സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/ചേർപ്പ് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
ചേർപ്പ് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ. യു. പി. എസ്. പല്ലിശ്ശേരി ആനയും ഉറുമ്പും
2 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം
3 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി പ്രവാസികൾ
4 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി അതിജീവനം അനിവാര്യം
5 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി അനുസരണയില്ലായ്‌മ
6 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ
7 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി പ്രകൃതിയെ സ്‌നേഹിക്കു പരിസ്‌ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കു
8 ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് കൊച്ചു കൊച്ചു നന്മകൾ
9 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത്
10 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ അപ്പുവിന്റെ അണ്ണാൻകുഞ്ഞ്
11 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ അമ്മതത്തയും കുഞ്ഞുങ്ങളും
12 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ ആനയും അണ്ണാനും
13 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ കാവൽക്കാരൻ
14 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ കൈതച്ചെടിയുടെ അഹങ്കാരം
15 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ സൂത്രക്കാരനായ കുറുക്കൻ
16 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ എന്റെ അവധിക്കാലം
17 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ എൻറെ അവധിക്കാലം
18 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ വേനലവധി
19 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ആട്ടിൻകുട്ടിയും ചെന്നായും
20 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ എന്തറിയാം മാളൂന് ?
21 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ എന്റെ ഒഴിവുകാലം
22 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ എന്റെ മണ്ണ്
23 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ തെറ്റ്
24 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ മാസ്ക്
25 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ
26 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ അങ്ങനെ ഒരു കൊറോണക്കാലത്ത്
27 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ അവധിക്കാലം
28 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ കാത്തിരിപ്പ്
29 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ബന്ധനം
30 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ മിന്നു
31 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് കൺകെട്ട്
32 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി
33 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം അപ്പുവിന്റെ അവധിക്കാലം
34 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണയെ തോൽപ്പിച്ച കുടുംബം
35 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് നാശം വിതക്കരുത്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ഗോ ഗോ കൊറോണ
2 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി നേരിടാം നമുക്കൊന്നായ്
3 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി മർത്യരൊന്ന്‌
4 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി വീട്ടു തടങ്കൽ
5 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി വേനലവധി
6 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ശുചിത്വ കേരളം
7 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി We can fight COVID-19
8 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ഇന്നലെ വന്ന കൊറോണ
9 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ
10 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ ഭയം
11 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ വൈറസ്
12 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണക്കാലം
13 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണക്കാലം വേദനയും സന്തോഷവും
14 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി പരിസ്ഥിതി
15 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി വീട്ടുതടങ്കൽ
16 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി സംഹാരവിത്ത്
17 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി സഹജീവി സ്നേഹവും കരുതലും
18 ഗവ എച്ച് എസ് കന്നാറ്റുപാടം CORONA:The Mad Monkey
19 ഗവ എച്ച് എസ് കന്നാറ്റുപാടം COVID 19
20 ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് എന്റെ നാട്
21 ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് പ്രണാമം
22 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ മഴ നനയുന്ന പെൺകുട്ടി
23 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ കൊതിയന് പറ്റിയ അമളി
24 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ തളരില്ല ‍‍ഞങ്ങൾ
25 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ ധീരതയോടെ നാം കൂട്ടരേ
26 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട അറിയണം നമ്മൾ
27 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട പ്രതിരോധിക്കൂ ശക്തരാകൂ
28 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Mother Tree
29 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Oh! Corona
30 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Time To Fight Not To Fear
31 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Together we fight
32 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ അകലാം
33 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ആശങ്ക
34 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ഒത്തു ചേരാം
35 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ കരുതൽ
36 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ കോവിഡിനോട്
37 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ പ്രതീക്ഷ
38 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ശുചിത്വ കേരളം
39 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ഒരുമ
40 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ കൊറോണ
41 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്
42 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ഭീകരൻ
43 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ മഹാമാരി
44 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് ശുചിത്വം
45 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് കവിത
46 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് കൊറോണ വൈറസ്
47 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് തിരിച്ചറിവ്
48 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് പോയ്മറ‍‍ഞ വസന്തം
49 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ലോക്ക് ഡൗൺ
50 സി ജെ എം എ എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി അതിജീവനം
51 സി ജെ എം എ എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി ഭ‍ൂമിയ‍ുടെ തിരിച്ചടി
52 സി. എ. എൽ. പി. എസ്. ചെവ്വൂർ അതിജീവനം
53 സി. എ. എൽ. പി. എസ്. ചെവ്വൂർ ഭയമല്ല ജാഗ്രത
54 സി. എ. എൽ. പി. എസ്. ചെവ്വൂർ വിരുന്നുകാരൻ കൊറോണ
55 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം ഉണരാം
56 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം ഉണരാം പ്രവർത്തിക്കാം
57 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം ഒരുമ
58 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊച്ചു കേരളം
59 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണക്കാലം
60 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം പോരാട്ടം
61 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം പോരാട്ടം'
62 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം പ്രതിരോധം
63 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം ഭീകരൻ
64 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം GO CORONA
65 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണ മന്ത്രം
66 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണക്കാലം
67 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം മഹാമാരി
68 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം സഞ്ചാരി
69 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് കരുതലിന്റെ കാലം
70 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് തേങ്ങലൂറും പ്രകൃതി
71 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും
72 സെന്റ്. റാഫേൽ യു. പി. എസ്.കല്ലൂർ കൊറോണയെന്നൊരു പടുനായകൻ
73 സെൻറ്. പയസ് ടെൻത് സി. യു. പി. എസ്. . വരന്തരപ്പിള്ളി കൊറോണയെ ഓർക്കുമ്പോൾ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി MYSELF
2 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി അതിജീവനകാലം
3 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ - ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ
4 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണയെ അറിയാമോ ?
5 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി CORONA VIRUS
6 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി COVID-19
7 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി MAN VS CORONA
8 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ ലോകത്തെ കരയിപ്പിച്ചു
9 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ - ഒരു മഹാമാരി
10 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണ കാലത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ
11 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി കൊറോണയും അതിജീവനവും
12 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി തിരിച്ചറിവ്
13 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം കോവിഡ്-19
14 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം
15 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി പരിസ്ഥിതിയും വെല്ലുവിളികളും
16 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ഭയം വേണ്ട...ജാഗ്രത മതി...
17 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി ശുചിത്വം
18 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി സ്നേഹവും കരുതലും
19 ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് ശുചിത്വവും ജീവിതവും
20 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ അമ്മയും വനദേവതയും
21 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ ഇങ്ങനെ ഒരു അവധിക്കാലം
22 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ അനുഭവക്കുറിപ്പ്
23 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ കൊറോണ വൈറസ്
24 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട എന്റെ കൊറോണ കാല അനുഭവങ്ങൾ
25 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട കൊറോണ
26 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ Hygiene For Good Health
27 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും
28 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
29 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് രചനയുടെ പേര്
30 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് ശുചിത്യം അനിവാര്യം
31 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
32 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി - ആസ്വാദനം
33 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് അതിജീവനത്തിന്റെ മാനവിക സ്പർശങ്ങൾ
34 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ആടുജീവിതം
35 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് ആനപ്പൂട
36 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് കൊറേണ എന്ന വൈറസ്
37 സി ജെ എം എ എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി എന്റെ ലോക്ഡൗൺ ചിന്തകൾ
38 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം ഉണരുന്ന പ്രകൃതി
39 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണ ഒരു ചെറിയ വൈറസല്ല
40 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കോവിഡ് 19
41 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം നന്മയ്ക്കായി
42 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം കൊറോണ അഥവാ COVID-19
43 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാം രോഗങ്ങളെ തടയാം
44 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് പരിസ്ഥിതി
45 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് രോഗപ്രതിരോധം