സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/ചാലക്കുടി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
ചാലക്കുടി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് വലിയപാടം അമ്മയും കുഞ്ഞും
2 എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ദൈവത്തിന്റെ ചിരി
3 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ഒരു Lock down അപാരത.
4 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ഓർക്കാപ്പുറത്തെ മഹാമാരി
5 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ കൊറോണ + പട്ടിണി + ലോക്ക് ഡൗൺ
6 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ കൊറോണ to നിപ്പ
7 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ കൊറോണ പരത്തിവിട്ട പട്ടിണി
8 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി കൊറോണയെന്ന ഞാൻ
9 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി കൊറോണയെന്ന മഹാദുരന്തം
10 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി മീനുവിന്റെ അനുഭവപാഠം
11 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം അറിവ് നൽകും
12 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ അപ്പുവിന്റെ പ്രതിരോധം
13 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ ദുർഗന്ധം
14 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ പരിസ്ഥിതി ദിനം
15 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി കിരീടക്കാലം
16 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി ശുചിത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി
17 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ഒരു മുൻകരുതൽ
18 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര അനുമോളുടെ കൊച്ചു സങ്കടങ്ങൾ
19 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഗദ്‍ഗദം
20 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര പ്രതിരോധം ഉറ്റവർക്കൊപ്പം
21 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര പ്രത്യാശയുടെ ദീപങ്ങൾ
22 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര രാമുവും രവിയും
23 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പ്രകൃതി സ്നേഹം
24 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര * ഈ മഴയും പെയ്തു തോരും*
25 വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി എൻറെ ചക്കി പ്ലാവ്
26 വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി വൈറസ് ആർമി
27 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി കൊറോണ
28 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര കുസൃതിയുടെ ഫലം
29 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര അമ്മു
30 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര കൃഷിക്കാരൻ
31 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര കൊറോണ
32 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര കൊറോണ പഠിപ്പിച്ച പാഠം
33 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര രോഗപ്രതിരോധം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ എൽ പി എസ് കടമ്പോട് കാറ്റിന്റെ പാട്ട്
2 എ എൽ പി എസ് കടമ്പോട് സ്നേഹം
3 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി കവിത - എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം
4 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി കവിത - കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ......
5 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി കവിത - പ്രതിരോധം
6 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി കവിത - വിത്തും വിളവും
7 എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് വലിയപാടം കോറോണ
8 എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് വലിയപാടം കോറോണകാലം
9 എസ് എൻ വി യു പി എസ് മൂലംകുടം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
10 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം ആധിയും വ്യാധിയും
11 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം പുഴ
12 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം കൊറോണ
13 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം കൊറോണ-കവിത
14 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം തുബി
15 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം തുമ്പി
16 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ അകറ്റിടാം കോറോണയെ...
17 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി IMMUNITY POWER
18 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി OUR FRIENDS
19 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി എന്റെ നാട്
20 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി എന്റെ പരിസ്ഥിതി
21 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി എന്റെ പ്രകൃതി
22 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി കൊറോണ
23 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി കൊറോണ അതിജീവനം
24 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി
25 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം നമ്മളിൽ
26 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി സുന്ദരഭൂമി
27 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ അതിഥി
28 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ കോവിഡ്-19
29 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
30 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ ശുചിത്വകേരളം
31 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര അതിജീവനം
32 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര അവധിക്കാലം
33 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര കണിക്കൊന്ന
34 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര കുഞ്ഞൻകൊറോണ
35 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര കൊറോണ
36 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര ശ്രദ്ധ
37 ജി യു പി എസ് നന്ദിപുലം അകലം
38 ജി യു പി എസ് നന്ദിപുലം കൊറോണ
39 ജി യു പി എസ് നന്ദിപുലം ഞാൻ കൊറോണ
40 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പരിസ്ഥിതി (കവിത)
41 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പ്രകൃതീ...മാപ്പ്
42 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി യന്ത്രക്കാക്ക
43 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയം എന്റെ പൂന്തോട്ടം
44 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരം കടന്നു പോകും ...
45 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരം ഭൂമിയിലെ ദൈവങ്ങൾ
46 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി എന്റെ പരിസ്ഥിതി
47 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കരുതലിൻ സ്‌പർശം
48 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കാലത്തിൻ മഹായാഗം
49 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളറിഞ്ഞോ
50 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളറിഞ്ഞോകൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളറിഞ്ഞോ
51 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കൊറോണക്കാലത്തെ പോരാട്ടം
52 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര നാളെക്കായി
53 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര പ്രകൃതിയുടെ പരിഭവം
54 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര രോഗപ്രതിരോധം-2
55 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി അണ്ണാൻ
56 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി അതിജീവനം
57 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി എന്റെ നാട്ടിലും കൊറോണ
58 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം
59 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി അണ്ണാൻ
60 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി തളരാതെ മുന്നോട്ട്
61 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി നാടിൻ നൻമയ്ക്കായ്
62 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര * കൊറോണ ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ *
63 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര * പരിസ്ഥിതി *
64 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര * രണ്ടാമൂഴം*
65 വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി കൊറോണ
66 വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥി
67 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി കീഴ്‍പ്പെടുത്തൽ
68 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി കൊറോണക്കാലം
69 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി കൊറോണക്കെതിരെ പോരാടാം
70 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി നേരിടാം ഈ മഹാമാരിയെ
71 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്ത മഹാമാരി
72 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പാഠം പഠിപ്പിച്ച് കൊറോണ
73 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി മാതൃക നാട്
74 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം
75 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് കൊറോണ കവിത
76 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് ജാഗ്രത
77 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് പെയ്താഴിയാതെ
78 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് സ്നേഹിപ്പിൻ ഒന്നാകാം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എ എൽ പി എസ് കടമ്പോട് കൊറോണ -ആത്മകഥ
2 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി ലേഖനം - ശുചിത്വം -നല്ല നാളേക്കായ്
3 എസ് എൻ വി യു പി എസ് മൂലംകുടം വരൂ..... ഇന്ത്യയെ കാണാം
4 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
5 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
6 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
7 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
8 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
9 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
10 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ലേഖനം
11 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ COVID 19 by devananda
12 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ COVID 19 by devisree
13 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ COVID 19 by vinay
14 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ mask wearing
15 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ പച്ചക്കറി ഇനി മട്ടുപ്പാവിൽ
16 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ശുചിത്വം
17 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി
18 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
19 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതിയും ശുചിത്വവും
20 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതിയും ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
21 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതിശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
22 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണം
23 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രതിരോധം
24 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം
25 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം നൻമയ്ക്ക്
26 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം ആരോഗ്യത്തിനായി
27 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി നമുക്ക് ശുചിത്വം പാലിക്കാം
28 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി ഒരു അമൂല്യ സമ്പത്ത്
29 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
30 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ഭൂമിയാണ് അമ്മ
31 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രതിരോധം
32 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രതിരോധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും
33 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രതിരോധത്തിനായ്
34 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി രോഗപ്രധിരോധനത്തിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
35 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വം
36 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വചിന്തകൾ
37 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
38 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വപാലനം
39 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ പരിസ്ഥിതി
40 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
41 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ പ്രകൃതി നമ്മുടെ ജീവൻ
42 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ രോഗപ്രതിരോധം
43 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര അക്ഷരവൃക്ഷത്തിലേക്ക് കത്ത്.
44 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര കൊറോണ വൈറസ്
45 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര നമ്മുടെ ശുചിത്വശീലങ്ങൾ
46 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര പ്രതിരോധം
47 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര രോഗപ്രതിരോധം
48 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ണികൾ
49 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പരിസ്ഥിതി
50 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
51 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
52 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി പരിസ്ഥിതിയും ആരോഗ്യവും
53 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം
54 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി രോഗപ്രതിരോധം
55 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി വ്യക്തി ശുചിത്വം
56 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി ശുചിത്വം
57 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി ശുചിത്വം അതിപ്രധാനം
58 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി മഹാമാരി
59 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര Terrible Crisis – 2020
60 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കൊറോണ - രോഗപ്രതിരോധം
61 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര കൊറോണ കാലത്തെ ചിന്തകൾ
62 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലോകം
63 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര പരിസ്ഥിതി
64 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര പ്രകൃതി
65 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര മലയാളികകളും ശുചിത്വവും
66 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര മഹാമാരി
67 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര രോഗപ്രതിരോധം
68 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ശുചിത്വം
69 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും
70 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
71 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി കൊറോണ എന്ന വിപത്ത്
72 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര അതിജീവിക്കാം, ഈ മഹാമാരിയെ....
73 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര *ശുചിത്വം; പ്രതിരോധത്തിന്റെ പാത*
74 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര നാടിന്റെ,നാളെയുടെ നന്മയ്ക്കായി കൈകോർക്കാം
75 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി ഡയറിക്കുറിപ്പ്
76 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി ലോകത്തിലെ മഹാമാരി
77 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
78 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് കൊറോണ
79 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് കൊവിഡ് 19 മാറ്റിയലോകം