കോവിഡ് 19
124 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി കൊറോണകാലത്തെ ഭാരതീയ ചിന്തകൾ
125 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി ലേഖനം-പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
126 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി ലേഖനം-ശുചിത്വം
127 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി വായനാ കുറിപ്പ്
128 സെന്റ്. റീത്താസ് എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി ശുചിത്വം
129 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ PREVENTION IS VERY BETTER THAN........................
130 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ കരുതാം ശുചിത്വത്തെ
131 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പകർച്ചവ്യാധികൾ
132 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ പരിപാലിക്കാം .. പരിസ്ഥിതിയെ..... ...
133 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി എസ് സൗത്ത്പറവൂർ ശുചിത്വശീലങ്ങൾ