സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി കുഞ്ഞൻ മാസ്‍കിന്റെ സങ്കടം
2 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി കൊറോണയുടെ ജനനം
3 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി ശുചിത്വം ആരോഗ്യം നൽകും
4 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഒരു കോവിഡ് അവധിക്കാലം
5 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കൊറോണയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
6 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ
7 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി സഹാനുഭൂതി
8 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ ശുചിത്വത്തിന്റെ മഹത്വം
9 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ പ്രകൃതിയുടെ കോപം
10 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം ഓർമ്മകളിലെ കൊറോണക്കാലം
11 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം കിളിയൊച്ചകൾ
12 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് നഴ്സുമാരുടെ ഒരു ദിവസം
13 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് ഭീകരനാം കോറോണ
14 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം മാറാത്ത നൊമ്പരം
15 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം മാളുവിന്റെ അവധിക്കാലം
16 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒരു കൊറോണകാലത്ത്.....
17 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട തടവ്
18 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇളം മനസിലെ പുതുജീവൻ
19 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്റെ ആദ്യാനുഭവം
20 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണാപ്പേടി
21 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ദൈവം തന്ന സമ്മാനം
22 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട വിശപ്പ്
23 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ശുചിത്വബോധം ലോകനന്മയ്ക്കായ്
24 കെ എസ് യു പി എസ് തൊട്ടിപ്പാൾ അമ്മയുടെ വാക്ക്
25 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ അലീനയുടെ ദുഃഖം
26 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ വൈറസ്
27 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ ശുചിത്വം
28 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട A Lovely Old Man
29 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട Self Awareness can change your Life
30 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ ശുചിത്വമില്ലാത്ത നാട്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി Waiting For A Good Day
2 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി അതിജീവനം
3 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി കൊറോണ
4 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി നല്ല നാളേയ്‍ക്കുവേണ്ടി
5 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി പ്രതിരോധം
6 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി മഹാമാരി
7 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഭീതിയല്ല ജാഗ്രത
8 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി *പ്രകൃതിയോടുളള എന്റെ പ്രണയ‌‌‍ഠ*
9 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഇന്ന് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും
10 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഓർമ്മയ്ക്കായ്
11 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കൊറോണ
12 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
13 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കോവിഡ് - 19
14 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കോവിഡ്-19
15 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി തപസ്സ്
16 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ധരണി
17 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി നമ്മുടെ അതിജീവനം
18 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പൊരുതുവാൻ നേരമായ്‌
19 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പ്രകൃതിക്കായ്
20 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പ്രകൃതിയാം അമ്മ
21 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പ്രകൃതിയോടുളള എന്റെ പ്രണയ‌‌‍ഠ
22 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി മാറ്റങ്ങൾ
23 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി രോഗപ്രതിരോധം
24 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി സ്വർഗ്ഗഭൂമി
25 എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം പ്രതിരോധം
26 എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം പ്രതീക്ഷ
27 എസ് എൻ ജി യു പി എസ് കാക്കതുരുത്തി ഇവനൊരു ഭീകരൻ
28 എസ് എൻ ജി യു പി എസ് കാക്കതുരുത്തി പ്രളയം
29 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ കോവിഡ് 19
30 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ നമുക്ക് പോരാടാം
31 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ ലോകനന്മക്കു്
32 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം കൊറോണ
33 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം ചങ്ങല
34 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം സാഗരത്തിരകൾ
35 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് പ‍ുത‍ുജന്മം
36 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് ലോകത്തെ കീഴ്‍പെട‍ുത്തിയ മഹാമാരി
37 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം ഒത്തൊരുമിക്കാം നാളെയ്ക്കായ്
38 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം ഒരു കൊറോണക്കാലം
39 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്
40 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം ചെറുത്തു മുന്നേറാം
41 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം ഭൂമിയിലെ മാലാഖാമാർ
42 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ
43 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ദുനിയാവിലെ ഭീതി
44 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മറവി
45 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അവലോകനം 2020
46 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അവലോകനം 2020
47 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നല്ലൊരു നാളെ
48 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പരിസ്ഥിതി കവിത
49 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പരിസ്ഥിതി കവിത
50 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പ്രക്യതിയും പുതുതലമുറയും
51 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട RAY OF HOPE
52 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട അതിഥി
53 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്റെഅമ്മ
54 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുതലോടെ കേരളം
55 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ യാത്ര.......
56 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ
57 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നൊമ്പരപ്പൂവ്
58 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പുതിയകാലം
59 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രകാശം
60 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രകൃതിയുടെ സംഹാരം
61 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മൗനയുദ്ധം
62 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ
63 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രകൃതി മയം
64 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കലിയടങ്ങാതെ
65 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിലാവിലെ ആമ്പൽ
66 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിഴലില്ലാതെ
67 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര Understanding
68 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര ഏവരുടെയും അമ്മ
69 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര മരണത്തിലേയ്ക്ക്
70 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
71 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ എന്റെ അമ്മ
72 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ വിരുന്നുകാർ
73 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് കൊറോണ കൊറോണ
74 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് ഭയമേകും വ്യാധി
75 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് ലോക മാരി
76 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒന്നായ് ജാഗ്രതയോടെ
77 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ കൊറാേണ
78 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ ഭീതി പരത്തി കൊറോണ
79 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ മേടപ്പൊൻ പുലരിെ
80 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ രോഗ പ്രതിരോധം
81 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് എടകുളം കൊറോണ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി അപ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുക്കാലം
2 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി ഒരു നല്ല നാളേയ്ക്കുവേണ്ടി
3 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി കൊറോണയും പ്രതിരോധവും
4 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി കോറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം
5 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി തിരിച്ചറിവ്
6 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി അതിജീവനം
7 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഒരു ചെറുചിന്തനം
8 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കൊറോണ വൈറസ്
9 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി കൊറോണയുടെ യാത്ര
10 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി തിരിച്ചടികൾ
11 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പരിസ്ഥിതി
12 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പരീക്ഷമാറ്റലും ലോക്ക്ഡൗണും
13 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി പ്രകൃതി
14 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ശുചിത്വം
15 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ കൊറോണ
16 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
17 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ ശുചിത്വം
18 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ ശുചിത്വം നമ്മുടെ നന്മക്ക്‌
19 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ ശുചിത്വം പരമ പ്രധാനം
20 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ആരോഗ്യസംരക്ഷണം
21 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കോറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൈകോർക്കാം
22 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിലനിൽപ്
23 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട Corona
24 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട The Real hero "CORONA"
25 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട അദൃശ്യനായ കൊലയാളി
26 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ ബാധിച്ച വേനൽക്കാലം
27 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ വൈറസ് Covid 19
28 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊവിഡ് - 19
29 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
30 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും.
31 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മറികടക്കാം മഹാമാരിയെ.....
32 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ´ - മരണം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാമാരി
33 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്മുടെ ആരോഗ്യം
34 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട അതിജീവിക്കും നമ്മൾ
35 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട അവധിക്കാലവും കോറോണയും
36 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കടലമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ-ആസ്വാദനകുറിപ്പ്
37 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
38 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണയിലും അടിപതറാതെ കേരളം ..
39 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കോവിഡു കാലത്തെ കാട്ടുവിശേഷം
40 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
41 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മാതൃക അദ്ധ്യാപകൻ
42 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മാതൃകയായി കേരളം
43 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രോഗപ്രതിരോധം ..
44 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വ ച്ഛ്‌ ഭാരത് അഭിയാൻ
45 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട അനുഭവകുറിപ്പ്
46 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര കൊറോണ - ഭയമല്ല, കരുതലാണ് ആവശ്യം
47 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
48 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര കോവിഡ് 19- ദോഷവും ഗുണവു'
49 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര കോവിഡ് 19- ദോഷവും ഗുണവും
50 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര തെങ്ങ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ......
51 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ പരിസ്ഥിതി
52 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊറോണ വൈറസ്
53 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ജീവിക്കൂ.... ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ...
54 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
55 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രചനയുടെ പേര്