സഹായം Reading Problems? Click here


എറണാകുളം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 25003-Govt. H. S. S. Edathala
2 25004-Govt. H. S. Kuttamassery
25004-ekm-dp-2019-1.png
25004-ekm-dp-2019-2.png
3 25006-N. I. V. H. S. S. Marampilly
25006-ekm-dp-2019-1.png
25006-ekm-dp-2019-2.png
25006-ekm-dp-2019-3.png
4 25007-Govt. H. S. S. for Girls Aluva
25007-ekm-dp-2019-1.png
25007-ekm-dp-2019-2.png
25007-ekm-dp-2019-3.png
5 25010-S. P. W. H. S. Aluva
25010-ekm-dp-2019-1.png
25010-ekm-dp-2019-2.png
25010-ekm-dp-2019-3.png
6 25011-St. Mary`s H. S. Aluva
7 25012-S. N. D. P. H. S. S. Aluva
8 25014-Govt. H. S. S. Eloor
9 25017-D. D. Sabha H. S. Karimpadam
10 25018-St. Francis H. S. S. Aluva
11 25020-Holy Ghost C. G. H. S. S. Thottakkattukara
25020-ekm-dp-2019-1.png
25020-ekm-dp-2019-2.png
25020-ekm-dp-2019-3.png
12 25023-St. Joseph`s H. S. Angamally
13 25024-Holy Family Girls H. S. Angamally
25024-ekm-dp-2019-1.png
25024-ekm-dp-2019-2.png
14 25025-Sacred Heart Orphanage H. S. Mookkannoor
15 25033-Elenthikkara High School
25033-ekm-dp-2019-2.png
16 25034-St. Sebastian`s H. S. S. Gothuruthy
17 25035-Brahmanandodhayam H. S. S. Kalady
18 25036-St. Joseph`s Girls H. S. Chengal
25036-ekm-dp-2019-2.png
25036-ekm-dp-2019-3.png
19 25037-S. N. D. P. H. S. Neeleswaram
25037-ekm-dp-2019-1.png
25037-ekm-dp-2019-2.png
20 25038-St. Thomas H. S. S. Malayattoor
21 25039-St. Sebastian`s H. S. Kanjoor
25039-ekm-dp-2019-1.png
25039-ekm-dp-2019-2.png
22 25040-Akavoor H. S. Sreemoolanagaram
25040-ekm-dp-2019-1.png
25040-ekm-dp-2019-2.png
23 25041-St. Joseph`s Girls H. S. Karukutty
25041-ekm-dp-2019-2.png
25041-ekm-dp-2019-3.png
24 25042-St. Joseph`s H. S. Kizhakkambalam
25042-ekm-dp-2019-1.png
25042-ekm-dp-2019-2.png
25042-ekm-dp-2019-3.png
25 25043-Bethlehem Girls H. S. Njaralloor
25043-ekm-dp-2019-1.png
25043-ekm-dp-2019-2.png
25043-ekm-dp-2019-3.png
26 25044-St. Mary`s H. S. S. Morakkala
25044-ekm-dp-2019-2.png
25044-ekm-dp-2019-3.png
27 25045-St. Joseph`s C. G. H. S. Kanjoor
25045-ekm-dp-2019-1.png
25045-ekm-dp-2019-2.png
25045-ekm-dp-2019-3.png
28 25046-Mar Coorilose Memorial H. S. S. Pattimattom
25046-ekm-dp-2019-1.png
25046-ekm-dp-2019-2.png
25046-ekm-dp-2019-3.png
29 25049-Govt. H. S. S. Kadayirippu
30 25050-Govt. H. S. S. Poothrikka
25050-ekm-dp-2019-1.png
25050-ekm-dp-2019-2.png
25050-ekm-dp-2019-3.png
31 25051-St. Philomina`s H. S. S. Koonammavu
32 25053-N. S. S. H. S. S. Manickamangalam
33 25055-S. N. M. H. S. S. Moothakunnam
25055-ekm-dp-2019-1.png
25055-ekm-dp-2019-2.png
25055-ekm-dp-2019-3.png
34 25056-H. M. Y. S. H. S. S. Kottuvallikadu
25056-ekm-dp-2019-1.png
25056-ekm-dp-2019-2.png
25056-ekm-dp-2019-3.png
35 25057-Govt. H. S. S. Muppathadom
25057-ekm-dp-2019-1.png
25057-ekm-dp-2019-2.png
25057-ekm-dp-2019-3.png
36 25059-Govt. H. S.S . Puthiyakavu
37 25061-Govt. H. S. S. Chengamanad
25061-ekm-dp-2019-1.png
38 25062-Christ Raj H. S. Kuttipuzha
39 25064-St. Thomas H. S. Ayroor
40 25065-St. Philomina`s H. S. Thiruvaniyoor
25065-ekm-dp-2019-1.png
41 25066-St. George`s H. S. Vennikulam
42 25067-Govt. H. S. S. North Paravoor
43 25068-Sree Narayana H. S. S. North Paravoor
44 25069-Govt. Girls H. S. S. North Paravoor
25069-ekm-dp-2019-1.png
25069-ekm-dp-2019-2.png
25069-ekm-dp-2019-3.png
45 25070-Samooham. H. S. North Paravoor
25070-ekm-dp-2019-1.png
25070-ekm-dp-2019-2.png
25070-ekm-dp-2019-3.png
46 25071-S. N. V. Sanskrit H. S. S. North Paravoor
25071-ekm-dp-2019-1.png
25071-ekm-dp-2019-2.png
25071-ekm-dp-2019-3.png
47 25072-Govt. V. H. S. S. Kaitharam
48 25073-Govt. H. S. S. South Vazhakulam
49 25074-Govt. H. S. S. South Ezhippuram
50 25075-F. M. C. T. H. S. Karumalloor
51 25076-K. E. M. H. S. Alangad
25076-ekm-dp-2019-1.png
25076-ekm-dp-2019-2.png
25076-ekm-dp-2019-3.png
52 25077-Rajarshi Memorial H. S. S. Vadavucode
25077-ekm-dp-2019-1.png
25077-ekm-dp-2019-2.png
53 25078-St. Joseph`s H. S. for Girls Varapuzha
25078-ekm-dp-2019-1.png
25078-ekm-dp-2019-2.png
25078-ekm-dp-2019-3.png
54 25079-Holy Infant`s Boys H. S. Varapuzha
55 25082-Govt. H. S. S. Manjapra
25082-ekm-dp-2019-1.png
56 25085-H. M. T. Educational Society H. S. Kalamassery
57 25088-Cardinal H. S. Thrikkakkara
58 25091-St. Alosius H. S. North Paravoor
25091-ekm-dp-2019-1.png
25091-ekm-dp-2019-2.png
25091-ekm-dp-2019-3.png
59 25092-St. Joseph`s Girls H. S. Poovathussery
25092-ekm-dp-2019-1.png
25092-ekm-dp-2019-2.png
25092-ekm-dp-2019-3.png
60 25093-Mar Augustine`s H. S. Thuravoor
61 25094-St. Joseph`s H. S. Kidangoor
25094-ekm-dp-2019-1.png
25094-ekm-dp-2019-2.png
25094-ekm-dp-2019-3.png
62 25095-Govt. V. H. S. S. Thrikkakara
25095-ekm-dp-2019-1.png
25095-ekm-dp-2019-2.png
25095-ekm-dp-2019-3.png
63 25098-M. G. M. Govt. H. S. S. Nayathode
64 25099-St. Joseph`s H. S. Chathedom
25099-ekm-dp-2019-1.png
65 25100-St. John`s J. S. H. S. Kaniattunirappu
25100-ekm-dp-2019-1.png
25100-ekm-dp-2019-2.png
25100-ekm-dp-2019-3.png
66 25101-St. George H. S. Puthenpally
67 25103-Govt. H. S. S. Ezhikkara
25103-ekm-dp-2019-1.png
25103-ekm-dp-2019-2.png
25103-ekm-dp-2019-3.png
68 25104-Govt. H. S. S. Kongorpilly
69 25105-Little Flower H. S. Panaikulam
25105-ekm-dp-2019-1.png
25105-ekm-dp-2019-2.png
70 25106-Govt. H. S. West Kadungallur
25106-ekm-dp-2019-1.png
25106-ekm-dp-2019-2.png
71 25108-V. C. S. H. S. S. Puthenvelikkara
72 25121-Govt. HS Palissery
73 25122-Govt High School, Thathappilly
25122-ekm-dp-2019-1.png
25122-ekm-dp-2019-2.png
25122-ekm-dp-2019-3.png
74 25126-GOVT HIGH SCHOOL, NOCHIMA
25126-ekm-dp-2019-1.png
25126-ekm-dp-2019-2.png
25126-ekm-dp-2019-3.png
75 25501-MODEL TECHNICAL HSS KAPRASSERY
76 26001-St. George`s H.S Arakkunnam
26001-ekm-dp-2019-1.png
26001-ekm-dp-2019-2.png
77 26002-St. Mary`s H.S Chellanam
26002-ekm-dp-2019-1.png
26002-ekm-dp-2019-2.png
26002-ekm-dp-2019-3.png
78 26003-Govt. H.S.S Puthenthode
79 26006-St. Mary`s H.S.Palliport
26006-ekm-dp-2019-1.png
26006-ekm-dp-2019-2.png
26006-ekm-dp-2019-3.png
80 26007-St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin
26007-ekm-dp-2019-1.png
26007-ekm-dp-2019-2.png
26007-ekm-dp-2019-3.png
81 26008-Sahodaran Memorial H.S.S. Cherai
26008-ekm-dp-2019-1.png
26008-ekm-dp-2019-2.png
82 26009-Al Farookhia H.S. Cheranelloor
26009-ekm-dp-2019-1.png
26009-ekm-dp-2019-2.png
83 26010-H.S.S. of Jesus. Kothad
26010-ekm-dp-2019-1.png
84 26011-T.D.H.S.S Mattanchery
85 26013-St. John De Britto`s A.I.H.S Fortcochin
26013-ekm-dp-2019-3.png
86 26014-Edward Memorial Govt. Hss,Veli, Fort Cochin, Ernakula
87 26015-Fatima Girls H.S. Fortcochin
26015-ekm-dp-2019-1.png
26015-ekm-dp-2019-2.png
26015-ekm-dp-2019-3.png
88 26022-SDPY KPMHS, EDAVANAKAD
26022-ekm-dp-2019-1.png
26022-ekm-dp-2019-2.png
26022-ekm-dp-2019-3.png
89 26023-Bhagavathy Vilasom H.S. Nayarambalam
26023-ekm-dp-2019-1.png
26023-ekm-dp-2019-2.png
90 26025-Govt.H.S.S Elamkunnapuzha
26025-ekm-dp-2019-2.png
91 26026-St. Mary`s H.S. Vallarpadom
26026-ekm-dp-2019-1.png
26026-ekm-dp-2019-2.png
26026-ekm-dp-2019-3.png
92 26027-Santa Cruz H.S Ochanthuruth
26027-ekm-dp-2019-1.png
26027-ekm-dp-2019-2.png
26027-ekm-dp-2019-3.png
93 26033-St. Albert`s H.S.S. Ernakulam
94 26034-St. Augustin`s H.S. Ernakulam
26034-ekm-dp-2019-1.png
26034-ekm-dp-2019-2.png
26034-ekm-dp-2019-3.png
95 26036-L.M.C.C.H.S. for Girls Chathiath
26036-ekm-dp-2019-1.png
26036-ekm-dp-2019-2.png
26036-ekm-dp-2019-3.png
96 26037-St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam
26037-ekm-dp-2019-1.png
26037-ekm-dp-2019-2.png
97 26038-St. Mary`s C.G.H.S.S. Ernakulam
26038-ekm-dp-2019-1.png
26038-ekm-dp-2019-2.png
98 26039-V.H.S.S. Irimpanam
99 26040-St. Ignatius V.H.S.S Kanjiramattom
26040-ekm-dp-2019-1.png
26040-ekm-dp-2019-2.png
26040-ekm-dp-2019-3.png
100 26042-St. Peter`s H.S.S. Kumbalangy
26042-ekm-dp-2019-1.png
26042-ekm-dp-2019-2.png
26042-ekm-dp-2019-3.png
101 26043-Our Lady Of Fathima Girls H.S. Kumbalangy
26043-ekm-dp-2019-1.png
26043-ekm-dp-2019-2.png
26043-ekm-dp-2019-3.png
102 26050-St. Mary`s HS. Kandanad
26050-ekm-dp-2019-1.png
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: 12.5 MP വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള പ്രമാണം
26050-ekm-dp-2019-3.png
103 26053-Little Flower H.S. Njarakkal
104 26054-St. Sebastian`s H.S.S. Palluruthy
26054-ekm-dp-2019-1.png
26054-ekm-dp-2019-2.png
105 26056-S.D.P.Y .Boys H.S.S. Palluruthy
26056-ekm-dp-2019-1.png
106 26057-S.D.P.Y. Girls V.H.S.S. Palluruthy
26057-ekm-dp-2019-1.png
26057-ekm-dp-2019-3.png
107 26058-Our Lady`s C.G.H.S. Palluruthy
26058-ekm-dp-2019-1.png
26058-ekm-dp-2019-2.png
26058-ekm-dp-2019-3.png
108 26059-Christ King C.G.H.S. Ponnurunny
26059-ekm-dp-2019-1.png
26059-ekm-dp-2019-2.png
26059-ekm-dp-2019-3.png
109 26060-GOVT HSS,EDAPPALLI,ERNAKULAM
26060-ekm-dp-2019-1.png
26060-ekm-dp-2019-2.png
110 26063-St. George`s H.S Edappally
26063-ekm-dp-2019-1.png
111 26064-Pius Girls H.S Edappally
26064-ekm-dp-2019-1.png
26064-ekm-dp-2019-2.png
26064-ekm-dp-2019-3.png
112 26065-Govt. H.S.S and V.H.S.S. Edappally North
26065-ekm-dp-2019-1.png
26065-ekm-dp-2019-2.png
26065-ekm-dp-2019-3.png
113 26067-Sacred Heart H.S.S. Thevara
26067-ekm-dp-2019-1.png
26067-ekm-dp-2019-2.png
26067-ekm-dp-2019-3.png
114 26068-C.C.P.L.M.A.I.H.S. Perumanoor
26068-ekm-dp-2019-1.png
26068-ekm-dp-2019-2.png
26068-ekm-dp-2019-3.png
115 26074-S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor
26074-ekm-dp-2019-1.png
26074-ekm-dp-2019-2.png
26074-ekm-dp-2019-3.png
116 26075-K P M V H S S Poothotta
26075-ekm-dp-2019-1.png
26075-ekm-dp-2019-2.png
26075-ekm-dp-2019-3.png
117 26076-St. Louis H.S. Mundamveli
118 26078-St. Thomas Girls H.S. Perumanoor
26078-ekm-dp-2019-1.png
26078-ekm-dp-2019-2.png
119 26079-Govt. H.S.S And V.H.S.S. Kadamakudy
26079-ekm-dp-2019-1.png
26079-ekm-dp-2019-2.png
26079-ekm-dp-2019-3.png
120 26080-St. Joseph`s H.S Chathiath
121 26081-Hidayathul Islam H.S. Ponnarimangalam
122 26082-Darul Uloom H.S.S. Ernakulam
123 26083-Sree Narayana H.S.S. Trikkanarvattom
26083-ekm-dp-2019-1.png
26083-ekm-dp-2019-2.png
26083-ekm-dp-2019-3.png
124 26084-St. Antony`s H.S.S. Kacheripady
125 26085-M.M.O.V.H.S.S. Panayappilly
126 26086-St. Augustine's G H S Kuzhupilly
26086-ekm-dp-2019-1.png
26086-ekm-dp-2019-2.png
26086-ekm-dp-2019-3.png
127 26089-Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad
26089-ekm-dp-2019-1.png
26089-ekm-dp-2019-2.png
26089-ekm-dp-2019-3.png
128 26090-Govt. H.S. Edacochi
129 26091-Govt. H.S Panayappilly
26091-ekm-dp-2019-1.png
26091-ekm-dp-2019-2.png
130 26093-St. Ritas H.S. Ponnurunny
26093-ekm-dp-2019-1.png
26093-ekm-dp-2019-2.png
26093-ekm-dp-2019-3.png
131 26105-Loretto A.I.H.S. Saudi
26105-ekm-dp-2019-1.png
26105-ekm-dp-2019-2.png
26105-ekm-dp-2019-3.png
132 26502-MODEL TECHNICAL HSS KALOOR
26502-ekm-dp-2019-2.png
133 27001-Mar Augen High School Kodanad
134 27002-St. Thomas H.S.S Keezhillam
27002-ekm-dp-2019-1.png
27002-ekm-dp-2019-2.png
27002-ekm-dp-2019-3.png
135 27003-M G M H S S Kuruppampady
27003-ekm-dp-2019-1.png
27003-ekm-dp-2019-2.png
27003-ekm-dp-2019-3.png
136 27004-Asram High. Sec. School Perumbavoor
137 27005-Govt. V H S S Iringole
27005-ekm-dp-2019-1.png
27005-ekm-dp-2019-2.png
27005-ekm-dp-2019-3.png
138 27006-Govt. H. S.S Perumbavoor
139 27007-Govt. H S for Girls Perumbavoor
27007-ekm-dp-2019-1.png
27007-ekm-dp-2019-2.png
140 27009-S N H S S Okkal
27009-ekm-dp-2019-1.png
27009-ekm-dp-2019-2.png
27009-ekm-dp-2019-3.png
141 27011-Jayakeralam H S S Pulluvazhy
27011-ekm-dp-2019-1.png
27011-ekm-dp-2019-2.png
27011-ekm-dp-2019-3.png
142 27012-Govt. H S S Kallil
27012-ekm-dp-2019-1.png
27012-ekm-dp-2019-2.png
27012-ekm-dp-2019-3.png
143 27013-Ganapathy Vilasom H S Koovappady
144 27014-H.S.S Valayanchirangara
27014-ekm-dp-2019-1.png
27014-ekm-dp-2019-2.png
27014-ekm-dp-2019-3.png
145 27015-M K H S S Vengoor
146 27017-Jama - Ath H S S Thandakad
27017-ekm-dp-2019-1.png
27017-ekm-dp-2019-2.png
27017-ekm-dp-2019-3.png
147 27019-Govt. H.S.S Akanad
27019-ekm-dp-2019-1.png
27019-ekm-dp-2019-2.png
27019-ekm-dp-2019-3.png
148 27020-Govt. H .S.S Cheranalloor Koovapady
27020-ekm-dp-2019-1.png
27020-ekm-dp-2019-2.png
27020-ekm-dp-2019-3.png
149 27021-Mar Basil H S S Kothamangalam
27021-ekm-dp-2019-1.png
27021-ekm-dp-2019-2.png
150 27023-St. George`s H S S Kothamangalam
27023-ekm-dp-2019-1.png
27023-ekm-dp-2019-2.png
27023-ekm-dp-2019-3.png
151 27026-St. Stephen`s H S S Keerampara
27026-ekm-dp-2019-1.png
27026-ekm-dp-2019-2.png
27026-ekm-dp-2019-3.png
152 27027-T V Joseph Memorial H S Pindimana
153 27028-St. Stephen`s Girls H S Keerampara
27028-ekm-dp-2019-1.png
27028-ekm-dp-2019-2.png
27028-ekm-dp-2019-3.png
154 27029-St. Augustine`s Girls H S S Kothamangalam
27029-ekm-dp-2019-1.png
27029-ekm-dp-2019-2.png
27029-ekm-dp-2019-3.png
155 27030-Fr. Joseph Memorial H S S Puthuppady
27030-ekm-dp-2019-1.png
27030-ekm-dp-2019-2.png
27030-ekm-dp-2019-3.png
156 27031-N S S H S S Varappetty
27031-ekm-dp-2019-1.png
27031-ekm-dp-2019-2.png
27031-ekm-dp-2019-3.png
157 27032-St. John`s H S S Kavalangad
27032-ekm-dp-2019-1.png
27032-ekm-dp-2019-2.png
27032-ekm-dp-2019-3.png
158 27033-L F H S Oonnukal
159 27034-Govt. V H S S Neriamangalam
27034-ekm-dp-2019-2.png
27034-ekm-dp-2019-3.png
160 27035-Govt. Model H S S Cheruvattoor
161 27036-St. Mary`s H S Pothanicad
27036-ekm-dp-2019-1.png
27036-ekm-dp-2019-2.png
27036-ekm-dp-2019-3.png
162 27037-Govt. V H S S Pallarimangalam
27037-ekm-dp-2019-1.png
27037-ekm-dp-2019-2.png
163 27042-St. Joseph`s H S S Paingottoor
27042-ekm-dp-2019-1.png
27042-ekm-dp-2019-2.png
27042-ekm-dp-2019-3.png
164 27044-Mar Elias H S S Kottappady
27044-ekm-dp-2019-1.png
27044-ekm-dp-2019-2.png
27044-ekm-dp-2019-3.png
165 27045-M D H S Tholely Ayroorpadam
27045-ekm-dp-2019-1.png
27045-ekm-dp-2019-2.png
27045-ekm-dp-2019-3.png
166 27053-GHS Nellikuzhi
27053-ekm-dp-2019-1.png
27053-ekm-dp-2019-2.png
27053-ekm-dp-2019-3.png
167 27501-TECHNICAL HS VARAPPETTY
27501-ekm-dp-2019-1.png
27501-ekm-dp-2019-2.png
27501-ekm-dp-2019-3.png
168 28002-St. Augustine`s Girls H S S Muvattupuzha
28002-ekm-dp-2019-1.png
28002-ekm-dp-2019-2.png
28002-ekm-dp-2019-3.png
169 28003-S N D P H S S Muvattupuzha
28003-ekm-dp-2019-2.png
28003-ekm-dp-2019-3.png
170 28006-Govt. East H S Muvattupuzha
28006-ekm-dp-2019-1.png
28006-ekm-dp-2019-2.png
28006-ekm-dp-2019-3.png
171 28008-T.T.V.H.S.S Kavumkara
28008-ekm-dp-2019-1.png
28008-ekm-dp-2019-2.png
28008-ekm-dp-2019-3.png
172 28009-L F High School Vadakara
28009-ekm-dp-2019-1.png
28009-ekm-dp-2019-2.png
28009-ekm-dp-2019-3.png
173 28012-H S Koothattukulam
28012-ekm-dp-2019-1.png
28012-ekm-dp-2019-2.png
28012-ekm-dp-2019-3.png
174 28014-H S Ramamangalam
28014-ekm-dp-2019-1.png
28014-ekm-dp-2019-2.png
28014-ekm-dp-2019-3.png
175 28015-St. Joseph`s H S Piravom
28015-ekm-dp-2019-1.png
28015-ekm-dp-2019-2.png
28015-ekm-dp-2019-3.png
176 28017-M K M H S Piravom
28017-ekm-dp-2019-1.png
177 28019-M R S V H S S Mazhuvannoor
28019-ekm-dp-2019-1.png
28019-ekm-dp-2019-3.png
178 28020-Ebenezer H S Veettoor
28020-ekm-dp-2019-1.png
28020-ekm-dp-2019-2.png
28020-ekm-dp-2019-3.png
179 28022-St. Paul`s H S Mutholapuram
28022-ekm-dp-2019-1.png
28022-ekm-dp-2019-2.png
28022-ekm-dp-2019-3.png
180 28023-St. Peter`s H S S Elanji
28023-ekm-dp-2019-1.png
28023-ekm-dp-2019-2.png
28023-ekm-dp-2019-3.png
181 28024-M T M H S Pampakuda
28024-ekm-dp-2019-1.png
28024-ekm-dp-2019-2.png
28024-ekm-dp-2019-3.png
182 28027-St. Joseph`s Girls H S Arakuzha
28027-ekm-dp-2019-1.png
28027-ekm-dp-2019-2.png
183 28031-Govt. V H S S Thirumarady
28031-ekm-dp-2019-1.png
184 28034-Govt. H S Pezhakkappilly
28034-ekm-dp-2019-1.png
28034-ekm-dp-2019-2.png
28034-ekm-dp-2019-3.png
185 28039-Infant Jesus H S Vazhakulam
28039-ekm-dp-2019-1.png
28039-ekm-dp-2019-2.png
28039-ekm-dp-2019-3.png
186 28040-Vimalamatha H S Kadalikkad Manjalloor
28040-ekm-dp-2019-1.png
28040-ekm-dp-2019-2.png
28040-ekm-dp-2019-3.png
187 28041-St. Little Teresa`s H S Vazhakkulam
28041-ekm-dp-2019-1.png
28041-ekm-dp-2019-2.png
28041-ekm-dp-2019-3.png
188 28043-St. John`s H S Pulinthanam
28043-ekm-dp-2019-2.png
28043-ekm-dp-2019-3.png
189 28044-St. Sebastian`s H S Anicadu
28044-ekm-dp-2019-1.png
28044-ekm-dp-2019-2.png
28044-ekm-dp-2019-3.png
190 28045-Govt. H S Maneed
28045-ekm-dp-2019-1.png
28045-ekm-dp-2019-2.png
28045-ekm-dp-2019-3.png
191 28048-Mar Stephen H S Valakom
28048-ekm-dp-2019-1.png
28048-ekm-dp-2019-2.png
28048-ekm-dp-2019-3.png
192 28049-St. Paul`s H S Veliyanad
28049-ekm-dp-2019-2.png