സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/വൈപ്പിൻ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
വൈപ്പിൻ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് ~ഒത്തൊരുമയാണ് ബലം
2 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് ഓർമ്മകൾ
3 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് കൃഷിക്കാരനും മൂന്നു മക്കളും
4 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് ഗുണപാഠകഥ
5 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് ഗുരുദക്ഷിണ
6 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നല്ല കൂട്ടുകാർ
7 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നല്ലപാഠം
8 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നേർവഴി
9 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് പാട്ടക്കെണി
10 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് മിത്രവും ശത്രുവും
11 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് രക്തബന്ധം
12 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് വാർദ്ധക്യം
13 ക്രൂസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ ,ഓച്ചൻത്തുരുത്ത് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ
14 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ ദുരന്തം
15 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പോർട്ട് അമ്മ കിളി യും കുഞ്ഞു കിളി യും
16 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ നാടിൻറ്റെ പച്ചപ്പ്
17 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം The devoted mother
18 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം അമ്മയുണ്ട് കൂടെ
19 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം അസൂയക്കാരനായ മീൻ
20 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ജീവിതയാത്ര
21 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം തവള ഭാഗവതരുടെ കച്ചേരി
22 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം നീ ശത്രുവോ അതോ...
23 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മീനുവിന്റെ ശുചിത്വം
24 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മോട്ട‍ുക‍ുരങ്ങൻ
25 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം രണ്ട് തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
26 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി ചന്ദന മരത്തിലെ കൂട്ടുകാർ
27 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി മഹാമാരിയിൽ ഒന്നായ മനുഷ്യൻ
28 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ Nature is Our Mother
29 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ ഇരട്ട തലയുള്ള പക്ഷി
30 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ എനിക്കും ഒരു വസന്ത കാലം
31 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ തിരിച്ചുവരവ്
32 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി അതിജീവനം
33 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ
34 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് നന്ദനയുടെ ചിന്തകൾ
35 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് സ്‌ത്രീ……......ദേവി
36 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം *തിരിച്ചു പോക്ക്*
37 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം അതിജീവനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം
38 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം ഒരു വെക്കേഷൻ കാലത്ത്
39 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം കൊറോണയെക്കുറിച്ച്മുത്തശ്ശിയോട്
40 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി അപ്പുവും പപ്പുവും
41 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി കോവിഡ്19
42 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി വുഹാനിൽ നിന്നൊരു വില്ലൻ
43 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി A fragment of my life
44 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വം
45 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി ശബ്ദവീചികൾ
46 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത്
47 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം ആരോഗ്യമുള്ള ജനത
48 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം വാക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക
49 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് അപ്പ‍ുവിന്റെ സംശയങ്ങൾ
50 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് അവസാന കൊലപാതകം
51 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് എന്റെ ആകാശ യാത്ര
52 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് ഒര‍ു അണ‍ുവിന്റെ വിക‍ൃതി
53 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് ക‍ുഞ്ഞ‍ുമ‍ുയല‍ും ക‍ുറ‍ുക്കന‍ും
54 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് മിന്നൻ കുരങ്ങന്റെ സൂത്രം
55 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് രക്ഷിച്ച മുരിങ്ങമരം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ഇ പി എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ (പതിരോധം
2 ഇ പി എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ ഇത് എന്തൊരു കാലം
3 ഇ പി എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ കോവി‍‍‍‍‍‍‍‍‍ഡ് 19
4 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് മനുഷ്യൻ
5 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് അനാഥയായ പക്ഷി
6 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് അന്നും ഇന്നും
7 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് കൂട്ടുകാരൻ
8 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് കൊഴിയുന്ന പൂവിന്റെ നൊമ്പരം
9 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് കോവിഡ് 19
10 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് ഗ്രാമീണനന്മ
11 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് തിരുത്തണം ഈ വിധി
12 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നന്മ
13 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്. എടവനക്കാട് നഷ്ടസ്വപ്നം
14 ക്രൂസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ ,ഓച്ചൻത്തുരുത്ത് കൊറോണയുടെ നാടുചുറ്റൽ
15 ക്രൂസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ ,ഓച്ചൻത്തുരുത്ത് ലോക് ഡൗൺ കാലം
16 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ അതിജീവനം
17 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ കീഴടക്കാം
18 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ നാം മ‍ുന്നോട്ട്
19 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ പോരാടാം ...
20 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ വില്ലൻ
21 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ പൊര‍ുതി ജയിക്കാം
22 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ പൊൻപ‍ുലരി
23 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ അതിജീവനം
24 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ അതിജീവിക്കാം
25 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ കൊറോണ
26 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ
27 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ പ്രപഞ്ച സുരക്ഷ
28 ഗവഃ എൽ പി സ്ക്കൂൾ എളംകുന്നപ്പുഴ മഹാമാരി
29 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ ജാഗ്രത
30 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ അമ്മൂമ്മക്കവിത
31 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ കൊച്ചുകേരളം
32 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ജീവിതം
33 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മനുഷ്യ ജീവനുകൾ
34 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം എന്റെ ബാല്യകാലം
35 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ഒന്നായ് നേരിടാം
36 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ഒരു കൊറോണക്കാലം
37 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കരയരുത് കിളിമകളെ നീ
38 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കൊറോണ
39 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
40 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കോവിഡ് വിഷു
41 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
42 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം പ‍ൂമ്പാറ്റ
43 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മഴവില്ല്
44 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മഹാവിപത്ത്
45 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മിന്നാമിന്നി
46 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ശുചിത്വ ജീവിതം
47 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം സഞ്ചാരി
48 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി Friendship
49 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി കൊറോണ
50 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറായി കണിക്കൊന്ന
51 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറായി കോറേണക്കാലം
52 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറായി തേനീച്ച
53 ലിറ്റിൽ തെരേസാസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ ,ഓച്ചൻത്തുരുത്ത് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്
54 ലിറ്റിൽ തെരേസാസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ ,ഓച്ചൻത്തുരുത്ത് ലോക്ഡൗൺ
55 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ ഓർമ്മ തൻ മണിച്ചെപ്പ്
56 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ തിരിച്ചറിവ്
57 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ ദൈവത്തിൻറെ മാലാഖമാർ
58 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ മഴയുടെ നൊമ്പരം
59 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച്.എസ്. ഞാറക്കൽ സ്വപ്നം
60 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി എന്തിനു വേണ്ടി
61 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി ഓർക്കുക മർത്യാ
62 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി കൊറോണ
63 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി ഗുണപാഠം
64 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി നീ
65 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് അതിജീവനം
66 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് My Father
67 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് The forgotten souls
68 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് പുഞ്ചിരി
69 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം *ഇനിയും എന്തിന് മനുഷ്യാ നീ*
70 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം കൊറോണ
71 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം My Promise
72 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം Nature is life
73 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം Wonders of Nature
74 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പുലരി
75 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പ്രകൃതി
76 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പ്രകൃതി എൻെറ അമ്മ
77 സെന്റ് ഗ്രിഗറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
78 സെന്റ് ഗ്രിഗറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ വൈറസ്
79 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി കോവിഡിനെ തുരത്താം
80 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി അതിജീവനം
81 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി കൊറോണ പ്രധിരോധം
82 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി പരിസരശുചിത്വം
83 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി വൈറസ്
84 സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാലിപ്പുറം BREAK THE CHAIN
85 സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാലിപ്പുറം കൊറോണ
86 സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാലിപ്പുറം നിസ്സഹായത
87 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി Hope
88 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി Just wait for the sun
89 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി YES THERE IS.........
90 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ
91 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി ചിങ്ങപ്പൻ പ്രേതം
92 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി മഹാമാരി
93 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി വേർപാട്
94 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് കോവി‍ഡ്
95 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് മന‍ുഷ്യാ നിനക്ക് മാപ്പില്ല
96 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് ഒര‍ുമിച്ച് നേരിട‍ും
97 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് കൊറോണയെ ത‍ുരത്താം
98 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് തെല്ലു നേരത്തേക്ക്
99 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് പൊര‍ുതിടേണം നല്ല നാളേയ്ക്കായ്
100 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് പ്രതീക്ഷ
101 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് പ‍ൂമ്പാറ്റ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
2 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ പരിസ്‍ഥിതി
3 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഭീതിയിൽ
4 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ ഏപ്രിൽ ഏഴ് - ലോകാരോഗ്യദിനം
5 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ കോവിഡ്---19
6 ഗവഃ ഫിഷറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ ഞാറക്കൽ പരിസ്ഥിതി
7 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം corona virus
8 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കോവിഡ് ചിന്തകൾ
9 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം 2020ന്റെ തീരാ ദുഃഖം
10 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം എന്റെ കോഴി വളർത്തൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ
11 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ഒത്തൊരുമയോടെ കേരളം
12 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കൊറോണ -ഒരു ലഘു വിവരണം
13 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം കൊറോണയുടെ യാത്രയും ദുഖവും
14 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മനുഷ്യരിൽ
15 ഭഗവതി വിലാസം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നായരമ്പലം ലോക്ക് ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
16 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി Pollution
17 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി Pollution of Nature
18 രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എച്ച്.എസ്. ചെറായി മഹാമാരി
19 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി കൈകോർക്കാം നല്ലൊരു നാളേക്കായ്
20 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുക
21 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി ജാഗ്രത
22 സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറായി ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ
23 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് Advantages of reading Newspaper
24 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് Hunting animals
25 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് My favourite cartoon character
26 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് കൊറോണക്കാലം
27 സാന്താക്രൂസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓച്ചൻതുരുത്ത് പഴമയിലേക്കൊരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം
28 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം ഞാൻ ഉണ്ണി
29 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം ഞാൻ ഒരു ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായാൽ
30 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പ്രതീക്ഷ
31 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം *പ്രകൃതിക്കായ്*
32 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം *മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം*
33 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം How Beautiful You Are?
34 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം കൊറോണ
35 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം കൊറോണകൊണ്ടുവന്ന അവധിക്കാലം
36 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പ്രകൃതിക്കായ്
37 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ
38 സെക്രട്ട് ഹേർട്ട് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കർത്തേടം വ്യക്തിശുചിത്വം- രോഗ പ്രതിരോധത്തിന്
39 സെന്റ് ഗ്രിഗറീസ് യൂ പി സ്ക്കൂൾ കുഴുപ്പിള്ളി കോവിഡ് ലോകംഅതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ
40 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാം.
41 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്ക്കൂൾ മാനപ്പിള്ളി മഹാമാരി
42 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി HEALTH AND HYGIENE
43 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി Health is Wealth
44 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി അകലം പാലിക്കാം ഒരാറ്റ മനസ്സുമായ്
45 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി അകലം പാലിക്കാം ഒരൊറ്റ മനസ്സുമായ്
46 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി അങ്ങനെ ഒരു കൊറോണക്കാലം
47 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി ആരോഗ്യജീവിതം
48 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ വൈറസ്
49 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ വൈറസ് ഡിസിസ് 2019
50 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ്
51 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി ശുചിത്വശീലവും സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും
52 സെന്റ്. അഗസ്റ്റിൻസ് ജി.എച്ച്.എസ്. കുഴുപ്പിള്ളി ഹരിതഭൂമിയിലേക്ക്
53 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം Stay home a bit more...
54 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം അദ്യശ്യനായ ശത്രു
55 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്. പള്ളിപ്പുറം അനുഭവക്കുറിപ്പ്
56 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് അങ്ങനെ ഒര‍ു അവധിക്കാലത്ത്
57 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് കൊറോണ എന്ന കൊലയാളി വൈറസ്
58 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് കൊറോണ വൈറസ്
59 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് കോവിഡ്- സാമ‍ൂഹ്യമാറ്റങ്ങൾ
60 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് പരിവർത്തനകാലം
61 ഹിദായത്തുൽ ഇസ്‌ലാം എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവനക്കാട് പ്രക‍ൃതി