സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 13002-St.Mary's High School Cherupuzha
13002-knr-dp-2019-1.png
13002-knr-dp-2019-2.png
13002-knr-dp-2019-3.png
2 13006-St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur
13006-knr-dp-2019-1.png
13006-knr-dp-2019-2.png
13006-knr-dp-2019-3.png
3 13007-St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur
13007-knr-dp-2019-1.png
13007-knr-dp-2019-2.png
13007-knr-dp-2019-3.png
4 13008-Govt.Town H.S.S.Kannur
13008-knr-dp-2019-1.png
13008-knr-dp-2019-2.png
13008-knr-dp-2019-3.png
5 13009-Govt.City H.S.S.Kannur
13009-knr-dp-2019-1.png
13009-knr-dp-2019-2.png
13009-knr-dp-2019-3.png
6 13010-D.I.S.Girls H.S.S.Kannur
13010-knr-dp-2019-1.png
13010-knr-dp-2019-2.png
13010-knr-dp-2019-3.png
7 13012-Govt. H S S Pallikkunnu
13012-knr-dp-2019-1.png
13012-knr-dp-2019-2.png
13012-knr-dp-2019-3.png
8 13013-Chovva H.S.S.Chovva
13013-knr-dp-2019-1.png
13013-knr-dp-2019-2.png
13013-knr-dp-2019-3.png
9 13014-C.H.M.H.S.S.Elayavoor
13014-knr-dp-2019-1.png
13014-knr-dp-2019-2.png
13014-knr-dp-2019-3.png
10 13017-Azhikode H.S.S. Azhikode
13017-knr-dp-2019-1.png
13017-knr-dp-2019-2.png
13017-knr-dp-2019-3.png
11 13018-Govt.High School Azhikode
13018-knr-dp-2019-1.png
13018-knr-dp-2019-2.png
13018-knr-dp-2019-3.png
12 13023-SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA
13023-knr-dp-2019-1.png
13 13024-MOOTHEDATH H S TALIPARAMBA
13024-knr-dp-2019-1.png
13024-knr-dp-2019-2.png
13024-knr-dp-2019-3.png
14 13026-G.H.S. Koyyam
13026-knr-dp-2019-1.png
13026-knr-dp-2019-2.png
13026-knr-dp-2019-3.png
15 13027-G.H.S. S. Chuzhali
13027-knr-dp-2019-1.png
13027-knr-dp-2019-2.png
13027-knr-dp-2019-3.png
16 13028-GBHSS CHERUKUNNU
13028-knr-dp-2019-1.png
13028-knr-dp-2019-2.png
13028-knr-dp-2019-3.png
17 13029-GGVHSS CHERUKUNNU
13029-knr-dp-2019-1.png
13029-knr-dp-2019-2.png
13029-knr-dp-2019-3.png
18 13030-CHMKSGHSS MATTUL
13030-knr-dp-2019-1.png
13030-knr-dp-2019-2.png
13030-knr-dp-2019-3.png
19 13034-GHSS KOTTILA
13034-knr-dp-2019-1.png
13034-knr-dp-2019-2.png
13034-knr-dp-2019-3.png
20 13036-GGHSS MADAYI
13036-knr-dp-2019-5.png
13036-knr-dp-2019-6.png
13036-knr-dp-2019-7.png
21 13037-JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI
13037-knr-dp-2019-1.png
13037-knr-dp-2019-2.png
13037-knr-dp-2019-3.png
22 13039-GHSS KUNHIMANGALAM
13039-knr-dp-2019-1.png
13039-knr-dp-2019-2.png
13039-knr-dp-2019-3.png
23 13040-KPRGSGHSS Kalliasseri
13040-knr-dp-2019-1.png
13040-knr-dp-2019-2.png
13040-knr-dp-2019-3.png
24 13041-Parassinikadavu Higher Secondary School
13041-knr-dp-2019-1.png
13041-knr-dp-2019-2.png
13041-knr-dp-2019-3.png
25 13042-Govt.High School Aroli
13042-knr-dp-2019-1.png
13042-knr-dp-2019-2.png
13042-knr-dp-2019-3.png
26 13043-NSS HSS ALAKODE
13043-knr-dp-2019-1.png
13043-knr-dp-2019-2.png
13043-knr-dp-2019-3.png
27 13044-GHSS SREEPURAM
13044-knr-dp-2019-1.png
13044-knr-dp-2019-2.png
13044-knr-dp-2019-3.png
28 13045-Govt. V H S S Karthikapuram
13045-knr-dp-2019-1.png
13045-knr-dp-2019-2.png
13045-knr-dp-2019-3.png
29 13047-ST JOSEPH`S H S S VAYATTUPARAMBA
13047-knr-dp-2019-1.png
13047-knr-dp-2019-2.png
13047-knr-dp-2019-3.png
30 13048-GHSS KANIYANCHAL
13048-knr-dp-2019-1.png
13048-knr-dp-2019-2.png
13048-knr-dp-2019-3.png
31 13049-CHAPPARAPADAVU HIGH SCHOOL
13049-knr-dp-2019-1.png
13049-knr-dp-2019-2.png
13049-knr-dp-2019-3.png
32 13050-BVJMHS Perumbadavu
13050-knr-dp-2019-1.png
13050-knr-dp-2019-2.png
13050-knr-dp-2019-3.png
33 13051-Tagore Memorial Higher Secondary School Vellora
13051-knr-dp-2019-1.png
13051-knr-dp-2019-2.png
13051-knr-dp-2019-3.png
34 13054-Govt. High School Chelora
13054-knr-dp-2019-1.png
13054-knr-dp-2019-2.png
13054-knr-dp-2019-3.png
35 13055-Kambil Mopla High School
13055-knr-dp-2019-1.png
13055-knr-dp-2019-2.png
13055-knr-dp-2019-3.png
36 13056-IMNS Govt.High School Mayyil
13056-knr-dp-2019-1.png
13056-knr-dp-2019-2.png
37 13057-Anjarakandy Higher Secondary School
13057-knr-dp-2019-1.png
13057-knr-dp-2019-2.png
13057-knr-dp-2019-3.png
38 13058-Chembilode Higher Secondary School, Thalavil
13058-knr-dp-2019-1.png
13058-knr-dp-2019-2.png
13058-knr-dp-2019-3.png
39 13059-Kadambur Higher Secondary School
13059-knr-dp-2019-1.png
13059-knr-dp-2019-2.png
13059-knr-dp-2019-3.png
40 13060-Kadachira High School
13060-knr-dp-2019-1.png
13060-knr-dp-2019-2.png
13060-knr-dp-2019-3.png
41 13061-Govt.H.S.S. Chala
13061-knr-dp-2019-1.png
13061-knr-dp-2019-2.png
13061-knr-dp-2019-3.png
42 13062-A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri
13062-knr-dp-2019-1.png
13062-knr-dp-2019-2.png
13062-knr-dp-2019-3.png
43 13063-G.H.S.S. Sreekandapuram
13063-knr-dp-2019-1.png
13063-knr-dp-2019-2.png
13063-knr-dp-2019-3.png
44 13066-Cherupushpa HS Chanadanakampara
13066-knr-dp-2019-1.png
13066-knr-dp-2019-2.png
13066-knr-dp-2019-3.png
45 13067-St.George High School Chempanthotty
13067-knr-dp-2019-1.png
13067-knr-dp-2019-2.png
46 13068-Nirmala Higher Secondary School Chemperi
13068-knr-dp-2019-2.png
13068-knr-dp-2019-3.png
47 13069-St.Augustine High School Nellikkutty
13069-knr-dp-2019-1.png
13069-knr-dp-2019-2.png
13069-knr-dp-2019-3.png
48 13070-St.Thomas High School Manikkadave
13070-knr-dp-2019-1.png
13070-knr-dp-2019-2.png
13070-knr-dp-2019-3.png
49 13072-G.H.S.S. Irikkur
13072-knr-dp-2019-1.png
13072-knr-dp-2019-2.png
50 13074-Sacred Heart High School Payyavoor
13074-knr-dp-2019-1.png
51 13075-E M S Smaraka Govt H S S Pappinisseri
13075-knr-dp-2019-1.png
13075-knr-dp-2019-2.png
13075-knr-dp-2019-3.png
52 13077-GHS PATTUVAM
13077-knr-dp-2019-1.png
13077-knr-dp-2019-2.png
53 13078-Govt.H S S Kannadiparamba
13078-knr-dp-2019-1.png
13078-knr-dp-2019-2.png
13078-knr-dp-2019-3.png
54 13079-Govt. H.S.S. Munderi
13079-knr-dp-2019-1.png
13079-knr-dp-2019-2.png
13079-knr-dp-2019-3.png
55 13081-Govt.High School Morazha
13081-knr-dp-2019-1.png
13081-knr-dp-2019-2.png
56 13082-A.K.S.G.H.S. Malappatam
13082-knr-dp-2019-1.png
13082-knr-dp-2019-2.png
13082-knr-dp-2019-3.png
57 13083-Mary Queen`s High School Kudianmala
13083-knr-dp-2019-1.png
13083-knr-dp-2019-2.png
58 13084-Govt. H S S Chattukapara
13084-knr-dp-2019-1.png
13084-knr-dp-2019-2.png
59 13086-GVHSS KURMATHUR
13086-knr-dp-2019-1.png
13086-knr-dp-2019-2.png
13086-knr-dp-2019-3.png
60 13087-SABTMHigh School Thayineri
13087-knr-dp-2019-1.png
13087-knr-dp-2019-2.png
13087-knr-dp-2019-3.png
61 13088-Govt.Higher Secondary School Korome
13088-knr-dp-2019-1.png
13088-knr-dp-2019-2.png
13088-knr-dp-2019-3.png
62 13089-Govt.Higher Secondary School Ramanthally
13089-knr-dp-2019-1.png
13089-knr-dp-2019-2.png
13089-knr-dp-2019-3.png
63 13092-Govt.Higher Secondary School Mathil
13092-knr-dp-2019-11.png
13092-knr-dp-2019-12.png
13092-knr-dp-2019-13.png
64 13093-Govt.Higher Secondary School Vayakkara
13093-knr-dp-2019-1.png
13093-knr-dp-2019-2.png
13093-knr-dp-2019-3.png
65 13094-Govt.Higher Secondary School Mathamangalam
13094-knr-dp-2019-1.png
13094-knr-dp-2019-2.png
13094-knr-dp-2019-3.png
66 13096-Govt.Higher Secondary School Prappoil
13096-knr-dp-2019-1.png
13096-knr-dp-2019-2.png
13096-knr-dp-2019-3.png
67 13097-Govt.Higher Secondary School Vellur
13097-knr-dp-2019-1.png
13097-knr-dp-2019-2.png
13097-knr-dp-2019-3.png
68 13098-Govt.Girls Higher Secondary School Payyannur
13098-knr-dp-2019-1.png
13098-knr-dp-2019-2.png
13098-knr-dp-2019-3.png
69 13100-SHENOY SMARAKA GOVT HIGHER SECONDAR
13100-knr-dp-2019-1.png
13100-knr-dp-2019-2.png
13100-knr-dp-2019-3.png
70 13101-A K A S G V H S S Payyanur
13101-knr-dp-2019-1.png
13101-knr-dp-2019-2.png
13101-knr-dp-2019-3.png
71 13104-Govt.Higher Secondary School Peringome
13104-knr-dp-2019-1.png
13104-knr-dp-2019-2.png
13104-knr-dp-2019-3.png
72 13105-AVS Govt.Higher Secondary School Karivellur
13105-knr-dp-2019-1.png
13105-knr-dp-2019-2.png
13105-knr-dp-2019-3.png
73 13106-GWHSS CHERUKUNNU
13106-knr-dp-2019-1.png
13106-knr-dp-2019-2.png
13106-knr-dp-2019-3.png
74 13108-S.N.Trust H.S.S.Thottada
13108-knr-dp-2019-1.png
13108-knr-dp-2019-2.png
13108-knr-dp-2019-3.png
75 13121-GOVT.HIGH SCHOOL, PADIYOOR
13121-knr-dp-2019-2.png
13121-knr-dp-2019-3.png
76 13502-TECHNICAL HS NERUVAMBRAM
13502-knr-dp-2019-1.png
13502-knr-dp-2019-2.png
13502-knr-dp-2019-3.png
77 13759-Govt. High School, Kuttiyeri
13759-knr-dp-2019-1.png
13759-knr-dp-2019-2.png
13759-knr-dp-2019-3.png
78 13966-G H S Thavidissery
13966-knr-dp-2019-1.png
13966-knr-dp-2019-2.png
13966-knr-dp-2019-3.png
79 14001-St.Joseph`s HSS Thalassery
14001-knr-dp-2019-1.png
14001-knr-dp-2019-2.png
14001-knr-dp-2019-3.png
80 14002-Sacred Heart Girls H S Thalassery
14002-knr-dp-2019-1.png
14002-knr-dp-2019-2.png
14002-knr-dp-2019-3.png
81 14003-Govt.Girls HSS Thalassery
14003-knr-dp-2019-1.png
14003-knr-dp-2019-2.png
14003-knr-dp-2019-3.png
82 14004-Govt.Brennen HSS Thalassery
14004-knr-dp-2019-1.png
14004-knr-dp-2019-2.png
14004-knr-dp-2019-3.png
83 14006-Govt.HSS Thiruvangad
14006-knr-dp-2019-1.png
14006-knr-dp-2019-2.png
14006-knr-dp-2019-3.png
84 14007-Govt.Vocational H S S Koduvally
14007-knr-dp-2019-1.png
14007-knr-dp-2019-2.png
14007-knr-dp-2019-3.png
85 14008-M M H S S Thalassery
14008-knr-dp-2019-1.png
14008-knr-dp-2019-2.png
14008-knr-dp-2019-3.png
86 14009-Govt.Vocational H S S Chirakkara
14009-knr-dp-2019-1.png
14009-knr-dp-2019-2.png
14009-knr-dp-2019-3.png
87 14012-Govt. H S S Palayad
14012-knr-dp-2019-1.png
14012-knr-dp-2019-2.png
14012-knr-dp-2019-3.png
88 14013-Govt. H.S.S Chundangapoil
14013-knr-dp-2019-1.png
14013-knr-dp-2019-2.png
14013-knr-dp-2019-3.png
89 14014-Koodali HSS
14014-knr-dp-2019-1.png
14014-knr-dp-2019-2.png
14014-knr-dp-2019-3.png
90 14015-Govt. VHSS Kadirur
14015-knr-dp-2019-1.png
14015-knr-dp-2019-2.png
14015-knr-dp-2019-3.png
91 14016-KPCHSS Pattannur
14016-knr-dp-2019-1.png
14016-knr-dp-2019-2.png
14016-knr-dp-2019-3.png
92 14017-Govt. H S S Vadakkumpad
14017-knr-dp-2019-1.png
14017-knr-dp-2019-2.png
14017-knr-dp-2019-3.png
93 14018-GVHSS Edayannur
14018-knr-dp-2019-1.png
14018-knr-dp-2019-2.png
14018-knr-dp-2019-3.png
94 14019-GHSS Kuthuparamba
14019-knr-dp-2019-1.png
14019-knr-dp-2019-2.png
14019-knr-dp-2019-3.png
95 14020-GHSS Mambaram
14020-knr-dp-2019-1.png
14020-knr-dp-2019-2.png
14020-knr-dp-2019-3.png
96 14021-GHS Kottayam Malabar
14021-knr-dp-2019-1.png
14021-knr-dp-2019-2.png
14021-knr-dp-2019-3.png
97 14022-GHSS Vengad
14022-knr-dp-2019-1.png
14022-knr-dp-2019-2.png
14022-knr-dp-2019-3.png
98 14023-GHSS Chittariparamaba
14023-knr-dp-2019-1.png
14023-knr-dp-2019-2.png
14023-knr-dp-2019-3.png
99 14024-St.Cornelius HS Kolayad
14024-knr-dp-2019-1.png
14024-knr-dp-2019-2.png
14024-knr-dp-2019-3.png
100 14025-Kottayam Raja`s H S Pathiriyad
14025-knr-dp-2019-1.png
14025-knr-dp-2019-2.png
14025-knr-dp-2019-3.png
101 14026-KKV MEMMORIAL PANOOR HSS
14026-knr-dp-2019-1.png
102 14027-PRM HSS PANOOR
14027-knr-dp-2019-1.png
14027-knr-dp-2019-2.png
103 14028-RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI
14028-knr-dp-2019-1.png
14028-knr-dp-2019-2.png
14028-knr-dp-2019-3.png
104 14029-CHOTHAVOOR HS. CHAMPAD
14029-knr-dp-2019-1.png
14029-knr-dp-2019-2.png
14029-knr-dp-2019-3.png
105 14030-RAMAVILASAM HSS . CHOKLI
14030-knr-dp-2019-11.png
14030-knr-dp-2019-2.png
14030-knr-dp-2019-3.png
106 14031-NAMHSS PERINGATHUR
14031-knr-dp-2019-1.png
14031-knr-dp-2019-2.png
14031-knr-dp-2019-3.png
107 14033-St.Josephs HS Peravoor
14033-knr-dp-2019-1.png
14033-knr-dp-2019-2.png
14033-knr-dp-2019-3.png
108 14034-Santhome HSS Kolakkad
14034-knr-dp-2019-1.png
14034-knr-dp-2019-2.png
14034-knr-dp-2019-3.png
109 14035-GHSSPala
14035-knr-dp-2019-1.png
14035-knr-dp-2019-2.png
14035-knr-dp-2019-3.png
110 14036-CHMHS Kavumpady
14036-knr-dp-2019-1.png
14036-knr-dp-2019-2.png
14036-knr-dp-2019-3.png
111 14037-St.Josephs HS Adakkathode
14037-knr-dp-2019-1.png
14037-knr-dp-2019-2.png
14037-knr-dp-2019-3.png
112 14038-St.Thomas H.S Kelakam
14038-knr-dp-2019-1.png
14038-knr-dp-2019-2.png
14038-knr-dp-2019-3.png
113 14039-IJMHSS Kottiyoor
14039-knr-dp-2019-1.png
14039-knr-dp-2019-2.png
14039-knr-dp-2019-3.png
114 14042-GHSS Manathana
14042-knr-dp-2019-1.png
14042-knr-dp-2019-2.png
14042-knr-dp-2019-3.png
115 14045-KADAVATHUR VHSS
14045-knr-dp-2019-1.png
14045-knr-dp-2019-2.png
14045-knr-dp-2019-3.png
116 14046-P.R MEMORIAL KOLAVALLUR HSS
14046-knr-dp-2019-1.png
14046-knr-dp-2019-2.png
14046-knr-dp-2019-3.png
117 14047-Iritty High School
14047-knr-dp-2019-1.png
14047-knr-dp-2019-2.png
14047-knr-dp-2019-3.png
118 14049-Mattannur HSS
14049-knr-dp-2019-1.png
14049-knr-dp-2019-2.png
14049-knr-dp-2019-3.png
119 14050-Sivapuram HS
14050-knr-dp-2019-1.png
14050-knr-dp-2019-2.png
14050-knr-dp-2019-3.png
120 14051-GHSS Malur
14051-knr-dp-2019-1.png
14051-knr-dp-2019-2.png
14051-knr-dp-2019-3.png
121 14052-GHSS Chavassery
14052-knr-dp-2019-1.png
14052-knr-dp-2019-2.png
14052-knr-dp-2019-3.png
122 14053-St.Marys HSS Edoor
14053-knr-dp-2019-1.png
14053-knr-dp-2019-2.png
14053-knr-dp-2019-3.png
123 14054-GHSS Aralam
14054-knr-dp-2019-1.png
14054-knr-dp-2019-2.png
14054-knr-dp-2019-3.png
124 14055-St.Thomas HS Karikkottakkary
14055-knr-dp-2019-1.png
14055-knr-dp-2019-2.png
14055-knr-dp-2019-3.png
125 14056-St.Sebastians Hss Velimanam
14056-knr-dp-2019-1.png
14056-knr-dp-2019-2.png
14056-knr-dp-2019-3.png
126 14057-AKG Govt.Higher Secondary School Pinarayi
14057-knr-dp-2019-1.png
14057-knr-dp-2019-2.png
14057-knr-dp-2019-3.png
127 14058-St.Josephs HS Kunnoth
14058-knr-dp-2019-1.png
14058-knr-dp-2019-2.png
14058-knr-dp-2019-3.png
128 14059-St.Thomas HS Kiliyanthara
14059-knr-dp-2019-1.png
14059-knr-dp-2019-2.png
14059-knr-dp-2019-3.png
129 14060-Sacred Heart HSS Angadikadavu
14060-knr-dp-2019-1.png
130 14061-RAMAKRISHNA HS. OLAVILAM
14061-knr-dp-2019-1.png
14061-knr-dp-2019-2.png
14061-knr-dp-2019-3.png
131 14062-KARIYAD NAMBIAR'S H S
14062-knr-dp-2019-1.png
14062-knr-dp-2019-2.png
14062-knr-dp-2019-3.png
132 14063-Mambaram HSS
14063-knr-dp-2019-1.png
14063-knr-dp-2019-2.png
133 14849-GOVT HIGH SCHOOL ARALAM FARM
14849-knr-dp-2019-1.png
14849-knr-dp-2019-2.png
14849-knr-dp-2019-3.png
134 14855-Govt. High School, Perinkari
14855-knr-dp-2019-1.png
14855-knr-dp-2019-2.png
14855-knr-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=1068565" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്