സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള/അക്ഷരവൃക്ഷം/Our Mother Nature

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Our Mother Nature

Under the sky
I can see hills,
             mountains
And a blue river.
In the centre of the
              mountains
I can see the rising
                         sun
The sun is more beautiful than my
                          eyes
The birds are
                    singing
The flowers are
   looking to the sun
I can see they are very happy and
                     smiling
I can see many
colour's near near..
the flowers, I looked to that
A butterfly, oh what
  a beautiful colour
I don't have words
                  to tell
Slowly a little
breeze came to me
The tree is dancing
Look how wonderful is my
                    nature.


 

Alfonsa Babu
5 D എസ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കോട്ടക്കൽ, മാള
മാള ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sreejithkoiloth തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത