സഹായം Reading Problems? Click here


വയനാട് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 15001-G H S S Thalapuzha
15001-wyd-dp-2019-1.png
15001-wyd-dp-2019-2.png
15001-wyd-dp-2019-3.png
2 15002-G H S S Valat
15002-wyd-dp-2019-1.png
15002-wyd-dp-2019-2.png
15002-wyd-dp-2019-3.png
3 15003-Fr. G K M H S Kaniyaram
15003-wyd-dp-2019-1.png
15003-wyd-dp-2019-2.png
15003-wyd-dp-2019-3.png
4 15005-S H H S S Dwaraka
15005-wyd-dp-2019-1.png
15005-wyd-dp-2019-2.png
15005-wyd-dp-2019-3.png
5 15006-G V H S S Mananthavady
15006-wyd-dp-2019-1.png
15006-wyd-dp-2019-2.png
15006-wyd-dp-2019-3.png
6 15008-St. Joseph's H S S Kallody
15008-wyd-dp-2019-1.png
15008-wyd-dp-2019-2.png
15008-wyd-dp-2019-3.png
7 15009-G H S S Kartikulam
15009-wyd-dp-2019-1.png
15009-wyd-dp-2019-2.png
15009-wyd-dp-2019-3.png
8 15010-G H S S Thrissileri
15010-wyd-dp-2019-1.png
15010-wyd-dp-2019-2.png
15010-wyd-dp-2019-3.png
9 15011-S C H S S Payyampally
15011-wyd-dp-2019-1.png
15011-wyd-dp-2019-2.png
15011-wyd-dp-2019-3.png
10 15013-G H S S NEERVARAM
15013-wyd-dp-2019-1.png
15013-wyd-dp-2019-2.png
15013-wyd-dp-2019-3.png
11 15014-St. Thomas H S Nadavayal
15014-wyd-dp-2019-1.png
15014-wyd-dp-2019-2.png
15014-wyd-dp-2019-3.png
12 15015-M T D M H S Thondernadu
15015-wyd-dp-2019-1.png
15015-wyd-dp-2019-2.png
15015-wyd-dp-2019-3.png
13 15016-G M H S S Vellamunda
15016-wyd-dp-2019-1.png
15016-wyd-dp-2019-2.png
14 15017-W O H S S Pinangode
15017-wyd-dp-2019-1.png
15017-wyd-dp-2019-2.png
15017-wyd-dp-2019-3.png
15 15018-G H S S Kakkavayal
15018-wyd-dp-2019-1.png
15018-wyd-dp-2019-2.png
15018-wyd-dp-2019-3.png
16 15019-G H S S Thariode
15019-wyd-dp-2019-1.png
15019-wyd-dp-2019-2.png
15019-wyd-dp-2019-3.png
17 15020-Nirmala H S Thariode
15020-wyd-dp-2019-1.png
15020-wyd-dp-2019-2.png
15020-wyd-dp-2019-3.png
18 15021-G H S Achoor
15021-wyd-dp-2019-1.png
19 15022-S K M J H S S Kalpetta
15022-wyd-dp-2019-1.png
15022-wyd-dp-2019-2.png
20 15024-W O V H S S Muttil
15024-wyd-dp-2019-2.png
15024-wyd-dp-2019-3.png
21 15025-R C H S Chundale
15025-wyd-dp-2019-1.png
15025-wyd-dp-2019-2.png
15025-wyd-dp-2019-3.png
22 15026-G H S S Vythiri
15026-wyd-dp-2019-1.png
23 15027-G V H S S Kalpetta
15027-wyd-dp-2019-1.png
15027-wyd-dp-2019-2.png
15027-wyd-dp-2019-3.png
24 15028-Sarvodaya H S Echome
15028-wyd-dp-2019-1.png
15028-wyd-dp-2019-2.png
15028-wyd-dp-2019-3.png
25 15029-L M H S Pallikunnu
15029-wyd-dp-2019-1.png
15029-wyd-dp-2019-2.png
15029-wyd-dp-2019-3.png
26 15030-G H S S Kaniyambetta
15030-wyd-dp-2019-1.png
15030-wyd-dp-2019-2.png
27 15031-G V H S S Karimkutty
15031-wyd-dp-2019-1.png
15031-wyd-dp-2019-2.png
15031-wyd-dp-2019-3.png
28 15032-G H S S Padinjarathara
15032-wyd-dp-2019-1.png
15032-wyd-dp-2019-2.png
15032-wyd-dp-2019-3.png
29 15033-C M S H S Arappatta
15033-wyd-dp-2019-1.png
15033-wyd-dp-2019-3.png
30 15034-G H S S Meppadi
15034-wyd-dp-2019-1.png
15034-wyd-dp-2019-2.png
15034-wyd-dp-2019-3.png
31 15035-St. Joseph`s H S S Meppadi
15035-wyd-dp-2019-1.png
15035-wyd-dp-2019-2.png
15035-wyd-dp-2019-3.png
32 15036-G V H S S Vellarmala
15036-wyd-dp-2019-1.png
15036-wyd-dp-2019-2.png
15036-wyd-dp-2019-3.png
33 15037-St. Mary`s H S S Mullenkolly
15037-wyd-dp-2019-1.png
15037-wyd-dp-2019-2.png
15037-wyd-dp-2019-3.png
34 15038-G H S Perikkalloor
15038-wyd-dp-2019-1.png
15038-wyd-dp-2019-2.png
35 15039-D V V H S S Veliyambam
15039-wyd-dp-2019-1.png
15039-wyd-dp-2019-2.png
15039-wyd-dp-2019-3.png
36 15040-Vijaya H S S Pulpally
15040-wyd-dp-2019-1.png
15040-wyd-dp-2019-2.png
15040-wyd-dp-2019-3.png
37 15041-Jayasree H S S Kalluvayal
15041-wyd-dp-2019-1.png
15041-wyd-dp-2019-2.png
38 15042-G H S Irulath
15042-wyd-dp-2019-1.png
15042-wyd-dp-2019-2.png
15042-wyd-dp-2019-3.png
39 15043-G H S Chenad
15043-wyd-dp-2019-1.png
15043-wyd-dp-2019-2.png
15043-wyd-dp-2019-3.png
40 15044-Nirmala H S Kabanigiri
15044-wyd-dp-2019-1.png
15044-wyd-dp-2019-2.png
15044-wyd-dp-2019-3.png
41 15047-G H S Vakeri
15047-wyd-dp-2019-1.png
15047-wyd-dp-2019-2.png
42 15048-G H S S Meenangadi
15048-wyd-dp-2019-1.png
15048-wyd-dp-2019-2.png
15048-wyd-dp-2019-3.png
43 15050-S N H S S Poothadi
15050-wyd-dp-2019-1.png
15050-wyd-dp-2019-2.png
15050-wyd-dp-2019-3.png
44 15051-Assumption H S Bathery
15051-wyd-dp-2019-1.png
15051-wyd-dp-2019-2.png
45 15053-G S V H S S Sulthan Bathery
15053-wyd-dp-2019-1.png
15053-wyd-dp-2019-2.png
15053-wyd-dp-2019-3.png
46 15054-G H S Odappallam
15054-wyd-dp-2019-1.png
15054-wyd-dp-2019-2.png
15054-wyd-dp-2019-3.png
47 15055-G H S S Panamkandy
15055-wyd-dp-2019-1.png
15055-wyd-dp-2019-2.png
48 15056-G H S S Moolankave
15056-wyd-dp-2019-1.png
49 15057-G V H S S Ambalavayal
15057-wyd-dp-2019-1.png
15057-wyd-dp-2019-2.png
15057-wyd-dp-2019-3.png
50 15058-G H S Kalloor
15058-wyd-dp-2019-1.png
15058-wyd-dp-2019-2.png
51 15059-G M H S S Cheeral
15059-wyd-dp-2019-1.png
15059-wyd-dp-2019-2.png
15059-wyd-dp-2019-3.png
52 15060-G H S S Anappara
15060-wyd-dp-2019-1.png
15060-wyd-dp-2019-2.png
15060-wyd-dp-2019-3.png
53 15061-G H S S Panamaram
15061-wyd-dp-2019-1.png
15061-wyd-dp-2019-2.png
54 15064-G T H S S Edathana
15064-wyd-dp-2019-1.png
55 15066-SMCHSS Sulthan Bathery
15066-wyd-dp-2019-1.png
15066-wyd-dp-2019-2.png
15066-wyd-dp-2019-3.png
56 15068-G M R S Pookode
15068-wyd-dp-2019-1.png
15068-wyd-dp-2019-2.png
57 15069-Govt. H.S. Tharuvana
15069-wyd-dp-2019-1.png
15069-wyd-dp-2019-2.png
58 15071-GHS Pariyaram
15071-wyd-dp-2019-1.png
15071-wyd-dp-2019-2.png
59 15073-GHS KAPPISET
15073-wyd-dp-2019-1.png
15073-wyd-dp-2019-2.png
15073-wyd-dp-2019-3.png
60 15074-GHS PERIYA
15074-wyd-dp-2019-1.png
15074-wyd-dp-2019-2.png
15074-wyd-dp-2019-3.png
61 15075-GHS THOLPETTY
15075-wyd-dp-2019-1.png
15075-wyd-dp-2019-2.png
15075-wyd-dp-2019-3.png
62 15076-TRIBAL HS VALERI
15076-wyd-dp-2019-1.png
15076-wyd-dp-2019-2.png
15076-wyd-dp-2019-3.png
63 15078-GHS Valavayal
15078-wyd-dp-2019-1.png
15078-wyd-dp-2019-2.png
15078-wyd-dp-2019-3.png
64 15079-GHS Nellarachal
15079-wyd-dp-2019-1.png
15079-wyd-dp-2019-2.png
15079-wyd-dp-2019-3.png
65 15081-GHS Kottathara
15081-wyd-dp-2019-1.png
15081-wyd-dp-2019-2.png
15081-wyd-dp-2019-3.png
66 15082-GHS Kuppadi
15082-wyd-dp-2019-1.png
15082-wyd-dp-2019-2.png
15082-wyd-dp-2019-3.png
67 15083-GHS THRIKKAIPATTA
15083-wyd-dp-2019-1.png
15083-wyd-dp-2019-2.png
15083-wyd-dp-2019-3.png
68 15084-GHS VARAMBATTA
15084-wyd-dp-2019-1.png
15084-wyd-dp-2019-2.png
69 15086-G H S Beenachi
15086-wyd-dp-2019-1.png
15086-wyd-dp-2019-2.png
15086-wyd-dp-2019-3.png
70 15087-G H S THETTAMALA
15087-wyd-dp-2019-1.png
15087-wyd-dp-2019-2.png
15087-wyd-dp-2019-3.png
71 15088-GHS KURUMBALA
15088-wyd-dp-2019-1.png
15088-wyd-dp-2019-2.png
15088-wyd-dp-2019-3.png
72 15089-GHS Ripon
15089-wyd-dp-2019-1.png
15089-wyd-dp-2019-2.png
15089-wyd-dp-2019-3.png
73 15501-TECHNICAL HS SULTHAN BATHERY
15501-wyd-dp-2019-1.png
15501-wyd-dp-2019-2.png
15501-wyd-dp-2019-3.png
74 15502-Govt THS Mananthavady
15502-wyd-dp-2019-1.png
15502-wyd-dp-2019-2.png
15502-wyd-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=വയനാട്_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=1068188" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്