സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ എന്റെ കളിവീട്
2 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ കുഞ്ഞവറാന്റെ കുളി
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി എന്റെ വീട്ടിലെ വിരുന്നുകാർ
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി കുരങ്ങനും മുതലയും
5 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി കോവിഡ് അവധിക്കാലം
6 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി കോവിഡ് ക്കാലം.
7 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി നിഷ്കളങ്കരായ പൂമ്പാറ്റകൾ
8 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി പൂച്ച ചങ്ങാതിമാർ
9 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി ബുദ്ധിമാനായ കറുമ്പി
10 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി സൂര്യകാന്തിയും കൂട്ടുകാരും
11 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി സൂര്യൻകണ്ട കാഴ്ച
12 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ വലുത്
13 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര കൊറോണ v/s മലയാളി
14 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര ചെമ്പരത്തിയുടെ പൊടികൈ
15 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര പ്രകൃതി വെറുമൊരു ചവിറ്റുകൊട്ടയല്ല
16 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര ഭയം
17 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ പരിസ്ഥിതി
18 ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ മനുഷ്യരും ഭൂമിയും
19 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് അതിജീവനത്തിന്റെ പാഠം
20 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് ഒറ്റപ്പെടൽ
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ Moribund Earth
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി കൊറോണ മഹാമാരി
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി കോവിഡ് 19
4 എ.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിക്കൽ വുഹാനിലെ വിഷവിത്ത്
5 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര "മാ നിഷാദാ "
6 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര Quarantine days
7 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകൾ .....
8 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി
9 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം
10 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ IDENTITY
11 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ കോവിഡ്
12 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ നന്മ
13 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ ഭുമിയുടെ സന്തോഷം
14 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കഞ്ഞിപ്പറമ്പ് പച്ചപ്പ്
15 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേലങ്ങാടി കൊറോണ
16 ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ ഇന്നത്തെ കേരളം
17 ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ പോരാട്ടം
18 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് വിഷവിത്ത്
19 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഖിക്കേണ്ട
20 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് സ്വയരക്ഷയുടെ കാലം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജൈവവൈവിധ്യ ശോഷണവും
2 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
3 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ കൊറോണ വുഹാനിൽ നിന്നുള്ള ദുരന്തം
4 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ പരിസ്ഥിതി;നമ്മുടെ പോറ്റമ്മ
5 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ മനോഹരം
6 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി പരിസരശുചിത്വം
7 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം
8 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര "break the chain"
9 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര A corona vacation
10 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര A TRANSFORMATION
11 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര Nature is really a blessing from almighty.
12 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര എന്തുണ്ട് നാളേക്കായ്...
13 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര കൊറോണകാലത്ത് ബഷീറിനെ വായിക്കുമ്പോൾ
14 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര കോവിഡ് 19
15 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം
16 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര രോഗപ്രതിരോധം
17 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര ശുചിത്വം
18 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേലങ്ങാടി ഭൗമദിനം
19 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേലങ്ങാടി ശുചിത്വത്തിലൂടെ രോഗ പ്രതിരോധം
20 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേലങ്ങാടി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട!
21 ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു അവധിക്കാലം