സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/വടക്കാഞ്ചേരി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
വടക്കാഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് അങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത്‌
2 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് ഒരു വേനലവധിക്കാലം
3 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര ഭൂമിയിലെ കാവൽ മാലാഖമാർ
4 ജി ജി എച് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി തിരിച്ചുപോക്ക്
5 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ അമ്മുവിന്റെ ഉപദേശം
6 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്
7 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ ശുചിത്വമാണ് ആരോഗ്യം
8 ജ്ഞാനോദയം യു.പി.എസ് ചിറ്റണ്ട കുട്ടി പോലീസ്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് ജാഗ്രത
2 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് ഉണരാം
3 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് കേരളം അതി ജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ
4 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് കൊറോണ
5 എ.എൻ.എം.എം.യു.പി.എസ് തിച്ചൂർ,തളി അകറ്റിടാം കൊറോണയെ
6 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണായ മഹാമാരി
7 എ.എൽ.പി.എസ് വെന്നൂർ കൊറോണ
8 എ.എൽ.പി.എസ് വെന്നൂർ മഹാമാരി
9 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് ഈ കാലവും കടന്നു പോകും
10 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് കൊലയാളി കൊറോണ
11 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് വൈറസ് ലോകം
12 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര ജീവനാശിക
13 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ എന്റെ പരിസ്ഥിതി
14 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ കൂട്ടുകാരേ കേട്ടീടേണം
15 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ കൊറോണ
16 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ കൊറോണ വിത്ത്
17 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ കൊറോണയെതുരത്തിമുന്നേറാം
18 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ പരിസ്ഥിതി
19 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ ഭയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക്
20 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ മഹാമാരി
21 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ ശുചിത്വം
22 ജി.എൽ.പി.എസ് വരവൂർ പ്രതിരോധിക്കൂ കൂട്ടരേ
23 ജി.എൽ.പി.എസ് വരവൂർ വിട്ടുനിൽക്കാം നൻമക്കായ്
24 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ പരിസ്ഥിതി
25 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ സുരക്ഷ
26 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ കൊറോണ
27 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ പരിസ്ഥിതി മാലിന്യം
28 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ കൊറോണ കാലം
29 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ മഹാമാരി
30 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ രോഗപ്രതിരോധം
31 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ വ്യക്തി ശുചിത്വം
32 ജ്ഞാനോദയം യു.പി.എസ് ചിറ്റണ്ട കൊറോണയും പാഠവും
33 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അകംപാടം ആശ
34 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അകംപാടം പോരാട്ടം
35 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് യു.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി ഭീതി
36 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് യു.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി കൊറോണ ഭയം
37 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി അമ്മ
38 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി കരുതലോടെ ....
39 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി കൊറോണ, ശാന്തനായ കൊലയാളി
40 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി കോവിഡ് 19
41 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി നീയേ ...
42 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി പ്രകൃതിയോട് ....
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എ.എൻ.എം.എം.യു.പി.എസ് തിച്ചൂർ,തളി ഞാൻ കണ്ട പക്ഷികൾ
2 എ.എൻ.എം.എം.യു.പി.എസ് തിച്ചൂർ,തളി ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ
3 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണായ അതിജീവനം 2020
4 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് IMMUNITY
5 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര Together We Stand, Together We Overcome
6 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര A FAR RAY OF HOPE
7 ജി എച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി ഓർമ്മയിൽ ഒരു ഒഴിവുകാലം
8 ജി എച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി കൊറോണ വൈറസ്
9 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ എന്റെ അനുഭവം
10 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ ശുചിത്വശീലം കുട്ടികളിൽ
11 ജി.എൽ.പി.എസ് വരവൂർ രോഗ പ്രതിരോധവും പരിസര ശുചിത്വവും
12 ജി.എൽ.പി.എസ് വരവൂർ ശുചിത്വം
13 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ പൂന്തോട്ടം
14 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ രോഗ പ്രതിരോധം
15 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ ശുചിത്വം -രോഗ പ്രതിരോധം
16 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ ശുചിത്വം 2
17 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ ശുചിത്വം1
18 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ പരിസ്ഥിതി
19 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ പരിസ്ഥിതിയും നമ്മളും
20 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ ശുചിത്വം
21 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അകംപാടം ശുചിത്വകേരളം
22 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് യു.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി കോവിഡ് ദുരന്തം
23 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി Covid 19 : Kerala's Prevention
24 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി Hope
25 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി അതിജീവനം അനിവാര്യം ..
26 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി അതിജീവിക്കും ഒന്നായി അകലം പാലിച്ച്