സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/വല്ലപ്പാട് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
വലപ്പാട് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കോവിഡ് 19
2 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കാട്ടിലെ ഒരു കൊറോണക്കാലം
3 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം വിഷുക്കണി - ഒരു നൊമ്പരം
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ
5 എസ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ അവൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്
6 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം അപ്പുവിന്റെ സംശയം
7 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്
8 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ന്യൂജൻ കീടാണു
9 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഭൂമിയിലെ മാലാഖ
10 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മനുവിന്റെ സംശയം
11 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മാലാഖ
12 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ സങ്കടം
13 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ
14 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ
15 കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി പാതി അടഞ്ഞ സ്വപ്ന കവാടം
16 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് കൊറോണ
17 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് സൗഹൃദം
18 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് അമിത വാശി ആപത്ത്
19 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് രണ്ടക്ഷരം ഇല്ലാത്ത ലോകം
20 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം കൊറൊണ ചേട്ടൻ
21 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *കുരങ്ങൻ കണ്ട കൊറോണ*
22 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *നല്ല ശീലം*
23 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *വൃത്തിയാണ് ആരോഗ്യം*
24 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *ശുചിത്വം*
25 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കരിയില പോലും അടുക്കി വെക്കുന്നവൻ
26 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കാട്ടിലെ ലോക്ക് ഡൗൺ
27 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ചക്കികിളി
28 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പുറത്തിറങ്ങരുത്
29 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം
30 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മരം മുറിക്കണ്ട
31 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മഹാമാരിയെ തോൽപിച്ച കുട്ടികൾ
32 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മുയലിന്റെ ബുദ്ധി
33 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് കരുതാം ഇവർക്കും കൂടി
34 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
35 പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി അറിവിന്റെ മുത്ത്
36 സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
37 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി A SATISFIED STATE OF MIND
38 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Goodness of a Family
39 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി THE TURNING POINT
40 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Two Friends
41 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി ശുചിത്വം അറിവ് നൽകും
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം ഒത്തുപിടിക്കാം.
2 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കൊറോണ
3 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കോവിഡ് കാലത്തെ തിരിച്ചറിവുകൾ
4 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം ഞാൻ കൊറോണ
5 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം വിഷവിത്ത്
6 ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി വെെറസ്
7 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ കൊറോണ
8 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ കൊറോണക്കാലം
9 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ പേടിപ്പിചൊരു കാലം
10 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ പേടിപ്പിച്ചൊരു കാലം
11 എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ പ്രകൃതിയുടെ സ്വപ്‍നം
12 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഒരു മഹാമാരി
13 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കാലമാം കളിത്തൊട്ടിൽ
14 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ
15 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡ്
16 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡ് – 19
17 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പാലിക്കാം ശുചിത്വം
18 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഭീകരൻ
19 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഭൂമിയിലെ മഹാമാരി
20 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മുന്നേറ്റം
21 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ലോക്കായി
22 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക സൗത്ത് കൊറോണ ജാഗ്രത
23 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായ്
24 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ
25 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം വൈറസ്
26 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം എന്റെ യാത്ര
27 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
28 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കോറോണയെ തുരത്താം ഒറ്റക്കെട്ടായി
29 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം വൈറസ്
30 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം വൈറസ് കൊറോണ
31 എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ പുനർജൻമം
32 എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ മഴ
33 എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം സൗത്ത് ജാഗ്രത
34 എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വെസ്റ്റ് കൊറോണ വൈറസ്
35 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് DEAR BEST FRIEND
36 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് എന്റെ കേരളം
37 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) കൊറോണ കാലം
38 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) കൊറോണ നാട്ടിൽ വന്നേ
39 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) ജയിച്ചീടാം
40 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) പതുക്കെ
41 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കൊറോണ
42 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം കൊറോണ
43 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം മഴ
44 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം സ്ക്കൂൾ
45 ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി ഒത്തുചേർന്നു നീങ്ങിടാം
46 ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി കടൽ കാണുമ്പോൾ
47 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *ഒറ്റക്കെട്ട്*
48 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *പരിസ്ഥിതി*
49 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *പ്രകൃതി*
50 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *വൈറസ്*
51 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *സംരക്ഷിക്കാം പ്രകൃതിയെ*
52 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ corona
53 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം രോഗ പ്രതിരോധം
54 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ
55 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണക്കാലം
56 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊവിഡ് 19
57 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡാസുരൻ
58 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ
59 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡ് മാരി
60 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ചിറകില്ലാത്ത മാലാഖ
61 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ജാഗ്രത
62 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ദൈവവും മനുഷ്യനും
63 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പ്രതിരോധം ശക്തം
64 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മഹാ വിന
65 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മഹാമാരി
66 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വീട്ടിലിരിക്കാം
67 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വീട്ടിൽ ഇരിക്കാം
68 ജി.‍ഡി.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് വണ്ടി
69 പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
70 പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി ഭയപ്പെടേണ്ട നമ്മൾ കോവിഡിനെ
71 പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി ഭൂവിനെ സ്നേഹിക്കാം
72 യു.പി.എസ് നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് പ്രകൃതി
73 യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് അടുത്ത വിഷുക്കാലവും കാത്ത്‌
74 സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ
75 സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം കൊറോണ വൈറസ്
76 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് കൊറോണ
77 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് ജാഗ്രത
78 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് പോരാടാം നമ‍ുക്കൊന്നിച്ച്
79 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് പ‍ുത‍ുഗീതം
80 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി A LIFE WITH CORONA VIRUS
81 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Corona Virus
82 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി DAYS OF CORONA
83 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി THE REAL MIRACLE OF THE WORLD
84 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി അതീജീവനം
85 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി പ്രഭാതസൂര്യൻ
86 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി ലോക്ക് ഡൗൺ
87 സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഇലപ്പാട്ട്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കാലങ്ങൾ
2 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം കൊറോണ വൈറസ്
3 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം പരിസരശുചിത്വം
4 ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ
5 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ തുരത്താം നമുക്ക് കൊറോണയെ
6 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Coronavirus covid 19
7 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഒരു കൊറോണ വൈറസ്
8 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈ കൊറോണ അവധിക്കാലം
9 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം എന്റെ കൊറോണ അവധിക്കാലം
10 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം എന്റെ കൊറോണ കാലം
11 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം എന്റെ കൊറോണ ദിനങ്ങൾ
12 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് – 19
13 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
14 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ എന്ന വിപത്ത്
15 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ വൈറസ്
16 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണക്കും പറയാനുണ്ട്
17 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം നടുങ്ങിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അതിജീവിക്കുന്ന കേരളവും
18 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പരീക്ഷയില്ലാത്ത അവധിക്കാലം
19 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മഹാമാരി
20 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മഹാമാരിയുടെ കാലം
21 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ
22 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക സൗത്ത് കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
23 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ കൊറോണ
24 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ വായനക്കുറിപ്പ്
25 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം എന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
26 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം എന്റെ ഒരുദിനം
27 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം ഒഴിവുകാലം
28 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം മക്കളേ ....കൈ കഴുകിയോ ?
29 എസ്.വി.യു.പി.എസ് എടമുട്ടം എന്റെ അവധിക്കാല ചിന്തകൾ
30 കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി കോവിഡ് 19
31 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി
32 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് കുഞ്ഞു ചെടി കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷം
33 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) അനുഭവക്കുറിപ്പ്
34 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) എത്ര മനോഹരം ഈ പുഴ
35 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) പത്രവായനകുറിപ്പ്
36 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നെത്തിയ നീണ്ട അവധിക്കാലം
37 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) മഹാമാരി 2019
38 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം കെറോണമാറിയാൽ
39 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം കൊറോണക്കെതിരെ
40 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *അവധിക്കാലം*
41 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *നാടൻ ഭക്ഷണരീതിയും ആരോഗ്യവും *
42 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം *ശുചിത്വം പാതിവഴിയിൽ*
43 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കോവിഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ
44 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ആരോഗ്യം
45 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻ കരുതൽ
46 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി
47 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ജീവന്റെ കാവൽക്കാർ
48 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പരിസ്ഥിതി,ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം
49 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം പൊരുതാം അതിജീവനത്തിലൂടെ
50 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ബ്രേക്ക്‌ ദി ചെയിൻ
51 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം മനുഷ്യ ജീവിതം നാശവക്കത്തിലേക്കോ
52 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം രോഗ പ്രതിരോധം
53 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ നമ്മുടെ നാട്
54 ജി.‍ഡി.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് എന്റെ ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കാല അനുഭവം
55 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് MY CORONA DAYS
56 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
57 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് എൻെറ കൃഷി
58 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് കൊറോണക്കാലത്തെ എൻെറ ദിനങ്ങൾ
59 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് ഡയറിക്കുറിപ്പ്
60 യു.പി.എസ് നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് അതിജീവനം അനിവാര്യം
61 വി.വി.യു.പി.എസ് പള്ളിപ്രം കൊറോണ വന്ന വഴി
62 വി.വി.യു.പി.എസ് പള്ളിപ്രം കൊറോണ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റ‍ങ്ങൾ
63 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി
64 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി COVID 19
65 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി MY THOUGHTS
66 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി MY WORLD CHANGED
67 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി കോറോണക്കാലം
68 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി പരിസ്ഥിതി
69 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി രോഗ പ്രതിരോധം
70 സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം എന്റെ അടുക്കളത്തോട്ടം
71 സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം കൊറോണക്കാലത്തെ ആരോഗ്യ -ശുചിത്വശീലങ്ങൾ