സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 37001-A. M. M. H. S. S. Edayaranmula
37001-pta-dp-2019-1.png
37001-pta-dp-2019-2.png
37001-pta-dp-2019-3.png
2 37002-S. V. G. V. H. S. S Kidangannur
3 37003-P. H. S. S Mezhuveli
4 37004-Govt.H.S.S. Thottakonam
37004-pta-dp-2019-1.png
37004-pta-dp-2019-2.png
37004-pta-dp-2019-3.png
5 37005-T. K. M. R. M. V. H. S. S. Vallana
37005-pta-dp-2019-1.png
37005-pta-dp-2019-2.png
37005-pta-dp-2019-3.png
6 37008-St. Mary`s H. S. Anicadu
7 37009-St. Theresas B. C. H. S. S. Chengaroor
37009-pta-dp-2019-1.png
37009-pta-dp-2019-2.png
8 37012-National H. S. Vallamkulam
9 37013-St. Thomas H. S. S. Eruvellipra
37013-pta-dp-2019-1.png
37013-pta-dp-2019-2.png
37013-pta-dp-2019-3.png
10 37015-A. M. M. H. S. Othera
37015-pta-dp-2019-1.png
37015-pta-dp-2019-2.png
11 37018-N. S. S. H. S. S. Kaviyoor
12 37020-St. George H. S. Kottangal
13 37021-St. Josephs H. S. Kulathoor
14 37022-N. M. H. S. Kumbanad
37022-pta-dp-2019-1.png
37022-pta-dp-2019-2.png
37022-pta-dp-2019-3.png
15 37025-N. S. S. H. S. S. Kunnamthanam
16 37026-M. T. H. S. Kuriannoor
17 37027-C. M. S. H. S. Mundiappally
18 37028-C. M. S. H. S. S. Mallappally .
19 37030-M. M. A. H. S. Maramon
20 37033-St. Mary`s Govt.H. S. Kunnamthanam
21 37035-C. M. S. H. S. Punnaveli
22 37036-S. V. H. S. Pullad
37036-pta-dp-2019-1.png
37036-pta-dp-2019-2.png
37036-pta-dp-2019-3.png
23 37038-N. S. S. H. S. S. Thadiyoor
24 37041-S. N. V.S. H. S. Thiruvalla
37041-pta-dp-2019-1.png
37041-pta-dp-2019-2.png
37041-pta-dp-2019-3.png
25 37042-D. B. H. S. S. Thiruvalla
37042-pta-dp-2019-1.png
37042-pta-dp-2019-2.png
37042-pta-dp-2019-3.png
26 37044-M. G. M. H. S. S. Thiruvalla
37044-pta-dp-2019-1.png
37044-pta-dp-2019-2.png
37044-pta-dp-2019-3.png
27 37045-S. C. S. H. S. S. Thiruvalla
37045-pta-dp-2019-1.png
37045-pta-dp-2019-2.png
37045-pta-dp-2019-3.png
28 37049-Balikamadom H. S. S.Thirumoolapuram
37049-pta-dp-2019-1.png
37049-pta-dp-2019-2.png
29 37051-N. S. S. H. S. Vaipur
30 37053-St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam
37053-pta-dp-2019-2.png
31 37054-Govt.H. S. S. Ezhumattoor
32 37056-S. C. V. H. S. Kottanadu
37056-pta-dp-2019-1.png
33 37057-N. S. S. H.S. Kunnam
34 37062-D. B. H. S. S. Parumala
37062-pta-dp-2019-1.png
37062-pta-dp-2019-2.png
37062-pta-dp-2019-3.png
35 37501-TECHNICAL HSS MALLAPPALLY
36 38002-Dr.C.T.Eapen Memorial St. Thomas V.H.S.S Panniv
38002-pta-dp-2019-1.png
38002-pta-dp-2019-2.png
38002-pta-dp-2019-3.png
37 38003-Govt. H.S.S. for Girls Adoor
38003-pta-dp-2019-4.png
38003-pta-dp-2019-3.png
38 38004-St. Mary`s M.M.G.H.S.S Adoor
38004-pta-dp-2019-1.png
38004-pta-dp-2019-2.png
38004-pta-dp-2019-3.png
39 38006-N.S.S H.S.S Adoor
38006-pta-dp-2019-1.png
38006-pta-dp-2019-2.png
38006-pta-dp-2019-3.png
40 38007-N.S.S.H.S.S Choorakode
38007-pta-dp-2019-1.png
38007-pta-dp-2019-2.png
41 38010-St. George V.H.S.S Attachackal
38010-pta-dp-2019-1.png
42 38012-St.Benedict`s M.S.C.H.S Thannithode
38012-pta-dp-2019-1.png
38012-pta-dp-2019-2.png
43 38013-S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara
38013-pta-dp-2019-1.png
38013-pta-dp-2019-2.png
44 38014-Govt. H.S.S Thumpamon North
38014-pta-dp-2019-1.png
38014-pta-dp-2019-2.png
38014-pta-dp-2019-3.png
45 38015-S.N.D.P.H.S.S Muttathukonam
38015-pta-dp-2019-1.png
38015-pta-dp-2019-2.png
38015-pta-dp-2019-3.png
46 38016-Gurukulam High School Edakulam
38016-pta-dp-2019-1.png
38016-pta-dp-2019-2.png
38016-pta-dp-2019-3.png
47 38018-St George's Mount H S Kaipattoor
38018-pta-dp-2019-1.png
38018-pta-dp-2019-2.png
38018-pta-dp-2019-3.png
48 38020-S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South
38020-pta-dp-2019-1.png
38020-pta-dp-2019-2.png
38020-pta-dp-2019-3.png
49 38021-Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor
38021-pta-dp-2019-1.png
38021-pta-dp-2019-2.png
50 38024-Govt H.S.S Mancode
38024-pta-dp-2019-1.png
38024-pta-dp-2019-2.png
38024-pta-dp-2019-3.png
51 38025-S.N.D.P.H.S.S Karamveli
38025-pta-dp-2019-2.png
52 38026-S.N.D.P.H.S Edappariyaram
38026-pta-dp-2019-1.png
38026-pta-dp-2019-2.png
38026-pta-dp-2019-3.png
53 38029-Govt. H.S.S Chittar
38029-pta-dp-2019-1.png
38029-pta-dp-2019-2.png
54 38032-Republican V.H.S.S Konni
38032-pta-dp-2019-1.png
38032-pta-dp-2019-2.png
38032-pta-dp-2019-3.png
55 38034-St. George H.S Kizhavalloor
38034-pta-dp-2019-1.png
38034-pta-dp-2019-2.png
38034-pta-dp-2019-3.png
56 38035-Amrita.V.H.S.S. Kooni
38035-pta-dp-2019-1.png
38035-pta-dp-2019-2.png
38035-pta-dp-2019-3.png
57 38037-PSV P.M. H.S.S Iravon Konni
38037-pta-dp-2019-1.png
38037-pta-dp-2019-2.png
38037-pta-dp-2019-3.png
58 38038-Govt H.S.S Konni
38038-pta-dp-2019-1.png
38038-pta-dp-2019-2.png
38038-pta-dp-2019-3.png
59 38039-St. Thomas H.S.S Kozhencherry
38039-pta-dp-2019-1.png
38039-pta-dp-2019-2.png
60 38040-Govt. H.S Kozhencherry
38040-pta-dp-2019-1.png
38040-pta-dp-2019-2.png
38040-pta-dp-2019-3.png
61 38042-St Mary`s Girls High School Kozhencherry
38042-pta-dp-2019-1.png
38042-pta-dp-2019-2.png
38042-pta-dp-2019-3.png
62 38043-C.M.S High School Kumplampoika
38043-pta-dp-2019-1.png
38043-pta-dp-2019-2.png
38043-pta-dp-2019-3.png
63 38045-H.S Maniyar
38045-pta-dp-2019-1.png
38045-pta-dp-2019-2.png
38045-pta-dp-2019-3.png
64 38047-M.T.V.H.S.S Kunnam
38047-pta-dp-2019-1.png
38047-pta-dp-2019-2.png
38047-pta-dp-2019-3.png
65 38048-C.M.S H.S.S Kuzhikala
66 38049-S.A.V.H.S Angamoozhy
38049-pta-dp-2019-2.png
38049-pta-dp-2019-3.png
67 38051-S.H.H.S. Mylapra
68 38053-AMRITA BOYS HS Parakode
38053-pta-dp-2019-1.png
38053-pta-dp-2019-2.png
38053-pta-dp-2019-3.png
69 38054-Kodumon H.S Kodumon
38054-pta-dp-2019-1.png
38054-pta-dp-2019-2.png
38054-pta-dp-2019-3.png
70 38055-Marthoma H.S.S Pathanamthitta
38055-pta-dp-2019-1.png
71 38057-Catholicate H.S.S Pathanamthitta
38057-pta-dp-2019-1.png
38057-pta-dp-2019-2.png
72 38061-J.M.P.H.S Malayalappuzha
38061-pta-dp-2019-1.png
38061-pta-dp-2019-2.png
73 38062-Netaji High School Pramadom
38062-pta-dp-2019-1.png
38062-pta-dp-2019-2.png
38062-pta-dp-2019-3.png
74 38063-High School Ranni Perunad
38063-pta-dp-2019-1.png
38063-pta-dp-2019-2.png
38063-pta-dp-2019-3.png
75 38068-M.S.H.S.S Ranny
76 38070-S.C H.SS Ranny
38070-pta-dp-2019-1.png
77 38072-H.S Valiyakulam
38072-pta-dp-2019-1.png
38072-pta-dp-2019-2.png
78 38073-B.A.H.S Cherukulanji
38073-pta-dp-2019-1.png
38073-pta-dp-2019-2.png
38073-pta-dp-2019-3.png
79 38076-N.S.S H.S. Vallicode Kottayam
38076-pta-dp-2019-1.png
38076-pta-dp-2019-2.png
38076-pta-dp-2019-3.png
80 38077-S.N.D.P.H.S.S Venkurunji
81 38078-St.Thomas H.S Vechoochira
82 38079-Govt. H.S.S Vechoochira Colony
83 38081-Govt H.S.S Thekkuthode
38081-pta-dp-2019-3.png
84 38086-AMRITA GIRLS HIGH SCHOOL PARAKODE
38086-pta-dp-2019-1.png
38086-pta-dp-2019-2.png
85 38087-Govt. H.S Kizhakkupuram
38087-pta-dp-2019-1.png
38087-pta-dp-2019-2.png
38087-pta-dp-2019-3.png
86 38088-T.M.G.H.S.S Peringanad
38088-pta-dp-2019-2.png
38088-pta-dp-2019-3.png
87 38092-N.S.S. Boys H.S.S Pandalam
38092-pta-dp-2019-1.png
38092-pta-dp-2019-2.png
38092-pta-dp-2019-3.png
88 38093-N.S.S. G.H.S Pandalam
38093-pta-dp-2019-1.png
38093-pta-dp-2019-2.png
38093-pta-dp-2019-3.png
89 38095-N.S.S H.S. Perumpulickal
38095-pta-dp-2019-1.png
38095-pta-dp-2019-2.png
38095-pta-dp-2019-3.png
90 38096-Panchayat H.S.S Kulanada
38096-pta-dp-2019-1.png
91 38097-M.G.H.S.S Thumpamon
38097-pta-dp-2019-1.png
38097-pta-dp-2019-2.png
38097-pta-dp-2019-3.png
92 38098-S.V.H.S Pongalady
38098-pta-dp-2019-1.png
38098-pta-dp-2019-2.png
38098-pta-dp-2019-3.png
93 38099-St. Paul`s HS Nariyapuram
38099-pta-dp-2019-1.png
38099-pta-dp-2019-2.png
38099-pta-dp-2019-3.png
94 38102-St. Thomas H.S. Kadampanad
38102-pta-dp-2019-2.png
95 38104-P.U.S.P.M.H.S. Pallickal
38104-pta-dp-2019-1.png
38104-pta-dp-2019-4.png
38104-pta-dp-2019-3.png
96 38105-Govt. H.S.S Thengamam
38105-pta-dp-2019-1.png
38105-pta-dp-2019-2.png
38105-pta-dp-2019-3.png
97 38106-A.B.H.S Omalloor
38106-pta-dp-2019-1.png
38106-pta-dp-2019-2.png