സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
3 22003-C. N. N. G. H. S. Cherpu
22003-tsr-dp-2019-1.png
22003-tsr-dp-2019-2.png
22003-tsr-dp-2019-3.png
4 22004-G. V. H. S. S. Cherpu
22004-tsr-dp-2019-1.png
22004-tsr-dp-2019-2.png
22004-tsr-dp-2019-3.png
5 22006-St. Xavier` s H. S. Chevoor
22006-tsr-dp-2019-1.png
22006-tsr-dp-2019-2.png
22006-tsr-dp-2019-3.png
6 22010-H. S. ANTHIKAD
22010-tsr-dp-2019-1.png
22010-tsr-dp-2019-2.png
22010-tsr-dp-2019-3.png
7 22011-G. H. S. S. MANALUR
22011-tsr-dp-2019-1.png
22011-tsr-dp-2019-2.png
22011-tsr-dp-2019-3.png
8 22012-P. J. M. S. G. H. S. S. KANDASSANKADAU
22012-tsr-dp-2019-1.png
22012-tsr-dp-2019-2.png
22012-tsr-dp-2019-3.png
9 22013-S. H. OF MARY'S C. G. H. S. KANDASSANKADAV
22013-tsr-dp-2019-1.png
22013-tsr-dp-2019-2.png
22013-tsr-dp-2019-3.png
10 22014-S. N. G. S. H. S. KARAMUCK
22014-tsr-dp-2019-1.png
11 22015-C. M. G. H. S. S. KUTTUR
22015-tsr-dp-2019-2.png
22015-tsr-dp-2019-3.png
12 22016-T. H. S. ARANATTUKARA
22016-tsr-dp-2019-1.png
22016-tsr-dp-2019-2.png
13 22017-I. J. G. H. S. ARANATTUKARA
22017-tsr-dp-2019-1.png
22017-tsr-dp-2019-2.png
22017-tsr-dp-2019-3.png
14 22018-ST. ANNE`S C. G. H. S. WEST FORT THRISSUR
22018-tsr-dp-2019-1.png
22018-tsr-dp-2019-2.png
22018-tsr-dp-2019-3.png
15 22021-H. S. ARIMPUR
22021-tsr-dp-2019-1.png
16 22022-St. Thomas H. S. Thiroor
22022-tsr-dp-2019-1.png
22022-tsr-dp-2019-2.png
22022-tsr-dp-2019-3.png
17 22023-Poomala H. S. Poomala
22023-tsr-dp-2019-1.png
22023-tsr-dp-2019-2.png
22023-tsr-dp-2019-3.png
18 22024-G. N. H. S. S. Kizhuppillikara
22024-tsr-dp-2019-1.png
22024-tsr-dp-2019-2.png
22024-tsr-dp-2019-3.png
19 22025-Seraphic C. G. H. S. Peringottukara
22025-tsr-dp-2019-1.png
22025-tsr-dp-2019-2.png
22025-tsr-dp-2019-3.png
20 22026-G. H. S. S. Peringottukara
21 22028-S. N. M. H. S. Chazhoor
22028-tsr-dp-2019-1.png
22028-tsr-dp-2019-2.png
22028-tsr-dp-2019-3.png
22 22031-ST. ALOYSIUS H. S. ELTHURUTH
22031-tsr-dp-2019-1.png
23 22032-St. Antony` s H. S. Pazhuvil
24 22034-C. M. S. H. S. S. THRISSUR
22034-tsr-dp-2019-1.png
22034-tsr-dp-2019-2.png
22034-tsr-dp-2019-3.png
25 22035-St.Josephs C. G. H. S. S. Thrissur
22035-tsr-dp-2019-1.png
22035-tsr-dp-2019-2.png
22035-tsr-dp-2019-3.png
26 22036-Chaldean Syrian H. S. S. Thrissur
27 22039-M. T. H. S. Chelakkottukara
22039-tsr-dp-2019-1.png
22039-tsr-dp-2019-2.png
22039-tsr-dp-2019-3.png
28 22040-V. B. H. S. S. THRISSUR
22040-tsr-dp-2019-1.png
22040-tsr-dp-2019-2.png
22040-tsr-dp-2019-3.png
29 22046-St Sebastian's C G H S Nellikkunnu
22046-tsr-dp-2019-1.png
22046-tsr-dp-2019-2.png
22046-tsr-dp-2019-3.png
30 22049-St Clare`s C. G. H. S. S Thrissur
22049-tsr-dp-2019-1.png
22049-tsr-dp-2019-2.png
31 22050-St Thomas College H. S. S. Thrissur
22050-tsr-dp-2019-1.png
22050-tsr-dp-2019-2.png
22050-tsr-dp-2019-3.png
32 22051-St Thomas H. S. S. Thope
22051-tsr-dp-2019-3.png
33 22052-S. H. C. G. H. S. S. Thrissur
22052-tsr-dp-2019-1.png
22052-tsr-dp-2019-2.png
22052-tsr-dp-2019-3.png
34 22053-H. F. C. G. H. S. Thrissur
22053-tsr-dp-2019-2.png
22053-tsr-dp-2019-3.png
35 22057-G. H. S. S. Pattikkad
36 22058-G. H. S. S. Peechi
37 22062-St. Mary` s C. G. H. S. Ollur
22062-tsr-dp-2019-1.png
38 22066-Deepthi H. S. Thalore
39 22068-C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly
22068-tsr-dp-2019-1.png
22068-tsr-dp-2019-2.png
22068-tsr-dp-2019-3.png
40 22069-St. Joseph` s H. S. Velupadam
22069-tsr-dp-2019-1.png
22069-tsr-dp-2019-2.png
22069-tsr-dp-2019-3.png
41 22071-Matha H. S. Mannampetta
22071-tsr-dp-2019-1.png
22071-tsr-dp-2019-2.png
22071-tsr-dp-2019-3.png
42 22072-A. P. H. S. Alagappanagar
22072-tsr-dp-2019-1.png
22072-tsr-dp-2019-2.png
43 22073-St.Sebasian`s H. S. Mannamangalam
22073-tsr-dp-2019-1.png
22073-tsr-dp-2019-2.png
22073-tsr-dp-2019-3.png
44 22074-G. V. H. S. S. Puthur
45 22075-ST. JOHN`S H. S. PARAPPUR
22075-tsr-dp-2019-1.png
22075-tsr-dp-2019-2.png
46 22076-S. S. G. H. S. S. PURANATTUKARA
22076-tsr-dp-2019-1.png
22076-tsr-dp-2019-2.png
22076-tsr-dp-2019-3.png
47 22077-S. R. K. G. V. M. H. S. S. PURANATTUKARA
22077-tsr-dp-2019-1.png
22077-tsr-dp-2019-2.png
22077-tsr-dp-2019-3.png
48 22079-SANTHA H. S. S. AVANUR
22079-tsr-dp-2019-1.png
22079-tsr-dp-2019-2.png
22079-tsr-dp-2019-3.png
49 22080-S. D. V. H. S. PERAMANGALAM
22080-tsr-dp-2019-1.png
22080-tsr-dp-2019-2.png
22080-tsr-dp-2019-3.png
50 23001-R M Higher Secondary School, Aloor
23001-tsr-dp-2019-1.png
23001-tsr-dp-2019-2.png
51 23003-B V M H S KALLETTUMKARA
23003-tsr-dp-2019-1.png
52 23004-G S H S ASHTAMICHIRA
23004-tsr-dp-2019-1.png
53 23005-G V H S S CHALAKUDY
23005-tsr-dp-2019-1.png
23005-tsr-dp-2019-2.png
23005-tsr-dp-2019-3.png
54 23008-S H C G H S S CHALAKUDY
23008-tsr-dp-2019-1.png
23008-tsr-dp-2019-2.png
23008-tsr-dp-2019-3.png
55 23009-ST. ANTONY`S C G H S KOTTAT
56 23010-G G H S CHALAKUDY
57 23011-ST. JOSEPH`S H S MELOOR
23011-tsr-dp-2019-1.png
23011-tsr-dp-2019-2.png
23011-tsr-dp-2019-3.png
58 23012-G H S S KODUNGALLUR
23012-tsr-dp-2019-1.png
23012-tsr-dp-2019-2.png
23012-tsr-dp-2019-3.png
59 23013-G G H S S KODUNGALLUR
23013-tsr-dp-2019-1.png
23013-tsr-dp-2019-2.png
23013-tsr-dp-2019-3.png
60 23014-G K V H S S ERIYAD
23014-tsr-dp-2019-1.png
23014-tsr-dp-2019-2.png
23014-tsr-dp-2019-3.png
61 23015-ST. ANNE`S H S KOTTAPURAM
23015-tsr-dp-2019-1.png
23015-tsr-dp-2019-2.png
23015-tsr-dp-2019-3.png
62 23016-S S M H S AZHICODE
23016-tsr-dp-2019-1.png
23016-tsr-dp-2019-2.png
23016-tsr-dp-2019-3.png
63 23017-G H S S EDAVILANGU
23017-tsr-dp-2019-1.png
23017-tsr-dp-2019-2.png
23017-tsr-dp-2019-3.png
64 23019-ST. ANTONY`S G H S S. THANISSERY
65 23020-H D P S H S S EDATHIRINJI
23020-tsr-dp-2019-1.png
23020-tsr-dp-2019-2.png
23020-tsr-dp-2019-3.png
66 23023-ST. MARY`S H S S IRINJALAKUDA
23023-tsr-dp-2019-1.png
23023-tsr-dp-2019-2.png
23023-tsr-dp-2019-3.png
67 23024-N H S S IRINJALAKUDA
23024-tsr-dp-2019-1.png
23024-tsr-dp-2019-2.png
23024-tsr-dp-2019-3.png
68 23025-S N H S S IRINJALAKUDA
23025-tsr-dp-2019-1.png
23025-tsr-dp-2019-2.png
23025-tsr-dp-2019-3.png
69 23027-L F C H S IRINJALAKUDA
23027-tsr-dp-2019-1.png
23027-tsr-dp-2019-2.png
23027-tsr-dp-2019-3.png
70 23028-L B S M H S S AVITTATHUR
23028-tsr-dp-2019-1.png
23028-tsr-dp-2019-2.png
23028-tsr-dp-2019-3.png
71 23029-B V M H S KALPARAMBA
23029-tsr-dp-2019-1.png
23029-tsr-dp-2019-2.png
23029-tsr-dp-2019-3.png
72 23031-P S M V H S S KATTOOR
23031-tsr-dp-2019-1.png
23031-tsr-dp-2019-2.png
23031-tsr-dp-2019-3.png
73 23032-ST. XAVIER`S H S KARANCHIRA
23032-tsr-dp-2019-1.png
23032-tsr-dp-2019-2.png
23032-tsr-dp-2019-3.png
74 23033-G H S KUZHUR
23033-tsr-dp-2019-1.png
23033-tsr-dp-2019-2.png
23033-tsr-dp-2019-3.png
75 23034-H C H S MAPRANAM
23034-tsr-dp-2019-1.png
23034-tsr-dp-2019-2.png
23034-tsr-dp-2019-3.png
76 23035-G N B H S KODAKARA
23035-tsr-dp-2019-1.png
23035-tsr-dp-2019-2.png
23035-tsr-dp-2019-3.png
77 23037-DONBOSCO G H S KODAKARA
23037-tsr-dp-2019-1.png
78 23038-S K H S MATTATHUR
23038-tsr-dp-2019-1.png
23038-tsr-dp-2019-2.png
79 23039-G H S S CHEMBUCHIRA
80 23040-P C G H S VELLIKULANGARA
23040-tsr-dp-2019-1.png
23040-tsr-dp-2019-2.png
23040-tsr-dp-2019-3.png
81 23042-M A M H S KORATTY
23042-tsr-dp-2019-1.png
23042-tsr-dp-2019-2.png
23042-tsr-dp-2019-3.png
82 23043-P S H S S THIRUMUDIKUNNU
23043-tsr-dp-2019-1.png
23043-tsr-dp-2019-2.png
83 23044-L F C H S S KORATTY
23044-tsr-dp-2019-1.png
23044-tsr-dp-2019-2.png
23044-tsr-dp-2019-3.png
84 23045-ST. MARY`S G H S S KUZHIKATTUSSERY
23045-tsr-dp-2019-1.png
23045-tsr-dp-2019-2.png
23045-tsr-dp-2019-3.png
85 23046-ST. ANTONY`S H S S MALA
86 23047-ST. ANTONY`S H S MOORKANAD
23047-tsr-dp-2019-1.png
23047-tsr-dp-2019-2.png
23047-tsr-dp-2019-3.png
87 23048-ST. JOSEPH`S H S KARUVANNUR
23048-tsr-dp-2019-1.png
23048-tsr-dp-2019-2.png
23048-tsr-dp-2019-3.png
88 23051-G H S S KARUPADANNA
23051-tsr-dp-2019-1.png
23051-tsr-dp-2019-2.png
23051-tsr-dp-2019-3.png
89 23052-P V S H S PARAPPUKKARA
23052-tsr-dp-2019-1.png
23052-tsr-dp-2019-2.png
23052-tsr-dp-2019-3.png
90 23053-S K H S S ANANDAPURAM
23053-tsr-dp-2019-1.png
23053-tsr-dp-2019-2.png
23053-tsr-dp-2019-3.png
91 23054-G V H S S NANDIKKARA
23054-tsr-dp-2019-1.png
23054-tsr-dp-2019-2.png
23054-tsr-dp-2019-3.png
92 23055-ST. GEORGE`S H S PARIYARAM
93 23056-ST. SEBASTIAN`S H S S KUTTIKKAD
23056-tsr-dp-2019-1.png
23056-tsr-dp-2019-2.png
23056-tsr-dp-2019-3.png
94 23057-A K M H S POYYA
95 23058-ST. ANTONY`S H S S PUDUKKAD
23058-tsr-dp-2019-1.png
23058-tsr-dp-2019-2.png
23058-tsr-dp-2019-3.png
96 23060-ST.MARY`S H S CHENGALOOR
23060-tsr-dp-2019-1.png
23060-tsr-dp-2019-2.png
23060-tsr-dp-2019-3.png
97 23062-G V H S S PUTHENCHIRA
23062-tsr-dp-2019-1.png
23062-tsr-dp-2019-2.png
98 23063-T H S PUTHENCHIRA
23063-tsr-dp-2019-1.png
23063-tsr-dp-2019-2.png
23063-tsr-dp-2019-3.png
99 23064-N S H S S VALOOR
100 23065-U H S S MAMBRA
23065-tsr-dp-2019-1.png
23065-tsr-dp-2019-2.png
101 23066-S N D P H S S PALISSERY
102 23068-H S S PANANGAD
23068-tsr-dp-2019-1.png
23068-tsr-dp-2019-2.png
23068-tsr-dp-2019-3.png
103 23070-ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM
23070-tsr-dp-2019-1.png
23070-tsr-dp-2019-2.png
23070-tsr-dp-2019-3.png
104 23071-G S H S S MELADOOR
23071-tsr-dp-2019-1.png
23071-tsr-dp-2019-2.png
23071-tsr-dp-2019-3.png
105 23073-G H S S VETTILPPARA
106 23074-G H S S CHAIPANKUZHY
23074-tsr-dp-2019-1.png
23074-tsr-dp-2019-2.png
23074-tsr-dp-2019-3.png
107 23075-S N V H S S ALOOR
23075-tsr-dp-2019-1.png
23075-tsr-dp-2019-2.png
23075-tsr-dp-2019-3.png
108 23076-U H S ANNANAD
23076-tsr-dp-2019-3.png
109 23077-S C G H S S KOTTAKKAL MALA
23077-tsr-dp-2019-1.png
23077-tsr-dp-2019-2.png
23077-tsr-dp-2019-3.png
110 23078-G H S PULLUT
23078-tsr-dp-2019-1.png
23078-tsr-dp-2019-2.png
23078-tsr-dp-2019-3.png
111 23079-G H S S MUPLIYAM
23079-tsr-dp-2019-1.png
23079-tsr-dp-2019-2.png
23079-tsr-dp-2019-3.png
112 23080-O L F G H S MATHILAKAM
23080-tsr-dp-2019-1.png
23080-tsr-dp-2019-2.png
23080-tsr-dp-2019-3.png
113 23085-M E S H S S P. VEMBALLUR
23085-tsr-dp-2019-1.png
23085-tsr-dp-2019-2.png
114 23501-TECHNICAL HS KODUNGALLUR
23501-tsr-dp-2019-1.png
23501-tsr-dp-2019-2.png
23501-tsr-dp-2019-3.png
115 24001-Govt. S. M. T. H. S. S Chelakkara
24001-tsr-dp-2019-1.png
24001-tsr-dp-2019-2.png
24001-tsr-dp-2019-3.png
116 24002-St. Joseph`s H. S Pangarappilly
24002-tsr-dp-2019-1.png
24002-tsr-dp-2019-2.png
24002-tsr-dp-2019-3.png
117 24003-L. F. Girls H. S Chelakkara
24003-tsr-dp-2019-1.png
24003-tsr-dp-2019-2.png
118 24004-Govt. H. S Panjal
24004-tsr-dp-2019-1.png
24004-tsr-dp-2019-2.png
24004-tsr-dp-2019-3.png
119 24005-Govt. H. S. S Cheruthuruthy
24005-tsr-dp-2019-1.png
24005-tsr-dp-2019-2.png
24005-tsr-dp-2019-3.png
120 24006-N. S. S. H. S Mulloorkara
24006-tsr-dp-2019-1.png
24006-tsr-dp-2019-2.png
24006-tsr-dp-2019-3.png
121 24007-Govt. V.H.S.S. Desamangalam
24007-tsr-dp-2019-1.png
24007-tsr-dp-2019-2.png
24007-tsr-dp-2019-3.png
122 24009-Govt. H. S. S Erumapetty
24009-tsr-dp-2019-1.png
24009-tsr-dp-2019-2.png
24009-tsr-dp-2019-3.png
123 24011-Govt. V. H. S. S. for Boys Kunnamkulam
124 24015-B. C. G. H. S Kunnamkulam
125 24018-St. Francis H. S. S for Boys Mattom
24018-tsr-dp-2019-1.png
24018-tsr-dp-2019-2.png
24018-tsr-dp-2019-3.png
126 24021-St. Thomas H.S.S Mayannoor
24021-tsr-dp-2019-1.png
24021-tsr-dp-2019-2.png
127 24022-Sarvodayam H. S Aryampadam
128 24023-N. S. S. V. H. S. S Mundathicode
24023-tsr-dp-2019-1.png
24023-tsr-dp-2019-2.png
129 24024-Govt. V. H. S. S Pazhanji
24024-tsr-dp-2019-1.png
24024-tsr-dp-2019-3.png
130 24025-St. Joseph`s And St. Cyril`s H. S West Mangad
24025-tsr-dp-2019-1.png
24025-tsr-dp-2019-2.png
24025-tsr-dp-2019-3.png
131 24028-Govt. H. S. S Pazhayannur
24028-tsr-dp-2019-1.png
24028-tsr-dp-2019-2.png
132 24029-T. M.V. H. S.S Perimpilavu
133 24031-Govt.V.H.S.S. Thiruvilwamala
24031-tsr-dp-2019-1.png
24031-tsr-dp-2019-2.png
134 24033-Govt.Boys H. S. S. Wadakkanchery
24033-tsr-dp-2019-1.png
24033-tsr-dp-2019-2.png
135 24034-Govt. Girls H. S Wadakkanchery
24034-tsr-dp-2019-1.png
24034-tsr-dp-2019-2.png
24034-tsr-dp-2019-3.png
136 24035-Govt. H. S. S Machad
24035-tsr-dp-2019-1.png
137 24037-Govt. H. S. S Varavoor
24037-tsr-dp-2019-1.png
24037-tsr-dp-2019-2.png
24037-tsr-dp-2019-3.png
138 24038-Govt. R. S. R. V. H. S. S Velur
24038-tsr-dp-2019-1.png
24038-tsr-dp-2019-2.png
24038-tsr-dp-2019-3.png
139 24039-St. Joseph`s H. S. S Pavaratty
140 24040-M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad
24040-tsr-dp-2019-1.png
24040-tsr-dp-2019-2.png
141 24041-C. K. C. Girls H. S Pavaratty
142 24042-St. Theresa's Girls H. S Brahmakulam
143 24043-V. R. A. M. H. S Thaikkad South
144 24046-Islamic V. H. S. S Orumanayur
145 24047-M. R. R. M. H. S Chavakkad
24047-tsr-dp-2019-1.png
24047-tsr-dp-2019-2.png
24047-tsr-dp-2019-3.png
146 24049-L. F. C. G. H. S. S Mammiyur
24049-tsr-dp-2019-1.png
24049-tsr-dp-2019-2.png
24049-tsr-dp-2019-3.png
147 24050-National H. S. S Engandiyur
148 24051-St. Thomas H. S Engandiyur
24051-tsr-dp-2019-1.png
24051-tsr-dp-2019-2.png
24051-tsr-dp-2019-3.png
149 24054-Govt. H. S. S Mullassery
150 24055-St. Joseph`s H. S Enamakkal
151 24056-Govt. V. H. S. S Valapad
152 24057-Govt. V. H. S. S Talikulam
153 24058-Govt. H. S. S Vatanappally
154 24059-Govt. Fisheries H. S. S Nattika
155 24060-H. S Chentrappinni
156 24061-V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram
157 24063-R. M. V. H. S. S Perinjanam
158 24064-Govt. Fisheries V. H. S. S Kaipamangalam
24064-tsr-dp-2019-1.png
159 24065-St. Anne`s Girls H. S Edathuruthy
160 24066-Govt. H. S Manathala
24066-tsr-dp-2019-1.png
24066-tsr-dp-2019-2.png
24066-tsr-dp-2019-3.png
161 24068-K. N. M. V. H. S. S Vatanappally
162 24069-Govt. H. S.S Kadavallur
24069-tsr-dp-2019-1.png
24069-tsr-dp-2019-2.png
163 24070-Govt. H. S Marathencode
164 24071-St. Mary`s G. H. S Chowannur
165 24072-Sree Krishna H. S. S Guruvayur
166 24073-St. Sebastian`s H. S Chittattukara
167 24075-St. John`s H. S Elanad
24075-tsr-dp-2019-1.png
24075-tsr-dp-2019-2.png
168 24076-S. S. M.V .H S. S Edakkazhiyur
169 24078-Al Ameen H.S Kecheri
170 24079-Aleemul Islam H. S. S Padoor
171 24080-Govt. H. S Kadikkad
172 -tsr--
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=1815468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്