സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/പിറവം ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
പിറവം ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം അപ്പുവിന്റെ രാജ്യ സ്നേഹം
2 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം ഓർമ്മയുടെ നിറവ്
3 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം കാത്തിരുപ്പ്
4 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം പ്രകൃതി
5 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം മരണമില്ലാത്ത മാലാഖമാർ
6 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം വെള്ളപ്പൊക്കം
7 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട Hygiene
8 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട പ്രകൃതിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
9 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരത
10 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കും
11 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം നാലു മലകളുടെ ഗ്രാമം
12 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പ്രകൃതിക്ക് സ്വന്തം
13 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് ശുചിത്വം എന്ന ആയുധം
14 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് കാത്തിരിപ്പ്
15 സെന്റ് ആന്റണീസ് .എൽ.പി.എസ്. മുളക്കുളം പരിസര ശുചിതവും ആരോഗ്യവും
16 സെന്റ് ആന്റണീസ് .എൽ.പി.എസ്. മുളക്കുളം ശുചിത്വകവചം തീർക്കൂ... രോഗങ്ങളെ അകറ്റൂ.....
17 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം അപ്പുവും അപ്പൂപ്പനും പ്രതിരോധവും
18 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം കൊറോണ ഭൂതവും അമ്മുവും
19 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം ശുചിത്വത്തിലേക്ക്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം കൊറോണക്കാലം
2 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച
3 എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്.എസ്സ് പിറവം മഗ്ദലന മറിയം
4 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട അതിജീവനം
5 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട എന്റെ ഭൂമി
6 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട കൊറോണ
7 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട നാളേയ്ക്കായ്
8 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട രോഗ പ്രതിരോധം
9 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം കൊറോണക്കാലം
10 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം മടങ്ങാം പ്രകൃതിയിലേക്ക്
11 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം COLOURS OF NATURE
12 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം MENTOR'S
13 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം SPRING SEASON
14 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം കാത്തിരിക്കാം.
15 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം തിരിച്ചറിവ്
16 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പരിസ്ഥിതി
17 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം കൊറോണ
18 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം NATURE
19 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം നന്നായാൽ നന്നായി
20 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം പ്രകൃതിതൻ തിരനോട്ടം
21 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം പ്രകൃതിയാം അമ്മ
22 ഗവ. യു.പി.എസ്. പിറമാടം മഹാമാരി
23 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ഊരമന എന്റെ വീണ
24 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ഊരമന മഹാമാരി
25 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് ഇരുളിന്റെ പ്രണയം
26 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് കൊറോണ വൈറസ്
27 സെന്റ് ആന്റണീസ് .എൽ.പി.എസ്. മുളക്കുളം ശീലങ്ങളും ആരോഗ്യവും
28 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം അമ്മയാം ഭൂമി
29 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം ജയം...
30 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പരിസ്ഥിതി എന്ന സത്യം
31 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം മഴയുടെ ഭംഗി
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട Agriculture
2 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട Nature....our mother
3 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കൂ
4 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട രോഗ പ്രതിരോധശേഷി
5 എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട ശുചിത്വം
6 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധം
7 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം
8 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം രോഗപ്രതിരോധം
9 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം ENVIRONMENT
10 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധം
11 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പരിസര ശുചിത്വം
12 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
13 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പ്രകൃതി ഒരു വരദാനം
14 എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പ്രതിരോധം
15 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് കൊറോണ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി
16 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് കോവിഡ് 19
17 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് രംഗബോധമില്ലാത്ത വൈറസ്
18 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം ഇന്നലകളെ തിരികെ വരുമോ ?
19 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം ഇന്നലെകളെ തിരികെ വരുമോ ?
20 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം കീഴടക്കാം അതിജീവിക്കാം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ
21 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം കോവിഡ് - കാല ചിന്തകൾ
22 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
23 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കൈകളിൽ
24 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പരിസ്ഥിതി = "അമ്മ"
25 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കടമ
26 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും, ആധുനിക ജീവിതവും
27 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പ്രകൃതി അന്നും ഇന്നും