സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലക്കാട്/കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ ചേന ചേട്ടനും തക്കാളി സുന്ദരികളും
2 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ നന്ദിനിയുടെ പൂന്തോട്ടം
3 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് ഒരു ലോക്ക് ഡൌൺ മാമ്പഴ കാലം
4 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ കാലത്തേ വെള്ളരിക്കയുടെ ആത്മകഥ
5 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ സൗഹൃദം സാന്ത്വനം
6 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം കൊറോണ ദുരന്തത്തിന്റെകഥ
7 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി ഒരു ഫോണിന്റെ ആത്മഗതം
8 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി നന്ദി
9 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ അമ്മ
10 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി
11 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം മഹാമാരിയായി വന്ന കൊറോണ
12 ജെ.ബി.എസ് കണ്ണനൂർ അമ്മയില്ലാത്ത വിഷു
13 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി നിസ്സംഗത
14 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും
15 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം ആമിയും അബുവും
16 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം ഇങ്ങനെ ഒരു അവധിക്കാലം
17 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം എന്റെ സ്വപ്നം
18 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം കടൽ കാണാൻ ...
19 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം കാട്ടിലെ വിദ്യാലയം
20 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം തത്ത കണ്ട കാഴ്ചകൾ
21 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം നന്മക്കു കിട്ടിയ സമ്മാനം
22 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം മിട്ടു പഠിച്ച പാഠം
23 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം റോക്കറ്റ് യാത്ര.
24 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം വഴിതെറ്റിയ കൂട്ടുകാർ
25 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ എന്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ
26 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ മുത്തശ്ശിക്കഥ
27 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം പുറത്ത് ഇറങ്ങരുത്, പിടിവീഴും
28 സി.ജെ.ബി.എസ് കിണാശ്ശേരി കൊറോണ എന്ന ഞാൻ
29 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ അപ്പുവിന്റെ സ്വപനം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ കൊഞ്ചി പാടും പൂമ്പാറ്റ
2 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ തേൻ കുരുവി
3 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ പൂമ്പാറ്റ
4 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ പ്രകൃതിരമണീയത
5 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ മഴ മഴ മഴ ചെറുമഴ
6 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് School.....a way to life
7 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് അമ്മയുടെ നോവ്
8 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് ആമ്പൽ പൂവ്
9 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് ഒരു കൊറോണ പാഠം
10 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കരുതാം നമ്മൾ
11 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ
12 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
13 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ കവിത
14 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ നാട് വാണീടും കാലം....
15 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ പേടി
16 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണകാലം
17 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കോറോണക്കൊരു കരുതൽ
18 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കോറോണയെ അതിജീവിക്കാം
19 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കോറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം
20 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് നമുക്കു തുരത്താം
21 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് മകൻ
22 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് മഴ...നീ എനിക്കായ് നൽകിയത്
23 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് മഹാമാരി
24 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് മഹാമാരി കൊറോണ
25 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് മഹാവ്യാധി .........
26 എ.എൽ.പി.എസ് കരാടിയംപാറ കുട്ടികവിത
27 എ.എൽ.പി.എസ് കരാടിയംപാറ കൊറോണ
28 എ.എൽ.പി.എസ് കരാടിയംപാറ കോറോണക്കെതിരെ ഒത്തൊരുമിക്കാം
29 എ.എൽ.പി.എസ്. കീഴാത്തൂർ ഞങ്ങൾക്കായി
30 എ.എൽ.പി.എസ്. കീഴാത്തൂർ ഭീകരൻ
31 എ.എൽ.പി.എസ്. കീഴാത്തൂർ മടുപ്പ്
32 എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് കൊറോണ
33 എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് മഹാമാരി
34 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം അതിജീവനം
35 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം അതിജീവിക്കാം ഒരുമിച്ച്
36 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം കൊറോണ ഭീകരൻ
37 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം നിശ്ചലം
38 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു
39 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ ഓണപ്പാട്ടുപ്പോലൊരു കൊറോണപ്പാട്ട്
40 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ വിഷു പക്ഷീയോട്
41 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ കൊറോണ ഗാനം
42 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ നല്ലൊരുനാളെക്കായ്‌...
43 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ ലോകവിലാപം
44 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ വിപത്ത്
45 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി കൊറോണ ഭീകരൻ
46 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി മഹാമാരി
47 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി മൗനരാഗം
48 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാം
49 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം കൊറോണയ്കെതിരെ
50 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം കോറോണ വെെറസ്
51 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം കോറോണയെ തുരത്താം
52 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം പൊരുതുക
53 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം വേനലിലെ കോറോണ
54 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി വാശി
55 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി വീണ്ടെടുക്കൽ
56 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ അമ്മ ......
57 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ എന്റെ മൃത്യു
58 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ എന്റെ സഖി
59 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ കല്ല്
60 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ കൊറോണ
61 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി
62 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ പൂങ്കാറ്റ്
63 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ ശൂന്യത
64 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ സ്ത്രീ
65 ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി അതിജീവനത്തിന്റെ യാത്ര
66 ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി ഓർമയിലെ വിഷു
67 ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി കൊറോണ
68 ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി കൊറോണ വൈറസ്
69 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം കൊറോണ
70 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം കൊറോണ (കോവിഡ് -19 )
71 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കരുതൽ
72 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കൊറോണ
73 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കൊറോണ -കവിത
74 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
75 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
76 ജെ.ബി.എസ് വെമ്പല്ലൂർ പൂക്കാലം
77 ജെ.ബി.എസ് വെമ്പല്ലൂർ വേനൽ മഴ
78 ജെ.ബി.എസ് വെമ്പല്ലൂർ വേനൽ മഴ...
79 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി GO CORONA
80 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി അതിജീവനം
81 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി അമ്മ
82 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഏകാന്തത
83 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി മരണത്തോട് പറയാൻ ബാക്കിവെച്ചത്
84 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി വഴി കാണിച്ചവനോട്
85 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി വിശപ്പ്
86 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം പേടിക്കരുതീ മഹാമാരിയെ
87 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം മഴകവിത
88 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം വാർദ്ധക്യം
89 വി.ബി.എസ്. വിളയന്നൂർ കൊറോണ
90 വി.ബി.എസ്. വിളയന്നൂർ ദൈവങ്ങളുംമാലാഖമാരും
91 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ പൂമ്പാറ്റ
92 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ Don't take risk
93 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ Oh my mom!
94 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ അതിജീവിക്കാം
95 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ അമ്മ
96 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ അറിഞ്ഞുവോ
97 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കവിത
98 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൈകൾ രണ്ടും കഴുകേണം
99 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
100 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ കാലം
101 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ കാലത്തെ കൊച്ചു കവിത
102 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണയെ തുരത്താം
103 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ജലം
104 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ജാഗ്രത
105 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ജീവിതം
106 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ദൂരം
107 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ നമ്മുടെ ഭൂമി
108 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ പുതിയൊരു ലോകം തീർക്കാം
109 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ പേടി വേണ്ട!
110 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ പോരാടുവാൻ നേരമായി
111 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ഭീതി
112 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ഭീതി തൻ കാലം
113 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ മലയാളമെ മാപ്പുതരൂ....
114 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ മഴവില്ല്
115 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ മഹമാരിതൻ വിളയാട്ടം
116 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ മഹാമാരി
117 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ വൈറസ് വൈറസ്
118 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ സംരക്ഷിക്കാം ഭൂമിയെ
119 സി. ഡി. എ. യു പി. എസ് ഒലീവ്മൗണ്ട് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം
120 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം അതിജീവനം
121 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം എത്ര കൊണ്ടാലും നീ
122 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ജാഗ്രത
123 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം
124 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ അതിജീവനത്തിൻ നാളിത്
125 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ ഒരു വിഷുക്കാലം
126 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ കൊറോണ എന്നൊരു മാരി
127 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ കൊറോണ....
128 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ കൊറോണക്കാലം
129 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ ലോക നാശിനി
130 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ ലോക മഹാമാരി
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ കൊറോണ വൈറസിൻറെ ആത്മകഥ
2 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം
3 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ നമ്മുടെ ലോകം ഇപ്പോൾ
4 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
5 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ ഒരു അവലോകനം
6 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് കൊറോണ വൈറസ്
7 എ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂർ കൊറോണ വൈറസ് (ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് )
8 എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ്-19
9 എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് കൊറോണ1
10 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ അവസ്ഥാന്തരം
11 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ ജാഗ്രത
12 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ കൊറോണ എന്റെ കണ്ടെത്തൽ
13 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി കോവിഡ് 19 കാരണം
14 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം ഈ കൊറോണക്കാലം
15 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം പുതിയ പുലരിക്കായി
16 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം ലോക്ക്ഡൗൺ
17 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ കോവിഡ് -19
18 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യകഥ
19 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി ഒരു വീട്ടിലിരിപ്പ് അപാരത.....
20 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി കൊറോണ ബാധിച്ച അവധിക്കാലം.
21 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി കൊറോണയ‍ും കേരളവ‍ും
22 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ അവധിക്കാല കുറിപ്പ്
23 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ കൊറോണ അക്ഷരമാല
24 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും
25 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ്-19
26 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
27 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി നിർദേശങ്ങൾ
28 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി അനുഭവക്കുറിപ്പ്
29 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കൊറോണ
30 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കൊറോണ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്
31 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കോവിഡ്
32 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കോവിഡ് 19
33 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ജാഗ്രത
34 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി മഹാമാരി 2020
35 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം മാറുന്ന ലോകവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും
36 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുസ്തകം'
37 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ corona virus
38 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ അവധികാലം
39 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ യെ അതിജീവിക്കാം
40 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ കൊറോണ വൈറസ്
41 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ ഡയറി
42 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ പൊരുതാം അതിജീവിക്കാം
43 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം എൻെറ ഡയറി കുറിപ്പ്
44 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ഇരുട്ടിൻെറ പാതകൾ
45 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം കോവിഡ് കാലത്തെ അനുഭവം
46 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം ഡയറിക്കുറിപ്പ്
47 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ കൊറോണ