സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Quarantine Days

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Quarantine Days

A few year ago there lived a young smart brave child with 15. His name was Jibin .He lived in America . His parents are Alex and Rebeca . They lived happily . Suddenly one day Alex was watching news program after his job the news was this a new virus is discovered in china named Corona . After some day he was watching the news program the corona virus is a spreading disease. And after 1 week again in the news program this virus infected people under 10 and above 65 year old will die because of they have low resistant power.After 2 days again in the news channel the disease is now spreading in America so the prime minister announced lock down. When Jibin heard this he was very dull and in the time of lock down he was very bored. After 3 months lock down completed and after 1 year corona virus gone and every one lived happily.

Akash Anil
8 B 41027
കുണ്ടറ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കഥ സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത