സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/IDENTITY

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
IDENTITY

   
He said that I had a pretty face,
Little did I know it would turn as a disgrace.
When with pain I yelpt,
That beast without a turn left.
I could feel the pain penetrate,
And that change decided my fate.
They turned their heads and ignored me,
Just for what I was looked to be.
Some told it was my dress,
what a cruel way of address!
While some argued it was my love,
But isn’t it an emotion sent from the one above?
They will tell whatever they want to.
But ain’t gonna step back by the words of two.
I will fight for my right.
Let the law right,
He must be hanged before my sight.
I will be the voice for the voiceless,
Who were played no less,
In the name of love by the heartless.

ആയിഷ ഷിറിൻ എം.പി
10 A എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - lalkpza തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത