സഹായം Reading Problems? Click here


കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 11001-S. A. P. H. S. Agalpady
11001-kgd-dp-2019-1.png
11001-kgd-dp-2019-2.png
11001-kgd-dp-2019-3.png
2 11002-G. H. S. S. Kasaragod
11002-kgd-dp-2019-1.png
11002-kgd-dp-2019-2.png
11002-kgd-dp-2019-3.png
3 11003-Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod
11003-kgd-dp-2019-1.png
11003-kgd-dp-2019-2.png
11003-kgd-dp-2019-3.png
4 11005-B. E. M. H. S. Kasaragod
11005-kgd-dp-2019-1.png
11005-kgd-dp-2019-2.png
11005-kgd-dp-2019-3.png
5 11006-G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod
11006-kgd-dp-2019-1.png
11006-kgd-dp-2019-2.png
11006-kgd-dp-2019-3.png
6 11007-S. A.T. H. S. Manjeshwar
11007-kgd-dp-2019-1.png
11007-kgd-dp-2019-2.png
11007-kgd-dp-2019-3.png
7 11009-G. V. H. S. S. Kunjathur
11009-kgd-dp-2019-1.png
11009-kgd-dp-2019-2.png
11009-kgd-dp-2019-3.png
8 11010-S. V. V. H. S. Miyapadavu
11010-kgd-dp-2019-1.png
11010-kgd-dp-2019-2.png
11010-kgd-dp-2019-3.png
9 11011-S. V. V. H. S. Kodlamogaru
11011-kgd-dp-2019-1.png
11011-kgd-dp-2019-2.png
11011-kgd-dp-2019-3.png
10 11012-K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu
11012-kgd-dp-2019-1.png
11012-kgd-dp-2019-2.png
11012-kgd-dp-2019-3.png
11 11013-G. H. S. S. Mangalpady
11013-kgd-dp-2019-1.png
11013-kgd-dp-2019-2.png
11013-kgd-dp-2019-3.png
12 11014-G. H. S. S. Shiriya
11014-kgd-dp-2019-1.png
11014-kgd-dp-2019-2.png
11014-kgd-dp-2019-3.png
13 11015-G. H. S. S. Uppala
11015-kgd-dp-2019-1.png
11015-kgd-dp-2019-2.png
11015-kgd-dp-2019-3.png
14 11016-G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
11016-kgd-dp-2019-1.png
11016-kgd-dp-2019-2.png
11016-kgd-dp-2019-3.png
15 11017-G. H. S. Paivalike
11017-kgd-dp-2019-1.png
11017-kgd-dp-2019-2.png
11017-kgd-dp-2019-3.png
16 11018-G. H.S. S. Paivalike Nagar
11018-kgd-dp-2019-1.png
11018-kgd-dp-2019-3.png
17 11019-G.H.S.S. Bekur
11019-kgd-dp-2019-1.png
11019-kgd-dp-2019-2.png
11019-kgd-dp-2019-3.png
18 11020-G. H. S. S. Kumbla
11020-kgd-dp-2019-1.png
11020-kgd-dp-2019-2.png
11020-kgd-dp-2019-3.png
19 11021-T. I. H. S. S. Naimarmoola
11021-kgd-dp-2019-1.png
11021-kgd-dp-2019-2.png
11021-kgd-dp-2019-3.png
20 11022-G. H. S. S. Alampady
11022-kgd-dp-2019-1.png
11022-kgd-dp-2019-2.png
11022-kgd-dp-2019-3.png
21 11024-G. H. S. S. Cherkala Central
11024-kgd-dp-2019-1.png
11024-kgd-dp-2019-2.png
22 11025-G. V. H. S. S. Iriyanni
11025-kgd-dp-2019-1.png
11025-kgd-dp-2019-2.png
11025-kgd-dp-2019-3.png
23 11026-B. A. R. H. S. S. Bovikan
11026-kgd-dp-2019-1.png
11026-kgd-dp-2019-2.png
11026-kgd-dp-2019-3.png
24 11027-G. H. S. Bandadka
11027-kgd-dp-2019-1.png
11027-kgd-dp-2019-2.png
11027-kgd-dp-2019-3.png
25 11028-G. H. S. S. Mogralputhur
11028-kgd-dp-2019-1.png
11028-kgd-dp-2019-2.png
11028-kgd-dp-2019-3.png
26 11029-G. V. H. S. S. Mogral
11029-kgd-dp-2019-1.png
11029-kgd-dp-2019-2.png
11029-kgd-dp-2019-3.png
27 11030-G. H. S. S. Adoor
11030-kgd-dp-2019-1.png
11030-kgd-dp-2019-2.png
11030-kgd-dp-2019-3.png
28 11031-G. H. S. Pandy
11031-kgd-dp-2019-1.png
11031-kgd-dp-2019-2.png
11031-kgd-dp-2019-3.png
29 11032-G. V. H. S. S. Delampady
11032-kgd-dp-2019-1.png
11032-kgd-dp-2019-2.png
30 11033-G. H. S. S. Angadimoger
11033-kgd-dp-2019-1.png
11033-kgd-dp-2019-2.png
11033-kgd-dp-2019-3.png
31 11035-S. N. H. S. Perla
11035-kgd-dp-2019-1.png
11035-kgd-dp-2019-2.png
11035-kgd-dp-2019-4.png
32 11036-S. S. H. S. S. Katukukke
11036-kgd-dp-2019-1.png
11036-kgd-dp-2019-2.png
11036-kgd-dp-2019-3.png
33 11037-S. S. H. S. Sheni
11037-kgd-dp-2019-1.png
11037-kgd-dp-2019-2.png
11037-kgd-dp-2019-3.png
34 11038-N. H. S. Perdala
11038-kgd-dp-2019-1.png
11038-kgd-dp-2019-2.png
11038-kgd-dp-2019-3.png
35 11039-M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
11039-kgd-dp-2019-1.png
11039-kgd-dp-2019-2.png
11039-kgd-dp-2019-3.png
36 11040-H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer
11040-kgd-dp-2019-1.png
11040-kgd-dp-2019-2.png
11040-kgd-dp-2019-3.png
37 11041-G. H. S. S. Edneer
11041-kgd-dp-2019-1.png
11041-kgd-dp-2019-2.png
11041-kgd-dp-2019-3.png
38 11043-G. V. H. S. S. Mulleria
11043-kgd-dp-2019-1.png
11043-kgd-dp-2019-2.png
11043-kgd-dp-2019-3.png
39 11044-G. V. H. S. S. Karadka
11044-kgd-dp-2019-2.png
11044-kgd-dp-2019-3.png
40 11045-G. H. S. S. Belluru
11045-kgd-dp-2019-1.png
11045-kgd-dp-2019-2.png
11045-kgd-dp-2019-3.png
41 11046-G. H. S. S. Chemnad
11046-kgd-dp-2019-1.png
11046-kgd-dp-2019-2.png
11046-kgd-dp-2019-3.png
42 11047-C.J. H.S.S. Chemnad
11047-kgd-dp-2019-1.png
11047-kgd-dp-2019-2.png
11047-kgd-dp-2019-3.png
43 11048-S. G. K. H. S. Kudlu
11048-kgd-dp-2019-1.png
11048-kgd-dp-2019-2.png
11048-kgd-dp-2019-3.png
44 11049-G. H. S. S. Patla
11049-kgd-dp-2019-1.png
11049-kgd-dp-2019-2.png
45 11050-G. H. S. S. Chandragiri
11050-kgd-dp-2019-1.png
11050-kgd-dp-2019-2.png
11050-kgd-dp-2019-3.png
46 11051-S. D. P. H. S. Dharmathadka
11051-kgd-dp-2019-1.png
11051-kgd-dp-2019-2.png
11051-kgd-dp-2019-3.png
47 11052-G. H. S. S. Heroor Meepry
11052-kgd-dp-2019-1.png
11052-kgd-dp-2019-2.png
11052-kgd-dp-2019-3.png
48 11053-C. H. S. S. Chattanchal
11053-kgd-dp-2019-1.png
11053-kgd-dp-2019-2.png
11053-kgd-dp-2019-3.png
49 11055-G. H. S. S. Bethurpara
11055-kgd-dp-2019-1.png
11055-kgd-dp-2019-2.png
11055-kgd-dp-2019-3.png
50 11067-GHS KADAMBAR
11067-kgd-dp-2019-1.png
11067-kgd-dp-2019-2.png
11067-kgd-dp-2019-3.png
51 11069-GHS PERDALA
11069-kgd-dp-2019-1.png
11069-kgd-dp-2019-2.png
11069-kgd-dp-2019-3.png
52 11070-GHS KODIYAMME
11070-kgd-dp-2019-1.png
11070-kgd-dp-2019-2.png
11070-kgd-dp-2019-3.png
53 11071-G H S UDAYAWAR
11071-kgd-dp-2019-1.png
11071-kgd-dp-2019-2.png
11071-kgd-dp-2019-3.png
54 11072-GHS KOLATHUR
11072-kgd-dp-2019-1.png
11072-kgd-dp-2019-2.png
11072-kgd-dp-2019-3.png
55 11073-GHS MUNNAD
11073-kgd-dp-2019-1.png
11073-kgd-dp-2019-2.png
11073-kgd-dp-2019-3.png
56 11484-G.H.S.Soorambail
11484-kgd-dp-2019-1.png
11484-kgd-dp-2019-2.png
11484-kgd-dp-2019-3.png
57 11501-TECHNICAL HS MOGRAL PUTHUR
11501-kgd-dp-2019-1.png
11501-kgd-dp-2019-2.png
11501-kgd-dp-2019-3.png
58 12001-Durga H. S. S. Kanhangad
12001-kgd-dp-2019-2.png
12001-kgd-dp-2019-3.png
59 12002-S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar
12002-kgd-dp-2019-1.png
12002-kgd-dp-2019-2.png
12002-kgd-dp-2019-3.png
60 12003-G. H. S. S. Balla East
12003-kgd-dp-2019-1.png
12003-kgd-dp-2019-2.png
12003-kgd-dp-2019-3.png
61 12006-G. V. H. S. S. Kanhangad
12006-kgd-dp-2019-1.png
12006-kgd-dp-2019-2.png
12006-kgd-dp-2019-3.png
62 12008-G. H. S. S. Pallikera
12008-kgd-dp-2019-1.png
12008-kgd-dp-2019-2.png
12008-kgd-dp-2019-3.png
63 12009-G. H. S. S. Periye
12009-kgd-dp-2019-1.png
12009-kgd-dp-2019-2.png
64 12011-G. H. S. S. Pakkam
12011-kgd-dp-2019-1.png
12011-kgd-dp-2019-2.png
12011-kgd-dp-2019-3.png
65 12012-Govt. H.S.S Kalliot
12012-kgd-dp-2019-1.png
12012-kgd-dp-2019-2.png
12012-kgd-dp-2019-3.png
66 12013-G. H. S. S. Udma
12013-kgd-dp-2019-1.png
12013-kgd-dp-2019-2.png
12013-kgd-dp-2019-3.png
67 12014-I. H. S. S. Ajanur
12014-kgd-dp-2019-1.png
12014-kgd-dp-2019-2.png
12014-kgd-dp-2019-3.png
68 12016-G.V. H.S. S. Kuniya
12016-kgd-dp-2019-1.png
12016-kgd-dp-2019-2.png
12016-kgd-dp-2019-3.png
69 12017-G. H. S. S. Madikai
12017-kgd-dp-2019-1.png
12017-kgd-dp-2019-2.png
12017-kgd-dp-2019-3.png
70 12018-M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth
12018-kgd-dp-2019-1.png
12018-kgd-dp-2019-2.png
12018-kgd-dp-2019-3.png
71 12019-UDAYANAGAR HIGH SCHOOL PULLUR
12019-kgd-dp-2019-3.png
72 12020-G. H. S. S. Ravaneshwar
12020-kgd-dp-2019-1.png
12020-kgd-dp-2019-2.png
12020-kgd-dp-2019-3.png
73 12021-G. H. S. Kottodi
12021-kgd-dp-2019-1.png
12021-kgd-dp-2019-2.png
120-kgd-dp-2019-3.png
74 12022-Holy Family H. S. S. Rajapuram
12022-kgd-dp-2019-1.png
12022-kgd-dp-2019-2.png
12022-kgd-dp-2019-3.png
75 12023-G. H. S. S. Balanthode
12023-kgd-dp-2019-1.png
12023-kgd-dp-2019-2.png
12023-kgd-dp-2019-3.png
76 12024-G. H. S. S. Kakkat
12024-kgd-dp-2019-1.png
12024-kgd-dp-2019-2.png
12024-kgd-dp-2019-3.png
77 12025-Rajahs H. S. Nileshwar
12025-kgd-dp-2019-1.png
12025-kgd-dp-2019-2.png
12025-kgd-dp-2019-3.png
78 12026-G. H. S. Uppilikai
12026-kgd-dp-2019-1.png
12026-kgd-dp-2019-2.png
12026-kgd-dp-2019-3.png
79 12027-G. H. S. Madikai II
12027-kgd-dp-2019-1.png
12027-kgd-dp-2019-2.png
12027-kgd-dp-2019-3.png
80 12028-Karimbil H. S. Kumbalappally
12028-kgd-dp-2019-1.png
12028-kgd-dp-2019-2.png
12028-kgd-dp-2019-3.png
81 12029-Varakkad H. S
12029-kgd-dp-2019-1.png
12029-kgd-dp-2019-2.png
12029-kgd-dp-2019-3.png
82 12030-M. K. S. H. S. Kuttamath
12030-kgd-dp-2019-1.png
12030-kgd-dp-2019-2.png
12030-kgd-dp-2019-3.png
83 12031-G. H. S. S. Kuttamath
12031-kgd-dp-2019-1.png
12031-kgd-dp-2019-2.png
12031-kgd-dp-2019-3.png
84 12032-K. M. V. H. S. S. Kodakkad
12032-kgd-dp-2019-1.png
12032-kgd-dp-2019-2.png
12032-kgd-dp-2019-3.png
85 12033-G. H. S. S. Pilicode
12033-kgd-dp-2019-1.png
12033-kgd-dp-2019-2.png
12033-kgd-dp-2019-3.png
86 12034-VPPMKPS Govt H S Trikarpur
12034-kgd-dp-2019-1.png
12034-kgd-dp-2019-2.png
12034-kgd-dp-2019-3.png
87 12036-G. H. S. S. South Trikarpur
12036-kgd-dp-2019-1.png
12036-kgd-dp-2019-2.png
88 12037-G. V. H. S. S. Kottappuram
12037-kgd-dp-2019-1.png
12037-kgd-dp-2019-2.png
12037-kgd-dp-2019-3.png
89 12038-P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S. Kaikottukadavu
12038-kgd-dp-2019-1.png
12038-kgd-dp-2019-2.png
12038-kgd-dp-2019-3.png
90 12039-G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
12039-kgd-dp-2019-1.png
12039-kgd-dp-2019-2.png
91 12040-M. R. V. H. S. S. Padne
12040-kgd-dp-2019-2.png
12040-kgd-dp-2019-3.png
92 12041-G. F. H. S. S. Padnekadappuram
12041-kgd-dp-2019-1.png
12041-kgd-dp-2019-2.png
93 12042-Govt. H S Kalichanadukkam
12042-kgd-dp-2019-1.png
12042-kgd-dp-2019-2.png
12042-kgd-dp-2019-3.png
94 12043-G. V. H. S. S. Kayyur
12043-kgd-dp-2019-1.png
12043-kgd-dp-2019-2.png
95 12044-G. H. S. S. Chayoth
12044-kgd-dp-2019-1.png
12044-kgd-dp-2019-2.png
12044-kgd-dp-2019-3.png
96 12045-St. Thomas H. S. S. Thomapuram
12045-kgd-dp-2019-1.png
12045-kgd-dp-2019-2.png
12045-kgd-dp-2019-3.png
97 12047-St. Marys H. S. Kadumeni
12047-kgd-dp-2019-1.png
12047-kgd-dp-2019-2.png
12047-kgd-dp-2019-3.png
98 12049-G. H. S. S. Thayannur
12049-kgd-dp-2019-1.png
12049-kgd-dp-2019-2.png
12049-kgd-dp-2019-3.png
99 12050-G. H. S. S. Parappa
12050-kgd-dp-2019-1.png
12050-kgd-dp-2019-2.png
12050-kgd-dp-2019-3.png
100 12051-St. Judes H. S. S. Vellarikundu
12051-kgd-dp-2019-1.png
12051-kgd-dp-2019-2.png
101 12052-G. H. S. Balal
12052-kgd-dp-2019-1.png
12052-kgd-dp-2019-2.png
12052-kgd-dp-2019-3.png
102 12053-G. H. S. S. Maloth Kasaba
12053-kgd-dp-2019-1.png
12053-kgd-dp-2019-2.png
12053-kgd-dp-2019-3.png
103 12054-G. H. S. S. Kamballoor
12054-kgd-dp-2019-1.png
12054-kgd-dp-2019-2.png
12054-kgd-dp-2019-3.png
104 12055-G. H. S. S. Cheemeni
12055-kgd-dp-2019-1.png
12055-kgd-dp-2019-2.png
12055-kgd-dp-2019-3.png
105 12056-G. H. S. Ambalathara
12056-kgd-dp-2019-1.png
12056-kgd-dp-2019-2.png
106 12057-GHSS Attenganam
12057-kgd-dp-2019-1.png
12057-kgd-dp-2019-2.png
107 12058-Dr. A. G. H. S. S. Kodoth
12058-kgd-dp-2019-4.png
12058-kgd-dp-2019-2.png
12058-kgd-dp-2019-3.png
108 12059-G. H. S. S. Udinoor
12059-kgd-dp-2019-1.png
12059-kgd-dp-2019-2.png
12059-kgd-dp-2019-3.png
109 12060-G. H. S. Thachangad
12060-kgd-dp-2019-1.png
12060-kgd-dp-2019-2.png
12060-kgd-dp-2019-3.png
110 12061-Govt. R F T H S for Girls Kanhangad
12061-kgd-dp-2019-1.png
12061-kgd-dp-2019-2.png
111 12067-GHS PANATHUR
12067-kgd-dp-2019-1.png
12067-kgd-dp-2019-2.png
12067-kgd-dp-2019-3.png
112 12069-GFHS Kanhangad
12069-kgd-dp-2019-1.png
12069-kgd-dp-2019-2.png
12069-kgd-dp-2019-3.png
113 12070-GHS BARE
12070-kgd-dp-2019-1.png
12070-kgd-dp-2019-2.png
12070-kgd-dp-2019-3.png
114 12071-GHS CHAMUNDIKUNNU
12071-kgd-dp-2019-1.png
12071-kgd-dp-2019-2.png
12071-kgd-dp-2019-3.png
115 12072-GHS Kanhirapoil
12072-kgd-dp-2019-1.png
12072-kgd-dp-2019-2.png
12072-kgd-dp-2019-3.png
116 12073-GHS Pullur Eriya
12073-kgd-dp-2019-1.png
12073-kgd-dp-2019-2.png
117 12074-GHS Kooliyad
12074-kgd-dp-2019-1.png
12074-kgd-dp-2019-2.png
12074-kgd-dp-2019-3.png
118 12075-GHS Banam
12075-kgd-dp-2019-1.png
12075-kgd-dp-2019-2.png
12075-kgd-dp-2019-3.png