"അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
വരി 6: വരി 6:
 
<div style="text-align:center;font-weight:bold;padding:0.4em 1em 0.3em 1em;-moz-border-radius: 10px;background-color:#49c0a8; ">കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ</div>
 
<div style="text-align:center;font-weight:bold;padding:0.4em 1em 0.3em 1em;-moz-border-radius: 10px;background-color:#49c0a8; ">കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ</div>
 
|-
 
|-
|style="width:33%;"|
+
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
!colspan=3| കഥകൾ
 
!colspan=3| കഥകൾ
വരി 52: വരി 52:
 
|20||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്|കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്]]
 
|20||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്|കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്]]
 
|}
 
|}
|style="width:33%;"|
+
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
!colspan=3| കവിതകൾ
 
!colspan=3| കവിതകൾ
വരി 126: വരി 126:
 
|34||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജീവന്റെ തുടിപ്പ്|ജീവന്റെ തുടിപ്പ്]]
 
|34||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജീവന്റെ തുടിപ്പ്|ജീവന്റെ തുടിപ്പ്]]
 
|}
 
|}
|style="width:33%;"|
+
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
!colspan=3|ലേഖനങ്ങൾ
 
!colspan=3|ലേഖനങ്ങൾ

18:02, 16 മേയ് 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട് നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട തെരുവീഥികൾ
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം നിശബ്ദ വഴിയിലൂടെ
3 ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട് ലോക് ഡൗണും മുത്തശ്ശി മാവും
4 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ സ്വപ്ന ഭൂമി
5 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ കൊറോണ വസന്തം
6 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ചക്കര മാമ്പഴം
7 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ തിരിച്ചറിവ്
8 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നരകമാകുന്ന നഗരജീവിതം
9 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നാം അതിജീവിക്കും
10 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രകൃതി പാഠം
11 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രക്യതി പാഠം
12 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രത്യാശയുടെ ദീപം
13 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ മിലിയും മാളുവും
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ സോജൻ എന്ന നല്ല കുട്ടി
15 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കുഞ്ഞിക്കിളിയും കുഞ്ഞാറ്റയും
16 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ക‍‍‍ഴുകിയകറ്റാം
17 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ
18 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അമ്മുവിൻറെ അവധിക്കാലം
19 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അവധിക്കാലം
20 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട് മാതൃവിലാപം
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം RAY OF HOPE
3 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം THE REALITY
4 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം WHAT CAN WE DO?
5 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം അതിജീവനം
6 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം കൊറോണ - പ്രതിരോധിക്കൂ പ്രകാശത്തിനായ്
7 ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട് ചെറുത്തിടും നാം ....
8 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ മധ്യവേനലവധിയിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ
9 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും
10 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അതിജീവനം
11 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അത്യാഗ്രഹി
12 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അന്ധകാരം
13 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നിലയ്ക്കുന്ന മനുഷനും ജനിക്കുന്ന ഭൂമിയും
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി -കവിത
15 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രകൃതി നീയെവിടെ
16 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രതിരോധം
17 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ഭീതി
18 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ മുന്നേറാം നല്ല നാളേക്കായ്
19 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കൊറോണ
20 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കോവിഡ് - 19
21 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് പ്രതീക്ഷനാളം
22 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് വ്യക്തി ശുചിത്വം - കോവിഡ്19
23 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ശുചിത്വം
24 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഭൂമി തൻ യാതന
25 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഭൂമിതൻ യാതന
26 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഓടിക്കാം കൊറോണയെ
27 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം കൊറോണ
28 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം നമുക്കും ആകാം
29 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം പോരാളികൾ നാം
30 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം മഹാമാരി
31 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ശുചിത്വം
32 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം ഹൃദയ ദേവാലയം
33 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ഏക നന്മ
34 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ജീവന്റെ തുടിപ്പ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം IMMUNITY
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം CLEANLINESS AND HYGIENE
3 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം GLOBAL WARMING
4 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം Importance of Waste Management
5 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം SAVE NATURE
6 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം VACCINES-helping hands of DEFENSE!
7 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം World Of Virus
8 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം കോവിഡ് - 19
9 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം ജന്തുലോകത്തെ ഡോക്ടർമാർ
10 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പഴന്തോട്ടം ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ
11 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ എന്റെ വിദ്യാലയസ്മരണകൾ
12 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ പ്രതിരോധം ഒറ്റക്കെട്ടായി
13 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ യാത്രാ വിവരണം
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
15 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അചഞ്ചലമായ് മനുഷ്യർ
16 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി
17 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ രോഗപ്രതിരോധം
18 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ രോഗപ്രതിരോധശേഷി
19 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ വ്യക്തി ശുചിത്വം
20 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ
21 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വം
22 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വം-ലേഖനം
23 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ആരോഗ്യം മഹത്തായ സമ്പത്ത്
24 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് നല്ല നാളേയ്ക്കായി....
25 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം
26 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം (ലേഖനം)
27 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ശുചിത്വം (ലേഖനം)
28 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
29 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം എന്താണ് കൊറോണ?
30 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായോ ?
31 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം രോഗപ്രതിരോധം
32 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ശുചിത്വം പ്രധാനം
33 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം CORONA VIRUS-A GLOBAL THREAT
34 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്
35 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ രോഗവിമുക്തി