സഹായം Reading Problems? Click here


ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/A World wide pandemic

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
A World wide pandemic

We all know today the whole world is inside their own home and that's just because of a tiny organism we have ever seen . Asfonishing !don't people see the naughtiness of an organism which cannot be seen .this invisible killers has taken many lifes,tens,thousands and lakhs .countries are competating, in the case of death rate .death rate is increasing day by day and worries of people also increasing. Yes! Everyone is watching the norton is of this invisible killer but the thing is we can only watch it, we are not able to do anything but we can save our life and a word from this by social distance and cleanliness. Yes it is hard to believe but this is the fact. Social distance and cleanliness is not a part of fighting against covid-19 but it is the only way to fight against covid-19. But cleaning and disinfecting our homes and surroundings we can reduce the number of microorganisms that may potentially be transmitted to other individuals .by keeping our surroundings clean and neet definitely we can overcome such pandemics. We can also see that the information given by the health department it contains washing hands and using of hand sanitizer etc all those are a part of cleanliness by keeping everyone's clean and neat and questionably we will be able to completely kick off such diseases. People’s blood is turning to ice water by hearing the news related to the invisible killer ‘covid-19’ how terrible is this time but the wide pandemic . It is not easy to fight against the novel coronavirus but it is easy too . As i mentioned already by keeping ourselves and surrounding neat and clean undoubtfully we will overcome.

ഹനാൻ .സി
9A ബ്ലോസ്സം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചെരണി, മഞ്ചേരി
മഞ്ചേരി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Manojjoseph തീയ്യതി: 26/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം