സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 42001-S N V H S S Anad
42001-tvm-dp-2019-1.png
42001-tvm-dp-2019-2.png
42001-tvm-dp-2019-3.png
2 42002-P H M K M V H S S Panavoor
42002-tvm-dp-2019-1.png
42002-tvm-dp-2019-2.png
42002-tvm-dp-2019-3.png
3 42003-Govt. H S S Aruvikkara
42003-tvm-dp-2019-1.png
42003-tvm-dp-2019-2.png
42003-tvm-dp-2019-3.png
4 42004-Govt. T H S Meenankal
42004-tvm-dp-2019-1.png
42004-tvm-dp-2019-2.png
42004-tvm-dp-2019-3.png
5 42005-Govt. V & H S S Aryanad
42005-tvm-dp-2019-1.png
42005-tvm-dp-2019-2.png
42005-tvm-dp-2019-3.png
6 42007-Govt V H S S Alamcode
42007-tvm-dp-2019-1.png
42007-tvm-dp-2019-2.png
42007-tvm-dp-2019-3.png
7 42011-Govt. H S S Elampa
42011-tvm-dp-2019-1.png
42011-tvm-dp-2019-2.png
42011-tvm-dp-2019-3.png
8 42013-S C V B H S Chirayinkeezhu
42013-tvm-dp-2019-1.png
42013-tvm-dp-2019-2.png
42013-tvm-dp-2019-3.png
9 42014-S S V G H S S Chirayinkeezhu
42014-tvm-dp-2019-1.png
42014-tvm-dp-2019-2.png
42014-tvm-dp-2019-3.png
10 42015-P N M G H S S Koonthalloor
42015-tvm-dp-2019-1.png
42015-tvm-dp-2019-2.png
42015-tvm-dp-2019-3.png
11 42016-M R M K M M H S S Edava
42016-tvm-dp-2019-1.png
42016-tvm-dp-2019-2.png
42016-tvm-dp-2019-3.png
12 42018-G H S S Kappil
42018-tvm-dp-2019-1.png
42018-tvm-dp-2019-2.png
42018-tvm-dp-2019-3.png
13 42019-S S P B H S Kadakkavoor
42019-tvm-dp-2019-1.png
42019-tvm-dp-2019-2.png
42019-tvm-dp-2019-3.png
14 42021-Govt H S Avanavancheri
42021-tvm-dp-2019-1.png
42021-tvm-dp-2019-2.png
15 42022-St.Joseph`s Anchuthengu
42022-tvm-dp-2019-1.png
42022-tvm-dp-2019-2.png
42022-tvm-dp-2019-3.png
16 42023-Govt H S S Kavalayoor
42023-tvm-dp-2019-1.png
42023-tvm-dp-2019-2.png
42023-tvm-dp-2019-3.png
17 42024-RRV BVHSS Kilimanoor
42024-tvm-dp-2019-1.png
42024-tvm-dp-2019-2.png
42024-tvm-dp-2019-3.png
18 42025-Govt. HSS Kilimanoor
42025-tvm-dp-2019-1.png
42025-tvm-dp-2019-2.png
19 42027-Govt. Girls H.S.S. Mithirmala
42027-tvm-dp-2019-1.png
42027-tvm-dp-2019-2.png
20 42029-S.K.V.H.S. Nanniyode
42029-tvm-dp-2019-1.png
42029-tvm-dp-2019-2.png
42029-tvm-dp-2019-3.png
21 42031-B.R.M.H.S. Elavattom
42031-tvm-dp-2019-1.png
42031-tvm-dp-2019-2.png
42031-tvm-dp-2019-3.png
22 42032-N.S.S.H.S. Palode
42032-tvm-dp-2019-2.png
23 42034-Govt. HSS Navaikulam
42034-tvm-dp-2019-1.png
42034-tvm-dp-2019-2.png
42034-tvm-dp-2019-3.png
24 42035-Govt V H S S Njekkad
42035-tvm-dp-2019-1.png
42035-tvm-dp-2019-2.png
42035-tvm-dp-2019-3.png
25 42036-L M S H S S Vattappara
42036-tvm-dp-2019-1.png
42036-tvm-dp-2019-2.png
42036-tvm-dp-2019-3.png
26 42037-Govt. V H S S For Boys Nedumangad
42037-tvm-dp-2019-1.png
42037-tvm-dp-2019-2.png
42037-tvm-dp-2019-3.png
27 42039-Govt. H S S Poovathoor
42039-tvm-dp-2019-1.png
42039-tvm-dp-2019-2.png
42039-tvm-dp-2019-3.png
28 42040-Govt. H S Karippoor
42040-tvm-dp-2019-1.png
42040-tvm-dp-2019-2.png
42040-tvm-dp-2019-3.png
29 42041-S N H S S Uzhamalakkal
42041-tvm-dp-2019-1.png
42041-tvm-dp-2019-2.png
42041-tvm-dp-2019-3.png
30 42042-Govt. H S S For Girls Nedumangad
42042-tvm-dp-2019-1.png
42042-tvm-dp-2019-2.png
31 42044-Govt. V & H S S Vellanad
42044-tvm-dp-2019-1.png
42044-tvm-dp-2019-2.png
42044-tvm-dp-2019-3.png
32 42048-NSSHS Madavoor
42048-tvm-dp-2019-1.png
42048-tvm-dp-2019-2.png
42048-tvm-dp-2019-3.png
33 42050-VHSS Karavaram
42050-tvm-dp-2019-1.png
42050-tvm-dp-2019-2.png
42050-tvm-dp-2019-3.png
34 42051-Govt H S S Venjaramood
42051-tvm-dp-2019-1.png
42051-tvm-dp-2019-2.png
42051-tvm-dp-2019-3.png
35 42052-G H S S Vakkom
42052-tvm-dp-2019-1.png
42052-tvm-dp-2019-2.png
42052-tvm-dp-2019-3.png
36 42053-Sivagiri H S S Varkala
42053-tvm-dp-2019-1.png
42053-tvm-dp-2019-2.png
42053-tvm-dp-2019-3.png
37 42054-G H S S Palayamkunnu
42054-tvm-dp-2019-1.png
42054-tvm-dp-2019-2.png
42054-tvm-dp-2019-3.png
38 42055-Mulamana V.H.S.S. Anakudy
42055-tvm-dp-2019-1.png
42055-tvm-dp-2019-2.png
42055-tvm-dp-2019-3.png
39 42056-DBHS Vamanapuram
42056-tvm-dp-2019-1.png
42056-tvm-dp-2019-2.png
42056-tvm-dp-2019-3.png
40 42057-G M H S Nadayara
42057-tvm-dp-2019-1.png
42057-tvm-dp-2019-2.png
42057-tvm-dp-2019-3.png
41 42058-G M H S S Varkala
42058-tvm-dp-2019-1.png
42058-tvm-dp-2019-2.png
42058-tvm-dp-2019-3.png
42 42061-Govt. H.S.S. Tholicode
42061-tvm-dp-2019-2.png
42061-tvm-dp-2019-3.png
43 42062-V.K.Kani Govt. H.S. Panacode
42062-tvm-dp-2019-2.png
42062-tvm-dp-2019-3.png
44 42065-Govt. HSS Thattathumala
42065-tvm-dp-2019-1.png
42065-tvm-dp-2019-2.png
42065-tvm-dp-2019-3.png
45 42066-Govt. V & H S S Karakulam
42066-tvm-dp-2019-1.png
42066-tvm-dp-2019-2.png
42066-tvm-dp-2019-3.png
46 42067-Iqbal H.S.S. Peringammala
42067-tvm-dp-2019-1.png
42067-tvm-dp-2019-2.png
42067-tvm-dp-2019-3.png
47 42068-G H S Cherunniyoor
42068-tvm-dp-2019-1.png
42068-tvm-dp-2019-2.png
42068-tvm-dp-2019-3.png
48 42069-Govt. HS Nagaroor Nedumparampu
42069-tvm-dp-2019-1.png
42069-tvm-dp-2019-2.png
42069-tvm-dp-2019-3.png
49 42071-Govt. V.H.S.S. Kallara
42071-tvm-dp-2019-1.png
42071-tvm-dp-2019-2.png
42071-tvm-dp-2019-3.png
50 42072-Govt. H S S Azhoor
42072-tvm-dp-2019-1.png
42072-tvm-dp-2019-2.png
42072-tvm-dp-2019-3.png
51 42073-SNVHSS Panayara
42073-tvm-dp-2019-1.png
42073-tvm-dp-2019-2.png
42073-tvm-dp-2019-3.png
52 42074-AKM HS Kudavoor
42074-tvm-dp-2019-1.png
42074-tvm-dp-2019-2.png
42074-tvm-dp-2019-3.png
53 42075-Govt. HS Koduvazhannoor
42075-tvm-dp-2019-1.png
42075-tvm-dp-2019-2.png
42075-tvm-dp-2019-3.png
54 42086-Govt. High School Jawahar Colony
42086-tvm-dp-2019-1.png
42086-tvm-dp-2019-2.png
42086-tvm-dp-2019-3.png
55 42088-Govt. H S Kudavoorkonam
42088-tvm-dp-2019-1.png
42088-tvm-dp-2019-2.png
42088-tvm-dp-2019-3.png
56 42501-TECHNICAL HS NEDUMANGAD
42501-tvm-dp-2019-1.png
42501-tvm-dp-2019-2.png
42501-tvm-dp-2019-3.png
57 43002-Govt. H. S. Veiloor
43002-tvm-dp-2019-1.png
43002-tvm-dp-2019-2.png
43002-tvm-dp-2019-3.png
58 43003-Govt. V. H. S. S. Pirappancode
43003-tvm-dp-2019-1.png
43003-tvm-dp-2019-2.png
43003-tvm-dp-2019-3.png
59 43004-Govt. H. S. S. Thonnackal
43004-tvm-dp-2019-1.png
43004-tvm-dp-2019-2.png
43004-tvm-dp-2019-3.png
60 43005-Muslim H. S. For Boys Kaniyapuram
43005-tvm-dp-2019-1.png
43005-tvm-dp-2019-2.png
43005-tvm-dp-2019-3.png
61 43006-Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram
43006-tvm-dp-2019-1.png
43006-tvm-dp-2019-2.png
43006-tvm-dp-2019-3.png
62 43007-St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram
43007-tvm-dp-2019-1.png
43007-tvm-dp-2019-2.png
43007-tvm-dp-2019-3.png
63 43008-Govt. HSS Kazhakuttom
43008-tvm-dp-2019-1.png
43008-tvm-dp-2019-2.png
43008-tvm-dp-2019-3.png
64 43010-Pallithura H. S. S.
43010-tvm-dp-2019-1.png
43010-tvm-dp-2019-2.png
43010-tvm-dp-2019-3.png
65 43012-St. Michael`s H. S. Kadinamkulam
43012-tvm-dp-2019-1.png
43012-tvm-dp-2019-2.png
43012-tvm-dp-2019-3.png
66 43014-Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara
43014-tvm-dp-2019-1.png
43014-tvm-dp-2019-2.png
43014-tvm-dp-2019-3.png
67 43015-Govt. H. S. S. Neduveli
43015-tvm-dp-2019-1.png
43015-tvm-dp-2019-2.png
43015-tvm-dp-2019-3.png
68 43017-Govt. H. S. S. AYIROORPPARA
43017-tvm-dp-2019-1.png
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
43017-tvm-dp-2019-3.png
69 43018-L. V. H. S. Pothencode
43018-tvm-dp-2019-1.png
43018-tvm-dp-2019-2.png
43018-tvm-dp-2019-3.png
70 43022-S. N. G. H. S. Chempazhanthy
43022-tvm-dp-2019-1.png
43022-tvm-dp-2019-2.png
71 43027-St. John`s Model H. S. S. Nalanchira
43027-tvm-dp-2019-1.png
43027-tvm-dp-2019-2.png
43027-tvm-dp-2019-3.png
72 43031-St. Goretti's Girls H. S. S. Nalanchira
43031-tvm-dp-2019-2.png
43031-tvm-dp-2019-3.png
73 43034-St. Mary`s H. S. S. Pattom
43034-tvm-dp-2019-1.png
43034-tvm-dp-2019-2.png
43034-tvm-dp-2019-3.png
74 43035-Govt. Model Girls H. S. S Pattom
43035-tvm-dp-2019-1.png
43035-tvm-dp-2019-2.png
43035-tvm-dp-2019-3.png
75 43038-Govt. V. And H. S. S. Vattiyoorkave
43038-tvm-dp-2019-1.png
43038-tvm-dp-2019-2.png
43038-tvm-dp-2019-3.png
76 43040-G. G. H. S. S. Peroorkada
43040-tvm-dp-2019-1.png
43040-tvm-dp-2019-2.png
43040-tvm-dp-2019-3.png
77 43042-Salvation Army H. S. S. Kawdiar
43042-tvm-dp-2019-1.png
43042-tvm-dp-2019-2.png
43042-tvm-dp-2019-3.png
78 43047-St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram
43047-tvm-dp-2019-1.png
43047-tvm-dp-2019-2.png
43047-tvm-dp-2019-3.png
79 43054-St. Mary`s H. S. S. Vettukad
43054-tvm-dp-2019-1.png
43054-tvm-dp-2019-2.png
43054-tvm-dp-2019-3.png
80 43059-Fort Girls Mission H. S. Fort
43059-tvm-dp-2019-1.png
43059-tvm-dp-2019-2.png
43059-tvm-dp-2019-3.png
81 43061-St. Antony`s H. S. S. Valiyathura
43061-tvm-dp-2019-1.png
43061-tvm-dp-2019-2.png
43061-tvm-dp-2019-3.png
82 43062-Haji C. H. M. K. M. H. S. Vallakadavu
43062-tvm-dp-2019-1.png
43062-tvm-dp-2019-2.png
43062-tvm-dp-2019-3.png
83 43064-St. Roch's High School, Thope
43064-tvm-dp-2019-1.png
43064-tvm-dp-2019-2.png
43064-tvm-dp-2019-3.png
84 43065-St. Philomina`s Girls H. S. Poonthura
43065-tvm-dp-2019-1.png
43065-tvm-dp-2019-2.png
43065-tvm-dp-2019-3.png
85 43067-B. N. V. V. And H. S. S. Thiruvallom
43067-tvm-dp-2019-1.png
43067-tvm-dp-2019-2.png
43067-tvm-dp-2019-3.png
86 43068-V. H. S. S. For Girls Thiruvallom
43068-tvm-dp-2019-1.png
43068-tvm-dp-2019-2.png
43068-tvm-dp-2019-3.png
87 43069-Govt. H. S. Vazhamuttom
43069-tvm-dp-2019-1.png
43069-tvm-dp-2019-2.png
43069-tvm-dp-2019-3.png
88 43070-Govt. H. S. S. Kamaleswaram
43070-tvm-dp-2019-1.png
43070-tvm-dp-2019-2.png
89 43072-Govt. V. And H. S. S. for Girls Manacuad
43072-tvm-dp-2019-1.png
43072-tvm-dp-2019-2.png
43072-tvm-dp-2019-3.png
90 43075-Govt. H. S. Pappanamcode
43075-tvm-dp-2019-1.png
43075-tvm-dp-2019-2.png
43075-tvm-dp-2019-3.png
91 43076-Govt. G. H. S. S. Karamana
43076-tvm-dp-2019-1.png
43076-tvm-dp-2019-2.png
43076-tvm-dp-2019-3.png
92 43078-Govt. H. S. S. Punnamoodu
43078-tvm-dp-2019-1.png
43078-tvm-dp-2019-2.png
43078-tvm-dp-2019-3.png
93 43083-S. M. V. Model H. S. S. Thiruvananthapuram
43083-tvm-dp-2019-1.png
43083-tvm-dp-2019-2.png
43083-tvm-dp-2019-3.png
94 43084-Govt. Model B. H. S. S. Thycaud
43084-tvm-dp-2019-1.png
43084-tvm-dp-2019-2.png
43084-tvm-dp-2019-3.png
95 43085-Govt. Girls H. S. S. Cottonhill
43085-tvm-dp-2019-1.png
43085-tvm-dp-2019-2.png
43085-tvm-dp-2019-3.png
96 43087-A M H S S Thirumala
43087-tvm-dp-2019-1.png
43087-tvm-dp-2019-2.png
43087-tvm-dp-2019-3.png
97 43109-SAM MRS Vellayani
43109-tvm-dp-2019-1.png
43109-tvm-dp-2019-2.png
43109-tvm-dp-2019-3.png
98 44002-Govt. V. H. S. S. Poovar
44002-tvm-dp-2019-1.png
44002-tvm-dp-2019-2.png
44002-tvm-dp-2019-3.png
99 44003-Vimala Hridaya H. S. Viraly
44003-tvm-dp-2019-1.png
44003-tvm-dp-2019-2.png
44003-tvm-dp-2019-3.png
100 44005-N.K.M Govt. H.S.S. Dhanuvachapuram
44005-tvm-dp-2019-1.png
44005-tvm-dp-2019-2.png
44005-tvm-dp-2019-3.png
101 44006-Govt. H. S for Girls Dhanuvachapuram
44006-tvm-dp-2019-1.png
44006-tvm-dp-2019-2.png
44006-tvm-dp-2019-3.png
102 44008-P. K. S. H. S. S. Kanjiramkulam
44008-tvm-dp-2019-1.png
44008-tvm-dp-2019-2.png
44008-tvm-dp-2019-3.png
103 44012-Govt. High School Kanjiramkulam
44012-tvm-dp-2019-3.png
104 44013-St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu
44013-tvm-dp-2019-1.png
44013-tvm-dp-2019-2.png
44013-tvm-dp-2019-3.png
105 44015-P. P. M. H. S. Karakonam
44015-tvm-dp-2019-1.png
44015-tvm-dp-2019-2.png
44015-tvm-dp-2019-3.png
106 44016-V. P. M. H. S. Vellarada
44016-tvm-dp-2019-1.png
44016-tvm-dp-2019-2.png
44016-tvm-dp-2019-3.png
107 44017-St. Thomas H. S. S. Amboori
44017-tvm-dp-2019-1.png
44017-tvm-dp-2019-2.png
44017-tvm-dp-2019-3.png
108 44018-P. R. W. H. S. S. Kattakada
44018-tvm-dp-2019-1.png
44018-tvm-dp-2019-2.png
44018-tvm-dp-2019-3.png
109 44019-Govt. H. S. S. Kulathummel
44019-tvm-dp-2019-1.png
44019-tvm-dp-2019-2.png
44019-tvm-dp-2019-3.png
110 44021-Govt. V And H. S. S. Kulathoor
44021-tvm-dp-2019-1.png
44021-tvm-dp-2019-2.png
44021-tvm-dp-2019-3.png
111 44024-Govt. H. S. S. for Girls Malayinkil
44024-tvm-dp-2019-1.png
44024-tvm-dp-2019-2.png
112 44026-N. S. S. H. S. Chowalloor
44026-tvm-dp-2019-1.png
44026-tvm-dp-2019-2.png
44026-tvm-dp-2019-3.png
113 44027-D. V. M. N. N. M. H. S. S. Maranalloor
44027-tvm-dp-2019-1.png
44027-tvm-dp-2019-2.png
44027-tvm-dp-2019-3.png
114 44028-Govt. H. S. Kandala
44028-tvm-dp-2019-1.png
44028-tvm-dp-2019-2.png
115 44030-M. G. M. H. S. Poozhanadu
44030-tvm-dp-2019-1.png
44030-tvm-dp-2019-2.png
44030-tvm-dp-2019-3.png
116 44031-J. P. H. S. S. Ottasekharamangalam
44031-tvm-dp-2019-1.png
44031-tvm-dp-2019-2.png
44031-tvm-dp-2019-3.png
117 44032-New H. S. S. Nellimood
44032-tvm-dp-2019-3.png
118 44033-Govt. V. H. S. S. Kottukal
44033-tvm-dp-2019-1.png
44033-tvm-dp-2019-2.png
44033-tvm-dp-2019-3.png
119 44034-V.V.H.S.S Nemom
44034-tvm-dp-2019-1.png
44034-tvm-dp-2019-2.png
44034-tvm-dp-2019-3.png
120 44040-Evans H. S. Parassala
44040-tvm-dp-2019-1.png
44040-tvm-dp-2019-2.png
44040-tvm-dp-2019-3.png
121 44041-Govt. V. H. S. S. And H. S. S. Parassala
44041-tvm-dp-2019-1.png
44041-tvm-dp-2019-2.png
44041-tvm-dp-2019-3.png
122 44042-Samuel L. M. S. H. S. Parassala
44042-tvm-dp-2019-1.png
44042-tvm-dp-2019-2.png
123 44044-Govt. K .V. H. S. Ayira
44044-tvm-dp-2019-1.png
44044-tvm-dp-2019-2.png
44044-tvm-dp-2019-3.png
124 44047-St. Mary`s H. S. S. Vizhinjam
44047-tvm-dp-2019-1.png
44047-tvm-dp-2019-2.png
44047-tvm-dp-2019-3.png
125 44049-H.S.S for Girls Venganoor
44049-tvm-dp-2019-1.png
44049-tvm-dp-2019-2.png
44049-tvm-dp-2019-3.png
126 44050-Govt. Model H. S. S. Venganoor
44050-tvm-dp-2019-1.png
44050-tvm-dp-2019-2.png
44050-tvm-dp-2019-3.png
127 44051-St. John`s H. S. S. Undancode
44051-tvm-dp-2019-1.png
44051-tvm-dp-2019-2.png
44051-tvm-dp-2019-3.png
128 44054-High School Vavode
44054-tvm-dp-2019-1.png
44054-tvm-dp-2019-2.png
44054-tvm-dp-2019-3.png
129 44055-Govt. V. H. S. S. Veeranakavu
44055-tvm-dp-2019-1.png
44055-tvm-dp-2019-2.png
44055-tvm-dp-2019-3.png
130 44056-Victory Girls H. S. Nemom
44056-tvm-dp-2019-1.png
44056-tvm-dp-2019-2.png
131 44057-M. C. H. S. S. Kottukalkonam
44057-tvm-dp-2019-1.png
44057-tvm-dp-2019-2.png
44057-tvm-dp-2019-3.png
132 44058-K. P. M. H. S. Krishnapuram
44058-tvm-dp-2019-1.png
44058-tvm-dp-2019-2.png
44058-tvm-dp-2019-3.png
133 44060-Govt. V. H. S. S. Paruthippally
44060-tvm-dp-2019-1.png
44060-tvm-dp-2019-2.png
44060-tvm-dp-2019-3.png
134 44061-St. Mary's H. S. S. Kamukincode
44061-tvm-dp-2019-1.png
44061-tvm-dp-2019-2.png
44061-tvm-dp-2019-3.png
135 44062-Govt. H. S. S. Mylachal
44062-tvm-dp-2019-1.png
44062-tvm-dp-2019-2.png
44062-tvm-dp-2019-3.png
136 44063-Govt. H. S. S. Keezharoor
44063-tvm-dp-2019-1.png
44063-tvm-dp-2019-2.png
44063-tvm-dp-2019-3.png
137 44064-L. F. H. S. Anthiyoorkonam
44064-tvm-dp-2019-1.png
44064-tvm-dp-2019-2.png
44064-tvm-dp-2019-3.png
138 44066-L. M. S. H. S. S. Chemboor
44066-tvm-dp-2019-1.png
44066-tvm-dp-2019-2.png
44066-tvm-dp-2019-3.png
139 44067-St. Mathew`s H. S. Pozhiyoor
44067-tvm-dp-2019-1.png
44067-tvm-dp-2019-2.png
44067-tvm-dp-2019-3.png
140 44068-Govt. H. S. Plavoor
44068-tvm-dp-2019-1.png
44068-tvm-dp-2019-2.png
44068-tvm-dp-2019-3.png
141 44071-Govt. H. S. S. Anavoor
44071-tvm-dp-2019-1.png
44071-tvm-dp-2019-2.png
44071-tvm-dp-2019-3.png