സഹായം Reading Problems? Click here


ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE DEMON – COVID 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
THE DEMON – COVID 19

Alas! The devil – Covid 19...
Its spreading over the world
Its time to stay home,
To defend the Superhero...

Stay home, stay safe...
Wash your hands always
Keep distance from people,
For a better tomorrow...

Salute the Medical team...
Let’s pray for all
Let’s break the chain,
Believe, we shall overcome...

Its not the time to fear...
Its the time to be cautious
Stay home, stay safe,
And, we will overcome...

ദുർഗ .പി.ജെ
8 D ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട്
ചവറ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - mtjose തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത