സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ മൃത്യു

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ മൃത്യു

കാണുന്നിതാ ഞാനെൻ
ശരീരത്തെ
മൂടിപ്പുതച്ചൊരീ
ചില്ലിൻ കൂട്ടിൽ.
ദേഹിയറ്റൊരീ ദേഹം
ഞാൻ കാണുമ്പോ-
ളുളളകാലം മെല്ലെ
നിനവിലെത്തുന്നു.
അധർമ്മമാർഗത്തിൽ
നേടി ഞാൻ പലതും
ഫലമോ എൻ വാർധക്യം
സാരാളത്തായിപ്പോയ് .
അനുഭവിച്ചു പലതും ഞാൻ
അധർമ്മമേറ്റെടുത്തതിൽ.
വേദനകൊണ്ട് പുളയുന്ന വൃദ്ധനെ മാടിവിളിക്കുന്നു
മരണമതാ മുന്നിൽ.
അവസാനമായെൻ
കണ്ണുകൾ കണ്ടൊരാരൂപം
കയറുമായ് നിൽക്കുന്നൊ-
രലംകൃത വേഷം......

ഗുരുവായൂരപ്പൻ കെ സി
9 A ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത