സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/കല്ലൂർകാട് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കല്ലൂർകാട് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം കിട്ടുവിന്റെ ശുചിത്വം
2 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ശുചിത്വം -അപ്പുവും അച്ചുവും
3 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് അണഞ്ഞ തിരിനാളം
4 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് കനിവാർന്ന സൗഹൃദം
5 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് തിരിച്ചറിവ്
6 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് ലോക്ഡൗണും ആരോഗ്യവും
7 സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. കലൂർക്കാട് The Run
8 സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് ചങ്ങാത്തം
9 സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് സല്യൂട്ട്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ വെറുതെ
2 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം കൊറോണക്കാലം
3 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം പരിസ്ഥിതി-ഭൂമിയുടെ കലിപ്പ്
4 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം രോഗപ്രതിരോധം
5 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് കോവിഡ് - പ്രതിരോധം
6 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് ചുമരോടു ചേരവേ..
7 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് ധ്വംസകനെതിരെ
8 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് നീക്കാം ഒന്നായ്
9 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് നീയേ എന്നമ്മ.....
10 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് പ്രകൃതിയുടെ മരണസംഗീതം
11 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് ഭൂമുഖത്തിൻ അവകാശി
12 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് രുചി
13 സെന്റ് ജോൺസ് യു.പി.എസ്.കലൂർ മഹാമാരി
14 സെന്റ്. ലിറ്റിൽ തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ്. വാഴക്കുളം ഏട്ടനും അനിയത്തിയും
15 സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് കൊറോണ
16 സേക്രട് ഹേർറ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. ആയവന അതിജീവിക്കും നാം...
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം Cleanliness
2 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം Prevention of diseases
3 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ആരോഗ്യം
4 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
5 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം കൊറോണ -നേരിടാം നമുക്കൊരുമിച്ച്
6 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം നിലിനിൽപ്പിനായി കൈകോർക്കാം
7 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും രോഗപ്രതിരോധവും
8 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
9 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
10 എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ശുചിത്വം സാമൂഹികാരോഗ്യത്തിന്
11 ഐ ജെ എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം ചന്ദനമരം
12 ഐ ജെ എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം മണ്ണ്
13 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് ആരോഗ്യം
14 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ആധുനിക ജീവിതവും
15 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് പ്രതിരോധിക്കാം കൊറോണയെ.......
16 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് പ്രതീക്ഷ
17 വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് സംരഷിക്കാം ആരോഗ്യത്തെ
18 സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് LOCKDOWN VACATION