സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/മഞ്ചേരി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
മഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആനക്കയം ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ HARD WORK
2 ആനക്കയം ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ പരിസ്ഥിതി
3 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ HARD WORK
4 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് രാജാവിന്റെ മാറ്റം
5 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് മത്തങ്ങയിൽ സവാരി ചെയ്ത അമ്മൂമ
6 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് ചിറകറ്റ പക്ഷി
7 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി *എന്റെ അതിജീവനം*
8 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി കൈ കോർക്കാം ഒരുമിച്ച്
9 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി സ്വപ്നം
10 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി അവധിക്കാലത്തെ അതിഥി
11 എച്ച്.എസ്.എ.യു.പി.എസ്. പാപ്പിനിപ്പാറ അറിയാതെപോയനന്മ
12 എച്ച്.എസ്.എ.യു.പി.എസ്. പാപ്പിനിപ്പാറ അറിയാതെപോയനന്മ
13 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പിന്നെ കു‍‍ഞ്ഞോളും
14 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ മഹാമാരി എന്ന കോമാളി കോവിഡ് 19
15 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ അപ്പു കുട്ടൻ ഓർമ്മ പെടുത്തുന്നത്
16 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ അപ്പുവിന്റെ ചിന്തകൾ
17 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ആ വരവും കാത്ത്
18 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പരിസര ശുചിത്വം
19 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ വേണമീ മനോഹരമാം പ്രകൃതി ഭംഗി ഊഴിയിൽ
20 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ Be safe stay at Home
21 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ഇത് എത്ര നാൾ
22 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ കൂട്
23 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ രസകരമായ ഓർമ്മകൾ
24 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ
25 ജി എം എൽ പി എസ് എരഞ്ഞിക്കോട് ‍‍ രാമു പഠിച്ച പാഠം
26 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് മിട്ടുവി‍ന്റെ സങ്കടം
27 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് ശുചിത്വരാജാവ്
28 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് കാക്കമ്മയുടെ സ്നേഹം
29 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് കുഞ്ഞുചെടിയും മഴത്തുള്ളിയും
30 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് തേൻമാവ്
31 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് പൂവും തേനീച്ചയും
32 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് മിട്ടുവി‍ന്റെ സങ്കടം
33 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് മുത്തശ്ശിമാവും കൂട്ടുകാരും
34 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് ശുചിത്വബോധമുള്ള കാക്ക
35 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി മാലിന്യം, സർവത്ര.
36 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി അപ്പുവിന്റെ വീട്
37 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കരുതി വയ്ക്കാം വരും തലമുറയ്ക്കായ്...
38 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കൊറോണ,
39 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻെറ പൂന്തോട്ടം
40 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി ടോമിൻെറ സങ്കടം
41 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി ലോക് ഡൗൺ
42 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം അവധിക്കാലം
43 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം മാന്ത്രിക പശു
44 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദു:ഖിക്കേണ്ട
45 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് ആരോഗ്യം തന്നെ സമ്പത്ത്
46 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് കള്ളൻ
47 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം അക്കു ഇക്കു
48 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം കാത്തിരിപ്പ്
49 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം വൃത്തി ആരോഗ്യത്തിന് ആധാരം
50 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം സുന്ദര ഗ്രാമം
51 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് അമ്മ
52 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് പ്രാവ്
53 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ ഒരു ശുചിത്വക്കാലം
54 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്
55 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കാട്ടിലെ തട്ടുകട
56 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൂട്ടുകാർ
57 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കർഷകനും ആട്ടിൻ കുട്ടിയും
58 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര നന്മയുടെ കൈകൾ
59 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര രാമൻ ചേട്ടൻറ ഉന്തുവണ്ടി
60 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര സത്യസന്ധത
61 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര പ്രാവുകളുടെ ബുദ്ധി
62 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് മാജിക്കൽ വേൾഡ്
63 ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ *മുഖം മൂടി*
64 ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ ലോക്ക് ഡൗൺ
65 ജി.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടുപൊയിൽ ലോക്ഡൗൺ
66 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ അതിജീവിക്കാം
67 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ
68 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി VALUE OF HONESTY
69 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം GREED DOES NOT PAY
70 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ആരോഗ്യം സമ്പത്ത്
71 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ഡ്രൈഡേ
72 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ബോധവത്ക്കരണം
73 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം മന‍ുഷ്യൻ
74 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം മാറ്റം
75 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ശ‍ുചിത്വമാണ് സമ്പത്ത്
76 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി ഏകാന്തതയുടെ നിഴലിൽ
77 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി പാഠം പഠിച്ച കുട്ടിരാമു
78 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി ബോറടി മാറ്റിയ ചൂല്
79 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ മാതൃകയായ ലക്ഷ്മി
80 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ ഒരു വിജയത്തിന്റെ കഥ
81 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ രാജാവിന്റെ പരീക്ഷണം
82 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ ലോക്ക് ഡൗൺ
83 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ വറ്റിയ കുളം
84 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് വൃത്തി
85 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് ദാമു
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആനക്കയം ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ Sun
2 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ sun
3 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ അമ്മ
4 എ എൽ പി എസ് കാരയിൽ കൊറോണ
5 എ എൽ പി എസ് കാരയിൽ കോവിട്
6 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് ഭീകരനായ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
7 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ
8 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് ഒഴിവു കാലം...
9 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് കൊറോണ
10 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് കോവിഡ് 19
11 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് പ്രതിരോധം...
12 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് രചനയുടെ പേര്
13 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് രോഗ പ്രതിരോധം
14 എ.എൽ.പി.എസ്. മുള്ളമ്പാറ ചിറകറ്റ നൊമ്പരം
15 എ.എൽ.പി.എസ്. മുള്ളമ്പാറ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നം
16 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് മഹാമാരി
17 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് ലോക്ഡൌൺ
18 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് സ്നേഹസമ്മാനം
19 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി ജാഗ്രത
20 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾ
21 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി അമ്മ ഭൂമി
22 എ.യു.പി.എസ്. പട്ടർകുളം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
23 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ കൊറോണ വീരൻ
24 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് അകന്നിരിക്കാം അടുക്കാനായ്
25 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് ജാഗ്രത
26 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് മാറ്റിവെക്കാം നാളേക്ക്
27 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് കരുതൽ
28 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ഇനിയുള്ളകാലമിരിക്കാൻ
29 ജി എം എൽ പി എസ് എരഞ്ഞിക്കോട് ‍‍ ഞാൻ കൊറോണ
30 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് കൊറോണ
31 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് തടുക്കാം കോവിഡിനെ
32 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് പടർത്തരുതേ
33 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് മഹാമാരി
34 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് വൈറസ്
35 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് മുല്ല
36 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കൊറോണക്കാലം
37 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി Corona
38 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി അണ്ണാൻ
39 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി ആരോഗ്യം
40 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കപ്പിത്താൻ
41 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കുഞ്ഞൻ ഭീകരൻ
42 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കൊറോണ
43 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കൊറോണ.
44 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കോവിഡ്
45 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കോവിഡ് 19
46 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി തത്തേ തത്തേ
47 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പോരാടുവാൻ നേരമായിരുന്നു കൂട്ടരേ
48 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പ്രകൃതി
49 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി മരണചങ്ങല
50 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി മാനത്ത് നക്ഷത്രം
51 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി വീടും പരിസരവും
52 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി വൈറസ് വൈറസ്
53 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി ശുചിത്വം
54 ജി എം എൽ പി എസ് നറുകര കൊറോണക്കാലത്തെ വിഷു
55 ജി എം എൽ പി എസ് നറുകര സംരക്ഷിക്കൂ
56 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി കൊറോണ
57 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി കൊറോണ ഭീതി
58 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി കൊവിഡ്
59 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
60 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി പൊരുതി നാം ജയിച്ചിടും
61 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി മഹാമാരി
62 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദു:ഖിക്കേണ്ട
63 ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ഞപ്പറ്റ ജാഗ്രത
64 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം I am Cora
65 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം I am Corona
66 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം كرونا
67 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം എന്നുടെ നാട്
68 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം എന്റെ വീട്‌
69 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം ഏപ്രിലിലെ കൊന്നപ്പൂവ്
70 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം കൊന്നപ്പൂവ്
71 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം കൊറോണ ഓർമ്മയാകും
72 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം കോവിഡ് 19
73 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം പട്ടം
74 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം മാങ്ങാക്കാലം
75 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം വെമ്പുന്ന കിളികൾ
76 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം സ്വർണത്തൂവലുള്ള അരയന്നം
77 ജി എൽ പി എസ് ചളിപ്പാടം മഹാമാരി
78 ജി എൽ പി എസ് ചളിപ്പാടം വേനൽ മഴ
79 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് മഹാമാരി
80 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് അതിജീവനം
81 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് കരുതാം നന്മകൾ
82 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് മഹാമാരി
83 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് ലോക്ഡൗൺ
84 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് വീട്
85 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് വൃത്തി
86 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം ഒന്നിച്ചു നിന്നു പോരാടാം
87 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം ആരോഗ്യമേ പ്രധാനം
88 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം കോറോണ
89 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം കോറോണ
90 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം നല്ല ശീലങ്ങൾ
91 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം രോഗപ്രതിരോധം
92 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം വൃത്തി
93 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം ശുചിത്വം പാലിക്കാം
94 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് പൊരുതാം
95 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും
96 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര ين كرونا
97 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര ഓർക്കാതെയെത്തി ഒരവധിക്കാലം
98 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊച്ചു മുല്ല
99 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണ
100 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണ കാലം
101 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണ വൈറസ്
102 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണക്കെതിരെ പോരാട്ടം
103 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണയുടെ ഭീകരത
104 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര തണൽ
105 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര ദാരിദ്ര്യം
106 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ
107 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര സൂര്യൻ
108 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കലികാലം
109 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണ
110 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കൊറോണ വിപത്ത്
111 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര സ്വപ്നം
112 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ തുരത്തീടാം
113 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് തേങ്ങലായൊഴുകുന്നു ദു:ഖവെള്ളം
114 ജി.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടുപൊയിൽ ശുചിത്വം
115 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ ഉണരാം
116 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ കോവിഡ്
117 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ നമുക്ക് തുരത്താം
118 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ പോരാടി തോൽപ്പിക്കാം
119 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ പ്രതിരോധം
120 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ ഭീകരൻ
121 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ വൈറസ്
122 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി ETERNITY
123 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി തിരിച്ചറിവ്
124 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ കീഴാളൻ
125 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
126 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ പരിസ്ഥിതി കവിത
127 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം എത്ര സ‍ുന്ദരമാണെന്റെ കേരളം
128 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ജാഗ്രത
129 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ഭ‍ൂമി എന്ന അമ്മ
130 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി എൻ്റെ നാട്
131 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി കൊറോണ
132 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി കൊറോണ .....
133 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി പുതു പ്രഭാതത്തിനായ്....
134 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി പോവുക നീ കൊറോണ
135 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ എത്ര മനോഹരം
136 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ കൊറോണ
137 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ കോവിഡ് 19
138 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ ജാഗ്രത
139 ജി.യു.പി.എസ്. വെട്ടിക്കാട്ടിരി മനുഷ്യസ്പർശം
140 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ എത്ര നാളിങ്ങനെ
141 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ ഒരു അമ്മയുടെ നൊമ്പരം
142 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ ഭീതി പടർത്തുന്ന വൈറസ്
143 ബി ഇ എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി ഹരിതകം
144 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി അമ്മ
145 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി നിസ്സാരൻ
146 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി പ്രകൃതി സായാഹ്നം
147 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി വൈറസ്
148 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടുകാരോട്
149 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് വൃത്തി
150 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് വൃത്തി
151 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് Be Healthy
152 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് Cleanlines
153 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് എവിടെയാ ഗ്രാമം
154 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് തിരിച്ചറിവ്
155 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് നിന്നോട്
156 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് വൃത്തി
157 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് ശുചിത്വം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ Immunity
2 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ അകറ്റാം നമുക്ക് കോവിഡിനെ
3 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ പ്രകൃതിയുടെ നന്മക്ക്
4 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് 'ശുചിത്വത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം'
5 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് കൊറോണ എന്ന അധ്യാപകൻ
6 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും
7 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം
8 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് പരിസ്ഥിതിശുചിത്വം
9 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് ലേഖനം – കോവിഡ്‌
10 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി പരിസ്ഥിതി
11 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി ബോധവത്കരണം
12 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ
13 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി ശുചിത്വമുള്ളവരാകൂ,നാടിനെ സംരക്ഷിക്കൂ....
14 എച്ച്.എംഎസ്.എ.യു.പി.എസ്. തുറക്കൽ കൊറോണ അറിയാൻ
15 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ നേരിടാം കൊറോണയെ
16 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ പ്രകൃതിയെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ
17 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് വാൾ എടുത്തവൻ വാളാൽ
18 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ cleanliness
19 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ Cleanliness
20 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ Hygiene
21 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പരിസ്ഥിതി
22 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം
23 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
24 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പ്രകൃതി എന്ന മഹാത്ഭതം
25 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ രോഗപ്രതിരോധം
26 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വ കേരളം
27 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ CLEANLINESS
28 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ PREVENTION IS BETTER THAN CURE
29 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ഗാത്രപ്രതിഷേധം പ്രതിരോധം
30 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ പരിസ്ഥിതി
31 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ഭീതി പരത്തുന്ന കൊറോണ
32 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ രോഗപ്രതിരോധവും സമകാലീനതയും
33 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വo
34 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വം
35 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വം ശീലമാക്കാം
36 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വമാണ് ആയുധം
37 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ ശുചിത്വവും കൊറോണയും
38 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ സംരക്ഷിക്കാം ഈസമുദ്രങ്ങളെ
39 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് കൊറോണ കാലം
40 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് കൊറോണാ കാലം
41 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് രോഗ പ്രതി
42 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് രോഗപ്രതിരോധം
43 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് ലോക്ഡൗൺ സമയം
44 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് ശുചിത്വം
45 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി കൊറോണ 19
46 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക്
47 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
48 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി,
49 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പരിസര ശുചിത്വം
50 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പരിസര ശുചിത്വം ,
51 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പരിസ്ഥിതി
52 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
53 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം
54 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി മഹാമാരി ലോകം നന്നാക്കി
55 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി വിഭത്ത്
56 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി വിരട്ടി ഓടിക്കാം ഈ മഹാമാരിയെ
57 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി വൃത്തിയുടെ പ്രാധാന്യം
58 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി കൊറോണ തന്ന തിരിച്ചറിവ്
59 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി കൊവിഡ് 19
60 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി ജാഗ്രത
61 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം ഞെട്ടിച്ച വാർത്ത
62 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം ഓർമയാകുന്ന വാർഷികവും....
63 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം ഞാനും എന്റെ പരിസ്ഥിതിതിയും
64 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം വാസന വികൃതി - വായന കുറിപ്പ്
65 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് പരിസ്ഥിതി ദിനം - ജൂൺ 5
66 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
67 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
68 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് പരിസ്ഥിതി
69 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
70 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് രോഗ പ്രതിരോധം
71 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം കൊറോണ വൈറസ്
72 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് ഒരുമ
73 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് പരിസരം
74 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ കൊറോണ എന്ന വിപത്ത്
75 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ ശുചിത്വം
76 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര കോവിഡ് - 19 (കോറോണ)
77 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി! മനുഷ്യാ ജാഗ്രത പാലിക്കൂ
78 ജി.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടുപൊയിൽ ശുദ്ധിയാണ് പ്രധാനം
79 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ അദൃശ്യനായ കൊലയാളി
80 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ അപ്പുവിൻ്റെ ശുചിത്വം
81 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ മുൻകരുതൽ
82 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി അവധിക്കാലത്തെ കൃഷി
83 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി പ്രിയപ്പെട്ട കൊറോണക്ക്
84 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ ഭൂമിക്കൊരു കൈത്താങ്ങ്
85 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ രോഗപ്രതിരോധം
86 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം കൊറോണ ഒര‍ു മഹാവിപത്ത്
87 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം കൊറോണക്കാലം
88 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം നമ്മ‍ുടെ പരിസ്ഥിതി
89 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം നല്ല നാളേക്കായി
90 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം പ്രക‍ൃതി സംരക്ഷണം
91 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം പ്രക‍ൃതിയ‍ുടെ വിളയാട്ടം
92 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം രോഗപ്രതിരോധം
93 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ശ‍ുചിത്വ സ‍ുന്ദര കേരളം
94 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ശ‍ുചിത്വം
95 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം ശ‍ുചിത്വമാണ് ആരോഗ്യം
96 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം സ‍ൂക്ഷിച്ചാൽ ദ‍ു:ഖിക്കേണ്ട
97 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി *HYGIENE IS POWER*
98 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി *ശുചിത്വം പാലിക്കൂ...* *ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ...*
99 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി കൊറോണക്കാലം
100 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി നമ്മുടെ കേരളം
101 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി പരിസ്ഥിതി
102 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി പരിസ്ഥിതി ദിനം
103 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി രോഗ പ്രതിരോധം
104 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി രോഗം വന്ന വഴി
105 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി ശുചിത്വം
106 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ എന്റെ അതിഥികൾ
107 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ കൊറോണ വൈറസ്
108 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ പരിസ്ഥിതി
109 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി A World wide pandemic
110 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി POLLUTED TEARS
111 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
112 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി വ്യക്തി ശുചിത്വം,സമൂഹ ശുചിത്വം
113 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് മരം ഒരു വരം