സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയ്ക്കായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മയ്ക്കായി     


 അത്ഭുതമാം മിഴികൾ നിവർത്തി
കുളിർമയേകും ഹരിതാഭം പരത്തി
ഒട്ടൊടുങ്ങാത്ത ഔഷധസസ്യങ്ങളേകി
ശോഭിച്ചു നിൽപ്പൂ മാതൃരക്ഷാകവചം
മാതൃവാത്സല്യം പൊരിഞ്ഞു നിലകൊള്ളും
ജീവദാതാവാം ധരിത്രിയാണിത്
കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് കാവലായ് നിന്നിടും
രോഗഭൂതങ്ങളെ വിരട്ടിയോടിക്കുവാൻ
 ആയുധങ്ങളാം ഔഷധസസ്യങ്ങളെ മാറ്റിടും
അമ്മതൻ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞിടും പാരിത്.
അടിച്ചാലുമിടിച്ചാലും കാരുണ്യമേകിടും
അളവറ്റ തേൻകണം ചൊരിയുമമ്മയല്ലേ,
ജ്വലിക്കുമാമഗ്നിയിൽ രൗദ്രഭാവം
ജലാശയങ്ങളെ പോലും ഊഷരമാക്കിടും ഉജ്ജ്വലവദനനാം സൂര്യനായി മാറിടും
ജഗത്മാതാവേകുന്ന ശിക്ഷ സമത്തിലോ
പിന്നെയുമാ ശിക്ഷകൾ പോരെന്നാകിലോ
പാവനമാം മാരുതൻ ഉഗ്രകോപത്താലേ
പാദാദികേശമുലച്ച് വലച്ചുടൻ
പാരിതിലുഗ്രകോപിയായിടും മേദിനി
അരുതിതുവികൃതിയെ തടയുവാൻ നോക്കിലും
അതിരുകടന്നൊരു പ്രകൃതിനാട്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമെന്നാകിലും
നിശ്ചയം നൽകിടും അതിതീവ്രശക്തിയായ്
തോരാ കണ്ണീരാൽ അണപൊട്ടി ഒഴുകിയ
മഹാമാരി പ്രളയമായി നിലയില്ലാതാക്കി-
യന്നൊരു മഹാതാണ്ഡവനൃത്തമാടും.
കുഞ്ഞിളം കാൽ അമ്മതൻ നെഞ്ചിലായി
എന്നുമേൽപ്പിക്കും ക്ഷതങ്ങളൊക്കെയും
സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും പിന്നെയും പൊറുത്തും
അളവറ്റ തേൻകണം ചൊരിയും അമ്മയല്ലേ.
 ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാനുമുടുക്കാനുമാവോളം
പേർത്തുപേർത്തും തന്നു തലോടുന്ന
കുഞ്ഞു കിടാങ്ങൾക്ക് പൈമ്പാലുമേകുന്ന
കുസുമവദനപുളകിതയാമമ്മയെ,
പോറ്റാം നമുക്കീ പ്രകൃതിമാതാവിനെ കണ്ണിലെ കണ്ണായി കാത്തു രക്ഷിച്ചിടാം.
ഇനിയും കാക്കണമിയമ്മയെ കന്യയായ്
ഇത്രമേൽ ഭാഗ്യങ്ങൾ തന്നൊരീ ജനനിയെ.

 

അംശുഭദ്ര എം വിനോദ്
7 C എസ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കോട്ടക്കൽ, മാള
മാള ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത