സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചങ്ങല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചങ്ങല

ബാല്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ
ഒര‍ു പേമാരിയായ് പെയ്യവേ...
കാലത്തിന്റെ നെട‍ുവീർപ്പൊര‍ു
ചങ്ങലയായിത്തീരവേ…
തിരിച്ച‍ുപോകട്ടെ ഞാനാ-
അരളിപ‍ൂത്ത ഇടവഴിയിലെ,
ചോലവെള്ളത്തിലേക്ക്.
നഗ്നപാദങ്ങളെ കാത്തിരിക്ക‍ുമാ-
ചെമ്മൺപാതയിലേക്ക്,
ചിതലരിച്ചൊടിഞ്ഞ പഴയ
ബെഞ്ചിലേക്ക്.
ബാല്യത്തിന്റെയില നനഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ
ഈ വരണ്ട മനസ്സിൽ പെയ്യ‍ുന്ന‍ു.
അവയ്‍ക്കിപ്പോഴ‍ും
വസന്തത്തിന്റെ മണവ‍ും
ഹിമകണത്തിന്റെ ക‍ുളിര‍ുമാണ്;
     പക്ഷേ !
എനിക്ക‍ു കഴിയ‍ുന്നില്ല
കാലത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ട‍ുകൾ തകർക്കാൻ.
 


സേത‍ുലക്ഷ്മി പി എസ്
7 A എസ് പി കെ സി എം എം ജി യ‍ു പി എസ് മാടായിക്കോണം
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത