സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊല്ലം/ചവറ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
ചവറ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി ഒരു കൊറോണ സ്വപ്നം
2 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി ഒരു വീട്ടിലിരിപ്പു കാലം
3 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി കഥകൾ
4 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി കഥകൾ
5 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി കഥകൾ
6 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി പറവക്കൂട്ടം
7 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ നിനച്ചിരിക്കാത്ത അവധിക്കാലം
8 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല POVERTY OF A GIRL
9 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യന്റെ കഥ
10 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് കൊത്തരുത്
11 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് 19
12 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ദേവുവിന്റെ പ്രകൃതി സ്നേഹഠ
13 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ശുചിത്വമുള്ള ചുറ്റുപാട്
14 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ ഒരു സംവാദം
15 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം
16 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ അമ്മുകുട്ടിയുടെ കുടുംബം
17 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം
18 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം എന്റെ കൊറോണക്കാലം
19 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കാലം
20 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ ഭൂതം
21 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം മീനുവിന്റെ കഥ
22 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം വേലിക്കുള്ളിലെ കൊറോണക്കാലം
23 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ ശുചിത്വമില്ലായ്മ – ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരം
24 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. അതിജീവനത്തിലേക്കു കൊറോണ
25 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകൾ
26 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് അകലം
27 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് കോവിഡ് നൽകിയ കുഞ്ഞുമാലാഖ
28 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി കവിത
2 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി ശുചിത്വ ജീവിതം
3 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ CORONA
4 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ എന്റെ ഗ്രാമം
5 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ കൊറോണ
6 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ അതിജീവനം
7 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ ചങ്ങല തകർക്കാം
8 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ ജാഗ്രത
9 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി
10 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ പ്രകൃതി
11 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ പ്രകൃതി ഭംഗി
12 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ ബന്ധനം
13 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ മുൾക്കിരീടം
14 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ വിജയം നമ്മുടേത്
15 എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ പ്രകൃതി
16 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല കേരളകാന്തി
17 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല താരാട്ട്
18 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല NATURE IS EVERY WHERE
19 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല STRENGTH
20 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം
21 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി എന്റെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം
22 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി കൈനാറിപൂവ്
23 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി കൊറോണ പാട്ട്
24 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ജാഗ്രത
25 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി നാമൊന്നിച്ച്
26 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പരിസര ശുചിത്വം
27 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പരിസരമാലിന്യം
28 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പ്രകൃതി
29 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി മഹാമാരി
30 ഐ.ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ നടുവിലക്കര കൊറോണ
31 ഐ.ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ നടുവിലക്കര നാം മുന്നോട്ട്
32 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് DIFFICULT TIMES...
33 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് THE DEMON – COVID 19
34 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ കാലഭേദം
35 ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ പ്രതിരോധം
36 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ കൊറോണ ലോകം
37 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ തോൽക്കില്ല...
38 ഗവ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുകുന്ദപുരം ശുചിത്വം
39 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ മാലാഖമാർ
40 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ കോവിഡ്-19
41 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ ചിന്തയുടെ മുന്നിൽ
42 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ പ്രത്യാശ
43 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ മാപ്പ്
44 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ മാറണം മുറിവുകൾ
45 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ മുത്തശ്ശി മരത്തിന്റെ വേദന
46 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ സമ്പാദ്യം നെഞ്ചോട് ചേർക്കാനല്ല
47 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം എൻ്റെ ഭൂമി
48 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കാണമറയത്തെകണ്ണികൾ
49 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ
50 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ എന്ന വില്ലൻ
51 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ വൈറസ്
52 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണക്കാലം
53 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊവിഡ് കാലം
54 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം ജാഗ്രത
55 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം പ്രതിരോധം
56 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം മണ്ണും മനുഷ്യനും
57 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം മഹാമാരി
58 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം രോഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ട ഭൂമി
59 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ നാളേയ്ക്കായി
60 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ മനുഷ്യ നൻമയ്ക്കായ്
61 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ കൊറോണ
62 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
63 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ ഭൂമിയ്‌ക്കൊരു ചിതയായ് മാനവജന്മം
64 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ മഹാമാരിയെ നേരിടാം
65 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് അതിജീവനം
66 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് ഒരു കൊറോണ കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്
67 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് വൈറസ്
68 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ അതിർത്തി വരമ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല
69 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ ഇനി കളിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ?
70 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. കൊറോണ
71 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികാരം
72 സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള. അതിജീവനം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി കുസൃതി പൂക്കൾ
2 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി കുസൃതി പൂക്കൾ Part 1.
3 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി കുസൃതി പൂക്കൾ Part 2.
4 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ ചങ്കുറപ്പോടെ കേരളം
5 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ നന്മയുടെ മാലാഖമാർ
6 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ വൈറസിനെതിരെ പോരാടാം
7 എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ ശുചിത്വം
8 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പരിസരശുചിത്വം
9 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പരിസരശുചിത്വം നമ്മുടെ ആവശ്യം
10 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പരിസ്ഥിതി
11 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
12 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി രോഗപ്രതിരോധം
13 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി രോഗപ്രതിരോധം നമ്മളിലൂടെ
14 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി രോഗപ്രതിരോധം1
15 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി രോഗപ്രതിരോധം2
16 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി രോഗപ്രതിരോധവും മുൻകരുതലും
17 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി വൃത്തിയുള്ള ഞാന്
18 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ശുചിത്വം
19 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി ശുചിത്വം1
20 ഐ.ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ നടുവിലക്കര കേരള മോഡൽ
21 ഐ.ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ നടുവിലക്കര കൊറോണയുടെ ലോകം
22 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് കോവിഡ് 19
23 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ COVID-19:A DEADLIEST DISEASE
24 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ അതിജീവനത്തിന്റെ മാർഗം
25 ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ കോവിഡ് സമൂഹദുരന്തം
26 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ നാം വീണ്ടും ഓർക്കുക അവരെ....
27 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ നമ്മുടെ നാട്
28 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ ശുചിത്വം
29 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ അമ്മുകുട്ടിയുടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം
30 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ കൊറോണ
31 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ പ്രകൃതി
32 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ പ്രകൃതിയിലേക്ക്
33 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അയ്യൻകോയിക്കൽ DESCRIPTION ABOUT CORONA
34 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അയ്യൻകോയിക്കൽ കൊറോണ അക്ഷരമാല
35 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോവൂർ‍ കൊറോണ കഥ പറയുന്നു
36 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
37 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ കടക്കു പുറത്ത്
38 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കൊറോണ കാലം
39 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം കോവിഡ് - വിവരങ്ങൾ
40 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
41 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം പ്രതിരോധിക്കാം, വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലൂടെ.....
42 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം ശുചിത്വം
43 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ കൊറോണയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
44 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ സാമൂഹ്യ സേവനം
45 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി ഒരു കത്ത്
46 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് HEALTH IS WEALTH
47 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് കൊറോണ വൈറസ്
48 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് മാറിനിൽക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം
49 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് രോഗപ്രതിരോധം
50 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് വ്യക്തി ശുചിത്വം
51 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് സാമൂഹിക അകലം പാലിയ്ക്കൽ
52 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. കോവിഡ് - 19
53 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. കോവിഡ് - 19..
54 സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള. കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവികൾ കൂടൊഴിഞ്ഞ കേരളം