അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/മൂവാറ്റുപുഴ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
മൂവാറ്റുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ രചനയുടെ പേര്
2 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ അമ്മ
3 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ അഹങ്കാരിയായ സമ്പന്നൻ
4 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ ആമയും മുയലും
5 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ മുത്തശ്ശി മരം
6 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ A CHANGE
7 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ സേതുവിൻറെ പ്രതിരോധം
8 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വയം പ്രാപ്തി
9 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ The Clever Nightingale
10 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ അതിജീവനം
11 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ ഭൂതത്താനെ പറ്റിച്ചു
12 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ യാത്ര
13 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ My Freedom
14 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ This Is Life
15 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ പാണ്ടൻ സിംഹം
16 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ പൂച്ച കുട്ടൻ
17 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ വ്യാധി
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ അമ്മ
2 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ കൊറോണ
3 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ പുനർജനി
4 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം GO CORONA .'
5 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം ഒരു തിരിച്ചറിവ് .'
6 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം മഹാമാരി.'
7 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഖിക്കേണ്ട .'
8 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം കോറോണ ഒരു മഹാവിപത്ത്‌ '
9 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം കോറോണ ഒരു മഹാവിപത്ത്‌'
10 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം ജാഗ്രത'
11 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം രക്ത ചിലങ്ക'
12 എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വീട്ടൂർ വിസ്മയം
13 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പതറാത്ത പാതയിൽ
14 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ ബാല്യം
15 ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ എന്റെ മണ്ണ്
16 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി അതിജീവനം
17 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി പരിസ്ഥിതി
18 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മഹാമാരി
19 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ മാതാപിതാക്കൾ
20 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ കൊറോണ
21 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ കോവിഡ് 19
22 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ ഭയപ്പെടേണ്ട
23 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ .മാലിന്യം...
24 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കാത്തിരുപ്പ്...
25 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ തുരത്തിടാം മഹാമാരിയെ
26 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ വേരുകളറ്റ്
27 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കായലിൻ്റെ വേദന
28 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കൊറോണ
29 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ ഇടവേള
30 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ तितली रानी
31 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ മണ്ണിര
32 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ വ്യാധി
33 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ WHAT'S NEXT
34 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ What's Next
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ വ്യക്തി ശുചിത്വം
2 എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ ശുചിത്വം
3 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധം .'
4 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം കോവിഡ് ഒരു മഹാമാരി .'
5 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ.'
6 എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും രോഗവും'
7 എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വീട്ടൂർ അതിജീവനത്തിന്റെ അത്ഭുതമന്ത്രം
8 എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വീട്ടൂർ അതിജീവിക്കാം വരൾച്ചയെ
9 എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വീട്ടൂർ ദുരന്തം,പ്രതിരോധം,അതിജീവനം
10 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കൊറോണ
11 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കൊറോണ
12 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പ്രതിരോധം തീർക്കാം നമുക്ക്
13 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ ശുചിത്വം
14 എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ ശുചിത്വം
15 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി ഈ സമയവും കടന്നു പോകും
16 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വിഷു
17 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി കുഞ്ഞിലക്കറികൾ
18 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട ഒരവധിക്കാലം
19 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി Collateral Gains From A Catastrophe
20 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി കൊറോണ കാലത്തെ വിഷു
21 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി തേങ്ങ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
22 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ
23 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി രുചിയേറും ചക്കക്കുരു ഷേക്ക്
24 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ വെള്ളക്കടല
25 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം
26 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ Corona Virus
27 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യം
28 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ ഇനി ശീലമാകണം ശുചിത്വം
29 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിലെ പൗരധർമ്മം
30 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
31 ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മാലിന്യം
32 മിലാഡി ഷെറീഫ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി എസ് മുളവൂർ വ്യക്തിശുചിത്വം
33 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾ
34 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പരിസ്ഥിതി അടിസ്ഥാനം
35 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
36 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ സുന്ദര കേരളം
37 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ പരിസ്ഥിതി
38 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ രോഗപ്രതിരോധം
39 സെന്റ്. ജോൺസ് എച്ച്.എസ്സ്. പുളിന്താനം എന്റെ കൊറോണക്കാലം
40 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ ആരോഗ്യവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും
41 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ Importance of Newspaper
42 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ True friend
43 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ Two friends
44 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ നേർകാഴ്ച്ച
45 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ അതിജീവിക്കും നമ്മൾ മഹാമാരിയെ....
46 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ കൊറോണ