സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലക്കാട്/പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാർ
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് എലികളും കുറുക്കനും
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് കോവിഡിന്റെ കഥ
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് ചിഞ്ചുപൂച്ചയും ചുണ്ടനെലിയും
5 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് മിന്നു വിന്റെ അഹങ്കാരം
6 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുളമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോരാടാം
7 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി കൊറോണയുടെ ആത്മകഥ
8 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ ഞാൻ കൊറോണ ?
9 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ ശ്രദ്ധ
10 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് അച്ചുവും ചക്കിയും
11 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് വിഷുക്കണി
12 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് എന്റെ വിദ്യാലയം
13 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ഐകമത്യം മഹാബലം
14 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കേമനാര്
15 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ജീവിതം
16 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് പനിനീർപ്പൂവ്
17 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് മണ്ണിലേക്ക് മടക്കയാത്ര
18 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് മയിൽപ്പീലി കണ്ണിലെ കഥ
19 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് മറുപടി
20 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് രാമുവിന്റെ ആഗ്രഹം
21 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് വിക്കും കാടും
22 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ -ചങ്ങാതികാക്ക-
23 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ അമ്മുവിന്റെ. സ്വപ്നം
24 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ ഗോ കൊറോണ ഗോ....
25 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ പരിസ്ഥിതി തന്നെ ജീവിതം
26 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
27 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ ശുചിത്വം ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം
28 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ സ്വതന്ത്രരായ കൂട്ടുകാർ
29 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ അപ്പുവും ഞാനും
30 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ കൊറോണ
31 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാർ
32 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട വൃത്തി
33 ജി.യു.പി.എസ്.കീഴായൂർ അമ്മുവിന് ബാധിച്ച ചിക്കൻ ഗുനിയ
34 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് പ്രകൃതിയുടെ നന്മ
35 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ശുചിത്വ ശീലം നല്ല ശീലം
36 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് കാട്ടിലെ കൊറോണ
37 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ പൂട്ടിച്ച കൊറോണ
38 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി കാത്തിരിപ്പ്
39 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി കോവിഡ് രാജാവ്
40 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി പരിസ്ഥിതിയിലേക്കൊരു നോട്ടം
41 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി രണ്ടാം ജന്മം
42 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം ഒരു ലോക് ഡൗൺ അപാരത
43 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണക്കാലം
44 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊലുസ്
45 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ മാസ്ക് ധരിച്ചു പുറത്തേക്ക്, കൈ കഴുകി അകത്തേക്ക്.
46 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ വടി
47 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അച്ഛന്റെ കുറുമ്പി
48 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അവധികാലം
49 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ആത്മകഥ: കൊറോണ
50 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ എന്റെ സ്വപ്നം
51 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ഒരു ഡയറിക്കുറുപ്പ്
52 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കുട്ടിയും കുഞ്ഞാടും
53 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ മിന്നിയും ചിക്കിയും
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് അമ്മ മാലാഖ
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് കണിക്കൊന്ന
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് കൊറോണ
5 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് കൊറോണക്കാലം
6 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് ചുമരിലെ അമ്മാവൻ
7 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് താമര
8 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് തേൻ കുരുവി
9 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് പല വർണ്ണ പൂക്കൾ
10 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് പുഴ
11 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് പൂക്കൾ
12 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് പൂന്തോട്ടം
13 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് പൂവ്
14 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് ഭയന്നീടില്ല നാം
15 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് മഴ
16 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട അമ്പമ്പോ ഭൂതം
17 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട എൻറെ ആദ്യ വിദ്യാലയം
18 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഓർമ്മകളിലൂടെ
19 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണ വൈറസ്
20 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട നാടിൻ നന്മ
21 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട നേരിടാം
22 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഭീകരൻ
23 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട മാലാഖ
24 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട എൻറെ വീട്
25 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കവിത
26 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കുഞ്ഞുവൈറസ്
27 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
28 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട വീട്
29 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരാകൂ
30 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നാട്യമംഗലം കൊറോണ പാട്ട്
31 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നാട്യമംഗലം ടീച്ചർ
32 എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്മന്നൂർ കൊറോണ കൊണ്ടുപോയ വിഷു പടക്കം
33 എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്മന്നൂർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വൈറസ്
34 എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ നോർത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
35 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ എന്റെ മണ്ണ്
36 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ കൊറോണ
37 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ കൊറോണ എന്ന വില്ലൻ
38 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല
39 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി അതിജീവനം
40 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി അപേക്ഷ
41 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി കടമ
42 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി കൊറോണ
43 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി നല്ല നാളേയ്ക്ക് വേണ്ടി
44 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി പ്രാർത്ഥിക്കണേ
45 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി ഭയക്കണം
46 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി ശുചിത്വം
47 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ Stay Safe
48 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ കൊറോണ ഭീകരൻ
49 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ ചായ
50 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ പൂമ്പാറ്റയും പൂവും.
51 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ പൊരുതാം, പോരാടാം
52 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ വിടില്ല ഞാൻ
53 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ ഞാനില്ല എങ്ങോട്ടും
54 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ
55 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് സൗഹൃദം
56 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ആന
57 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ആനുകാലിക നുറുങ്ങു കവിതകൾ
58 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ആശങ്കകൾ
59 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് എന്റെ കേരളം
60 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് എന്റെ പൂന്തോട്ടം
61 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കളിയും കാര്യവും
62 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കളിവീട്
63 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കാൽപന്ത്
64 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കുഞ്ഞിക്കോഴി
65 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കൊറോണ
66 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കൊറോണ..
67 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കോവിഡ്
68 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് പൂമ്പാറ്റ
69 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് മഴയും പുഴയും
70 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് മഹാമാരി
71 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് സൗഹൃദം
72 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല വൃത്തി.
73 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല കരുതലോടെ കേരളം
74 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല രോഗപ്രതിരോധം
75 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല വൃത്തി
76 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ നല്ലതുചെയ്യാം'
77 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ മഴ'
78 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ ..അതിജീവനം..
79 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ കൊറോണ
80 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ കോവിഡ് വ്യാപനം
81 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി
82 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ മഴ
83 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി LOCK DOWN
84 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി PURE HANDS
85 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി The Nature's Fury
86 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി ഒഴിവുകാലത്തെ കൊറോണ
87 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി തേങ്ങുന്ന ഭൂമി
88 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി പരമാണു യുദ്ധം
89 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി മറുപുറം
90 ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട അപരിചിതൻ
91 ജി.എച്ച്.എസ്.വിളയൂർ നല്ലൊരു നാളെ
92 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട അറിയാതെത്തിയ അവധിക്കാലം
93 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കേരളം
94 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം ആരോഗ്യം
95 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് പരിസ്ഥിതി
96 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് കൊറോണ
97 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ചൂട്
98 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല പ്രവൃത്തി
99 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി അതിജീവനം
100 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി കണ്ണി മുറിയട്ടെ
101 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി കോവിഡ് 19
102 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ഘാതകൻ
103 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ജയിച്ചിടും നമ്മൾ
104 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി പൊട്ടിച്ചിതറിയ മനുഷ്യജീവിതം
105 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി മഹാമാരി
106 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി മുന്നേറിടാം
107 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ശുചിത്വം
108 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെ വികാരവായ്പ്പുകൾ
109 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം A lifelong messagel
110 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം Survival
111 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അതിജീവനങ്ങൾ
112 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അമ്മ
113 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊച്ചുകവിത
114 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണഭൂതം
115 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണയെ പറ്റി-കൊച്ചുകവിത
116 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കോവിഡ്
117 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ചക്കയുടെ ഗമ
118 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പൂക്കാലം
119 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പൂവും പൂമ്പാറ്റയും
120 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പ്രകൃതി-എന്റെ ഗ്രാമം
121 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പ്രതീക്ഷ
122 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ വാക്ക്
123 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ വിത്ത്
124 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ശുചിത്വം1
125 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ശുചിത്വമോടെ
126 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അവൻ
127 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ഇക്കാലവും കടന്നു പോകും....
128 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കവിത
129 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണ
130 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണ വൈറസ്
131 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണയിൽ നിന്നുയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ലോകം
132 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ജാഗ്രത
133 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ജീവന്റെ യാചകർ
134 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ തുരത്തിടാം കോറോണയെ
135 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ നിളയുടെ ഓളങ്ങൾ
136 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ നിസ്സാരക്കാരനല്ല.
137 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പ്രകൃതി
138 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പ്രാർത്ഥന.
139 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ മലയാളം
140 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ മഹാമാരി
141 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ വിഷു
142 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ വൈറസ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ കൊറോണയെ അകറ്റാം .....
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ മനുഷ്യൻ കൂട്ടിലും മൃഗങ്ങൾ പുറത്തും .....
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട അമ്പമ്പോോ ഭൂതം
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട എൻറെ വിദ്യാലയം
5 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഒഴിവുകാല വിനോദം
6 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഒഴിവുകാലം
7 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൃഷി
8 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണ പഠിപ്പിച്ചത്
9 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണയെ അകറ്റാം
10 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ജൈവകൃഷി
11 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട സങ്കടം
12 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട Travelogue
13 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട അവധിക്കാലം
14 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഓർമ്മയിൽ ഒരു അവധിക്കാലം
15 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കളിക്കാലം
16 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണ
17 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണയിൽ മുങ്ങിയ അവധിക്കാലം
18 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കൊറോണയും നിപയും
19 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കോവിഡ് 19
20 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ചങ്ങലപൊട്ടിക്കാം
21 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട ഞാൻ കോവിഡ് 19
22 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട താങ്ക് യു കൊറോണ
23 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട മഹാമാരി
24 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നാട്യമംഗലം സാന്ത്വനത്തിന്റെ മാലാഖമാർ
25 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ എന്റെ പേര് കൊറോണ
26 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ ബ്രെയ്ക്ക് ദി ചെയിൻ
27 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി നമ്മളില്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല
28 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
29 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി നമ്മുടെ പ്രകൃതി
30 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
31 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി വൃത്തിയാണ് ആരോഗ്യം
32 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി സുരക്ഷ
33 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളത്തൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
34 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളത്തൂർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
35 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ അവധിക്കാലത്ത്
36 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ എന്റെ അവധിക്കാലം
37 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ എന്റെ ലോക് ഡൗൺ
38 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ എന്റെ ലോക്ക് ഡൗൺ
39 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ കരുതൽ
40 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ കൊറോണ ഭീകരം
41 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ കോവിഡേ ....... നീയോ
42 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ രോഗ പ്രതിരോധം
43 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ "മഹാമാരി"
44 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ അത് നമ്മൾ ആകരുത്
45 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ തുരത്തണം
46 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് covid എന്ന മഹാമാരി
47 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് പ്രകൃതി
48 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് അതിജീവനം
49 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് എന്റെ വീട്
50 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കുഞ്ഞിക്കുരുവി
51 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് കൊറോണയിലൂടെ ഒരു അവധി ക്കാലം
52 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് ഞാൻ കൊറോണ
53 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല പരിസ്ഥിതി
54 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ ഏപ്രിൽ 5'
55 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ * ശുചിത്വം*
56 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ അവധിക്കാലം
57 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
58 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ മാറുന്ന പരിസ്ഥിതിയും മാറേണ്ടി വരുന്ന മന‌ുഷ്യനും
59 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ അതിജീവിക്കാം കൊറോണയെ
60 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ അപ്പുുവും ശുചിത്വവും
61 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ പ്രതിരോധിക്കാം രോഗങ്ങളെ ശുചിത്വത്തിലൂടെ
62 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കൈക്കുമ്പിളിലേ വെളിച്ചം
63 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി 18 - 4 - 2020
64 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി stranger pandemic corona virus
65 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കോറോണ കവിത
66 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
67 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി പരിസ്ഥിതി
68 ജി.എച്ച്.എസ്.വിളയൂർ അകന്നു നിന്ന്.. ചേർത്തു വെക്കാം
69 ജി.എച്ച്.എസ്.വിളയൂർ നല്ല നാളെക്കായി
70 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട കോവിഡ്19 എന്നു പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസ്
71 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം പരിസ്ഥിതിയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
72 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ഒരു കോവിഡ് ചിന്ത
73 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് വീട്ടിലിരിക്കു സുരക്ഷിതരാവു
74 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ശുചിത്വ ശീലം കുട്ടികളിൽ
75 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് അതിജീവനം
76 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ഒരുമിക്കാം... കൈകോർക്കാം...
77 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് ഞാൻ കോവിഡ് 19
78 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ആധുനിക ജീവിതവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
79 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ആരോഗ്യപരിസരം
80 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി കൊറോണ
81 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ജീവിക്കാം....പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ...
82 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കാം
83 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി നാം ചെയ്യേണ്ടത്
84 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി പരിസ്ഥിതി
85 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം പ്രതിരോധം
86 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി ശുചിത്വം പരിസരം പ്രതിരോധം
87 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം ആഗോളീകരണക്കാലത്തെ ചില ചൂടൻ ചിന്തകൾ
88 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം ആഗോളീകരണക്കാലത്തെ ചില ചൂടൻ ചിന്തകൾ. (ലേഖനം )
89 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം അതിജീവനം
90 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം കൊറോണക്കാലത്തെ വാക്കുകൾ
91 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം രക്തം ചിന്തിയ കാൽപ്പാടുകൾ
92 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം ശുചിത്വം
93 ബി.വി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ കൊറോണ എന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്
94 ബി.വി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ കൊറോണ എന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്
95 ബി.വി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ പരിസ്ഥിതിയെ അടുത്തറിയാം
96 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ An unforgettable day
97 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അന്നും ഇന്നും
98 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ എന്റെ പ്രകൃതി
99 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ഒന്നിച്ചു പോരാടം
100 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കോവിഡ് 19.
101 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പരിസര ശുചിത്വം
102 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ശുചിത്വവും, രോഗപ്രതിരോധവും
103 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ Break The Chain
104 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ Cleanliness
105 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ SMALL DREAMS
106 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ അതിജീവിക്കാനൊരവധിക്കാലം
107 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ഒരു മഹാമാരി
108 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊച്ചു വൈറസ് -കൊറോണ
109 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ കൊറോണയെ പറ്റിയുള്ള കഥ
110 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ഞാൻ covid 19....
111 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ നമ്മുടെ കിണറുകൾ
112 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പരിസര ശുചിത്വം.
113 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും
114 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ മയിൽ
115 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന മഹാമാരി....
116 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ ശുചിത്വം