സഹായം Reading Problems? Click here

അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര A Different Day
2 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര അടുത്തോ? അകന്നോ?
3 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ഒളിച്ചുകളി
4 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര അതിജീവനം
5 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര അവൾ മൗനത്തിലായിരുന്നു
6 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ഉരുകി തീരാത്ത മാലാഖ
7 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര മഴയിൽ മറഞ്ഞ വേദന
8 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് എന്നാലും എന്റെ കൊറോണേ...
9 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആത്മകഥ (കഥ)
10 എൻ. സി. യു. പി. എസ്. അയ്യന്തോൾ ജീവൻെറ വിലാപം
11 ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര മുയലും കുരങ്ങനും
12 ജി. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് കൊറോണയും മിന്നുവും
13 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ ചെട്ടിയാരെ രക്ഷിച്ച ചിലന്തി
14 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ പാറുവിന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ചിത്രം
15 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ പൂച്ചയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരിയും
16 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ മുയൽക്കുട്ടന്റെ കാരറ്റ് കൃഷി
17 ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കര ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം
18 ജി. യു. പി. എസ്. വരടിയം നല്ലവനായ അണ്ണാൻ
19 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ഇങ്ങിനെയും ഒരു അവധിക്കാലം
20 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് കൊറോണ ജാഗ്രത
21 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് കോവിഡ് കാലത്തെ ജീവിതം
22 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് നൻമയുള്ള മുത്തശ്ശി മരം
23 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ഭൂമിയെന്ന സ്വർഗ്ഗം
24 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് സൂര്യൻ പണി മുടക്കിയാൽ
25 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ അതിജീവനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര കരിന്തിരി
2 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര കൊറോണ
3 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ശീലങ്ങൾ
4 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ഉണ്ണിക്കിത് അവധിക്കാലം
5 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര പ്രതികാരം
6 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര മഹാമാരി
7 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് അവർക്ക് പറയാനുളളത്
8 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് എൻെറ തന്ത്രം
9 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് പ്രതീക്ഷയുടെ വെട്ടം (കവിത)
10 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് രോഗപ്രതിരോധം
11 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് വ്യാധി (കവിത)
12 എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം കൊറോണ
13 എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം കോവിഡ് 19
14 എൻ. സി. യു. പി. എസ്. അയ്യന്തോൾ കേരളം 2020
15 ജി. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് കൊറോണ
16 ജി. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് വൈറസ്സ്
17 ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കര കൊറോണകാലം
18 ജി. യു. പി. എസ്. വരടിയം കോവിഡ് 19
19 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ The forgotten pal
20 ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ അമ്മ
21 സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ ചൂണ്ടുവിരൽ
22 സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ മഹാമാരി
23 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ ഓർമയിലൊരവധിക്കാലം
24 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് മാറിയ ഗ്രാമം
25 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ഒരുമ
26 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ദൈവത്തിന്റ കണ്ണുകൾ
27 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ പോരാളികൾ
28 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ അവസാനവിജയം ആർക്ക്
29 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ കൊറോണ കാലം
30 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ കൊറോണയെ തോല്പിക്കാം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര COVID-19
2 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര എന്റെ ലോക്ക്‌ഡൗൺ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ
3 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര കൊറോണ ഭീതിയിലെ ലോകം
4 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര ലോക്‌ഡൗൺ ..
5 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര വീണ്ടുമൊരു അതിജീവന പാതയിൽ
6 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് കോവിഡ് 19 (ലേഖനം )
7 ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര നേർക്കാഴ്ചയിലെ കോവിഡ്-19
8 ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര പൂമ്പാറ്റ
9 ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര മഹാമാരി
10 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ എന്റെ ലോക്ക് ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
11 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ നിനച്ചിരിക്കാതെ വന്ന കൊറോണ അവധിക്കാലം
12 ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കര കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന കോവിഡ് 19
13 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ അതിജീവനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ
14 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ അപാരത
15 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ വിശക്കുന്ന നഗരം
16 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ വൈദ്യശാസ്ത്രം - നാൾവഴികൾ
17 ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ തെയ്യം
18 സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ അവധിക്കാലം
19 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ഭൂമിയെന്ന സ്വർഗ്ഗം
20 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് ഇങ്ങിനെയും ഒരു അവധിക്കാലം
21 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ വിധിയുടെ വിളയാട്ടം