സഹായം Reading Problems? Click here


പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 20001-G. H. S. S. Chalissery
20001-pkd-dp-2019-1.png
20001-pkd-dp-2019-2.png
20001-pkd-dp-2019-3.png
2 20002-G. V. H. S. S. Vattenad
20002-pkd-dp-2019-1.png
20002-pkd-dp-2019-2.png
20002-pkd-dp-2019-3.png
3 20003-G. H. S. S. Kumaranellur
20003-pkd-dp-2019-1.png
20003-pkd-dp-2019-2.png
20003-pkd-dp-2019-3.png
4 20004-G. G. H. S. S. Kalladathur
20004-pkd-dp-2019-1.png
20004-pkd-dp-2019-2.png
20004-pkd-dp-2019-3.png
5 20005-G. H. S. S. Anakkara
20005-pkd-dp-2019-1.png
20005-pkd-dp-2019-2.png
20005-pkd-dp-2019-3.png
6 20006-Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala
20006-pkd-dp-2019-1.png
20006-pkd-dp-2019-2.png
20006-pkd-dp-2019-3.png
7 20007-G. H. S. S. Mezhathur.
20007-pkd-dp-2019-2.png
8 20008-H. S. Peringode
9 20009-G. H. S. S. Chathanur
20009-pkd-dp-2019-1.png
20009-pkd-dp-2019-2.png
20009-pkd-dp-2019-3.png
10 20011-G. H. S. Kodumunda
11 20012-Parudur. H. S. Pallipuram
12 20013-G. J. H. S. S. Naduvattam
20013-pkd-dp-2019-1.png
20013-pkd-dp-2019-2.png
20013-pkd-dp-2019-3.png
13 20014-P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
20014-pkd-dp-2019-1.png
20014-pkd-dp-2019-2.png
20014-pkd-dp-2019-3.png
14 20015-G. V. H. S. S. Koppam
20015-pkd-dp-2019-1.png
20015-pkd-dp-2019-2.png
20015-pkd-dp-2019-3.png
15 20016-G. H. S. S. Pattambi
20016-pkd-dp-2019-1.png
20016-pkd-dp-2019-2.png
16 20017-H. S. S. Vallappuzha
17 20018-G. H. S. S. Chundampetta
20018-pkd-dp-2019-1.png
20018-pkd-dp-2019-2.png
20018-pkd-dp-2019-3.png
18 20019-G. H. S. S. Vadanamkurussi
19 20021-Shornur. St. Therese. H. S. S
20021-pkd-dp-2019-1.png
20 20022-K. V. R. H. S. Shornur
21 20023-G. V. H. S. S. Koonathara
20023-pkd-dp-2019-1.png
20023-pkd-dp-2019-2.png
20023-pkd-dp-2019-3.png
22 20024-T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam
20024-pkd-dp-2019-1.png
20024-pkd-dp-2019-2.png
20024-pkd-dp-2019-3.png
23 20025-L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam
20025-pkd-dp-2019-1.png
20025-pkd-dp-2019-2.png
20025-pkd-dp-2019-3.png
24 20026-K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode
20026-pkd-dp-2019-2.png
25 20027-N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam
20027-pkd-dp-2019-1.png
20027-pkd-dp-2019-2.png
20027-pkd-dp-2019-3.png
26 20029-S. S. O. H. S. Lakkidi
20029-pkd-dp-2019-1.png
27 20030-A. V. M. H. S. Chunangad
20030-pkd-dp-2019-1.png
20030-pkd-dp-2019-2.png
20030-pkd-dp-2019-3.png
28 20032-G. H. S. S. Kadambur
20032-pkd-dp-2019-1.png
20032-pkd-dp-2019-2.png
20032-pkd-dp-2019-3.png
29 20033-G. H. S. S. Munnurcode
20033-pkd-dp-2019-1.png
20033-pkd-dp-2019-2.png
20033-pkd-dp-2019-3.png
30 20034-A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam
20034-pkd-dp-2019-1.png
20034-pkd-dp-2019-2.png
20034-pkd-dp-2019-3.png
31 20035-G. H. S. S. Ottapalam East
32 20036-M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta
20036-pkd-dp-2019-1.png
33 20037-P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur
20037-pkd-dp-2019-1.png
20037-pkd-dp-2019-2.png
20037-pkd-dp-2019-3.png
34 20038-H. S. Katampazhipuram
35 20039-H. S. S. Sreekrishnapuram
20039-pkd-dp-2019-1.png
20039-pkd-dp-2019-2.png
20039-pkd-dp-2019-3.png
36 20040-F. M. H. S. Karinkallathani
37 20041-G. H. S. Vellinezhi
38 20042-T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu
39 20043-G. H. S. S. Cherpalchery
40 20044-P. T. M. H. S. Thrikkaderi
41 20045-H. S. S. Chalavara
42 20046-G. H. S. S. Marayamangalam
20046-pkd-dp-2019-1.png
20046-pkd-dp-2019-2.png
20046-pkd-dp-2019-3.png
43 20047-H. S. Ananganadi
44 20048-K. H. S. S. Thottara
20048-pkd-dp-2019-1.png
20048-pkd-dp-2019-2.png
20048-pkd-dp-2019-3.png
45 20059-S. N. T. H. S. Shornur
46 20062-GHS, KUDALLUR
47 20064-GHS KODUMUNDA
48 20065-G H S Vallappuzha
49 20066-G H S, NAGALASSERY
20066-pkd-dp-2019-1.png
20066-pkd-dp-2019-2.png
20066-pkd-dp-2019-3.png
50 20067-GHS Akalur
20067-pkd-dp-2019-3.png
51 21001-Cherupushpam.G.H S S, Vadakkencherry
21001-pkd-dp-2019-1.png
21001-pkd-dp-2019-2.png
21001-pkd-dp-2019-3.png
52 21002-M. M. H. S. Panthalapadam
53 21003-C. A. H. S. Ayakkad
21003-pkd-dp-2019-1.png
21003-pkd-dp-2019-2.png
21003-pkd-dp-2019-3.png
54 21004-P. K. H. S. Manjapra
21004-pkd-dp-2019-1.png
21004-pkd-dp-2019-2.png
21004-pkd-dp-2019-3.png
55 21005-S. J. H. S. Puthukkode
21005-pkd-dp-2019-1.png
21005-pkd-dp-2019-2.png
21005-pkd-dp-2019-3.png
56 21006-G. H. S. S. Kizhakkanchery
21006-pkd-dp-2019-1.png
21006-pkd-dp-2019-2.png
21006-pkd-dp-2019-3.png
57 21007-S. M. M. H. S. Pazhambalacode
21007-pkd-dp-2019-1.png
21007-pkd-dp-2019-2.png
21007-pkd-dp-2019-3.png
58 21008-K. C. P. H. S. S. Kavassery
21008-pkd-dp-2019-1.png
21008-pkd-dp-2019-2.png
21008-pkd-dp-2019-3.png
59 21009-A. S. M.M H. S.S Alathur
21009-pkd-dp-2019-1.png
21009-pkd-dp-2019-2.png
21009-pkd-dp-2019-3.png
60 21012-G. G. H. S. S. Alathur
21012-pkd-dp-2019-1.png
21012-pkd-dp-2019-2.png
21012-pkd-dp-2019-3.png
61 21013-C. A. H. S. Coyalmannam
21013-pkd-dp-2019-1.png
21013-pkd-dp-2019-2.png
21013-pkd-dp-2019-3.png
62 21014-H. S. Kuthanur
21014-pkd-dp-2019-1.png
21014-pkd-dp-2019-2.png
21014-pkd-dp-2019-3.png
63 21015-G. H. S. Tholanur
21015-pkd-dp-2019-2.png
21015-pkd-dp-2019-3.png
64 21016-G. H. S. S. Kottayi
21016-pkd-dp-2019-1.png
21016-pkd-dp-2019-2.png
21016-pkd-dp-2019-3.png
65 21017-G. H. S. S. Peringottukurissi
66 21019-G. H. S. S. Koduvayur
21019-pkd-dp-2019-3.png
67 21020-G. H. S. Kunissery
21020-pkd-dp-2019-1.png
21020-pkd-dp-2019-2.png
21020-pkd-dp-2019-3.png
68 21021-V. I. M. H. S. Pallassana
21021-pkd-dp-2019-1.png
21021-pkd-dp-2019-2.png
21021-pkd-dp-2019-3.png
69 21022-M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri
21022-pkd-dp-2019-1.png
21022-pkd-dp-2019-2.png
21022-pkd-dp-2019-3.png
70 21023-C. V. M. H. S. Vanadazhi
21023-pkd-dp-2019-1.png
21023-pkd-dp-2019-2.png
71 21024-L M H S MANGALAM DAM
21024-pkd-dp-2019-1.png
21024-pkd-dp-2019-2.png
21024-pkd-dp-2019-3.png
72 21025-S. M. H. S. Ayalur
21025-pkd-dp-2019-1.png
21025-pkd-dp-2019-2.png
21025-pkd-dp-2019-3.png
73 21026-G. G. V. H. S. S. Nemmara
21026-pkd-dp-2019-1.png
21026-pkd-dp-2019-2.png
74 21029-R. P. M. H. S. Panangatiri
75 21030-B. S. S. H. S. S. Kollengode
21030-pkd-dp-2019-1.png
21030-pkd-dp-2019-2.png
21030-pkd-dp-2019-3.png
76 21031-V. M. H. S. Vadavannur
77 21032-G. H. S. S. Muthalamada
21032-pkd-dp-2019-1.png
21032-pkd-dp-2019-2.png
21032-pkd-dp-2019-3.png
78 21033-M. H. S. Pudunagaram
79 21036-G. S. M. H. S. S. Thattamangalam
21036-pkd-dp-2019-1.png
21036-pkd-dp-2019-2.png
21036-pkd-dp-2019-3.png
80 21037-K. K. M. H. S. S. Vandithavalam
21037-pkd-dp-2019-1.png
21037-pkd-dp-2019-2.png
21037-pkd-dp-2019-3.png
81 21038-Panchayath H. S. S. Perumatti
21038-pkd-dp-2019-1.png
21038-pkd-dp-2019-2.png
21038-pkd-dp-2019-3.png
82 21039-G. H. S. S. Chittur
21039-pkd-dp-2019-1.png
21039-pkd-dp-2019-2.png
21039-pkd-dp-2019-3.png
83 21041-G. V. G. H. S. S. Chittur
21041-pkd-dp-2019-1.png
21041-pkd-dp-2019-2.png
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
84 21043-P. S. H. S. Chittur
21043-pkd-dp-2019-1.png
21043-pkd-dp-2019-2.png
21043-pkd-dp-2019-3.png
85 21044-S. K. H. S. Nallepilly
21044-pkd-dp-2019-1.png
21044-pkd-dp-2019-2.png
21044-pkd-dp-2019-3.png
86 21045-S. P. H. S. S. Kozhinjamparai
21045-pkd-dp-2019-1.png
21045-pkd-dp-2019-2.png
21045-pkd-dp-2019-3.png
87 21048-G. H. S. S. Kozhipparai
21048-pkd-dp-2019-1.png
21048-pkd-dp-2019-2.png
21048-pkd-dp-2019-3.png
88 21049-G. A. P. H. S. S. Elappully
21049-pkd-dp-2019-1.png
21049-pkd-dp-2019-2.png
21049-pkd-dp-2019-3.png
89 21050-G. V. H. S. S. Kanjikkode
21050-pkd-dp-2019-1.png
21050-pkd-dp-2019-2.png
21050-pkd-dp-2019-3.png
90 21054-G. M. M. G. H. S. S Palakkad
21054-pkd-dp-2019-1.png
21054-pkd-dp-2019-2.png
21054-pkd-dp-2019-3.png
91 21055-P. M. G. H. S. S. Palakkad
21055-pkd-dp-2019-1.png
21055-pkd-dp-2019-2.png
21055-pkd-dp-2019-3.png
92 21056-Kannadi Higher Secondary School
21056-pkd-dp-2019-1.png
21056-pkd-dp-2019-2.png
21056-pkd-dp-2019-3.png
93 21057-B. E. M. H. S. S. Palakkad
21057-pkd-dp-2019-1.png
21057-pkd-dp-2019-2.png
21057-pkd-dp-2019-3.png
94 21059-G. H. S. S. Big Bazar
95 21060-K. H. S. Moothanthara
21060-pkd-dp-2019-1.png
21060-pkd-dp-2019-2.png
21060-pkd-dp-2019-3.png
96 21062-C. F. D.V. H. S.S. Mathur
21062-pkd-dp-2019-1.png
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
21062-pkd-dp-2019-3.png
97 21063-G. H. S Kumarapuram
21063-pkd-dp-2019-1.png
21063-pkd-dp-2019-2.png
21063-pkd-dp-2019-3.png
98 21064-H. S. H. S Kallekulangara
21064-pkd-dp-2019-1.png
21064-pkd-dp-2019-2.png
21064-pkd-dp-2019-3.png
99 21067-N. S. S High School Akathethara
21067-pkd-dp-2019-1.png
21067-pkd-dp-2019-2.png
21067-pkd-dp-2019-3.png
100 21068-G. V. H. S. S. Malampuzha
21068-pkd-dp-2019-1.png
21068-pkd-dp-2019-2.png
21068-pkd-dp-2019-3.png
101 21069-H. S. Parli
21069-pkd-dp-2019-1.png
21069-pkd-dp-2019-2.png
21069-pkd-dp-2019-3.png
102 21072-H. S. Puliyaparamba
21072-pkd-dp-2019-1.png
21072-pkd-dp-2019-2.png
21072-pkd-dp-2019-3.png
103 21073-G. H. S. Mankara
21073-pkd-dp-2019-1.png
21073-pkd-dp-2019-2.png
21073-pkd-dp-2019-3.png
104 21074-G. V. H. S. S. Pathirippala
21074-pkd-dp-2019-1.png
21074-pkd-dp-2019-2.png
21074-pkd-dp-2019-3.png
105 21076-K. P. R. P. H. S. Kongad
21076-pkd-dp-2019-1.png
21076-pkd-dp-2019-2.png
21076-pkd-dp-2019-3.png
106 21077-H. S. Mundur
21077-pkd-dp-2019-1.png
21077-pkd-dp-2019-2.png
21077-pkd-dp-2019-3.png
107 21078-C.B.K.M Govt. H.S.S Puduppariyaram
21078-pkd-dp-2019-1.png
21078-pkd-dp-2019-2.png
21078-pkd-dp-2019-3.png
108 21079-G. H. S. Karimba
21079-pkd-dp-2019-1.png
21079-pkd-dp-2019-2.png
21079-pkd-dp-2019-3.png
109 21080-D. B. H. S. Thachampara
21080-pkd-dp-2019-1.png
21080-pkd-dp-2019-2.png
21080-pkd-dp-2019-3.png
110 21081-G. H. S. Pottassery
21081-pkd-dp-2019-1.png
21081-pkd-dp-2019-2.png
21081-pkd-dp-2019-3.png
111 21082-G. H. S. Karakurissi
112 21083-Sabari H. S. Pallikurup
113 21084-K. T. M. H. S Mannarkkad
21084-pkd-dp-2019-1.png
21084-pkd-dp-2019-2.png
21084-pkd-dp-2019-3.png
114 21085-D. H. S. Nellipuzha
115 21086-St.Peters C. H .S Kookkampalayam
21086-pkd-dp-2019-1.png
21086-pkd-dp-2019-2.png
21086-pkd-dp-2019-3.png
116 21088-Mt. Carmel H. S. Mamana
117 21089-G. H. S. Agali
118 21091-Arogyamatha H. S. Kottathara
119 21092-Y. M. G. H. S Kollengode
120 21093-K. H. S. Kumaramputhur
121 21094-K. A. H. S. Kottopadam
21094-pkd-dp-2019-1.png
21094-pkd-dp-2019-2.png
21094-pkd-dp-2019-3.png
122 21095-G. H. S. Alanellur
123 21096-G. O. H. S. Edathanattukara
21096-pkd-dp-2019-2.png
21096-pkd-dp-2019-3.png
124 21098-G. H. S. Pattancherry
21098-pkd-dp-2019-1.png
21098-pkd-dp-2019-2.png
21098-pkd-dp-2019-3.png
125 21103-G. T. H. S. Sholayur
126 21104-M. E. S. H. S. S Mannarkkad
21104-pkd-dp-2019-1.png
21104-pkd-dp-2019-2.png
21104-pkd-dp-2019-3.png
127 21107-Panchayath H. S. Polpully
21107-pkd-dp-2019-1.png
21107-pkd-dp-2019-2.png
21107-pkd-dp-2019-3.png
128 21123-GHS THENKARA
21123-pkd-dp-2019-1.png
129 21124-GHS VENNAKKARA
21124-pkd-dp-2019-1.png
21124-pkd-dp-2019-2.png
21124-pkd-dp-2019-3.png
130 21125-GHS KALLINGAPADAM
21125-pkd-dp-2019-1.png
131 21126-GHS MUDAPALLUR
21126-pkd-dp-2019-3.png
132 21130-G H S Thiruvazhiyad
21130-pkd-dp-2019-1.png
21130-pkd-dp-2019-2.png
21130-pkd-dp-2019-3.png
133 21131-G H S NANNIODE
21131-pkd-dp-2019-1.png
21131-pkd-dp-2019-2.png
21131-pkd-dp-2019-3.png
134 21135-G H S UMMINI
21135-pkd-dp-2019-1.png
21135-pkd-dp-2019-2.png
21135-pkd-dp-2019-3.png
135 21501-TECHNICAL HS CHITTUR
21501-pkd-dp-2019-1.png
21501-pkd-dp-2019-2.png
21501-pkd-dp-2019-3.png
136 21502-TECHNICAL HS PALAKKAD
137 21909-G H S THENARI
21909-pkd-dp-2019-1.png
21909-pkd-dp-2019-2.png
21909-pkd-dp-2019-3.png
138 21915-G H S BEMMANUR
21915-pkd-dp-2019-1.png
21915-pkd-dp-2019-2.png
21915-pkd-dp-2019-3.png
139 51044-GHS Manikkaparambu
51044-pkd-dp-2019-1.png
51044-pkd-dp-2019-2.png
51044-pkd-dp-2019-3.png
140 51045-GHS Nechully