സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/മാള ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
മാള ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കൊറോണ എന്ന ഞാൻ
2 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ ബുൾബുൾ അമ്മയുടെ തെറ്റ്
3 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി കർമ്മ
4 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള അങ്ങനെയൊരു കൊറോണക്കാലത്ത്
5 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള മാലാഖയുടെ ചിറക‍ുകൾ
6 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള ശുചിത്വമാണ് ആദ്യ പടി
7 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും
8 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള സ്നേഹമാകുന്നപ്രകൃതി
9 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ കൊറോണ
10 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി മിന്നുവും പട്ടിക്കുട്ടനും
11 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി കോഴിയമ്മയും കുറുക്കനും
12 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ദാമുവും രാമുവും
13 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി അച്ഛനാണ്‌ എന്റെ സൂപ്പർ ഹീറൊ
14 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി നന്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം
15 ജി യു പി എസ് അന്നമനട വികൃതി കുട്ടൻ ബാബു
16 ജി യു പി എസ് അന്നമനട വ്യക്തി ശുചിത്വം
17 ജി യു പി എസ് അന്നമനട ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
18 ജി യു പി എസ് അന്നമനട കൊറോണക്കാലം
19 ജി യു പി എസ് അന്നമനട കൊറോണയും ചിന്നുവും
20 ജി യു പി എസ് അന്നമനട വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹിക ശുചിത്വവും.
21 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ
22 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ The wise painter
23 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ രാമുവിന്റെ അച്ഛൻ
24 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ ഒരു പ്ലാവിന്റെ ആത്മകഥ
25 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഡോക്ടറോട് ……
26 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി അപ്പു, കാർത്തു
27 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി MR VIRUS!!!!
28 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി ഉപദേശത്തിന്റെ വില
29 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി ശുചിത്വം
30 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി സ്വർണ്ണ മീനും കാക്കയും
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ എന്റെ ലോകം
2 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കൊറോണ
3 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കൊറോണ
4 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കരുതലോടെ
5 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കൊറോണ
6 എ കെ എം എൽ പി എസ് പൊയ്യ കരുതൽ
7 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി കൊറോണ
8 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി ശുചിത്വത്തിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാം
9 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള Our Mother Nature
10 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള അമ്മയ്ക്കായി
11 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കിരീടം
12 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കൊറോണ
13 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കൊറോണ ഒരു മഹാവിപത്ത്
14 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കോവിഡ് 19
15 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള നേരിടും നമ്മൾ
16 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള പൊരുതാം മറികടക്കാം
17 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള പ്രകൃതിതൻ മടിത്തട്ട്
18 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള ഭയന്നിടാതെ കരുതിടാം
19 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ഒന്നായി പോരാടാം
20 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ശുചിത്വം
21 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി അമ്പിളിമാമൻ
22 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി കൊറോണ വൈറസ്
23 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി താളം തെറ്റിയ പ്രകൃതി
24 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി പൂച്ച
25 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി ഒന്നായി നേരിടാം
26 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി കോവിഡ്-19
27 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി നല്ല നാളേക്കായി
28 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി കൊറോണ
29 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി പേടിവേണ്ട കരുതൽ മതി
30 ജി യു പി എസ് അന്നമനട കൊറോണ
31 ജി യു പി എസ് അന്നമനട വൈറസ് കൊറോണ
32 ജി യു പി എസ് അന്നമനട ശുചിത്വം
33 ജി യു പി എസ് അന്നമനട അവധിക്കാലം
34 ജി യു പി എസ് അന്നമനട അവധിക്കാലത്തെ വില്ലൻ
35 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പകർച്ചവ്യാധി
36 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കടമ
37 ജി യു പി എസ് അന്നമനട വില്ലൻ കൊറോണ
38 ജി യു പി എസ് അന്നമനട ശുചിത്വം
39 ജി യു പി എസ് പുത്തെൻചിറ അപരിചിതൻ
40 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം ഓർമ്മ
41 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം പ്രകൃതിയെ നോവിച്ചിടാതെ നമ്മൾ
42 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ അവസ്ഥ
43 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ ഞാൻ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം
44 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ പ്രതീക്ഷയുടെ ശ്വാസങ്ങൾ
45 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കാവ്യശില്പം
46 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കൊറോണക്കാലം
47 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ വഞ്ചിപ്പാട്ട്
48 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ എന്റെ സമുദ്രം
49 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറും
50 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ ഇനിയെത്ര നാൾ
51 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ എന്റെ പ്രകൃതി
52 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കാലം
53 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കൊറോണ
54 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കൊറോണയാം ലോകഭീതീ
55 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ മഹാമാരി
56 ഡി വി എൽ പി എസ് വടമ കോവിഡ്-19
57 ഡി വി എൽ പി എസ് വടമ സഞ്ചാരം
58 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര ഇരുട്ടിലെ വെളിച്ചം
59 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര കൊറോണ
60 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര കൽക്കി
61 സെന്റ് ജൂഡ് എൽ പി എസ് കരിങ്ങച്ചിറ കോവിഡ് ചിന്തകൾ
62 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി കരുതലോടെ...
63 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി അതിജീവനം
64 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ജാഗ്രത
65 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സർവ്വംസഹ
66 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി നല്ലൊരു നാളെക്കായി
67 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരഷിതരാവൂ
68 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കേരളവും കൊറോണയും
69 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കേരളം മുന്നോട്ട്
70 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കൊറോണ പോ...
71 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കൊറോണ ഭീകരൻ
72 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കൊറോണയെ എങ്ങനെ നേരിടാം
73 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കോവിഡ് 19
74 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കോവിഡ് എന്ന വില്ലൻ
75 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി ചെറുത്തുനിൽപ്പ്!!!!
76 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി പരിസര മാലിന്യം
77 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി 'കൊറോണ എന്ന വില്ലാളി
78 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കുട്ടികളുടെ കൊറോണക്കാലം
79 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി കൊറോണ
80 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി പോരാടാം
81 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി ഭയം വേണ്ട കരുതൽ മതി
82 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി വെള്ളം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ രോഗപ്രതിരോധം
2 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ ഒരു കൊറോണക്കാലം
3 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കൊറോണ - കവിതാസ്വാദനം
4 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ കോവിഡ്-19
5 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ ഭയക്കാതെ ജാഗ്രതയോടെ
6 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി നമുക്ക് ശുചിത്വം ശീലമാക്കാം
7 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി പരിസ്ഥിതി
8 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി ഭീതിയേറിയ മഹാമാരിയുടെ ദിനങ്ങൾ
9 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള Health and hygiene
10 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള NATURE
11 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള എൻ പരിസ്ഥിതി
12 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കൊറോണ പഠിപ്പിച്ച പാഠം
13 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള കൊറോണ പ്രതിരോധം
14 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള തിരിച്ചറിവുകൾ
15 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള പരിസ്ഥിതി
16 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
17 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിനായി
18 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള രോഗപ്രതിരോധം
19 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള ശുചിത്വം
20 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള ശുചിത്വവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
21 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ശുചിത്വമാർഗം
22 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും
23 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി കൊറോണ അതിജീവനം
24 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി കൊറോണ വൈറസ് കാലം
25 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി മനുഷ്യൻ മാറ്റിയ പ്രകൃതി
26 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി ശുചിത്വപാലനം
27 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
28 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി പ്രതിരോധിക്കാം അതിജീവിക്കാം
29 ജി യു പി എസ് അന്നമനട കോവിഡ് 19
30 ജി യു പി എസ് അന്നമനട കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
31 ജി യു പി എസ് അന്നമനട ദൈവത്തിന്റെ വരദാനം പ്രകൃതി
32 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി
33 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
34 ജി യു പി എസ് അന്നമനട ഭൂമി
35 ജി യു പി എസ് അന്നമനട രോഗപ്രതിരോധം
36 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസര മലിനീകരണവും രോഗപ്രതിരോധവും.
37 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി
38 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും പ്രതിരോധവും
39 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും.
40 ജി യു പി എസ് അന്നമനട പരിസ്‌ഥിതി സംരക്ഷണം
41 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം ശുചിത്വം
42 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ വായനക്കുറിപ്പ്
43 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ പ്രകൃതിക്കായ് ഒരു കൈത്തണൽ
44 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ ശുചിത്വം
45 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ കൊറോണക്കാലം
46 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര PREVENTION IS BETTER THAN CURE
47 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി പ്രതിരോധിക്കാം
48 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി വായനാ കുറിപ്പ്
49 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി Hygiene