സഹായം Reading Problems? Click here


കൊല്ലം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 39001-GOVT.H.S.S WEST KALLADA
39001-klm-dp-2019-1.png
39001-klm-dp-2019-2.png
39001-klm-dp-2019-3.png
2 39002-DR.C.T.E.M. R.H.S.S SASTHAMCOTTA
39002-klm-dp-2019-1.png
39002-klm-dp-2019-2.png
39002-klm-dp-2019-3.png
3 39003-J.M.H.S SASTHAMCOTTA
39003-klm-dp-2019-1.png
39003-klm-dp-2019-2.png
39003-klm-dp-2019-3.png
4 39004-GOVT.H.S.S SASTHAMCOTTA
39004-klm-dp-2019-1.png
39004-klm-dp-2019-2.png
5 39005-GOVT.H.S.S SOORANADU
39005-klm-dp-2019-1.png
39005-klm-dp-2019-2.png
6 39006-K.P.M.H.S.S Cheriyavelinalloor
39006-klm-dp-2019-1.png
39006-klm-dp-2019-2.png
39006-klm-dp-2019-3.png
7 39007-H.S Arkannoor
39007-klm-dp-2019-1.png
39007-klm-dp-2019-2.png
39007-klm-dp-2019-3.png
8 39009-A. E. P. M .H. S.S Irumpanangadu
39009-klm-dp-2019-1.png
39009-klm-dp-2019-2.png
39009-klm-dp-2019-3.png
9 39011-S.N.G.S.H.S Kadaikode
39011-klm-dp-2019-1.png
39011-klm-dp-2019-2.png
39011-klm-dp-2019-3.png
10 39012-Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara
39012-klm-dp-2019-1.png
39012-klm-dp-2019-2.png
11 39013-GOVT P.V.H.S PERUMKULAM
39013-klm-dp-2019-1.png
39013-klm-dp-2019-2.png
39013-klm-dp-2019-3.png
12 39014-Govt. H .S .S Sadanandapuram
39014-klm-dp-2019-1.png
39014-klm-dp-2019-2.png
39014-klm-dp-2019-3.png
13 39016-St.Mary`s H.S.S Kizhakkekara
39016-klm-dp-2019-1.png
39016-klm-dp-2019-2.png
39016-klm-dp-2019-3.png
14 39017-St. Gregorios H .S .S Kottarakara
39017-klm-dp-2019-1.png
39017-klm-dp-2019-2.png
15 39019-S.K.V.V.H.S.S Thrikkannamangal
39019-klm-dp-2019-1.png
39019-klm-dp-2019-2.png
39019-klm-dp-2019-3.png
16 39020-K.R.G.P..M.V.H.S &H.S.S Odanavattom
39020-klm-dp-2019-2.png
17 39021-G.V.H.S.S Muttara
39021-klm-dp-2019-1.png
39021-klm-dp-2019-2.png
39021-klm-dp-2019-3.png
18 39022-V.M .H .S Kottarakara
39022-klm-dp-2019-1.png
39022-klm-dp-2019-2.png
39022-klm-dp-2019-3.png
19 39023-G.V.H.S.S KULAKKADA
39023-klm-dp-2019-1.png
39023-klm-dp-2019-2.png
39023-klm-dp-2019-3.png
20 39024-D.V.N.S.S.H.S.S POOVATTOOR
39024-klm-dp-2019-1.png
39024-klm-dp-2019-2.png
39024-klm-dp-2019-3.png
21 39026-K .S.M..V.H.S.S Edavattom
39026-klm-dp-2019-1.png
39026-klm-dp-2019-2.png
39026-klm-dp-2019-3.png
22 39027-G.H.S.S Kuzhimathicad
39027-klm-dp-2019-1.png
39027-klm-dp-2019-2.png
23 39028-T.E.M.V.H.S.S Mylode
39028-klm-dp-2019-1.png
24 39029-G.H.S Pooyappally
39029-klm-dp-2019-1.png
39029-klm-dp-2019-2.png
39029-klm-dp-2019-3.png
25 39030-S.M.H.S.S Kottara
39030-klm-dp-2019-1.png
39030-klm-dp-2019-2.png
26 39032-D.V.H.S.S THALAVOOR
39032-klm-dp-2019-1.png
39032-klm-dp-2019-2.png
27 39033-I.G.M.V.H.S.S MANJAKKALA
39033-klm-dp-2019-1.png
39033-klm-dp-2019-2.png
28 39034-S.V.V.H.S.S THAMARAKKUDY
39034-klm-dp-2019-1.png
29 39036-K .N .N.M .V .H .S. S Pavithreswaram
39036-klm-dp-2019-1.png
30 39038-G.H.S.S PATTAZHY
39038-klm-dp-2019-3.png
31 39039-M.T.D.M. H.S MALOOR
39039-klm-dp-2019-1.png
39039-klm-dp-2019-2.png
32 39040-M.T.H.S Valakom
39040-klm-dp-2019-3.png
33 39041-St.John`sV.H.S.S Ummannoor
39041-klm-dp-2019-1.png
39041-klm-dp-2019-2.png
39041-klm-dp-2019-3.png
34 39042-R V V H S Valakam
39042-klm-dp-2019-1.png
39042-klm-dp-2019-2.png
39042-klm-dp-2019-3.png
35 39043-Govt. Model H.S.S Vettikavala
39043-klm-dp-2019-1.png
39043-klm-dp-2019-3.png
36 39044-M. A. M .H .S Chengamanadu
39044-klm-dp-2019-1.png
39044-klm-dp-2019-2.png
39044-klm-dp-2019-3.png
37 39045-High School Kottavattom
39045-klm-dp-2019-1.png
39045-klm-dp-2019-2.png
39045-klm-dp-2019-3.png
38 39046-GOVT.H.S.S PORUVAZHY
39046-klm-dp-2019-1.png
39046-klm-dp-2019-2.png
39046-klm-dp-2019-3.png
39 39047-V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA
39047-klm-dp-2019-1.png
39047-klm-dp-2019-2.png
39047-klm-dp-2019-3.png
40 39048-S.V.M.M.H.S.S VENDAR
39048-klm-dp-2019-1.png
41 39049-S.M.H.S. PATHARAM
39049-klm-dp-2019-1.png
39049-klm-dp-2019-2.png
39049-klm-dp-2019-3.png
42 39050-M. T. H. S for Girls Pulamon
39050-klm-dp-2019-1.png
43 39051-St.George`s V.H.S.S Chowalloor
39051-klm-dp-2019-2.png
44 39052-G.H.S.S Vakkanadu
39052-klm-dp-2019-1.png
39052-klm-dp-2019-2.png
45 39053-E. V. H. S .S Neduvathoor
39053-klm-dp-2019-1.png
39053-klm-dp-2019-2.png
39053-klm-dp-2019-3.png
46 39054-T.V.T.M.H.S Veliyam
39054-klm-dp-2019-1.png
39054-klm-dp-2019-2.png
39054-klm-dp-2019-3.png
47 39060-K.R.K.P.M. B.H.S .KADAMPANADU
39060-klm-dp-2019-1.png
39060-klm-dp-2019-2.png
39060-klm-dp-2019-3.png
48 39061-VIVEKANANDA HS FOR GIRLS KADAMPANADU
39061-klm-dp-2019-1.png
39061-klm-dp-2019-2.png
39061-klm-dp-2019-3.png
49 39080-Govt H .S Chakkuvarakkal
39080-klm-dp-2019-1.png
39080-klm-dp-2019-2.png
39080-klm-dp-2019-3.png
50 39259-Govt H.S Thalachira
39259-klm-dp-2019-1.png
39259-klm-dp-2019-2.png
39259-klm-dp-2019-3.png
51 40001-Govt HSS Anchal West
40001-klm-dp-2019-1.png
40001-klm-dp-2019-2.png
40001-klm-dp-2019-3.png
52 40005-St. Stephen`s HSS Pathanapuram
40005-klm-dp-2019-2.png
40005-klm-dp-2019-3.png
53 40008-GDHS Piravanthoor
40008-klm-dp-2019-1.png
40008-klm-dp-2019-2.png
40008-klm-dp-2019-3.png
54 40009-MTHS Pathanapuram
40009-klm-dp-2019-1.png
40009-klm-dp-2019-2.png
55 40010-HSS for Boys Punalur
40010-klm-dp-2019-1.png
40010-klm-dp-2019-2.png
40010-klm-dp-2019-3.png
56 40011-HS for Girls Punalur
40011-klm-dp-2019-1.png
40011-klm-dp-2019-2.png
40011-klm-dp-2019-3.png
57 40015-Govt HSS Punalur
40015-klm-dp-2019-1.png
40015-klm-dp-2019-2.png
40015-klm-dp-2019-3.png
58 40016-AMMHS Karavaloor
40016-klm-dp-2019-1.png
40016-klm-dp-2019-2.png
40016-klm-dp-2019-3.png
59 40020-NSVHS Valacode
40020-klm-dp-2019-1.png
40020-klm-dp-2019-2.png
40020-klm-dp-2019-3.png
60 40021-Chemanthoor HS Punalur
40021-klm-dp-2019-1.png
40021-klm-dp-2019-2.png
61 40023-Govt M. G H. S. S Chadayamangalam
40023-klm-dp-2019-1.png
40023-klm-dp-2019-2.png
62 40026-MTHS Channappetta
40026-klm-dp-2019-1.png
40026-klm-dp-2019-2.png
40026-klm-dp-2019-3.png
63 40030-BMGHS Kulathupuzha
40030-klm-dp-2019-3.png
64 40031-Govt H. S. S. Kadakkal
40031-klm-dp-2019-1.png
40031-klm-dp-2019-2.png
40031-klm-dp-2019-3.png
65 40032-Govt H. S. S Kummil
40032-klm-dp-2019-1.png
40032-klm-dp-2019-3.png
66 40034-S. N. H. S. S Chithara
40034-klm-dp-2019-1.png
40034-klm-dp-2019-2.png
40034-klm-dp-2019-3.png
67 40035-Govt H. S. S Chithara
40035-klm-dp-2019-1.png
40035-klm-dp-2019-2.png
40035-klm-dp-2019-3.png
68 40037-MMHS Vilakudy
40037-klm-dp-2019-1.png
40037-klm-dp-2019-2.png
40037-klm-dp-2019-3.png
69 40038-APPMVHSS Avaneeswaram
40038-klm-dp-2019-1.png
70 40039-AKMHS Thadicadu
40039-klm-dp-2019-1.png
71 40041-Govt HSS Vayala
40041-klm-dp-2019-1.png
40041-klm-dp-2019-2.png
40041-klm-dp-2019-3.png
72 40044-St. Goretti HSS Punalur
40044-klm-dp-2019-1.png
40044-klm-dp-2019-2.png
40044-klm-dp-2019-3.png
73 40045-C. P. H. S. S Kuttikkadu
40045-klm-dp-2019-1.png
40045-klm-dp-2019-2.png
40045-klm-dp-2019-3.png
74 40047-Edamon VHSS
40047-klm-dp-2019-1.png
40047-klm-dp-2019-2.png
40047-klm-dp-2019-3.png
75 40048-Govt HS Nettayam
40048-Govt HS Nettayam.png
40048-klm-dp-2019-3.png
76 40049-Jawahar HS Edamulakkal
40049-klm-dp-2019-1.png
40049-klm-dp-2019-2.png
40049-klm-dp-2019-3.png
77 40052-SN Trust HS Punalur
40052-klm-dp-2019-1.png
40052-klm-dp-2019-2.png
40052-klm-dp-2019-3.png
78 41001-Bhoothakkulam Govt: H S S
41001-klm-dp-2019-1.png
79 41003-Chathannoor N S S H S S
41003-klm-dp-2019-1.png
41003-klm-dp-2019-2.png
41003-klm-dp-2019-3.png
80 41005-Adichanalloor P H S
41005-klm-dp-2019-1.png
41005-klm-dp-2019-2.png
41005-klm-dp-2019-3.png
81 41006-Chathannoor Govt: H S S
41006-klm-dp-2019-1.png
41006-klm-dp-2019-2.png
41006-klm-dp-2019-3.png
82 41007-Nedumgolam Govt: H S
41007-klm-dp-2019-1.png
83 41010-Parippally A S H S S
41010-klm-dp-2019-1.png
41010-klm-dp-2019-2.png
41010-klm-dp-2019-3.png
84 41011-Ezhippuram H S S
41011-klm-dp-2019-1.png
41011-klm-dp-2019-2.png
85 41012-GHSS CHAVARA
41012-klm-dp-2019-1.png
41012-klm-dp-2019-2.png
86 41014-Govt: Girls H S Chavara
41014-klm-dp-2019-1.png
87 41015-SBVSGHSS Panmanamanayil
41015-klm-dp-2019-1.png
41015-klm-dp-2019-2.png
41015-klm-dp-2019-3.png
88 41016-Guhanandapuram H S S
41016-klm-dp-2019-1.png
41016-klm-dp-2019-2.png
89 41019-Clappana S V H S S
41019-klm-dp-2019-1.png
41019-klm-dp-2019-2.png
41019-klm-dp-2019-3.png
90 41021-East Kallada K P S P M V H S
41021-klm-dp-2019-1.png
91 41023-SIVARAM NSS HSS,KARICODE
41023-klm-dp-2019-1.png
41023-klm-dp-2019-2.png
41023-klm-dp-2019-3.png
92 41025-East Kallada C V K M H S
41025-klm-dp-2019-1.png
41025-klm-dp-2019-3.png
93 41027-Pazhangalam R S M H S
41027-klm-dp-2019-1.png
41027-klm-dp-2019-2.png
41027-klm-dp-2019-3.png
94 41029-Govt.H.S.S Mangad
41029-klm-dp-2019-2.png
41029-klm-dp-2019-3.png
95 41030-Govt.H.S.S. Koickal
41030-klm-dp-2019-1.png
41030-klm-dp-2019-2.png
41030-klm-dp-2019-3.png
96 41031-Karunagappally B H S S
41031-klm-dp-2019-1.png
41031-klm-dp-2019-2.png
41031-klm-dp-2019-3.png
97 41032-H S FOR GIRLS KARUNAGAPPALLY
41032-klm-dp-2019-1.png
41032-klm-dp-2019-2.png
41032-klm-dp-2019-3.png
98 41033-Ayanivelikulangara J F K M V H S S
41033-klm-dp-2019-1.png
41033-klm-dp-2019-2.png
41033-klm-dp-2019-3.png
99 41034-S V P M H S Vadakkumthala
41034-klm-dp-2019-1.png
41034-klm-dp-2019-2.png
41034-klm-dp-2019-3.png
100 41035-Thazhava Govt: A V Boys H S
41035-klm-dp-2019-1.png
41035-klm-dp-2019-2.png
101 41038-Kottappuram H S Paravoor
41038-klm-dp-2019-1.png
41038-klm-dp-2019-2.png
41038-klm-dp-2019-3.png
102 41039-Kottiyam C F H S
41039-klm-dp-2019-1.png
41039-klm-dp-2019-2.png
41039-klm-dp-2019-3.png
103 41040-M G T H S,Mukhathala
41040-klm-dp-2019-1.png
41040-klm-dp-2019-2.png
41040-klm-dp-2019-3.png
104 41041-Kundara M G D Boys H S
41041-klm-dp-2019-1.png
41041-klm-dp-2019-2.png
105 41049-Govt: L V H S Kadappa
41049-klm-dp-2019-1.png
41049-klm-dp-2019-2.png
41049-klm-dp-2019-3.png
106 41050-M S H S S for Boys Mynagappally
41050-klm-dp-2019-1.png
41050-klm-dp-2019-2.png
107 41052-Pallimon Govt: HSS
41052-klm-dp-2019-1.png
41052-klm-dp-2019-2.png
108 41053-Paravoor S N V G H S Paravoor
41053-klm-dp-2019-1.png
41053-klm-dp-2019-2.png
41053-klm-dp-2019-3.png
109 41054-N.S.S.H.S.S. Prakkulam
41054-klm-dp-2019-1.png
41054-klm-dp-2019-2.png
41054-klm-dp-2019-3.png
110 41055-Govt: H.S.S. Ashtamudy
41055-klm-dp-2019-1.png
41055-klm-dp-2019-2.png
41055-klm-dp-2019-3.png
111 41056-Govt: Model Boys H.S.S . Kollam
41056-klm-dp-2019-1.png
41056-klm-dp-2019-2.png
41056-klm-dp-2019-3.png
112 41057-Govt. H.S.S. West Kollam
41057-klm-dp-2019-1.png
41057-klm-dp-2019-2.png
41057-klm-dp-2019-3.png
113 41059-Govt. H.S.S. Anchalummoodu
41059-klm-dp-2019-1.png
41059-klm-dp-2019-2.png
41059-klm-dp-2019-3.png
114 41060-Perinad Govt:H.S.
41060-klm-dp-2019-1.png
41060-klm-dp-2019-3.png
115 41061-S.N.V. Skt. H.S.Thrikkaruva .
41061-klm-dp-2019-1.png
41061-klm-dp-2019-2.png
41061-klm-dp-2019-3.png
116 41062-Craven L.M.S. H. S. Kollam
41062-klm-dp-2019-1.png
41062-klm-dp-2019-2.png
41062-klm-dp-2019-3.png
117 41063-T.K.D.M. Govt. H.S.S. Uliyakovil
41063-klm-dp-2019-1.png
41063-klm-dp-2019-2.png
41063-klm-dp-2019-3.png
118 41064-St. Aloysius .H.S.S. Kollam
41064-klm-dp-2019-2.png
41064-klm-dp-2019-3.png
119 41065-Peroor Govt: M V H S S
41065-klm-dp-2019-1.png
41065-klm-dp-2019-2.png
41065-klm-dp-2019-3.png
120 41066-Krist Raj H.S.S. Kollam
41066-klm-dp-2019-1.png
41066-klm-dp-2019-2.png
41066-klm-dp-2019-3.png
121 41067-V .V. V.H.S.S. Ayathil
41067-klm-dp-2019-1.png
41067-klm-dp-2019-2.png
41067-klm-dp-2019-3.png
122 41068-Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam
41068-klm-dp-2019-1.png
41068-klm-dp-2019-2.png
41068-klm-dp-2019-3.png
123 41069-Govt: Model Girls H.S. Kollam
41069-klm-dp-2019-1.png
41069-klm-dp-2019-2.png
41069-klm-dp-2019-3.png
124 41071-S.N.D.P.Y.H.S.S Neeravil
41071-klm-dp-2019-1.png
41071-klm-dp-2019-2.png
125 41072-St.Joseph H.S. Sakthikulangara
41072-klm-dp-2019-1.png
41072-klm-dp-2019-2.png
41072-klm-dp-2019-3.png
126 41073-St Agnes Girls H S Neendakara
41073-klm-dp-2019-1.png
41073-klm-dp-2019-2.png
41073-klm-dp-2019-3.png
127 41074-B H S Thevalakkara
41074-klm-dp-2019-1.png
41074-klm-dp-2019-2.png
41074-klm-dp-2019-3.png
128 41075-G.H.S.S Ayyankoickal
41075-klm-dp-2019-1.png
41075-klm-dp-2019-2.png
41075-klm-dp-2019-3.png
129 41076-St Antonys H S Koivila
41076-klm-dp-2019-1.png
41076-klm-dp-2019-2.png
130 41077-Girls H S Thevalakkara
41077-klm-dp-2019-1.png
41077-klm-dp-2019-2.png
41077-klm-dp-2019-3.png
131 41079-St .Johns H.S. Eravipuram
41079-klm-dp-2019-1.png
41079-klm-dp-2019-2.png
132 41080-Govt: Girls V.H.S.S Valathungal
41080-klm-dp-2019-1.png
41080-klm-dp-2019-2.png
41080-klm-dp-2019-3.png
133 41081-Govt. H.S.S. Vallikeezhu
41081-klm-dp-2019-1.png
41081-klm-dp-2019-2.png
134 41084-Govt: V H S S Kottamkulangara
41084-klm-dp-2019-1.png
41084-klm-dp-2019-2.png
41084-klm-dp-2019-3.png
135 41085-Vellamanal Govt.H.S.S Mayyanad
41085-klm-dp-2019-1.png
41085-klm-dp-2019-2.png
41085-klm-dp-2019-3.png
136 41086-Vellimon V. H.S.S
41086-klm-dp-2019-2.png
137 41087-N S M Girls H S Kottiyam
41087-klm-dp-2019-1.png
41087-klm-dp-2019-2.png
41087-klm-dp-2019-3.png
138 41088-Paravoor Govt: H S S Thekkumbhagom
41088-klm-dp-2019-1.png
41088-klm-dp-2019-2.png
41088-klm-dp-2019-3.png
139 41089-Elampalloor S N S M H S
41089-klm-dp-2019-1.png
41089-klm-dp-2019-2.png
41089-klm-dp-2019-3.png
140 41090-Govt.V.H.S.S. Eravipuram ,Thattamala
41090-klm-dp-2019-1.png
41090-klm-dp-2019-2.png
41090-klm-dp-2019-3.png
141 41093-Madathil B J S M H S S
41093-klm-dp-2019-1.png
41093-klm-dp-2019-2.png
41093-klm-dp-2019-3.png
142 41096-Mylapur AKM H S S
41096-klm-dp-2019-1.png
41096-klm-dp-2019-2.png
41096-klm-dp-2019-3.png
143 41097-M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam
41097-klm-dp-2019.png
41097-klm-dp-2019-2.png
41097-klm-dp-2019-3.png
144 41098-Karunagappally Govt: H S S
41098-klm-dp-2019-1.png
41098-klm-dp-2019-2.png
41098-klm-dp-2019-3.png
145 41099-Chirakkara Govt: H S
41099-klm-dp-2019-1.png
41099-klm-dp-2019-2.png
41099-klm-dp-2019-3.png
146 41100-Oachira Govt : H S S
41100-klm-dp-2019-1.png
41100-klm-dp-2019-2.png
147 41101-Karicode T.K.M.HSS
41101-klm-dp-2019-1.png
41101-klm-dp-2019-2.png
41101-klm-dp-2019-3.png
148 41102-S.N. Trust H.S.S. Kollam
41102-klm-dp-2019-1.png
41102-klm-dp-2019-2.png
41102-klm-dp-2019-3.png
149 41104-Chathanoor SN Trust H S
41104-klm-dp-2019-1.png
41104-klm-dp-2019-2.png
41104-klm-dp-2019-3.png
150 41109-GHS Panayil
41109-klm-dp-2019-1.png
41109-klm-dp-2019-2.png
41109-klm-dp-2019-3.png
151 41360-Khadiriyya H.S.Kottukadu
41360-klm-dp-2019-1.png
41360-klm-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=1067827" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്