സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കഞ്ഞിപ്പറമ്പ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പച്ചപ്പ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പച്ചപ്പ്


വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതും നാം
വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതും നാം
ഒരിടത്ത് വൃക്ഷത്തൈ
വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ
മറ്റൊരിടത്ത് വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനല്ല
മറിച്ച് നാട്ടുനനച്ച് വളർത്തണം
പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ .....
പച്ചപ്പ് മൺമറയുന്ന ലോകത്തെ
സംരക്ഷിക്കാം........
 

നഹനിയ.വി
2 B ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പ
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 30/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത