സഹായം Reading Problems? Click here


ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/POLLUTED TEARS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
POLLUTED TEARS

Only some days are left .that virus destroys everything. It was an unforgettable days for the people of Masinagudi. Number of hospital increased but number of patients doesn't decreased. The people get scared the virus put on out of a villain in everyone's life. Anyway the main reason for the spread of the virus was the pollution. Arun, health minister he found the origin place of this virus. The river get polluted fishes started to ranoff their lives. Humans are the devils and the best friend of this view. Because they polluted our mother earth and it shows its revenge in the name of this virus and it get named and that was coronavirus. Let's fight against this virus for that keep social distance stay at home make social distance as the medicine for the corona virus.

ഹെന്ന
9A ബ്ലോസ്സം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ,ചെരണി മഞ്ചേരി
മഞ്ചേരി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - jktavanur തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം