സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 18004-G.H.S.S Vazhakkad
18004-mlp-dp-2019-1.png
2 18005-GVHSS Omanur
3 18007-H.I.O.H.S. Olavattur
18007-mlp-dp-2019-1.png
18007-mlp-dp-2019-2.png
18007-mlp-dp-2019-3.png
4 18008-G.V.H.S.S. Kondotty
5 18009-GHSS POOKKOTTUR
6 18010-G.V.H.S.S. Pullanur
7 18011-GHSS Kuzhimanna
8 18012-G.G.H.S.S. Malappuram
9 18014-St. Gemma`s G.H.S.S. Malappuram
18014-mlp-dp-2019-1.png
18014-mlp-dp-2019-2.png
18014-mlp-dp-2019-3.png
10 18015-M.S.P.H.S.S. Malappuram
11 18017-G.H.S. Irumbuzhi
18017-mlp-dp-2019-1.png
18017-mlp-dp-2019-2.png
18017-mlp-dp-2019-3.png
12 18018-P.M.S.A.V.H.S. Chapanangadi
13 18019-G V H S S Makkaraparamba
14 18021-G.B.H.S.S. Manjeri
18021-mlp-dp-2019-1.png
18021-mlp-dp-2019-2.png
18021-mlp-dp-2019-3.png
15 18023-G.G.H.S.S. Manjeri
16 18025-H.M.Y.H.S.S. Manjeri
17 18026-G.H.S.S. Karakunnu
18026-mlp-dp-2019-1.png
18026-mlp-dp-2019-2.png
18 18027-G.H.S.S. Pandikkad
18027-mlp-dp-2019-1.png
18027-mlp-dp-2019-2.png
19 18028-G.V.H.S.S. Nellikuth
20 18029-R.H.S. Ramanattukara
21 18030-V.H.M.H.S.S Morayur
22 18031-P.M.S.A H.S.S Elankur
18031-mlp-dp-2019-1.png
18031-mlp-dp-2019-2.png
18031-mlp-dp-2019-3.png
23 18032-G.R.H.S. Kottakkal
18032-mlp-dp-2019-1.png
18032-mlp-dp-2019-2.png
18032-mlp-dp-2019-3.png
24 18057-G H S S Pulamanthole
18057-mlp-dp-2019-1.png
18057-mlp-dp-2019-2.png
18057-mlp-dp-2019-3.png
25 18058-G H S S Perintalmanna
18058-mlp-dp-2019-1.png
18058-mlp-dp-2019-3.png
26 18059-G G V H S S Perinthalmanna
27 18062-D U H S S Thootha
18062-mlp-dp-2019-1.png
18062-mlp-dp-2019-2.png
18062-mlp-dp-2019-3.png
28 18064-T H S Angadippuram
29 18065-G H S S Mankada
18065-mlp-dp-2019-1.png
18065-mlp-dp-2019-2.png
18065-mlp-dp-2019-3.png
30 18067-A M H S Thirurkkad
18067-mlp-dp-2019-1.png
18067-mlp-dp-2019-2.png
18067-mlp-dp-2019-3.png
31 18068-I.O.H.S. Edavanna
18068-mlp-dp-2019-1.png
18068-mlp-dp-2019-2.png
18068-mlp-dp-2019-3.png
32 18069-S.H.M.G.V.H.S.S. Edavanna
18069-mlp-dp-2019-1.png
18069-mlp-dp-2019-2.png
18069-mlp-dp-2019-3.png
33 18071-A.M.M. H.S. Pulikkal
18071-mlp-dp-2019-1.png
18071-mlp-dp-2019-2.png
18071-mlp-dp-2019-3.png
34 18072-G.H.S.S. Kottappuram
35 18073-N H S Kolathur
36 18074-G H S S Pang
37 18075-G H S S Kunnakkavu
18075-mlp-dp-2019-1.png
18075-mlp-dp-2019-2.png
38 18078-G H S S Kadungapuram
39 18079-KKMHS Cheekode
40 18080-P.M.S.A.M.H.S.S. Chemmankadavu
18080-mlp-dp-2019-1.png
18080-mlp-dp-2019-2.png
18080-mlp-dp-2019-3.png
41 18082-CHMHS Pookolathur
42 18083-P.P.M.H.S.S. Kottukkara
43 18084-E.M.E.A.H.S.S Kondotty
18084-mlp-dp-2019-1.png
18084-mlp-dp-2019-3.png
44 18085-P.M.S.A.P.T.H. S. S.Kakkove
18085-mlp-dp-2019-1.png
18085-mlp-dp-2019-2.png
18085-mlp-dp-2019-3.png
45 18087-T S S Vadakkangara
18087-mlp-dp-2019-1.png
18087-mlp-dp-2019-2.png
46 18088-V.P.K.M.M.H.S.S. Puthur Pallikkal
18088-mlp-dp-2019-1.png
18088-mlp-dp-2019-2.png
18088-mlp-dp-2019-3.png
47 18089-G.V.H.S.S. Arimbra
48 18091-I K T H S S Cherukulamba
18091-mlp-dp-2019-1.png
18091-mlp-dp-2019-2.png
18091-mlp-dp-2019-3.png
49 18092-D.U.H.S. Panakkad
50 18093-Pandallur H.S.S. Pandallur
18093-mlp-dp-2019-1.png
18093-mlp-dp-2019-2.png
18093-mlp-dp-2019-3.png
51 18094-St Mary's H S S Pariyapuram
18094-mlp-dp-2019-1.png
18094-mlp-dp-2019-2.png
18094-mlp-dp-2019-3.png
52 18096-P T M H S S Thazhekode
53 18125-A.K.M.H.S.S Kottoor
18125-mlp-dp-2019-1.png
18125-mlp-dp-2019-2.png
18125-mlp-dp-2019-3.png
54 18133-M.M.E.T.H.S Melmuri
55 18139-Govt High School Muthuvallur
18139-mlp-dp-2019-1.png
18139-mlp-dp-2019-2.png
18139-mlp-dp-2019-3.png
56 18150-GHS CHERIYAM MANKADA
18150-mlp-dp-2019-1.png
18150-mlp-dp-2019-2.png
57 18368-G.H.S. Chaliyappuram
58 18501-TECHNICAL HS MANJERI
59 19001-GVHSS Chelari
60 19002-GMHSS C U Campus
61 19004-B. E. M. H. S. Parappanangadi
19004-mlp-dp-2019-1.png
19004-mlp-dp-2019-2.png
19004-mlp-dp-2019-3.png
62 19006-S. N. M. H. S. S. Parappanangadi
63 19007-M. V. H. S. S. Ariyallur
19007-mlp-dp-2019-1.png
19007-mlp-dp-2019-2.png
19007-mlp-dp-2019-3.png
64 19008-G. H. S. S. Tirurangadi
65 19009-O. H. S. S. Tirurangadi
66 19010-G. V. H. S. S. Chettiyan kinar
19010-mlp-dp-2019-1.png
19010-mlp-dp-2019-2.png
19010-mlp-dp-2019-3.png
67 19011-KHMHS Valakkulam
68 19013-GVHSS Vengara
19013-mlp-dp-2019-1.png
19013-mlp-dp-2019-2.png
19013-mlp-dp-2019-3.png
69 19014-GMVHSS Vengara Town
70 19015-PPTMYHSS Cherur
19015-mlp-dp-2019-1.png
19015-mlp-dp-2019-2.png
19015-mlp-dp-2019-3.png
71 19016-G. B. H. S. S. Tirur
19016-mlp-dp-2019-1.png
19016-mlp-dp-2019-2.png
19016-mlp-dp-2019-3.png
72 19018-G. H. S. S. Ezhur
73 19020-Govt.V. H. S. S for Girls. Tirur
74 19021-G. V. H. S. S. Paravanna
75 19023-M S M H S S Kallingalparamba
76 19024-G. H. S. S. Kattilangadi
19024-mlp-dp-2019-1.png
19024-mlp-dp-2019-2.png
19024-mlp-dp-2019-3.png
77 19025-S. M. M. H. S.S Rayirimangalam
19025-mlp-dp-2019-1.png
19025-mlp-dp-2019-2.png
78 19026-D. G. H. S. S. Tanur
19026-mlp-dp-2019-1.png
19026-mlp-dp-2019-2.png
19026-mlp-dp-2019-3.png
79 19029-C. P. P. H. M. H. S. Ozhur
19029-mlp-dp-2019-1.png
19029-mlp-dp-2019-2.png
19029-mlp-dp-2019-3.png
80 19030-S. S. M. H. S. S. Theyyalingal
19030-mlp-dp-2019-1.png
19030-mlp-dp-2019-2.png
19030-mlp-dp-2019-3.png
81 19031-Navamukunda H. S. S. Thirunavaya
19031-mlp-dp-2019-1.png
19031-mlp-dp-2019-2.png
19031-mlp-dp-2019-3.png
82 19032-K. M. G. V. H. S. S. Tavanur
19032-mlp-dp-2019-1.png
19032-mlp-dp-2019-2.png
19032-mlp-dp-2019-3.png
83 19034-G. H. S. S. Kadanchery
84 19035-V. H. S. S. Valanchery
85 19036-M. M. M. H. S. S. Kuttayi
19036-mlp-dp-2019-1.png
19036-mlp-dp-2019-2.png
19036-mlp-dp-2019-3.png
86 19037-B. H. S. S. Mavandiyur
19037-mlp-dp-2019-1.png
19037-mlp-dp-2019-2.png
19037-mlp-dp-2019-3.png
87 19040-G. H. S. S. Kuttippuram
88 19042-G. H. S. S. Perassannur
89 19043-P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala
90 19044-A. V. H. S. Ponnani
91 19046-P. G. H. S. Ponnani
92 19048-M. I. H. S. S. Ponnani
19048-mlp-dp-2019-1.png
93 19049-M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani
19049-mlp-dp-2019-1.png
19049-mlp-dp-2019-3.png
94 19050-G. H. S. S. Edappal
19050-mlp-dp-2019-1.png
19050-mlp-dp-2019-2.png
19050-mlp-dp-2019-3.png
95 19051-D. H. O. H. S. S. Pookkarathara
19051-mlp-dp-2019-1.png
19051-mlp-dp-2019-3.png
96 19053-Vannery H. S. Perumpadappa
97 19054-G. H. S. S. Maranchery
98 19055-G. H. S. S. Veliancode
99 19056-G. H. S. S. Palapetty
100 19057-V. V. M. H. S. Marakkara
19057-mlp-dp-2019-1.png
19057-mlp-dp-2019-2.png
19057-mlp-dp-2019-3.png
101 19058-GHSS Othukkungal
19058-mlp-dp-2019-1.png
19058-mlp-dp-2019-2.png
19058-mlp-dp-2019-3.png
102 19059-Cherural H. S. Kurumbathur
103 19060-Z. M. H. S. Poolamangalam
104 19062-G. H. S. S. Purathur
19062-mlp-dp-2019-1.png
19062-mlp-dp-2019-2.png
19062-mlp-dp-2019-3.png
105 19063-G.H. S. S. Kokkur
106 19065-N. N. M. H. S. S. Chelembra
107 19066-G. H. S. S. Irimbiliyam
19066-mlp-dp-2019-1.png
19066-mlp-dp-2019-2.png
19066-mlp-dp-2019-3.png
108 19067-G. H. S. S. Cheriyamundam
19067-mlp-dp-2019-1.png
19067-mlp-dp-2019-2.png
109 19068-C. B. H. S. S. Vallikkunnu
110 19069-K. H. M. H. S. Alathiyur
111 19071-IUHSS Parappur
112 19073-GHSS Peruvallur
113 19074-G. H. S. S. Athavanad
114 19075-PKMMHSS Edarikkode
19075-mlp-dp-2019-1.png
19075-mlp-dp-2019-2.png
19075-mlp-dp-2019-3.png
115 19077-GHSS Puthuparamba
19077-mlp-dp-2019-1.png
19077-mlp-dp-2019-2.png
19077-mlp-dp-2019-3.png
116 19078-B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur
19078-mlp-dp-2019-1.png
19078-mlp-dp-2019-2.png
117 19079-G. H. S. S. Niramaruthur
19079-mlp-dp-2019-1.png
19079-mlp-dp-2019-2.png
19079-mlp-dp-2019-3.png
118 19084-Girls` H. S. Valanchery
119 19086-M. E. S. H. S. S. Ponnani
120 19112-M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam
121 19357-G. H. S. Athavanad
122 19359-G. M. H. S. Karippole
123 19445-GHS Neduva
19445-mlp-dp-2019-1.png
124 19451-G. H. S. Trikkulam
19451-mlp-dp-2019-1.png
19451-mlp-dp-2019-2.png
19451-mlp-dp-2019-3.png
125 19502-TECHNICAL HS KUTTIPPURAM
126 19671-GHS Meenadathur
19671-mlp-dp-2019-1.png
19671-mlp-dp-2019-2.png
127 19867-GHS Kolappuram
128 19868-GHS Kuruka
19868-mlp-dp-2019-1.png
19868-mlp-dp-2019-2.png
129 48001-G H S S Areacode
48001-mlp-dp-2019-1.png
48001-mlp-dp-2019-2.png
130 48002-SOHS Areacode
131 48003-CHMKMHS Kavanur
48003-mlp-dp-2019-1.png
48003-mlp-dp-2019-2.png
48003-mlp-dp-2019-3.png
132 48022-GHSS Kavanur
133 48034-MSNSSHS chakkalakuth
48034-mlp-dp-2019-1.png
48034-mlp-dp-2019-2.png
48034-mlp-dp-2019-3.png
134 48035-GMVHSS Nilambur
135 48036-GHSS Eranhimangad
48036-mlp-dp-2019-1.png
48036-mlp-dp-2019-2.png
136 48037-GMVHSS Mampad
137 48038-GHSS Pullangode
138 48039-CHS Adakkakundu
48039-mlp-dp-2019-1.png
48039-mlp-dp-2019-2.png
48039-mlp-dp-2019-3.png
139 48041-GHSS Pookkottumpadam
140 48042-KMHS Karulai
48042-mlp-dp-2019-1.png
48042-mlp-dp-2019-2.png
48042-mlp-dp-2019-3.png
141 48043-CHS Pothukal
142 48044-MPMHS Chungathara
48044-mlp-dp-2019-1.png
48044-mlp-dp-2019-2.png
48044-mlp-dp-2019-3.png
143 48045-NHS Erumamunda
144 48046-CKHS Manimooli
48046-mlp-dp-2019-1.png
48046-mlp-dp-2019-2.png
145 48047-VMCGHSS Wandoor
146 48048-GHSS Porur
147 48049-GGVHSS Wandoor
148 48050-GHSS Vaniyambalam
48050-mlp-dp-2019-1.png
48050-mlp-dp-2019-2.png
149 48051-GHSS Thiruvali
48051-mlp-dp-2019-3.png
150 48052-GHSS Karuvarakundu
48052-mlp-dp-2019-1.png
48052-mlp-dp-2019-2.png
48052-mlp-dp-2019-3.png
151 48054-GHSS Thuvvur
48054-mlp-dp-2019-1.png
48054-mlp-dp-2019-2.png
48054-mlp-dp-2019-3.png
152 48055-R.M.H.S. Melattur
153 48056-A.S.M.H.S. Velliyancheri
154 48063-G.H.S.S. Pattikkad
155 48076-G.H.S.S. Vettathur
156 48077-GHSS Moothedath
48077-mlp-dp-2019-1.png
48077-mlp-dp-2019-2.png
157 48081-T.H.S. Thachinganadam
158 48086-SSHSS Moorkanad
159 48090-GVHSS Kizhuparamba
48090-mlp-dp-2019-1.png
48090-mlp-dp-2019-2.png
160 48095-SVVHSS Palemad
161 48099-NHS Narokkavu
162 48100-GHSS Edakkara
163 48105-MESHSS Mampad
164 48106-MTHSS Chungathara
165 48131-AHS Parel Mampattumoola
166 48134-G. H. S Pannippara
167 48135-GHS Kappilkarad
48135-mlp-dp-2019-1.png
48135-mlp-dp-2019-2.png
168 48136-G.H.S. Edappatta
169 48137-GHS Vettilappara
48137-mlp-dp-2019-2.png
170 48138-GHS Munderi
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
48138-mlp-dp-2019-2.png
48138-mlp-dp-2019-3.png
171 48140-GHS Vadasseri
48140-mlp-dp-2019-1.png
48140-mlp-dp-2019-2.png
48140-mlp-dp-2019-3.png
172 48141-GHS Perakamanna
48141-mlp-dp-2019-1.png
48141-mlp-dp-2019-2.png
48141-mlp-dp-2019-3.png
173 48549-G.H.S Anchachavadi
174 48558-GHS Neelanchery