സഹായം Reading Problems? Click here


ആലപ്പുഴ ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 34001-S F A HSS Arthunkal
34001-alp-dp-2019-1.png
34001-alp-dp-2019-2.png
34001-alp-dp-2019-3.png
2 34003-St Augustine HS Mararikulam
34003-alp-dp-2019-1.png
34003-alp-dp-2019-2.png
34003-alp-dp-2019-3.png
3 34004-St Augustine HSS Aroor
34004-alp-dp-2019-1.png
34004-alp-dp-2019-2.png
34004-alp-dp-2019-3.png
4 34006-Govt HSS Kalavoor
34006-alp-dp-2019-1.png
34006-alp-dp-2019-2.png
34006-alp-dp-2019-3.png
5 34007-Govt HS Pollathai
34007-alp-dp-2019-1.png
34007-alp-dp-2019-2.png
6 34008-HF HSS Kattoor
34008-alp-dp-2019-1.png
34008-alp-dp-2019-2.png
34008-alp-dp-2019-3.png
7 34009-HSS Kandamangalam
34009-alp-dp-2019-1.png
34009-alp-dp-2019-2.png
34009-alp-dp-2019-3.png
8 34010-St George HS Thankey
34010-alp-dp-2019-1.png
34010-alp-dp-2019-2.png
34010-alp-dp-2019-3.png
9 34011-VHSS Kanichukulangara
10 34012-Girl`s HS Kanichukulangara
34012-alp-dp-2019-1.png
34012-alp-dp-2019-2.png
34012-alp-dp-2019-3.png
11 34013-Govt DVHSS Charamangalam
34013-alp-dp-2019-1.png
34013-alp-dp-2019-2.png
34013-alp-dp-2019-3.png
12 34015-St Mathew`s HS Kannankara
34015-alp-dp-2019-1.png
34015-alp-dp-2019-2.png
13 34016-ABVHSS Muhamma
34016-alp-dp-2019-1.png
34016-alp-dp-2019-2.png
14 34017-ECEK Union HS Kuthiathode
34017-alp-dp-2019-1.png
34017-alp-dp-2019-2.png
34017-alp-dp-2019-3.png
15 34018-Govt V VHSS Kodamthuruth
34018-alp-dp-2019-1.png
34018-alp-dp-2019-2.png
34018-alp-dp-2019-3.png
16 34019-Govt Skt HS Charamangalam
34019-alp-dp-2019-1.png
34019-alp-dp-2019-2.png
34019-alp-dp-2019-3.png
17 34020-NSS HSS Panavally
34020-alp-dp-2019-1.png
34020-alp-dp-2019-2.png
34020-alp-dp-2019-3.png
18 34021-VJHSS Naduvath Nagar
34021-alp-dp-2019-1.png
34021-alp-dp-2019-2.png
34021-alp-dp-2019-3.png
19 34022-Govt HSS Perumpalam
20 34023-SNM Govt Boy`s HSS Cherthala
34023-alp-dp-2019-1.png
34023-alp-dp-2019-2.png
34023-alp-dp-2019-3.png
21 34024-Govt Girl`s HSS Cherthala
34024-alp-dp-2019-1.png
34024-alp-dp-2019-2.png
34024-alp-dp-2019-3.png
22 34025-St Mary`s Girl`s HS Cherthala
34025-alp-dp-2019-1.png
34025-alp-dp-2019-2.png
34025-alp-dp-2019-3.png
23 34026-SMSJ HS Thycattuserry
34026-alp-dp-2019-1.png
34026-alp-dp-2019-2.png
34026-alp-dp-2019-3.png
24 34027-PSHS Pallippuram
25 34028-TD HSS Thuravoor
26 34029-St Sebastian HS Pallithode
27 34030-St Michel`s HS Kavil
34030-alp-dp-2019-1.png
34030-alp-dp-2019-2.png
34030-alp-dp-2019-3.png
28 34031-SCU Govt VHSS Pattanakkad
34031-alp-dp-2019-1.png
34031-alp-dp-2019-2.png
34031-alp-dp-2019-3.png
29 34032-GHSS.THIRUNALLOOR
34032-alp-dp-2019-1.png
34032-alp-dp-2019-2.png
34032-alp-dp-2019-3.png
30 34033-Govt HS Thevarvattom
34033-alp-dp-2019-1.png
34033-alp-dp-2019-2.png
34033-alp-dp-2019-3.png
31 34034-SNHSS Sreekandeswram
34034-alp-dp-2019-1.png
34034-alp-dp-2019-2.png
34034-alp-dp-2019-3.png
32 34035-St Theresas HS Manappuram
34035-alp-dp-2019-1.png
34035-alp-dp-2019-2.png
34035-alp-dp-2019-3.png
33 34036-Govt HSS Chandiroor
34 34037-St.Raphael's H S Ezhupunna
34037-alp-dp-2019-1.png
34037-alp-dp-2019-2.png
34037-alp-dp-2019-3.png
35 34038-Holy Family HSS Muttom
34038-alp-dp-2019-1.png
34038-alp-dp-2019-2.png
34038-alp-dp-2019-3.png
36 34039-VRVM Govt HSS Vayalar
34039-alp-dp-2019-1.png
34039-alp-dp-2019-2.png
34039-alp-dp-2019-3.png
37 34040-GSMM Govt HSS S L Puram
34040-alp-dp-2019-1.png
34040-alp-dp-2019-2.png
34040-alp-dp-2019-3.png
38 34041-SCS HS Valamangalam
34041-alp-dp-2019-1.png
34041-alp-dp-2019-2.png
34041-alp-dp-2019-3.png
39 34042-ST Antony`s HS Kokkamangalam
34042-alp-dp-2019-1.png
34042-alp-dp-2019-2.png
40 34043-Govt HSS Thanneeermukkom
41 34044-Govt HS Mannanchery
34044-alp-dp-2019-1.png
34044-alp-dp-2019-2.png
34044-alp-dp-2019-3.png
42 34045-Cherthala South Govt HSS
34045-alp-dp-2019-1.png
34045-alp-dp-2019-2.png
34045-alp-dp-2019-3.png
43 34046-MTHS Muhamma
34046-alp-dp-2019-1.png
34046-alp-dp-2019-2.png
34046-alp-dp-2019-3.png
44 34047-SN Trust HSS SN Puram
34047-alp-dp-2019-1.png
34047-alp-dp-2019-2.png
34047-alp-dp-2019-3.png
45 35001-S D V B H S S Alappuzha
35001-alp-dp-2019-1.png
35001-alp-dp-2019-2.png
35001-alp-dp-2019-3.png
46 35002-St. Michael`s H S Thathampally
35002-alp-dp-2019-1.png
35002-alp-dp-2019-2.png
35002-alp-dp-2019-3.png
47 35003-S D V G H S Alappuzha
35003-alp-dp-2019-1.png
35003-alp-dp-2019-2.png
35003-alp-dp-2019-3.png
48 35004-Leo XIII H S S Alappuzha
35004-alp-dp-2019-1.png
35004-alp-dp-2019-2.png
35004-alp-dp-2019-3.png
49 35005-St. Mary`s H S Vattal
35005-alp-dp-2019-1.png
35005-alp-dp-2019-2.png
35005-alp-dp-2019-3.png
50 35006-St. Joseph`s G H S S Alappuzha
35006-alp-dp-2019-1.png
35006-alp-dp-2019-2.png
35006-alp-dp-2019-3.png
51 35007-Govt Mohn Boy's H S S Alappuzha
35007-alp-dp-2019-1.png
35007-alp-dp-2019-2.png
35007-alp-dp-2019-3.png
52 35008-Lajnathul Moh. H S S Alappuzha
35008-alp-dp-2019-1.png
35008-alp-dp-2019-2.png
35008-alp-dp-2019-3.png
53 35009-Govt Mohn.G H S S Alappuzha
35009-alp-dp-2019-1.png
35009-alp-dp-2019-2.png
35009-alp-dp-2019-3.png
54 35010-St. Joseph`s H S Punnapra
35010-alp-dp-2019-1.png
35010-alp-dp-2019-2.png
35010-alp-dp-2019-3.png
55 35011-Govt H S Paravoor
35011-alp-dp-2019-1.png
35011-alp-dp-2019-2.png
35011-alp-dp-2019-3.png
56 35012-H S S Aravukad
35012-alp-dp-2019-1.png
35012-alp-dp-2019-2.png
35012-alp-dp-2019-3.png
57 35013-T D H S S Alappuzha
35013-alp-dp-2019-1.png
35013-alp-dp-2019-2.png
35013-alp-dp-2019-3.png
58 35014-Govt. G H S S Alappuzha
35014-alp-dp-2019-1.png
35014-alp-dp-2019-2.png
35014-alp-dp-2019-3.png
59 35015-St. Antony`s G H S Alappuzha
35015-alp-dp-2019-1.png
35015-alp-dp-2019-2.png
35015-alp-dp-2019-3.png
60 35019-K. K. K. P. M. G. H. S. Ambalappuzha
35019-alp-dp-2019-1.png
35019-alp-dp-2019-2.png
35019-alp-dp-2019-3.png
61 35020-S N M H S Purakkad
35020-alp-dp-2019-1.png
35020-alp-dp-2019-2.png
35020-alp-dp-2019-3.png
62 35021-G. H. S. Kakkazhom
35021-alp-dp-2019-1.png
35021-alp-dp-2019-2.png
35021-alp-dp-2019-3.png
63 35022-Govt V H S S Aryad
35022-alp-dp-2019-1.png
35022-alp-dp-2019-2.png
35022-alp-dp-2019-3.png
64 35025-C. K. H. S. Cheppad
35025-alp-dp-2019-1.png
35025-alp-dp-2019-2.png
35025-alp-dp-2019-3.png
65 35026-Naduvattom V. H. S. S. Pallippad
35026-alp-dp-2019-1.png
35026-alp-dp-2019-2.png
35026-alp-dp-2019-3.png
66 35027-Govt. B. H. S. S. Harippad
35027-alp-dp-2019-1.png
35027-alp-dp-2019-2.png
35027-alp-dp-2019-3.png
67 35028-Govt. H. S. S. Ayaparambu
35028-alp-dp-2019-1.png
35028-alp-dp-2019-2.png
35028-alp-dp-2019-3.png
68 35029-Govt. G. H. S. S. Harippad
35029-alp-dp-2019-1.png
35029-alp-dp-2019-2.png
35029-alp-dp-2019-3.png
69 35034-St. Thomas H.S.S Karthikappally
35034-alp-dp-2019-1.png
35034-alp-dp-2019-2.png
35034-alp-dp-2019-3.png
70 35035-S. N. D. P. H. S. Mahadevikad
71 35036-N. S. S H. S. S. Karuvatta
35036-alp-dp-2019-1.png
35036-alp-dp-2019-2.png
35036-alp-dp-2019-3.png
72 35041-Govt. H. S. S. Mangalam
35041-alp-dp-2019-1.png
35041-alp-dp-2019-2.png
35041-alp-dp-2019-3.png
73 35044-V. H. S. S. Muthukulam
35044-alp-dp-2019-1.png
35044-alp-dp-2019-2.png
35044-alp-dp-2019-3.png
74 35045-K. V. Skt. H. S. S. Muthukulam
35045-alp-dp-2019-1.png
35045-alp-dp-2019-2.png
75 35046-B. B. G. H .S. Nangiarkulangara
35046-alp-dp-2019-1.png
35046-alp-dp-2019-2.png
35046-alp-dp-2019-3.png
76 35048-K. K. K .V .M. H. S. S. Pothappally
35048-alp-dp-2019-1.png
35048-alp-dp-2019-2.png
35048-alp-dp-2019-3.png
77 35050-H S S Thiruvampady
35050-alp-dp-2019-1.png
35050-alp-dp-2019-2.png
35050-alp-dp-2019-3.png
78 35051-St. Thomas H S Thumpoly
35051-alp-dp-2019-1.png
35051-alp-dp-2019-2.png
35051-alp-dp-2019-3.png
79 35052-M I H S Poomkavu
35052-alp-dp-2019-1.png
35052-alp-dp-2019-2.png
35052-alp-dp-2019-3.png
80 35054-M. K. A. M. H. S. Pallana
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: convert: Expected 8192 bytes; found 4275 bytes `/home/nfsshare/http_htdocs/production_html/schoolwiki/images/f/f5/35054-alp-dp-2019-1.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1777.
convert: Read Exception `/home/nfsshare/http_htdocs/production_html/schoolwiki/images/f/f5/35054-alp-dp-2019-1.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1751.
convert: corrupt image `/home/nfsshare/http_htdocs/production_html/schoolwiki/images/f/f5/35054-alp-dp-2019-1.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/3789.
convert: no images defined `/tmp/transform_6125fe7134f9.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3046.

Error code: 1
35054-alp-dp-2019-2.png
35054-alp-dp-2019-3.png
81 35055-Lutharan H S South Aryad
35055-alp-dp-2019-1.png
35055-alp-dp-2019-2.png
35055-alp-dp-2019-3.png
82 35059-Govt. H. S. Veeyapuram
83 35061-Govt. H. S. S.Valiazheekal
35061-alp-dp-2019-1.png
35061-alp-dp-2019-2.png
35061-alp-dp-2019-3.png
84 35063-S.N.Trust H. S. S. Pallippad
35063-alp-dp-2019-1.png
35063-alp-dp-2019-2.png
35063-alp-dp-2019-3.png
85 35064-G. H. S Naluchira
35064-alp-dp-2019-1.png
35064-alp-dp-2019-2.png
35064-alp-dp-2019-3.png
86 35501-TECHNICAL HS HARIPPAD
87 36002-Pope Pius XI H S S Bharanicavu
88 36003-C M S H S Kattanam
36003-alp-dp-2019-1.png
36003-alp-dp-2019-2.png
36003-alp-dp-2019-3.png
89 36004-N S S H S Kurathikadu
36004-alp-dp-2019-1.png
36004-alp-dp-2019-2.png
36004-alp-dp-2019-3.png
90 36007-St. Anne`s G H S S Chengannur
36007-alp-dp-2019-1.png
36007-alp-dp-2019-2.png
36007-alp-dp-2019-3.png
91 36009-D B H S Cheriyanad
36009-alp-dp-2019-1.png
36009-alp-dp-2019-2.png
36009-alp-dp-2019-3.png
92 36010-S V H S Cheriyanad
36010-alp-dp-2019-1.png
36010-alp-dp-2019-2.png
36010-alp-dp-2019-3.png
93 36011-High School Chettikulangara
36011-alp-dp-2019-1.png
36011-alp-dp-2019-2.png
36011-alp-dp-2019-3.png
94 36012-Mahatma Girls H S Chennithala
36012-alp-dp-2019-1.png
36012-alp-dp-2019-2.png
36012-alp-dp-2019-3.png
95 36013-Govt.V H S S Chunakara
36013-alp-dp-2019-1.png
36013-alp-dp-2019-2.png
36013-alp-dp-2019-3.png
96 36015-K K M G V H S S Elippakulam
36015-alp-dp-2019-1.png
36015-alp-dp-2019-2.png
36015-alp-dp-2019-3.png
97 36016-Amrita H S S Vallikunnam
36016-alp-dp-2019-1.png
36016-alp-dp-2019-2.png
36016-alp-dp-2019-3.png
98 36017-S K V H S Kuttemperoor
36017-alp-dp-2019-1.png
36017-alp-dp-2019-2.png
36017-alp-dp-2019-3.png
99 36021-N S Boys H S S Mannar
36021-alp-dp-2019-1.png
36021-alp-dp-2019-2.png
36021-alp-dp-2019-3.png
100 36022-N S Girls H S Mannar
36022-alp-dp-2019-1.png
36022-alp-dp-2019-2.png
36022-alp-dp-2019-3.png
101 36024-St. John`s H S S Mattom
36024-alp-dp-2019-1.png
36024-alp-dp-2019-2.png
36024-alp-dp-2019-3.png
102 36026-B H H S S Mavelikara
36026-alp-dp-2019-1.png
36026-alp-dp-2019-2.png
36026-alp-dp-2019-3.png
103 36028-Govt. Girls H S S Mavelikara
36028-alp-dp-2019-1.png
36028-alp-dp-2019-2.png
36028-alp-dp-2019-3.png
104 36031-S H V H S Karakkad
36031-alp-dp-2019-1.png
36031-alp-dp-2019-2.png
36031-alp-dp-2019-3.png
105 36032-J M H S Kodukulanji
36032-alp-dp-2019-1.png
36032-alp-dp-2019-2.png
36032-alp-dp-2019-3.png
106 36033-Padanilam H S S Nooranad
36033-alp-dp-2019-1.png
36033-alp-dp-2019-2.png
36033-alp-dp-2019-3.png
107 36034-V H S S Chathiyara
36034-alp-dp-2019-1.jpg
36034-alp-dp-2019-2.png
36034-alp-dp-2019-3.png
108 36035-V V H S S Thamarakulam
36035-alp-dp-2019-1.png
36035-alp-dp-2019-2.png
36035-alp-dp-2019-3.png
109 36036-Govt. H S Payyanalloor
36036-alp-dp-2019-1.png
36036-alp-dp-2019-2.png
36036-alp-dp-2019-3.png
110 36037-C B M H S Nooranad
36037-alp-dp-2019-1.png
36037-alp-dp-2019-2.png
36037-alp-dp-2019-3.png
111 36038-N S S H S Kudassanad
36038-alp-dp-2019-1.png
36038-alp-dp-2019-2.png
36038-alp-dp-2019-3.png
112 36039-Govt. S V H S S Kudassanad
36039-alp-dp-2019-1.png
36039-alp-dp-2019-2.png
36039-alp-dp-2019-3.png
113 36040-S V H S Pandanad
36040-alp-dp-2019-1.png
36040-alp-dp-2019-2.png
36040-alp-dp-2019-3.png
114 36041-M H S S Puthencavu
36041-alp-dp-2019-1.png
36041-alp-dp-2019-2.png
36041-alp-dp-2019-3.png
115 36042-M S S H S Thazhakara
36042-alp-dp-2019-1.png
36042-alp-dp-2019-2.png
36042-alp-dp-2019-3.png
116 36043-M T H S S Venmony
36043-alp-dp-2019-1.png
36043-alp-dp-2019-2.png
36043-alp-dp-2019-3.png
117 36044-T M V M H S Vettiyar
36044-alp-dp-2019-1.png
36044-alp-dp-2019-2.png
36044-alp-dp-2019-3.png
118 36045-Govt. Boys H S S Kayamkulam
119 36046-St. Mary`s G H S S Kayamkulam
36046-alp-dp-2019-1.png
36046-alp-dp-2019-2.png
36046-alp-dp-2019-3.png
120 36047-Govt. Girls H S S Kayamkulam
36047-alp-dp-2019-1.png
36047-alp-dp-2019-2.png
36047-alp-dp-2019-3.png
121 36048-S V H S Kayamkulam
36048-alp-dp-2019-1.png
36048-alp-dp-2019-2.png
36048-alp-dp-2019-3.png
122 36049-S K V H S Pathiyoor
123 36050-Panchayat H S Pathiyoor
36050-alp-dp-2019-1.png
36050-alp-dp-2019-2.png
36050-alp-dp-2019-3.png
124 36051-M S M H S S Kayamkulam
36051-alp-dp-2019-1.png
36051-alp-dp-2019-2.png
36051-alp-dp-2019-3.png
125 36052-Kopparethu H S Puthiavila
36052-alp-dp-2019-1.png
36052-alp-dp-2019-2.png
36052-alp-dp-2019-3.png
126 36053-N R P M H S S Kayamkulam
36053-alp-dp-2019-1.png
36053-alp-dp-2019-2.png
36053-alp-dp-2019-3.png
127 36055-V S S H S Koippallikaranma
36055-alp-dp-2019-1.png
36055-alp-dp-2019-2.png
36055-alp-dp-2019-3.png
128 36056-R V S M H S S Prayar
129 36057-C M S H S Puthuppally
130 36058-V M H S Krishnapuram
36058-alp-dp-2019-1.png
131 36060-Capt. N P P M V H S S Kattachira
36060-alp-dp-2019-1.png
36060-alp-dp-2019-2.png
132 36064-Govt. H S Puliyoor
36064-alp-dp-2019-1.png
36064-alp-dp-2019-2.png
36064-alp-dp-2019-3.png
133 36065-Govt. H S S Ramapuram
36065-alp-dp-2019-1.png
36065-alp-dp-2019-2.png
134 36067-V H S S Kallissery
36067-alp-dp-2019-1.png
36067-alp-dp-2019-2.png
36067-alp-dp-2019-3.png
135 36070-P K K S M H S S Kayamkulam
36070-alp-dp-2019-1.png
136 36072-S N Trust H S S Cheriyanad
36072-alp-dp-2019-1.png
36072-alp-dp-2019-2.png
36072-alp-dp-2019-3.png
137 36073-Govt. Mohammadens H. S, Kollakadavu
36073-alp-dp-2019-1.png
36073-alp-dp-2019-2.png
36073-alp-dp-2019-3.png
138 36501-TECHNICAL HS KRISHNAPURAM
139 46017-K.K.KUMARAPILLAI SMARAKA GHS , KARUMAD
46017-alp-dp-2019-1.png
46017-alp-dp-2019-2.png
46017-alp-dp-2019-3.png
140 46024-St. Mary`s HSS Champakulam
46024-alp-dp-2019-1.png
46024-alp-dp-2019-2.png
46024-alp-dp-2019-3.png
141 46031-SNDPHSSKuttamangalam
46031-alp-dp-2019-1.png
46031-alp-dp-2019-2.png
46031-alp-dp-2019-3.png
142 46032-Devamatha HS Chennamkary
46032-alp-dp-2019-1.png
46032-alp-dp-2019-2.png
46032-alp-dp-2019-3.png
143 46038-Little Flower HS Kavalam
46038-alp-dp-2019-1.png
46038-alp-dp-2019-2.png
46038-alp-dp-2019-3.png
144 46039-A J John Memorial HS Kainady
46039-alp-dp-2019-1.png
46039-alp-dp-2019-2.png
46039-alp-dp-2019-3.png
145 46047-St.Joseph`s HSS Pulincunnoo
46047-alp-dp-2019-1.png
46047-alp-dp-2019-2.png
46047-alp-dp-2019-3.png
146 46049-DBHSS Thakazhy
46049-alp-dp-2019-1.png
46049-alp-dp-2019-2.png
46049-alp-dp-2019-3.png
147 46056-Holy Family GHS Kainakary
46056-pookalam-2.png
46056-pookalam-3.png
148 46057-NSHSS Nedumudy
46057-alp-dp-2019-1.png
46057-alp-dp-2019-2.png
46057-alp-dp-2019-3.png
149 46058-Little Flower GHS Pulincunnoo
46058-alp-dp-2019-1.png
46058-alp-dp-2019-2.png
46058-alp-dp-2019-3.png
150 46060-Govt. HS Kuppapuram
46060-alp-dp-2019-1.png
46060-alp-dp-2019-2.png
46060-alp-dp-2019-3.png
151 46062-St. Aloysius HSS Edathua
46062-alp-dp-2019-1.png
46062-alp-dp-2019-2.png
46062-alp-dp-2019-3.png
152 46063-Lourde Matha HSS Pacha
46063-alp-dp-2019-1.png
46063-alp-dp-2019-2.png
46063-alp-dp-2019-3.png
153 46065-St.George HSS Muttar
46065-alp-dp-2019-1.png
46065-alp-dp-2019-2.png
46065-alp-dp-2019-3.png
154 46068-St.Xavier`s HS Mithrakary
46068-alp-dp-2019-1.png
46068-alp-dp-2019-2.png
46068-alp-dp-2019-3.png
155 46069-Govt. HSS Kidangara
46069-alp-dp-2019-1.png
46069-alp-dp-2019-2.png
46069-alp-dp-2019-3.png
156 46071-Govt.VHSS Thalavady
46071-alp-dp-2019-1.png
46071-alp-dp-2019-2.png
46071-alp-dp-2019-3.png
157 46075-St. Mary`sGHS Edathua
46075-alp-dp-2019-1.png
46075-alp-dp-2019-2.png
46075-alp-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=665617" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്