സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊല്ലം/കുണ്ടറ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കുണ്ടറ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം Quarantine Days
2 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ അതിജീവനത്തിലും പൗരബോധം
3 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ 2020അവധികാലം
4 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ അമ്മുവിന്റെ സംശയങ്ങൾ??
5 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ കരുതലുളള സ്നേഹം
6 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ടോമിയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഗുണപാഠം
7 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പ്രകൃതിക്കായി
8 ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര ആമയും അണ്ണാനും
9 ജി.എൽ.പി.എസ്. മീയന്നൂർ വൈറസ് വിധിച്ച വിധി
10 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് അപ്പുവിനെ സ്വപ്നം
11 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് വേർപാടിന്റ വിലാപം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം ഇന്ന്
2 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം കോവിഡ്
3 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം മഹാമാരി
4 എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്ത്
5 എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട് ചിന്താപ്രകാശം
6 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ The rain
7 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പോരാടുവാൻ നേരമായി ഇന്നു
8 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പോരാടുവാൻ നേരമായി ഇന്നു കൂട്ടരേ
9 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ Eആഴിയും മഴയും
10 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ SAVE THE EARTH
11 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ The dark
12 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ The nature
13 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ആഴിയും മഴയും
14 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ഇന്നീ കടൽത്തീരത്തു
15 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
16 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ കൊറോണ
17 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ കൊഴിയുവാൻ ഇല്ല ഇനിയൊന്നും..
18 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ...
19 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പ്രളയം
20 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പ്രളയം-2
21 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ മഹാമാരി കൊറോണ
22 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ മാലിന്യ കേരളം
23 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ രോഗം എന്ന കോമാളി
24 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട് കവിത :ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ
25 ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര തവള
26 ജി.എൽ.പി.എസ്. മീയന്നൂർ കോവിഡ് -19
27 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് കോവിഡ്
28 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് നമുക്കൊരുമിച്ചു ഒരു പൊരുതിടാം.....
29 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് പ്രകൃതി എന്നും നിനക്കായ്
30 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് ഭൂമിദേവി
31 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് മഴ
32 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് കൊറോണ എന്ന ഭൂതം
33 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് പ്രതിരോധിക്കാം
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം ഭൂമിയുടെ വഴി
2 എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട് അതിജീവിക്കാം കൊറോണയെ
3 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ശുചിത്വം
4 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ Corona Virus
5 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ENVIRONMENT
6 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ Environment
7 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ കൊറോണയും ആതുരസേവനവും
8 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ തകിടം മറിയുന്ന പ്രകൃതി
9 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ നല്ലൊരു നാളെക്കായി
10 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി
11 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി
12 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി - 2
13 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
14 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
15 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം-2
16 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ ജീവിതത്തിനെ ഏറെ ആവശ്യകത
17 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പ്രകൃതി തരുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ
18 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ പ്രതിരോധിക്കാം രോഗങ്ങളെ............
19 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ മഹാമാരി
20 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ മഹാമാരി കൊറോണ
21 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ മാലിന്യ കേരളം-2
22 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ രോഗ പ്രതിരോധം
23 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ വ്യക്തി ശുചിത്വം
24 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ശുചിത്വം
25 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ ശുചിത്വം- 2
26 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്. കൊറോണയും വ്യക്തിശുചിത്വവും
27 ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരുമ്പുഴ വിഷുപ്പക്ഷി
28 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാം കരുതലോടെ........
29 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് കൊറോണയും പോരാളികളും
30 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് മലിനീകരണവും പകർച്ചവ്യാധികളും
31 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം