സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 16001-BEM HS Vatakara
16001-kkd-dp-2019-1.png
16001-kkd-dp-2019-2.png
16001-kkd-dp-2019-3.png
2 16002-St.Antony`s GHS Vatakara
16002-kkd-dp-2019-1.png
16002-kkd-dp-2019-2.png
16002-kkd-dp-2019-3.png
3 16003-MUM VHSS Vatakara
4 16004-GOVT. Sanskrit HSS Vatakara
5 16006-Govt HSS Vatakara Puthur
6 16007-GHSS CHORODE
16007-kkd-dp-2019-1.png
16007-kkd-dp-2019-2.png
16007-kkd-dp-2019-3.png
7 16008-Emjay VHS school Villiappally
16008-kkd-dp-2019-1.png
16008-kkd-dp-2019-2.png
16008-kkd-dp-2019-3.png
8 16009-JNM Govt.HSS Puduppanam
9 16010-Memunda HSS
10 16011-GVHSS MADAPPALLI
16011-kkd-dp-2019-1.png
16011-kkd-dp-2019-2.png
16011-kkd-dp-2019-3.png
11 16012-GGHSS MADAPPALLI
16012-kkd-dp-2019-1.png
16012-kkd-dp-2019-2.png
16012-kkd-dp-2019-3.png
12 16014-G.V.H.S.S MEPPAYUR
16014-kkd-dp-2019-1.png
16014-kkd-dp-2019-2.png
13 16016-G.H.S AVALA KUTTOTH
14 16032-KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
16032-kkd-dp-2019-1.png
16032-kkd-dp-2019-2.png
16032-kkd-dp-2019-3.png
15 16033-RAC HSS Katameri
16 16034-TIM GHSS NADAPURAM
17 16035-MIM HSS PERODE
18 16036-KPMSM HS ARIKKULAM
19 16038-KKM GVHSS ORKKATTERI
16038-kkd-dp-2019-1.png
20 16039-IRINGANNUR HSS
16039-kkd-dp-2019-1.png
16039-kkd-dp-2019-2.png
16039-kkd-dp-2019-3.png
21 16040-GHSS KALLACHI
22 16041-GHSS VALAYAM
23 16042-SIHS UMMATHUR
24 16044-ST.GEORGE'S HS VILANGAD
25 16046-GVHSS BOYS KOYILANDY
16046-kkd-dp-2019-1.png
16046-kkd-dp-2019-2.png
16046-kkd-dp-2019-3.png
26 16047-GGHSS KOYILANDY
16047-kkd-dp-2019-1.png
16047-kkd-dp-2019-2.png
16047-kkd-dp-2019-3.png
27 16048-GMVHSS KOYILANDY
28 16052-POILKAVE HS
29 16054-THIRUVANGOOR HSS
16054-kkd-dp-2019-1.png
30 16055-G.V.H.S.S PAYYOLI
16055-kkd-dp-2019-1.png
16055-kkd-dp-2019-2.png
16055-kkd-dp-2019-3.png
31 16056-Maniyur Panchayth HSS
16056-kkd-dp-2019-1.png
16056-kkd-dp-2019-2.png
16056-kkd-dp-2019-3.png
32 16057-GVHSS ATHOLI
16057-kkd-dp-2019-1.png
16057-kkd-dp-2019-2.png
16057-kkd-dp-2019-3.png
33 16059-S. N. H.S.S. Thiruvallur
16059-kkd-dp-2019-1.png
16059-kkd-dp-2019-2.png
16059-kkd-dp-2019-3.png
34 16060-Rahmaniya H S Ayancheri
35 16061-NATIONAL HSS VATTOLI
16061-kkd-dp-2019-1.png
16061-kkd-dp-2019-2.png
16061-kkd-dp-2019-3.png
36 16062-KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
37 16063-SANSKRIT HS VATTOLI
16063-kkd-dp-2019-1.png
16063-kkd-dp-2019-2.png
38 16064-RNMHS NARIPATTA
39 16065-ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
16065-kkd-dp-2019-1.png
16065-kkd-dp-2019-2.png
16065-kkd-dp-2019-3.png
40 16066-HOLY FAMILY HS PADATHUKADAVU
16066-kkd-dp-2019-1.png
16066-kkd-dp-2019-2.png
41 16067-PT CHACKO M HS KUNDUTHODE
42 16068-GHSS KUTTYADI
43 16069-Vadakkumpad H S
44 16071-C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
45 16073-VELOM HS CHERAPURAM
46 16074-B.T.M.H.S THURAYUR
47 16076-A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
16076-kkd-dp-2019-1.png
16076-kkd-dp-2019-2.png
16076-kkd-dp-2019-3.png
48 16077-KMHS Kottakkal
49 16079-CRESCENT HSS VANIMAL
16079-kkd-dp-2019-2.png
16079-kkd-dp-2019-3.png
50 16080-GHSS VELLIYODE
51 16082-GHS VANMUGHAM
52 16083-G H S KAVILAMPARA
16083-kkd-dp-2019-1.png
16083-kkd-dp-2019-2.png
16083-kkd-dp-2019-3.png
53 16084-G.H.S CHERUVANNUR
54 16501-TECHNICAL HS VADAKARA
16501-kkd-dp-2019-1.png
16501-kkd-dp-2019-2.png
16501-kkd-dp-2019-3.png
55 16502-TECHNICAL HS PAYYOLI
16502-kkd-dp-2019-1.png
16502-kkd-dp-2019-2.png
16502-kkd-dp-2019-3.png
56 17001-Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
17001-kkd-dp-2019-1.png
17001-kkd-dp-2019-2.png
17001-kkd-dp-2019-3.png
57 17003-G. V. H. S. S Meenchanda
17003-kkd-dp-2019-1.png
17003-kkd-dp-2019-2.png
17003-kkd-dp-2019-3.png
58 17004-G. V. H. S. S. Payyanakkal
59 17005-G. H. S. Azhchavattom
60 17006-Pantheerankave H. S.
61 17007-G. V. H. S. S Kinassery
62 17008-Ramakrishna Mission H. S. S
63 17010-G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
64 17011-Providence Girls H. S. S
65 17012-St. Vincent`s Colony Girls H. S
17012-kkd-dp-2019-1.png
17012-kkd-dp-2019-2.png
17012-kkd-dp-2019-3.png
66 17014-St. Michael's H. S.S Westhill
67 17015-G. H. S.S Karaparamba
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
68 17016-B. E. M. G. H. S. S. Calicut
17016-kkd-dp-2019-1.png
17016-kkd-dp-2019-2.png
17016-kkd-dp-2019-3.png
69 17017-G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
17017-kkd-dp-2019-1.png
17017-kkd-dp-2019-2.png
70 17018-St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
71 17020-St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S
72 17021-Govt Model H. S. S. Kozhikode
17021-kkd-dp-2019-1.png
17021-kkd-dp-2019-2.png
17021-kkd-dp-2019-3.png
73 17022-M. M. V. H. S.S Kozhikode
74 17035-G. H. S. S. Beypore
75 17037-Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
76 17038-M. C. C. H.S.S .Calicut
77 17048-J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
17048-kkd-dp-2019-1.png
17048-kkd-dp-2019-2.png
17048-kkd-dp-2019-3.png
78 17052-SAVIO H. S. S. Devagiri
79 17054-G. H. S. S. Kuttikattur
80 17055-C. M. C. Boys. H. S. Elathur
81 17056-C. M. C. Girls. H. S. Elathur
17056-kkd-dp-2019-1.png
17056-kkd-dp-2019-2.png
82 17058-P. V. S. H. S. Eranhikkal
83 17059-G. H. S. S. Medical College Campus
84 17062-G. H. S. S Peringolam
85 17073-A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur
17073-kkd-dp-2019-1.png
17073-kkd-dp-2019-2.png
17073-kkd-dp-2019-3.png
86 17074-A. K. K. R. Girls.H. S. S. Chelannur
17074-kkd-dp-2019-1.png
17074-kkd-dp-2019-2.png
17074-kkd-dp-2019-3.png
87 17075-G. G. V. H. S. S. Feroke
17075-kkd-dp-2019-1.png
17075-kkd-dp-2019-3.png
88 17076-Farook Higher Secondary School, Farook College (
89 17078-U. H. H. S. S. Chaliyam
90 17079-Sevamandir Post Basic School, Ramanattukara
91 17081-G. H. S. Kakkodi
92 17083-G. H. S. S. Mavoor
93 17086-C. M. M. H. S. Thalakkulathur
94 17091-Himayathul Islam H. S. S
95 17092-Calicut Girls H.S.S.
17092-kkd-dp-2019-1.png
17092-kkd-dp-2019-2.png
17092-kkd-dp-2019-3.png
96 17093-G. V. H. S. S. Cheruvannur
97 17097-C. M. High School Mannur
98 17107-Sree narayana Trusts. H. S. S.
17107-kkd-dp-2019-1.png
17107-kkd-dp-2019-2.png
17107-kkd-dp-2019-3.png
99 17110-E M S Govt High School,Perumanna
100 17111-G H S Nallalam
17111-kkd-dp-2019-1.png
17111-kkd-dp-2019-2.png
17111-kkd-dp-2019-3.png
101 17501-TECHNICAL HS KOZHIKODE
102 47017-ST MARY`S HS KALLANODE
103 47018-ST. GEORGE'S HSS KULATHUVAYAL
47018-kkd-dp-2019-1.png
47018-kkd-dp-2019-2.png
47018-kkd-dp-2019-3.png
104 47019-GHSS KAYANNA
47019-kkd-dp-2019-1.png
47019-kkd-dp-2019-2.png
47019-kkd-dp-2019-3.png
105 47020-NADUVANNUR HSS VAKAYAD
106 47021-GHSS NADUVANNUR
47021-kkd-dp-2019-1.png
47021-kkd-dp-2019-2.png
47021-kkd-dp-2019-3.png
107 47022-NANMINDA HSS NANMINDA
108 47023-GHSS SIVAPURAM
47023-kkd-dp-2019-1.png
47023-kkd-dp-2019-2.png
47023-kkd-dp-2019-3.png
109 47024-KUTTAMBOOR HS
110 47025-PAVANDOOR HSS
111 47026-St.George's H.S.S Velamcode
47026-kkd-dp-2019-1.png
47026-kkd-dp-2019-2.png
47026-kkd-dp-2019-3.png
112 47027-GHSS AVITANALLUR
113 47028-GGHSS BALUSSERY
114 47029-GHSS POONOOR
47029-kkd-dp-2019-1.png
47029-kkd-dp-2019-2.png
47029-kkd-dp-2019-3.png
115 47030-KOOTHALI VHSS
116 47031-PERAMBRA HSS
117 47037-ST THOMAS HS KOORACHUNDU
47037-kkd-dp-2019-1.png
47037-kkd-dp-2019-2.png
47037-kkd-dp-2019-3.png
118 47039-Holy Family HS Venappara
47039-kkd-dp-2019-1.png
47039-kkd-dp-2019-2.png
119 47040-Sacred Heart HSS Thiruvambady
47040-kkd-dp-2019-1.png
47040-kkd-dp-2019-2.png
47040-kkd-dp-2019-3.png
120 47041-St. Sebastian`s HS Punnakkal
121 47042-GHSS Neeleswaram
47042-kkd-dp-2019-1.png
47042-kkd-dp-2019-2.png
47042-kkd-dp-2019-3.png
122 47043-St. Thomas HS Thottumukkam
47043-kkd-dp-2019-1.png
47043-kkd-dp-2019-2.png
47043-kkd-dp-2019-3.png
123 47044-Marygiri HS Maramchatty
124 47045-Fathimabi Memorial HS Koombara
47045-kkd-dp-2019-1.png
47045-kkd-dp-2019-2.png
125 47046-St. Mary`s HS Kakkadampoil
126 47047-St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
47047-kkd-dp-2019-1.png
47047-kkd-dp-2019-2.png
47047-kkd-dp-2019-3.png
127 47049-PALORA HSS ULLIYERI
128 47050-GHSS KOKKALLUR
47050-kkd-dp-2019-1.png
47050-kkd-dp-2019-3.png
129 47058-Swami Guruvarananda Memorial Govt. HSS Kolath
130 47060-Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
47060-kkd-dp-2019-1.png
47060-kkd-dp-2019-2.png
47060-kkd-dp-2019-3.png
131 47061-Markaz HSS Karanthur
47061-kkd-dp-2019-1.png
47061-kkd-dp-2019-2.png
47061-kkd-dp-2019-3.png
132 47063-GHSS Payambra
47063-kkd-dp-2019-1.png
47063-kkd-dp-2019-2.png
133 47064-GHSS KODUVALLY
47064-kkd-dp-2019-1.png
47064-kkd-dp-2019-2.png
47064-kkd-dp-2019-3.png
134 47066-Mokkam HS Mokkam
135 47067-VMHMHS Anayamkunnu
136 47068-Chennamangallur HSS
47068-kkd-dp-2019-1.png
47068-kkd-dp-2019-2.png
47068-kkd-dp-2019-3.png
137 47069-GHSS Nayarkuzhi
138 47070-St. Mary's Higher Secondary School, Koodathai
47070-kkd-dp-2019-1.png
139 47071-HOLY FAMILY HSS KATTIPPARA
47071-kkd-dp-2019-1.png
47071-kkd-dp-2019-2.png
47071-kkd-dp-2019-3.png
140 47072-GVHSS THAMARASSERY
47072-kkd-dp-2019-1.png
47072-kkd-dp-2019-2.png
47072-kkd-dp-2019-3.png
141 47075-ST. JOSEPH'S HS CHEMPANODA
47075-kkd-dp-2019-1.png
47075-kkd-dp-2019-2.png
47075-kkd-dp-2019-3.png
142 47080-RECGVHSS Chathamangalam
47080-kkd-dp-2019-1.png
47080-kkd-dp-2019-2.png
143 47084-ST. ANTONY`S HS KANNOTH
47084-kkd-dp-2019-1.png
47084-kkd-dp-2019-2.png
47084-kkd-dp-2019-3.png
144 47085-St. Joseph`s HS Pulloorampara
47085-kkd-dp-2019-1.png
47085-kkd-dp-2019-2.png
47085-kkd-dp-2019-3.png
145 47087-MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
146 47088-GOVT. HSS PUDUPPADI
47088-kkd-dp-2019-2.png
147 47089-MKH MMO HSS Manassery
47089-kkd-dp-2019-1.png
47089-kkd-dp-2019-2.png
47089-kkd-dp-2019-3.png
148 47090-MGMHS EANGAPUZHA
47090-kkd-dp-2019-1.png
47090-kkd-dp-2019-2.png
47090-kkd-dp-2019-3.png
149 47094-GOVT. HSS NARIKUNI
47094-kkd-dp-2019-1.png
47094-kkd-dp-2019-2.png
47094-kkd-dp-2019-3.png
150 47095-CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
151 47096-GHSS PANNUR
47096-kkd-dp-2019-1.png
47096-kkd-dp-2019-2.png
47096-kkd-dp-2019-3.png
152 47098-PTM HS Kodiyathur
47098-kkd-dp-2019-1.png
47098-kkd-dp-2019-2.png
47098-kkd-dp-2019-3.png
153 47099-MJ HSS ELETTIL
47099-kkd-dp-2019-1.png
47099-kkd-dp-2019-2.png
154 47102-Markaz Girls HS Karanthur
155 47103-GHSS KARUVANPOYIL
47103-kkd-dp-2019-1.png
47103-kkd-dp-2019-2.png
47103-kkd-dp-2019-3.png
156 47106-ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
47106-kkd-dp-2019-1.png
47106-kkd-dp-2019-2.png
157 47107-GVHSS BALUSSERY
158 47108-ST. JOHN`S HS NELLIPOIL
47108-kkd-dp-2019-1.png
47108-kkd-dp-2019-2.png
47108-kkd-dp-2019-3.png
159 47109-GHSS Parambil
160 47110-NOCHAD HSS
161 47111-AMHS POOVAMBAYI
47111-kkd-dp-2019-1.png
47111-kkd-dp-2019-2.png
47111-kkd-dp-2019-3.png
162 47116-G H S Cheruvadi
163 47118-G.H.S Vengappatta
164 47119-GM HS Raroth
47119-kkd-dp-2019-1.png
47119-kkd-dp-2019-2.png
47119-kkd-dp-2019-3.png